Överst på sidan
Stämningsansökan underhållsbidrag från före detta make/maka Fyll i mallen

Stämningsansökan (underhållsbidrag från före detta make/maka)

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-09-23
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-09-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Stämningsansökan (underhållsbidrag från före detta make/maka)

En stämningsansökan upprättas då en person önskar stämma en annan person inför domstol till följd av en tvist. Vid en situation där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan domstolen besluta i frågan.

Makar, d.v.s. två personer som är gifta, har enligt lag en underhållsskyldighet gentemot varandra. Detta innebär att makarna, utefter egen förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Med gemensamma behov avses t.ex. utgifter för mat och bostad medan personliga behov omfattar sådant som utgifter för kläder och hygienartiklar. Saknar den ena maken tillräcklig förmåga för att ombesörja underhåll för familjen eller sina egna personliga behov är den andra maken skyldig att skjuta till de pengar som behövs. Den ekonomiska fördelningen mellan makarna beror alltså på hur deras ekonomiska förmåga ser ut. Syftet med dessa bestämmelser är att makarna ska kunna uppnå samma levnadsstandard.

När ett äktenskap upphör, upphör i regel underhållsskyldigheten mellan makarna och var make svarar för sin försörjning. Det finns dock undantag då den mer förmögna maken kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till den mindre förmögna maken under en övergångsperiod. Så kan t.ex. vara fallet om den ena maken saknar inkomst. Syftet med övergångsperioden är att ge den behövande maken möjlighet att söka arbete eller t.ex. genomgå en utbildning.

Har äktenskapet varat under en längre period och en av makarna till följd av detta, eller andra synnerliga skäl, har svårt att försörja sig själv kan övergångstiden förlängas och den mer förmögna maken bli skyldig att betala underhållsbidrag under en längre period. Denna bestämmelse ska dock tillämpas med försiktighet. Exempel på när den kan bli aktuell är efter ett långt äktenskap där ena maken har varit hemma och tagit hand om hushåll och barn och inte haft en inkomst.

Är makarna oense huruvida underhållsbidrag ska betalas ut från den ena maken till den andra kan de vända sig till domstolen för att få frågan prövad och beslut fastställt i dom. Är de o andra sidan överens kan i stället ett avtal om underhållsbidrag upprättas dem emellan.

Detta dokument kan antingen användas av makar som befinner sig i skilsmässa eller före detta makar som redan genomgått skilsmässa.


Hur fungerar det?

Stämningsansökan ska upprättas enskilt av den part som önskar att tvisten om underhåll prövas av domstol, d.v.s. käranden. Av stämningsansökan ska det framgå vilka parterna är, vad som yrkas, d.v.s. vad käranden begär att domstolen ska besluta, en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas, vad som ska styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig att besluta i tvisten.

När stämningsansökan är upprättad ska den signeras av käranden eller dennes ombud, d.v.s. person som ska företräda hen i rätten. Därefter ska den skickas/lämnas in till tingsrätten på den ort där motparten, d.v.s. svaranden, är folkbokförd. I samband med att ansökan skickas in ska även en ansökningsavgift betalas in till domstolen. För mål som rör ett krav på upp till ett halvt prisbasbelopp uppgår denna till 900 SEK medan den uppgår till 2 800 SEK för mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp.

Ska den kärande ha ett ombud ska en rättegångsfullmakt upprättas för denne och bifogas stämningsansökan.

När stämningsansökan har inkommit till tingrätten kontrolleras att den utformats korrekt och att avgiften är betald. Därefter skickas stämningsansökan till svaranden som normalt har tre veckor på sig att svara (skicka in svaromål). Domstolen kallar sedan till muntlig förhandling där båda parterna får argumentera för sin sak och därefter fattas ett beslut. Är någon part missnöjd med tingsrättens beslut kan det överklagas till högre instans.

Det är viktigt att stämningsansökan utformas på ett utförligt och genomtänkt sätt. Domstolen kan t.ex. inte döma ut ett högre underhållsbidrag än vad en part yrkat. Vidare kan en sak som redan avgjorts genom dom inte avgöras på nytt.


Tillämplig lag

Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Äktenskapsbalk (1987:230)

Rättegångsbalken (1942:740)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen