Avtal om underhållsbidrag mellan makar under eller efter skilsmässa Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om underhållsbidrag mellan makar (under eller efter skilsmässa)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-31
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-31

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Makar, d.v.s. två personer som är gifta, har enligt lag en underhållsskyldighet gentemot varandra. Detta innebär att makarna, utefter sin egen förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Med gemensamma behov avses t.ex. utgifter för mat och bostad medan personliga behov omfattar sådant som utgifter för kläder och hygienartiklar. Saknar den ena maken tillräcklig förmåga för att ombesörja underhåll för familjen eller sina egna personliga behov är den andra maken skyldig att skjuta till de pengar som behövs. Den ekonomiska fördelningen mellan makarna beror alltså på hur deras ekonomiska förmåga ser ut. Syftet med dessa bestämmelser är att makarna ska kunna uppnå samma levnadsstandard.

När ett äktenskap upphör, upphör i regel underhållsskyldigheten mellan makarna och var make svarar för sin försörjning. Det finns dock undantag då den mer förmögna maken kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till den mindre förmögna maken under en övergångsperiod. Så kan t.ex. vara fallet om den ena maken saknar inkomst. Syftet med övergångsperioden är att ge den behövande maken möjlighet att söka arbete eller t.ex. genomgå en utbildning.

Har äktenskapet varat under en längre period och en av makarna till följd av detta, eller andra synnerliga skäl, har svårt att försörja sig själv kan övergångstiden förlängas och den mer förmögna maken bli skyldig att betala underhållsbidrag under en längre period. Denna bestämmelse ska dock tillämpas med försiktighet. Exempel på när den kan bli aktuell är efter ett långt äktenskap där ena maken har varit hemma och tagit hand om hushåll och barn och inte haft en inkomst.

Makarna kan komma överens om underhållsbidrag genom att upprätta ett avtal. Är makarna oense gällande huruvida underhållsbidrag ska betalas kan de vända sig till domstolen för att få frågan prövad och beslut fastställt i dom. Detta dokument kan användas för de fall makarna är överens om att underhållsbirag ska utgå från den ena maken till den andra.

Detta dokument kan endast användas för att avtala om underhåll mellan makar som ansökt om skilsmässa men den är under betänketid eller mellan före detta makar som genomgått en skilsmässa. För underhåll gällande barn ska i stället ett avtal om underhållsbidrag för barn upprättas.

Med betänketid förstås den period som makarna fortsätter vara gifta trots att ansökan om skilsmässa skickats in till tingsrätten. Skilsmässa ska föregås av betänketid om båda makarna begär det, om någon av makarna bor med eget barn under 16 år och då endast en av makarna önskar skiljas. Betänketiden löper under minst sex månader och högst tolv månader. När sex månader har passerat kan makarna ansöka om att få skilsmässan fullföljd hos tingsrätten. Efter tolv månader har passerats förloras möjligheten till fullföljande och äktenskapet fortsätter att gälla.


Hur funderar det?

Ett avtal om underhållsbidrag mellan makar ska upprättas gemensamt dem emellan. Det kan antingen upprättas muntligen eller skiftligen men för att undvika oklarheter eller framtida tvister om vad som faktiskt överenskommits är ett skriftligt avtal att föredra. Har makarna fått underhållsbidrag fastställt hos domstol sedan tidigare kan ändå ett avtal ingås om parterna är överens om hur underhållet ska ändras.

Av avtalet bör det framgå vilka parterna är, vem som ska tilldelas och vem som ska utbetala underhållsbidrag, belopp som underhållsbidraget ska motsvara och under hur lång period underhållsbidraget ska betalas ut.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda makarna.


Tillämplig lag

Äktenskapsbalken (1987:230)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Räntelagen (1975:635)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen