Överst på sidan
Äktenskapsförord Fyll i mallen

Äktenskapsförord

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-16
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,6 - 7 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-16

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,6 - 7 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Att egendom är enskild får betydelse först vid ett äktenskaps eventuella upplösande då sådan egendom står utanför den bodelning som ska göras mellan makarna. Följden av att ändra en egendoms karaktär till enskild blir alltså att det inte ska delas lika mellan makarna vid skilsmässa eller bortgång. Ett äktenskapsförord kan även upprättas om enskild egendom ska återgå till giftorättsgods och därmed ingå i bodelning och delas lika mellan makarna.

Om äktenskapet är, eller kommer ingås, mellan makar med hemvist i olika länder kan äktenskapsförordet kompletteras med en lagvalsklausul. På så sätt kan makarna välja vilket lands lag som ska vara tillämplig på äktenskapet. Makarna kan då välja ett land som någon av dem är medborgare i eller där de har sin hemvist.


Hur fungerar det?

Ett äktenskapsförord ska vara daterat, skriftligt och undertecknas av båda makarna. Utöver det ska makarnas personnummer framgå.

Det finns ingen begränsning i hur många äktenskapsförord som kan skrivas, vill man ändra något i ett tidigare ska ett nytt upprättas. Det är viktigt att det är ett äktenskapsförord och inte något annat avtal som upprättas om makarna vill reglera hur egendomsförhållandena ska se ut vid en bodelning. Upprättas någon annan typ av avtal för att reglera detta blir det utan verkan.

Efter att det är upprättat ska det även registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet ska skickas i original till Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand. När handlingen har inkommit till Skatteverket förs uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet in i äktenskapsregistret.

Ett äktenskapsförord som upprättas mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Har en månad hunnit passera börjar det i stället gälla från att det inkommit till Skatteverket. Detsamma gäller om äktenskapsförordet upprättas under ett äktenskaps gång.


Tillämplig lag

Äktenskapsbalk (1987:230)

Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen