Äktenskapsförord Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Äktenskapsförord

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-15
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-15

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Att egendom är enskild får betydelse först vid ett äktenskaps slut då sådan egendom står utanför den bodelning som ska göras mellan makarna. Upprättas inget äktenskapsförord ska samtlig egendom delas mellan makarna vid en bodelning.

Önskas ett äktenskapsförord upphävas ska ett nytt upprättas som ersätter det tidigare där egendom som tidigare gjorts till enskild görs åter till giftorättsgods. Det finns ingen begränsning i hur många äktenskapsförord som kan upprättas.

Enskild egendom är sådant som ska undantas bodelning vid ett upplösande av ett äktenskap. Makarna kommer alltså inte dela lika på sådan egendom. Egendom kan göras till enkskild genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Egendom som gjorts till enskild via testamente eller gåvobrev (från annan än maken) kan inte göras till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.

Giftorättsgods är sådant som ska ingå i en bodelning och fördelas mellan makarna vid ett upphörande av äktenskapet. All egendom som inte utgör enskild räknas som giftorättsgods.


Vad finns det för olika typer av äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan antingen upprättas:

  • inför ett äktenskap, eller
  • under ett äktenskap.

För att ett äktenskapsförord ska kunna upprättas krävs att båda makar är överens. Det kan därför vara fördelaktigt att ingå äktenskapsförord inför äktenskapet.


Vilken typ av äktenskapsförord är vanligast?

Det är vanligast att äktenskapsförord upprättas inför ett äktenskap i och med att det krävs att båda makarna är överens. Upprättas inget äktenskapsförord innan giftemål och en make har egendom som hen vill undanta bodelning krävs alltså att den andra maken går med på att göra egendomen till enskild.

Även blivande makar måste vara överens för att kunna upprätta ett äktenskapsförord men om de är oeniga kan de alltid välja att inte ingå äktenskap och på så sätt skydda egendom.


Vad är skillnaden mellan ett äktenskapsförord och ett samboavtal?

Ett äktenskapsförord reglerar vilken egendom som ska undantas en bodelning vid upphörande av ett äktenskap medan ett samboavtal reglerar vilken samboegendom som ska undantas en bodelning vid upphörande av ett samboförhållande. Makar ska enligt lag dela på all egendom medan sambor endast ska dela på samboegendom, d.v.s. den gemensamma bostaden och gemensamt bohag.

Syftet med både ett äktenskapsförord och ett samboavtal är att undanta egendom från en framtida bodelning. Ett äktenskapsförord kan dock omfatta mer egendom medan det i ett samboavtal inte är nödvändigt i.o.m. att det endast är viss egendom som ska delas vid ett avslutat samboförhållande.


Måste ett äktenskapsförord upprättas?

Nej, det ställs inget krav på att ett äktenskapsförord upprättas. Upprättas inget äktenskapsförord kommer samtlig egendom, bortsett från sådant som eventuellt gjorts till enskild genom testamente eller gåvobrev (från annan än maken), ingå i en bodelning vid ett äktenskaps upphörande och fördelas mellan makarna.

Önskas ett äktenskapsförord upprättas ställs det krav på att det görs skriftligen.


Vad kan inte inkluderas i ett äktenskapsförord?

Det är inte möjligt att göra egendom som gjorts till enskild genom testamente eller gåvobrev (från annan än maken) till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord.


Vem kan upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar. För att gifta sig i Sverige måste man vara minst 18 år fyllda.


Vem kan inte upprätta ett äktenskapsförord?

Det är inte möjligt för personer under 18 år att gifta sig eller upprätta äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord kan vidare inte upprättas mellan sambor, d.v.s. två personer som bor tillsammans i en kärleksrelation utan att vara gifta. Önskar sambor reglera egendomsförhållande dem emellan ska i stället ett samboavtal upprättas.


Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att kunna upprätta ett äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att de som upprättar äktenskapsförordet faktiskt gifter sig samt registrerar äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Äktenskapsförordet ska skickas i original till följande adress:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand


Hur lång period kan ett äktenskapsförord vara gällande?

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteveket för att bli giltigt. Upprättas ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir det gällande från äktenskapets ingående, förutsatt att det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Har en månad hunnit passera börjar det i stället gälla från att det inkommit till Skatteverket, detsamma gäller om äktenskapsförordet upprättas under bestående äktenskap.

Ett äktenskapsförord gäller fram tills makarna eventuellt kommer överens om annat i ett nytt äktenskapsförord eller fram tills äktenskapet är upplöst och en bodelning genomförts.


Vad ska göras efter ett äktenskapsförord upprättats?

Efter att ett äktenskapsförord är upprättat ska det signeras av båda makarna innan det skickas till Skatteverket för registrering. Äktenskapsförordet ska skickas i original och makarna ska betala en ansökningsavgift om 275 SEK. Betalning kan antingen ske via Swish eller insättning till bankgiro. När handlingen har inkommit till Skatteverket förs uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet in i äktenskapsregistret innan det skickas tillbaka till makarna.

Äktenskapsförordet ska skickas in för registrering till följande adress:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand


Är det nödvändigt med notarisering av ett äktenskapsförord för att det ska anses giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notariseing av äktenskapsförord.


Ska ett äktenskapsförord registreras någonstans?

Ja, för att ett äktenskapsförord ska anses giltigt ska det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet ska skickas i original och makarna ska betala en ansökningsavgift om 275 SEK. Betalning kan antingen ske via Swish eller insättning till bankgiro. När handlingen har inkommit till Skatteverket förs uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet in i äktenskapsregistret innan det skickas tillbaka till makarna.

Äktenskapsförordet ska skickas in för registrering till följande adress:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand


Ska ett äktenskapsförord bevittnas?

Nej, det ställs inget krav på att ett äktenskapsförord bevittnas.


Vilka kostnader är involverade vid upprättandet av ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att anses giltigt och med en sådan registrering tillkommer en ansökningsavgift om 275 SEK. Betalning kan antingen ske via Swish eller insättning till bankgiro.


Vad ska ett äktenskapsförord innehålla?

Av ett äktenskapsförord ska följande information framgå:

  • Datum då det upprättas
  • Uppgifter till makarna (inkl. personnummer så att folkbokföringsuppgifterna kan kontrolleras)
  • Vilken egendom som ska göras till enskild eller eventuellt till giftorättsgods
  • Lagvalsklausul (om makarna har hemvist i olika länder och önskar välja vilket lands lag som ska vara tillämplig på äktenskapet)


Vilka lagar är tillämpliga på äktenskapsförord?

Äktenskapsförord regleras av 7 kap äktenskapsbalken (1987:230).

Möjligheten att addera en lagvalsklausul om makarna har hemvist i olika länder regleras av lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen