Hyresavtal - kontor

Förlopp:
0%
?
X

Uppge när parterna ingår detta hyresavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Hyresavtal - kontor

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Kontor
Adress: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Möbler: Lokalen hyrs ut möblerad (inventeringslista bifogas detta avtal)


§ 4. Verksamhetsbeskrivning

Hyresgästen bedriver följande typ av verksamhet:

________


§ 5. Ändamål

Lokalen hyrs ut för att användas i verksamhetssyfte som kontor. Hyresgästen är inte tillåten att använda lokalen som bostad.


§ 6. Parkering

I hyran ingår ________ stycken parkeringsplatser. Dessa är belägna på följande plats:

________

Parkeringsplatserna är numrerade enligt följande:

________


§ 7. Förråd

Till lokalen hör ________ förråd.


§ 8. Skick

Lokalen upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 9. Besiktning

Hyresvärden ska tillsammans med hyresgästen besiktiga lokalen innan tillträde. Eventuella brister som upptäcks ska antecknas i en bilaga till detta avtal och signeras av båda parter.


§ 10. Ändring och förbättring av lokal

Hyresgästen tillåts att på egen bekostnad utföra mindre ändringar i lokalen. Med mindre ändringar avses ommålning, tapetsering, uppsättning av krokar, byte av golv och liknande. För större ändringar krävs hyresvärdens samtycke.


§ 11. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ stycken nycklar till lokalen.


§ 12. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till lokalen den ________.


§ 13. Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av lokalen

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda lokalen och vad därtill hör.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i förhållande till fastighetsägaren.

c) Uppstår skada i lokalen genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i lokalen vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 14. Hyresvärdens skyldigheter 285 ansvar

82528855522 825 55885 8225822 8 5825852 82882 52525 5252822582522. 8888225 8225822 2552 855 822 58258528 285 522 8222 82525 25 25222 228252582522 25 525282582228 8855 825 52528855522 58525825 22822.

82528258222 555 5522 2888 825882 22585222822 58 52552 52525 522 225825 8225822 8222 55 8 5825852 82882. 225528522 522 522 8222 82525 25 52528258222 82588.


§ 15. Andra hand

Hyresgästen är tillåten att hyra ut lokalen i andra hand.


§ 16. El

El ingår i hyran.


§ 17. Hyra

Hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 18. Betalningsvillkor

Hyran ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 19. Deposition

Hyresgästen ska innan tillträdesdagen erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i lokalen har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 20. Avtalsperiod och uppsägningstid

Avtalet löper från den ________ tillvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 21. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna lokalen i avtalat eller av hyresvärden godkänt skick. Normalt slitage klassas som avtalat skick.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga lokalen innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresgästen.

Lokalen ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och till lokalen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 22. Försäkring

Hyresgästen bär ansvaret för att försäkra lokalen.


§ 23. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

- är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
- en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 24. Konkurrensförbud

Parterna är förbjudna att driva eller starta med varandra konkurrerande verksamhet under avtalsperioden.

Konkurrensförbudet gäller i följande geografiska område: ________.

Konkurrensförbudet hindrar inte hyresgästen från att hyra ytterligare kontor från utomstående part.


§ 25. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 26. Avtalsbrott

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom 14 dagar från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.


§ 27. Vite och skadestånd

Begår en part avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 28. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 29. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 30. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 31. Bilagor

Utöver besiktningsprotokoll och inventeringslista ska följande dokument bifogas detta avtal:

________

Ovan angiven/angivna bilagor utgör del av avtalet.


§ 32. Underskrifter

Hyresvärd


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________

Visa ditt dokument

________

Hyresavtal - kontor

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Kontor
Adress: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Möbler: Lokalen hyrs ut möblerad (inventeringslista bifogas detta avtal)


§ 4. Verksamhetsbeskrivning

Hyresgästen bedriver följande typ av verksamhet:

________


§ 5. Ändamål

Lokalen hyrs ut för att användas i verksamhetssyfte som kontor. Hyresgästen är inte tillåten att använda lokalen som bostad.


§ 6. Parkering

I hyran ingår ________ stycken parkeringsplatser. Dessa är belägna på följande plats:

________

Parkeringsplatserna är numrerade enligt följande:

________


§ 7. Förråd

Till lokalen hör ________ förråd.


§ 8. Skick

Lokalen upplåts i nyskick. Hyresvärden har dock rapporterat om följande fel:

________


§ 9. Besiktning

Hyresvärden ska tillsammans med hyresgästen besiktiga lokalen innan tillträde. Eventuella brister som upptäcks ska antecknas i en bilaga till detta avtal och signeras av båda parter.


§ 10. Ändring och förbättring av lokal

Hyresgästen tillåts att på egen bekostnad utföra mindre ändringar i lokalen. Med mindre ändringar avses ommålning, tapetsering, uppsättning av krokar, byte av golv och liknande. För större ändringar krävs hyresvärdens samtycke.


§ 11. Nycklar

Hyresgästen tilldelas ________ stycken nycklar till lokalen.


§ 12. Tillträde

Hyresgästen ges tillträde till lokalen den ________.


§ 13. Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av lokalen

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda lokalen och vad därtill hör.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler hyresvärden har att iaktta i förhållande till fastighetsägaren.

c) Uppstår skada i lokalen genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i lokalen vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 14. Hyresvärdens skyldigheter 285 ansvar

82528855522 825 55885 8225822 8 5825852 82882 52525 5252822582522. 8888225 8225822 2552 855 822 58258528 285 522 8222 82525 25 25222 228252582522 25 525282582228 8855 825 52528855522 58525825 22822.

82528258222 555 5522 2888 825882 22585222822 58 52552 52525 522 225825 8225822 8222 55 8 5825852 82882. 225528522 522 522 8222 82525 25 52528258222 82588.


§ 15. Andra hand

Hyresgästen är tillåten att hyra ut lokalen i andra hand.


§ 16. El

El ingår i hyran.


§ 17. Hyra

Hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________) per vecka.


§ 18. Betalningsvillkor

Hyran ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Tid för betalning:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 19. Deposition

Hyresgästen ska innan tillträdesdagen erlägga en deposition om ________ SEK (________).

När avtalet upphör ska depositionen i regel gå åter till hyresgästen. Har skada uppstått i lokalen har dock hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen för att åtgärda skadan. Motsvarar skadan ett mindre belopp än vad depositionen uppgår till ska mellanskillnaden återbetalas till hyresgästen. Motsvarar å andra sidan skadan ett större belopp är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden med den överskjutande delen.


§ 20. Avtalsperiod och uppsägningstid

Avtalet löper från den ________ tillvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 21. Vid avtalsperiodens slut

Hyresgästen ska vid avtalsperiodens slut överlämna lokalen i avtalat eller av hyresvärden godkänt skick. Normalt slitage klassas som avtalat skick.

Hyresgästen är skyldig att besiktiga lokalen innan den utryms. Besiktningen ska utföras av en fackman utsedd av hyresgästen.

Lokalen ska vara utrymd senast den dag då avtalet löper ut och till lokalen ska även senast denna dag överlämnas till hyresvärden.


§ 22. Försäkring

Hyresgästen bär ansvaret för att försäkra lokalen.


§ 23. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra, utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för avtalets genomförande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

- är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
- en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att parterna ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 24. Konkurrensförbud

Parterna är förbjudna att driva eller starta med varandra konkurrerande verksamhet under avtalsperioden.

Konkurrensförbudet gäller i följande geografiska område: ________.

Konkurrensförbudet hindrar inte hyresgästen från att hyra ytterligare kontor från utomstående part.


§ 25. Obestånd

Om en part försätts i konkurs eller på annat sätt hamnar på obestånd har motparten rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.


§ 26. Avtalsbrott

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal och rättelse inte sker inom 14 dagar från att skriftlig framställning om rättelse skickats till den part som brutit mot avtalet kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande.

Är avtalsbrottet av väsentlig art kan avtalet sägas upp till omedelbart upphörande utan att chans till rättelse getts.


§ 27. Vite och skadestånd

Begår en part avtalsbrott ska vite om ________ SEK (________) utgå.

Utgivande av vite inverkar inte på parternas rätt att kräva skadestånd.


§ 28. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 29. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 30. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 31. Bilagor

Utöver besiktningsprotokoll och inventeringslista ska följande dokument bifogas detta avtal:

________

Ovan angiven/angivna bilagor utgör del av avtalet.


§ 32. Underskrifter

Hyresvärd


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson hos ________): ________