Konkurrensavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om parterna som ska upprätta ett konkurrensavtal har ett anställningsförhållande eller om konkurrensavtalet ska upprättas på annan grund. Utgör parterna inte arbetstagare och arbetsgivare ska ett allmänt konkurrensförbud upprättas i stället.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Konkurrensavtal

§ 1. Inledning

Nedan presenterade parter kommer genom signering av detta avtal överens om nedan fastställt konkurrensförbud till följd av det anställningsavtal som ingåtts mellan parterna den ________.


§ 2. Parter

a) Arbetstagare

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Arbetstagaren")
Anställningsnummer: ________
Anställningposition: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Arbetsgivare

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Arbetsgivaren")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Företagsrepresentant: ________


§ 3. Syfte

Syftet med detta avtal är följande:

________


§ 4. Villkor

Arbetstagaren och arbetsgivaren kommer genom signering av detta avtal överens om följande villkor gällande konkurrens:

a) Konkurrensförbud

Arbetstagaren binder sig att under tiden för anställningen, samt ________ efter avslutad anställning, inte ta anställning hos en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet eller starta en egen konkurrerande verksamhet.

b) Konkurrerande verksamhet

Med konkurrerande verksamhet förstås följande:

________

c) Omfattning

Konkurrensförbudet i detta avtal omfattar följande:

________

d) Geografiskt område

Konkurrensförbudet gäller i följande geografiska område: ________.


§ 5. Undantag från konkurrensförbudet

Konkurrensförbudet gäller inte i följande situation/-er:

________


§ 6. Avtalsbrott och vite

Bryter arbetstagaren mot vad som överenskommits i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.


§ 7. Tillämplighet

Detta avtal gäller parallellt vid sidan av anställningsavtalet och kompletterar dess innehåll. I den mån avtalen överlappar varandra har detta avtal företräde.


§ 8. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 9. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 10. Tillämplig lag

25 52225 58258 55 882282 852 2888522882.


§ 11. Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft i samband med anställningens påbörjande den ________.


§ 12. Underskrifter

Detta dokument har upprättats i två likalydande exemplar där arbetstagaren och arbetsgivaren har tagit var sitt.


Ort: _______ Datum: _____________________________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________

Ort: _______ Datum: _____________________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Konkurrensavtal

§ 1. Inledning

Nedan presenterade parter kommer genom signering av detta avtal överens om nedan fastställt konkurrensförbud till följd av det anställningsavtal som ingåtts mellan parterna den ________.


§ 2. Parter

a) Arbetstagare

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Arbetstagaren")
Anställningsnummer: ________
Anställningposition: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Arbetsgivare

Namn: ________ (fortsatt benämnd "Arbetsgivaren")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Företagsrepresentant: ________


§ 3. Syfte

Syftet med detta avtal är följande:

________


§ 4. Villkor

Arbetstagaren och arbetsgivaren kommer genom signering av detta avtal överens om följande villkor gällande konkurrens:

a) Konkurrensförbud

Arbetstagaren binder sig att under tiden för anställningen, samt ________ efter avslutad anställning, inte ta anställning hos en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet eller starta en egen konkurrerande verksamhet.

b) Konkurrerande verksamhet

Med konkurrerande verksamhet förstås följande:

________

c) Omfattning

Konkurrensförbudet i detta avtal omfattar följande:

________

d) Geografiskt område

Konkurrensförbudet gäller i följande geografiska område: ________.


§ 5. Undantag från konkurrensförbudet

Konkurrensförbudet gäller inte i följande situation/-er:

________


§ 6. Avtalsbrott och vite

Bryter arbetstagaren mot vad som överenskommits i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå.


§ 7. Tillämplighet

Detta avtal gäller parallellt vid sidan av anställningsavtalet och kompletterar dess innehåll. I den mån avtalen överlappar varandra har detta avtal företräde.


§ 8. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parterna.


§ 9. 58882

5228255 28882 228852 25522525 555 22 282522822222882 8222 252 258 25 2222 5525 252 522 82858 8 588252 5228228 225 28228552222 822 225825 8282528.


§ 10. Tillämplig lag

25 52225 58258 55 882282 852 2888522882.


§ 11. Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft i samband med anställningens påbörjande den ________.


§ 12. Underskrifter

Detta dokument har upprättats i två likalydande exemplar där arbetstagaren och arbetsgivaren har tagit var sitt.


Ort: _______ Datum: _____________________________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________

Ort: _______ Datum: _____________________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________