กลับไปด้านบน
Coronavirus / COVID-19 หนังสือลางานเพื่อกักกันโรค กรอกแบบฟอร์ม

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือลางานเพื่อกักกันโรค

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 29/01/2564
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 29/01/2564

ขนาด 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือลางานเพื่อกักกันโรค

หนังสือลางานเพื่อกักกันโรค สังเกตอาการ หรือรักษาตัว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นหนังสือที่บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์เพื่อขอลางาน หรือขอทำงานอยู่บ้าน ไม่เข้าปฏิบัติตามวันและเวลาทำงานของลูกจ้างคนดังกล่าวเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งอันด้วยสาเหตุที่ตัวพนักงานนั้นมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งอาจนำมาแพร่เชื้อต่อพนักงานคนอื่นๆ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของนายจ้างได้

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือลางานเพื่อกักกันโรค สังเกตอาการ หรือรักษาตัว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ผู้ลาซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานควรระบุถึงรายละเอียดของตน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน ส่วนงานที่ตนสังกัด หมายเลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง สามารถอ้างอิงได้

นอกจากนี้ ผู้ลายังควรอธิบายถึง สาเหตุ รายละเอียดของการลา ดังต่อไปนี้ด้วย

  • สาเหตุของประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เช่น การเดินทางไปยังเขตติดโรคติดต่ออันตราย พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิด/อยู่อาศัยร่วมกับผู้ป่วยเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ เป็นต้น
  • ลักษณะของการลา เช่น ขอลาป่วยหรือขอลาทำงานอยู่บ้าน ซึ่งจะมีผลในการคิดคำนวณวันลาที่กฎหมายกำหนดและการจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกัน
  • ระยะเวลาของการลา
  • หมายเลขหรือสถานที่ติดต่อในกรณีต้องการติดต่อผู้ลาฉุกเฉิน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว

ในกรณีที่ข้อบังคับของนายจ้างกำหนดให้ต้องทำหนังสือลางานเป็นหนังสือ ผู้ลาอาจจัดทำหนังสือลางานและลงนามของผู้ลา และนำส่งปิดผนึกให้ผู้ซึ่งมีอำนาจอนุมัติการลานั้นหรือผู้รับผิดชอบ

ข้อพิจารณา

การลาป่วยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงงานกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาตามจำนวนวันที่กฎหมายกำหนด (เช่น ตามจำนวนวันที่ป่วยจริง) โดย

  • ในกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยทั่วไป ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยนั้น ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี หรือ
  • ในกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน (การป่วยที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายจ้าง เช่น ให้ลูกจ้างไปประชุม/ทำงานที่ประเทศเสี่ยง ให้ทำงานหนักจนป่วย) ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน โดยนายจ้างไม่สามารถหักวันลาป่วยทั่วไปของลูกจ้างได้

การลาทำงานอยู่บ้าน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงงานยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ลูกจ้างทำงานอยู่บ้านล้วนเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะตัวลูกจ้างเอง เช่น ลูกจ้างก็ลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเนื่องจากการเดินทางออกจากที่พักอาศัย นายจ้างก็ลดความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อภายในกิจการของนายจ้างได้ ดังนี้ จึงสามารถตกลงกันได้ โดยในกรณีเช่นนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างลูกจ้างเสมือนหนึ่งว่าลูกจ้างมาทำงาน โดยไม่มีการหักวันลาหรือวันหยุดใดๆ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม