กลับไปด้านบน
หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 05/11/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.5 - 1 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 05/11/2563

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.5 - 1 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือหนังสือขอยกเว้นค่าปรับ เป็นหนังสือที่ออกโดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ โดยออกให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สัญญาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขอลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับที่ตนมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่บุคคลดังกล่าว ซึ่งหน้าที่การชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าวอาจเกิดจากผลของข้อตกลงในสัญญาที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าปรับได้เข้าไปผูกพันไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ ค่าปรับกรณีปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญา ค่าปรับกรณีการชำระเงินล่าช้า หรืออาจเกิดจากผลของกฎหมาย ที่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ เช่น การทำผิดกฎหมายอาญาที่มีโทษปรับ

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือหนังสือขอยกเว้นค่าปรับ ผู้จัดทำควร

  • ระบุและอ้างอิงถึงที่มาของการจัดทำหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือหนังสือขอยกเว้นค่าปรับขึ้น เช่น ได้รับจดหมายเรียกให้ชำระค่าปรับ ใบสั่งให้ชำระค่าปรับ เป็นต้น
  • อธิบายถึงสาเหตุที่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับจะใช้เป็นเหตุผลในการเจรจาให้ลดหรือยกเว้นค่าปรับหรือที่จะใช้ในการโต้แย้งค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ เช่น เกิดจากการเข้าใจผิดว่าจริงๆ แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับไม่มีหน้าที่ต้องเสียค่าปรับ เกิดจากการไม่พอใจในการรับบริการ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงการยอมรับผิด และขอความเห็นใจ เป็นต้น
  • เมื่อผู้จัดทำหนังสือระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในด้วยหรือไม่ก็ได้ และลงนามโดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ หรือลงนามโดยตัวแทนของผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ และส่งให้แก่ผู้ที่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าว เพื่อให้บุคคลดังกล่าว พิจารณา ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับดังกล่าว และตอบกลับ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการออกหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม