กลับไปด้านบน
หนังสือลางาน กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือลางาน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 8 วันที่แล้ว
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 ถึง 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 8 วันที่แล้ว

ขนาด 1 ถึง 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือลางาน

หนังสือลางานหรือจดหมายลางาน เป็นหนังสือที่บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ขอลางาน ไม่เข้าปฏิบัติงานตามวันและเวลาทำงานของลูกจ้างคนดังกล่าวเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งอันด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การลาป่วยเนื่องจากมาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ลาเพื่อทำหมัน หรือลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อกิจธุระส่วนตัว ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ลาอุปสมบท ลาหยุดพักผ่อน เป็นต้น

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือลางาน ผู้ลาซึ่งเป็นลูกจ้าง/พนักงานควรระบุถึงรายละเอียดของตน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน ส่วนงานที่ตนสังกัด หมายเลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง สามารถอ้างอิงได้

นอกจากนี้ ผู้ลายังควรอธิบายถึง สาเหตุ รายละเอียดของการลา ดังต่อไปนี้ด้วย

  • สาเหตุการลา เช่น การลาป่วย ลาหยุดพักผ่อน การลาเพื่อกิจธุระส่วนตัว การลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ลาอุปสมบท เป็นต้น
  • รายละเอียดของการลา เช่น อาการป่วย ความเห็นแพทย์ในกรณีลาป่วย วัดที่จำพรรษาในกรณีลาอุปสมบท
  • ระยะเวลาของการลา เช่น วันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดการลา จำนวนวันลารวมทั้งสิ้นที่จะขอลา
  • หมายเลขหรือสถานที่ติดต่อในกรณีต้องการติดต่อผู้ลาฉุกเฉิน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว
  • โดยในการลาบางกรณี ตามข้อบังคับของนายจ้างอาจจะต้องให้ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้างอนุมัติก่อนจึงจะสามารถลาได้ โดยไม่มีผลกระทบหรือโทษใดๆ เช่น การลาเพื่อกิจธุระส่วนตัว ลาหยุดพักผ่อน จึงควรระบุ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และส่วนงานของผู้ซึ่งมีอำนาจอนุมัติการลาดังกล่าวด้วย และต้องมั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นได้ลงนามอนุมัติในหนังสือลางานหรือในเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วด้วย

โดยในการลางาน หากไม่เป็นไปตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับของนายจ้าง หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาจมีผลกระทบหรือโทษได้ เช่น มีโทษทางวินัย หักเงินรางวัลประจำปี หรือกระทั่งถูกไล่ออกได้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของแต่ละกรณี

ในกรณีที่ข้อบังคับของนายจ้างกำหนดให้ต้องทำหนังสือลางานเป็นหนังสือ ผู้ลาอาจจัดทำหนังสือลางานและลงนามของผู้ลา และนำส่งปิดผนึกให้ผู้ซึ่งมีอำนาจอนุมัติการลานั้นหรือผู้รับผิดชอบ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการลาบางสาเหตุ เช่น การลาป่วย การลาคลอด การลาทำหมัน การลาหยุดพักผ่อน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิจะได้ตามจำนวนวันที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี โดยที่ยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลานั้นอยู่ กล่าวคือ นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างไม่มาทำงานนั้นได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แม้การลาจะเป็นสิทธิขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสิทธิตามข้อบังคับของนายจ้าง แต่อย่างไรก็ดี นายจ้างอาจมีข้อบังคับของนายจ้างที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการนำจำนวนวันการลาและสถิติการลาของลูกจ้างไปใช้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้ เช่น การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาโบนัส การปรับขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม