กลับไปด้านบน
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 04/10/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.5 - 1 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 04/10/2563

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.5 - 1 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อและ/หรือเปลี่ยนนามสกุล เป็นหนังสือที่ออกโดยบุคคลซึ่งตนได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลรวมถึงชื่อกิจการหรือชื่อทางการค้ากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยส่งแจ้งบอกกล่าวการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการ หรือชื่อทางการค้านั้น เช่น ญาติ พี่น้อง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร สถานบันการเงิน หรือคู่สัญญาต่างๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ใช้ หรืออ้างอิงชื่อและ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการหรือชื่อทางการค้าใหม่อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด) ก็อาจเปลี่ยนแปลงชื่อของนิติบุคคลก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไข ที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อและ/หรือเปลี่ยนนามสกุล ผู้จัดทำควรจะ

  • ระบุ รายละเอียด ชื่อ และ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการ หรือชื่อทางการค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น รวมถึงวันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลนั้นด้วย
  • แนบสำเนาเอกสารทางราชการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล ชื่อกิจการ หรือชื่อทางการค้า เพื่อการอิงอ้าง เช่น สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีบุคคลธรรมดา หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ในกรณีนิติบุคคล
  • จัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจลงนามโดยบุคคลผู้เปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล หรือตัวแทนของบุคคลนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ และอาจทำสำเนาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ และ
  • จัดส่งหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลให้บุคคลที่ต้องการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลใหม่ให้ทราบ เช่น เพื่อน คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร ลูกค้า คู่สัญญาต่างๆ เป็นต้น ตามวิธีที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันตามปกติ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล และได้แจ้งบอกกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคลลเหล่านี้ เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร ลูกค้า และคู่สัญญาต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลเป็นอย่างมาก เช่น

  • ลดความเสี่ยงที่ผู้เปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลจะไม่ได้รับเอกสาร หรือได้รับล่าช้า เนื่องจาก ผู้ส่งยังคงระบุชื่อและ/หรือนามสกุลเก่า ซึ่งทำให้ ผู้ขนส่งนำส่งเอกสาร พัสดุ สิ่งของ ไม่ถูกต้องหรือล่าช้า
  • ลดความเสี่ยงที่ผู้ออกเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือบอกกล่าวจากคู่สัญญาต่างๆ จะใส่ชื่อและ/หรือนามสกุลเดิมในเอกสารเหล่านั้นและอาจจะต้องมีการแก้ไขเอกสารเหล่านั้นหรือแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงเมื่อมีการนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ ซึ่งอาจเสียเวลาในการดำเนินการดังกล่าวได้

 

การเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลกับการเปลี่ยนตัวคู่สัญญา

แม้ทั้งสองกรณี จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุลและการเปลี่ยนตัวคู่สัญญานั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยที่ การเปลี่ยนแปลงชื่อและ/หรือนามสกุล บุคคลซึ่งมีความผูกพัน มีสิทธิหรือหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญายังคงเป็นบุคคลเดิม เพียงแต่บุคคลนั้นเปลี่ยนชื่อเรียกและ/หรือนามสกุล เท่านั้น แต่การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา คือการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญาของสัญญานั้น เป็นบุคคลอื่น ซึ่งต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือในสัญญานั้น (ถ้ามี)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม