กลับไปด้านบน
หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 27/04/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 27/04/2563

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

หนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่หรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็นหนังสือที่ออกโดยบุคคลซึ่งตนกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสถานที่อยู่ ไม่ว่าที่อยู่ในการอยู่อาศัยหรือที่อยู่ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นสถานที่ในการติดต่อ เยี่ยมเยือน และซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายส่วนตัวจากเพื่อน ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินจากคู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือธนาคาร เอกสารการติดต่อสื่อสารหรือการตอบรับจากลูกค้า หนังสือบอกกล่าวจากคู่สัญญาต่างๆ รวมถึง เอกสารสำคัญทางราชการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้บุคคลผู้รับหนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ หรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าวทราบว่าตนนั้น กำลังจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือสถานที่สำหรับจัดส่งเอกสาร โดยอาจเป็นการแจ้งตามมารยาททางธุรกิจ หรืออาจเป็นหน้าที่ตามสัญญา ในกรณีที่มีการตกลงไว้ในสัญญาว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ

นอกจากนี้ การจัดทำหนังสือหรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และแจ้งแก่ผู้รับหนังสือ เช่น เพื่อน คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร ลูกค้า คู่สัญญา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นอย่างมาก โดยจะทำให้ผู้ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่

  • มั่นใจได้ว่าผู้มาติดต่อธุระหรือผู้มาเยี่ยมเยือนจะไปติดต่อหรือมาเยี่ยมเยือนยังสถานที่อยู่ใหม่ที่ถูกต้อง และไม่พลาดโอกาสในการพบปะหรือโอกาสทางการค้าต่างๆ เช่น ลูกค้าประจำที่จะกลับมาใช้บริการหาร้านไม่พบ
  • มั่นใจได้ว่าจดหมายหรือเอกสารต่างๆ จะถูกจัดส่งอย่างถูกต้องตามที่อยู่ใหม่และตนจะได้รับเอกสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับจดหมายหรือเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารสำคัญ
  • ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติผิดสัญญา ในกรณีที่ ผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่เป็นคู่สัญญากับบุคคลอื่น โดยตามสัญญาอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าว ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปคู่สัญญาจะยึดถือที่อยู่ที่ให้ไว้ซึ่งระบุไว้ในสัญญาเป็นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเหล่านั้น ซึ่งหากผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่ มีการเปลี่ยนที่อยู่โดยไม่แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบตามแบบ วิธี และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ก็อาจทำให้ ผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่ ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว และอาจปฏิบัติผิดสัญญาโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึงอาจต้องเสียค่าปรับตามข้อตกลงในสัญญาอีกด้วย ถ้ามี เช่น ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารเพราะเอกสารยังถูกจัดส่งไปยังที่อยู่เดิม เลยไม่ได้ชำระค่าบริการและทำให้ถูกยกเลิกบริการ เป็นต้น

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ หรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้น ผู้จัดทำควรจะ

  • ระบุ ที่อยู่ของสถานที่ติดต่อใหม่ วันที่เริ่มใช้สถานที่ติดต่อใหม่ และรายละเอียดอ้างอิงอื่นๆ ของผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่
  • แนบเอกสารทางราชการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ถ้ามี) เพื่อการอิงอ้าง เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของที่อยู่ใหม่หรือสำเนาใบสำคัญจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของนิติบุคคล เป็นต้น
  • จัดทำหนังสือหรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็นลายลักษณ์อักษร และอาจลงนามโดยบุคคลผู้เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือตัวแทนด้วยหรือไม่ก็ได้ และ
  • จัดส่งหนังสือหรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บุคคลที่ต้องการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้ทราบ เช่น เพื่อน คู่ค้า ผู้ให้บริการ ธนาคาร ลูกค้า คู่สัญญาต่างๆ เป็นต้น
  • ในกรณีที่การจัดส่งหนังสือหรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ควรจัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนและบริการตอบรับ หรือตามวิธีและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนั้นๆ เพื่อให้มีหลักฐานว่า หนังสือหรือจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้นได้ถูกจัดส่งและได้รับแล้วโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ ในกรณีที่คู่สัญญากำหนดที่อยู่สำหรับการติดต่อหรือสำหรับส่งคำบอกกล่าวไว้ในสัญญาโดยเฉพาะให้ถือว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของคู่สัญญาฝ่ายนั้น ซึ่งคำบอกกล่าว หรือการแสดงเจตนาต่างๆ ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้ส่งหรือบอกกล่าวไปยังภูมิลำเนานั้น ก็จะมีผลบังคับใช้และถือเป็นการส่งและ/หรือบอกกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ในกรณีที่มีการกำหนดที่อยู่สำหรับการส่งคำบอกกล่าวไว้ในสัญญาโดยเฉพาะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว ก็ควรแจ้งให้แก่คู่สัญญาของตนอีกฝ่ายทราบด้วย ทั้งนี้ ตามวิธีและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนั้นๆ

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม