На початок
Договір про повну матеріальну відповідальність працівника Заповнити шаблон

Договір про повну матеріальну відповідальність працівника

Остання версія
Остання версія 21.05.2019
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 9-14 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 21.05.2019

Розмір: 9-14 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір про повну матеріальну відповідальність працівника

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника (далі "Договір") є угодою між Роботодавцем та Працівником щодо притягнення Працівника до повної матеріальної (грошової) відповідальності за втрату, нестачу чи пошкодження певних товарів, виробів, грошей або інших цінностей, ввірених Працівнику на час виконання посадових обов'язків за трудовим договором (контрактом).

У зв'язку із прийняттям Працівника на роботу та укладення з ним відповідного трудового договору (контракту), Працівнику можуть бути ввірені певні товари, вироби, гроші або будь-які інші цінності (далі "Товарно-матеріальні цінності") для виконання Працівником посадових обов'язків. З моменту отримання Товарно-матеріальних цінностей Працівник несе відповідальність перед Роботодавцем за їх нестачу, втрату, пошкодження або зниження вартості.

Чинне трудове законодавство України визначає наступні види відповідальності Працівника у випадку виявлення Роботодавцем нестачі, втрати, пошкодження або зниження вартості (далі "Збитку") Товарно-матеріальних цінностей:

(1) обмежена відповідальність - Працівник відповідає перед Роботодавцем лише у межах розміру своєї середньомісячної заробітної плати Працівника, не залежно від розміру Збитку, заподіяного Роботодавцю.

(2) повна матеріальна відповідальність - Працівник відповідає перед Роботодавцем в повному обсязі у розмірі прямої дійсної шкоди (Збитку), заподіяної Роботодавцю.

Умови, які необхідні для укладення цього Договору

Важливо відмітити, що цей Договір між Роботодавцем та Працівником може бути укладено ЛИШЕ за умови дотримання сукупно наступних умов:

(1) Працівник є повнолітньою особою (укладення цього Договору із неповнолітнім Працівником заборонено), та

(2) посада, яку займає Працівник, або робота, яку виконує Працівник, за відповідним трудовим договором (контрактом) має відноситися до переліку посад/робіт з якими Роботодавцю дозволено укладати договори про повну матеріальну індивідуальну відповідальність Працівника (укладення цього Договору із Працівником, який займає іншу посаду/виконує іншу роботу, ніж зазначена у вказаному вище переліку, заборонено), та

(3) трудові обов'язки Працівника, передбачені відповідною посадовою інструкцією, мають бути безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням та/або застосуванням в процесі виробництва Товарно-матеріальних цінностей.

Порядок притягнення Працівника до повної матеріальної відповідальності

Працівник може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності за Договором, за умови дотримання сукупно наступних обставин:

(1) виявлення факту завдання прямої дійсної шкоди (Збитку) Роботодавцю, та

(2) протиправна поведінка Працівника, що виражена у порушенні або неналежному виконанні ним посадових обов'язків, передбачених відповідним трудовим договором (контрактом) та посадовою інструкцією, та

(3) винні дії Працівника, що виражені в умисному або необережному порушенні чи неналежному виконанні посадових обов'язків, передбачених відповідним трудовим договором (контрактом) та посадової інструкцією; та

(4) прямий причинно-наслідковий зв'язок між протиправною і винною дією чи бездіяльністю Працівника і прямою дійсною шкодою (Збитком), завданою Роботодавцю, та

(5) наявність укладеного письмового договору про повну матеріальну відповідальність між Працівником та Роботодавцем.

Якщо на підприємстві, установі або організації виявлено факт втрати, недостачі, пошкодження або зниження вартості Товарно-матеріальних цінностей (тобто Збиток), Роботодавець зобов'язаний негайно відреагувати та скласти відповідний акт. Окрім цього, Роботодавець негайно має ознайомити Працівника зі складеним актом під розпис, а також витребувати від такого Працівника, якому були попередньо ввірені відповідні Товарно-матеріальні цінності, письмових пояснень. У випадку відмови Працівника надати письмові пояснення, Роботодавець також складає про це відповідний акт.

Після цього Роботодавець має провести відповідне службове розслідування за фактом завдання Збитків шляхом створення відповідної інвентаризаційної комісії. До завдань, які ставляться до інвентаризаційної комісії під час проведення службового розслідування, є встановлення вичерпних кількісних та якісних характеристик втрачених, пошкоджених або зіпсованих Товарно-матеріальних цінностей, причин виникнення Збитку, а також його розміру.

Якщо за результатами проведеного службового розслідування виявлено, що Збиток заподіяно з винних дій Працівника, якому були ввірені відповідні Товарно-матеріальні цінності, Роботодавець видає відповідне розпорядження про притягнення Працівника до повної матеріальної відповідальності на підставі цього Договору. Працівник має бути в обов'язковому порядку ознайомлений із таким розпорядженням під розпис.

Збиток відшкодовується Працівником самостійно в добровільному порядку. Якщо Працівник відмовляється відшкодувати заподіяний Збиток в добровільному порядку, Роботодавець має право звернутися до відповідного суду у порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України.

Важливо відмітити, що для притягнення Працівника до повної матеріальної відповідальності за цим Договором, необхідно встановити факт того, що Збиток було заподіяно саме у робочий час Працівника, визначений відповідним трудовим договором (контрактом).

Відмінність цього Договору від договору про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Досить часто відповідні Товарно-матеріальні цінності можуть бути ввірені не одному Працівнику, а визначеній групі осіб (бригаді чи колективу). Оскільки декілька членів бригади чи колективу під час виконання ними своїх посадових обов'язків за трудовими договорами (контрактами) мають одночасний доступ до Товарно-матеріальних цінностей, у випадку завдання Збитку Роботодавцю, встановити вину кожного окремого члена бригади чи колективу дуже складно, а інколи - неможливо.

У зв'язку із цим Роботодавці укладають із такими бригадами чи колективами відповідні договори повної колективної (бригадної) матеріальної відповідальності. Звертаємо увагу, що перелік посад/робіт з якими Роботодавцю дозволено укладати відповідні договори повної колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, визначається чинним законодавством України.

Як використовувати документ

Цей Договір може бути використано у роботі підприємств, установ та організацій, які зареєстровані на території України, не залежно від їх організаційно-правової форми та форми власності. На стороні Роботодавця можуть виступати як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. На стороні Працівника може бути лише повнолітня фізична особа (громадянин України чи іноземець).

Сторони цього Договору мають можливість самостійно визначити дату набуття цим Договором юридичної сили, але за загальним правилом він набуває юридичної сили від дати його підписання обома сторонами. Окрім цього, сторони Договору також самостійно визначають строк, впродовж якого діятиме цей Договір - на весь строк укладеного трудового договору (контракту) або на будь-який інший строк на розсуд сторін Договору.

Договір достроково припиняє свою дію у випадку (1) спільної згоди Роботодавця та Працівника щодо дострокового припинення Договору, оформленої додатковою письмовою угодою, або (2) закінчення строку чи розірвання трудового договору (контракту) між Працівником та Роботодавцем, або (3) переведення Працівника на іншу посаду.

Чинне законодавство України не вимагає нотаріального посвідчення або державної реєстрації цього Договору в компетентних державних органах.

Застосовуване законодавство

Цей Договір про повну матеріальну відповідальність працівника підготовлено у відповідності до норм Кодексу законів про працю, Постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань № 447/24 від 28 грудня 1977 року, Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 12 від 11 грудня 2015 року "Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон