Agentuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de handelsagent voor de uitvoering van de werkzaamheden die hij voor de principaal verricht, specifieke uitgaven heeft gedaan. Een principaal draagt een handelsagent op om te bemiddelen bij de verkoop van producten en/of diensten die hij verkoopt. De handelsagent is dus degene die de principaal helpt bij het sluiten van koopovereenkomsten met de afnemers van de principaal. Indien de handelsagent specifieke uitgaven heeft gedaan voor zijn werkzaamheden voor de principaal, wordt dit ook wel het dragen van commerciële of financiële risico's genoemd. Indien de handelsagent bijvoorbeeld bepaalde investeringen doet, of opleidingen volgt om de producten van de principaal te kunnen verkopen, kan dit beschouwd worden als een commercieel en financieel risico omdat de handelsagent het risico loopt zijn investeringen niet terug te verdienen. In dat geval is dus geen sprake van agentuur.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

AGENTUUROVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Principaal"


EN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Handelsagent"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Handelsagent werkzaam zal zijn voor de Principaal als zelfstandig handelsagent in de zin van art. 7:428 en aanverwante wetgeving;

de Principaal opdracht geeft aan de Handelsagent om te bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten met de afnemers;

de Handelsagent niet in dienst is bij, of ondergeschikt is aan de Principaal;

de Handelsagent geen financiële en commerciële risico's loopt met betrekking tot de werkzaamheden die hem door de Principaal zijn opgedragen;

de Partijen de gemaakte afspraken met betrekking tot het agentuur vastleggen in deze overeenkomst.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. PRODUCTEN

De Handelsagent zal bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten tussen de Principaal en zijn afnemers met betrekking tot de volgende producten:

________.


2. WERKGEBIED

1. De Handelsagent zal uitsluitend werkzaam zijn in het volgende gebied:

________.

2. De Handelsagent is niet toegestaan om buiten het bovengenoemde gebied werkzaam te zijn, dan wel om overeenkomsten te sluiten met afnemers buiten het bovengenoemde werkgebied.


3. ALLEENRECHT

1. De Handelsagent heeft het alleenrecht op vertegenwoordiging met betrekking tot de in Artikel 1 genoemde producten van de Principaal, in het in Artikel 2 genoemde werkgebied.

2. De Principaal geeft enkel de Handelsagent het recht om bemiddeling te verlenen bij het sluiten van overeenkomsten binnen het in Artikel 2 genoemde werkgebied, en verbindt zich geen andere handelsagenten of distributeurs aan te stellen in het werkgebied van de Handelsagent.

3. De Principaal verbindt zich om, na overleg met de Handelsagent, met betrekking tot producten die hij aan het assortiment toevoegt gedurende de looptijd van de overeenkomst, het alleenrecht op vertegenwoordiging tevens aan de Handelsagent over te dragen.


4. DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING

1. De Principaal stelt de Handelsagent aan als handelsagent met ingang van ________.

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met als einddatum ________.

3. Ieder der Partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden, vermeerderd met een maand na drie jaren looptijd van de overeenkomst en met twee maanden na zes jaren looptijd van de overeenkomst.

4. Tussentijdse opzegging geschiedt schriftelijk en vindt tegen het einde van de kalendermaand plaats.

5. Indien één der Partijen de overeenkomst tussentijds opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze partij schadeplichtig, tenzij sprake is van beëindiging met wederzijdse toestemming of beëindiging op grond van dringende redenen.

6. De Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met wederzijdse toestemming of op grond van dringende redenen met vermelding van de dringende redenen.

7. Onder dringende redenen worden alle redenen verstaan, waarbij naar de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de Partij die de overeenkomst beëindigt, de overeenkomst voort te zetten.

8. Indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van een dringende reden, en één der Partijen verwijtbaar is voor deze reden, is deze Partij schadeplichtig.

9. Indien de overeenkomst na het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan, door de Partijen wordt voortgezet, zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden voortduren.


5. PROVISIE

1. De Handelsagent ontvangt, onder aftrek van eventuele betalingskortingen, een provisie van ________% van de verkoopprijs, exclusief BTW, voor de gesloten overeenkomsten waarbij hij recht heeft op provisie.

2. De Handelsagent heeft recht op provisie voor de volgende overeenkomsten die tot stand zijn gekomen gedurende deze agentuurovereenkomst:

  • overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door de bemiddeling van de Handelsagent
  • overeenkomsten die tot stand zijn gekomen met een afnemer waarmee de Handelsagent voorafgaand reeds een dergelijke overeenkomst had aangebracht
  • overeenkomsten die zijn gesloten binnen het werkgebied of met afnemers die toebehoren tot het werkgebied van de Handelsagent overeenkomstig Artikel 2, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet redelijk is

3. De Handelsagent heeft recht op provisie met betrekking tot de voorbereiding van de volgende overeenkomsten die na het einde van deze agentuurovereenkomst tot stand komen:

  • overeenkomsten die hoofdzakelijk tot stand zijn gekomen door middel van de door de Handelsagent verrichte werkzaamheden en binnen een redelijke termijn na de beëindiging van de overeenkomst zijn gesloten
  • overeenkomsten waarvan de bestelling vóór de beëindiging van de overeenkomst is ontvangen door de Handelsagent of de Principaal, en deze bestelling tot stand is gekomen door de bemiddeling van de Handelsagent of toebehoord aan het werkgebied van de Handelsagent

4. Het recht op provisie is niet afhankelijk van de uitvoering van de overeenkomst.

5. De Handelsagent heeft geen recht op een provisie voor overeenkomsten waarvoor de provisie overeenkomstig het bovengenoemde toekomt aan de voorganger van de Handelsagent, tenzij de provisie op grond van redelijkheid en billijkheid verdeeld dient te worden tussen beiden.

6. De Principaal verstrekt de Handelsagent na afloop van iedere maand een schriftelijke opgave van de over die maand verschuldigde provisie. In de opgave wordt vermeld op welke gegevens de berekening berust. De opgave moet worden verstrekt voor het einde van de volgende maand.

7. De Handelsagent heeft het recht om aanvullende informatie of inzage in de bescheiden van de Principaal te verlangen, ter controle van de te ontvangen provisie. De Principaal is verplicht mee te werken aan deze controle, en draagt de eventuele kosten hiervan.

8. De provisie wordt uiterlijk opeisbaar op het tijdstip waarop de schriftelijke opgave, overeenkomstig lid 6, moet worden verstrekt.

9. De Handelsagent stuurt na afloop van iedere maand een factuur met betrekking tot de provisie aan de Principaal, naar hoogte van de door de Principaal verstrekte schriftelijke opgave. De Principaal voldoet de factuur binnen ________ dagen na ontvangst.


6. BELONING BIJ GEEN/MINDER GEBRUIK VAN DIENSTEN

1. Indien de Principaal geen of minder gebruik maakt van de werkzaamheden van de Handelsagent dan de Handelsagent als normaal mocht verwachten, en de Handelsagent bereid zou zijn om zijn verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen of deze reeds heeft nagekomen, heeft de Handelsagent recht op een beloning.

2. De hoogte van de beloning wordt bepaald aan de hand van in de voorafgaande tijd verdiende provisie. Hierbij worden alle kosten die de Handelsagent bespaard heeft in acht genomen.


7. ORDER

1. De Handelsagent brengt de Principaal zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer hij een order aan de Principaal heeft doen toekomen.

2. De order die de Handelsagent aan de Principaal heeft doen toekomen, wordt geacht te zijn aanvaard, tenzij de Principaal aan de Handelsagent mededeelt de order te weigeren.

3. Weigering of voorbehoud van een order door de Principaal wordt binnen ________ dagen vanaf het moment waarop de order hem is medegedeeld, medegedeeld aan de Handelsagent.


8. INFORMATIEPLICHT PRINCIPAAL

1. De Principaal verbindt zich om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de Handelsagent in staat te stellen zijn werkzaamheden als handelsagent te kunnen verrichten.

2. De Principaal verstrekt de Handelsagent alle documentatie met betrekking tot de producten waarvoor de Handelsagent bemiddelt, en alle inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.

3. In het geval dat de Principaal voorziet dat in een geringere mate dan de Handelsagent mocht verwachten overeenkomsten zullen of mogen worden gesloten, licht de Principaal de Handelsagent hier onverwijld over in.

4. De Principaal brengt de Handelsagent binnen een redelijke termijn op de hoogte van het al dan niet aanvaarden of uitvoeren van een door de Handelsagent aangebrachte overeenkomst tussen de Principaal en de afnemer.


9. 58558585555

2. 82 852528852222 82588252 2885 52 82825582828 852 52 2582882558 82 522 25525 852 52 8252255252522 588 552528852222 2555 525288225285 22 22 828222.

5. 82 852528852222 88 2822 2252852825 525252 8222525282 222 8225222822 222 52 252558222 22 82582522222 552 52 5222225, 552 52 8222525282 582 52 2582882558 825825222 52222.


10. KLANTENVERGOEDING

Na beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de Handelsagent recht op een klantenvergoeding overeenkomstig art. 7:442 BW, mits aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan en geen sprake is van een situatie waarin de klantenvergoeding niet verschuldigd is.


11. GEHEIMHOUDING

1. De Handelsagent is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten en afnemers van de Principaal.

2. Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.


12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Principaal

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________


de Handelsagent

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________

Uw document bekijken

AGENTUUROVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Principaal"


EN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Handelsagent"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Handelsagent werkzaam zal zijn voor de Principaal als zelfstandig handelsagent in de zin van art. 7:428 en aanverwante wetgeving;

de Principaal opdracht geeft aan de Handelsagent om te bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten met de afnemers;

de Handelsagent niet in dienst is bij, of ondergeschikt is aan de Principaal;

de Handelsagent geen financiële en commerciële risico's loopt met betrekking tot de werkzaamheden die hem door de Principaal zijn opgedragen;

de Partijen de gemaakte afspraken met betrekking tot het agentuur vastleggen in deze overeenkomst.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. PRODUCTEN

De Handelsagent zal bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten tussen de Principaal en zijn afnemers met betrekking tot de volgende producten:

________.


2. WERKGEBIED

1. De Handelsagent zal uitsluitend werkzaam zijn in het volgende gebied:

________.

2. De Handelsagent is niet toegestaan om buiten het bovengenoemde gebied werkzaam te zijn, dan wel om overeenkomsten te sluiten met afnemers buiten het bovengenoemde werkgebied.


3. ALLEENRECHT

1. De Handelsagent heeft het alleenrecht op vertegenwoordiging met betrekking tot de in Artikel 1 genoemde producten van de Principaal, in het in Artikel 2 genoemde werkgebied.

2. De Principaal geeft enkel de Handelsagent het recht om bemiddeling te verlenen bij het sluiten van overeenkomsten binnen het in Artikel 2 genoemde werkgebied, en verbindt zich geen andere handelsagenten of distributeurs aan te stellen in het werkgebied van de Handelsagent.

3. De Principaal verbindt zich om, na overleg met de Handelsagent, met betrekking tot producten die hij aan het assortiment toevoegt gedurende de looptijd van de overeenkomst, het alleenrecht op vertegenwoordiging tevens aan de Handelsagent over te dragen.


4. DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING

1. De Principaal stelt de Handelsagent aan als handelsagent met ingang van ________.

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met als einddatum ________.

3. Ieder der Partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden, vermeerderd met een maand na drie jaren looptijd van de overeenkomst en met twee maanden na zes jaren looptijd van de overeenkomst.

4. Tussentijdse opzegging geschiedt schriftelijk en vindt tegen het einde van de kalendermaand plaats.

5. Indien één der Partijen de overeenkomst tussentijds opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze partij schadeplichtig, tenzij sprake is van beëindiging met wederzijdse toestemming of beëindiging op grond van dringende redenen.

6. De Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met wederzijdse toestemming of op grond van dringende redenen met vermelding van de dringende redenen.

7. Onder dringende redenen worden alle redenen verstaan, waarbij naar de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de Partij die de overeenkomst beëindigt, de overeenkomst voort te zetten.

8. Indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van een dringende reden, en één der Partijen verwijtbaar is voor deze reden, is deze Partij schadeplichtig.

9. Indien de overeenkomst na het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan, door de Partijen wordt voortgezet, zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden voortduren.


5. PROVISIE

1. De Handelsagent ontvangt, onder aftrek van eventuele betalingskortingen, een provisie van ________% van de verkoopprijs, exclusief BTW, voor de gesloten overeenkomsten waarbij hij recht heeft op provisie.

2. De Handelsagent heeft recht op provisie voor de volgende overeenkomsten die tot stand zijn gekomen gedurende deze agentuurovereenkomst:

  • overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door de bemiddeling van de Handelsagent
  • overeenkomsten die tot stand zijn gekomen met een afnemer waarmee de Handelsagent voorafgaand reeds een dergelijke overeenkomst had aangebracht
  • overeenkomsten die zijn gesloten binnen het werkgebied of met afnemers die toebehoren tot het werkgebied van de Handelsagent overeenkomstig Artikel 2, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet redelijk is

3. De Handelsagent heeft recht op provisie met betrekking tot de voorbereiding van de volgende overeenkomsten die na het einde van deze agentuurovereenkomst tot stand komen:

  • overeenkomsten die hoofdzakelijk tot stand zijn gekomen door middel van de door de Handelsagent verrichte werkzaamheden en binnen een redelijke termijn na de beëindiging van de overeenkomst zijn gesloten
  • overeenkomsten waarvan de bestelling vóór de beëindiging van de overeenkomst is ontvangen door de Handelsagent of de Principaal, en deze bestelling tot stand is gekomen door de bemiddeling van de Handelsagent of toebehoord aan het werkgebied van de Handelsagent

4. Het recht op provisie is niet afhankelijk van de uitvoering van de overeenkomst.

5. De Handelsagent heeft geen recht op een provisie voor overeenkomsten waarvoor de provisie overeenkomstig het bovengenoemde toekomt aan de voorganger van de Handelsagent, tenzij de provisie op grond van redelijkheid en billijkheid verdeeld dient te worden tussen beiden.

6. De Principaal verstrekt de Handelsagent na afloop van iedere maand een schriftelijke opgave van de over die maand verschuldigde provisie. In de opgave wordt vermeld op welke gegevens de berekening berust. De opgave moet worden verstrekt voor het einde van de volgende maand.

7. De Handelsagent heeft het recht om aanvullende informatie of inzage in de bescheiden van de Principaal te verlangen, ter controle van de te ontvangen provisie. De Principaal is verplicht mee te werken aan deze controle, en draagt de eventuele kosten hiervan.

8. De provisie wordt uiterlijk opeisbaar op het tijdstip waarop de schriftelijke opgave, overeenkomstig lid 6, moet worden verstrekt.

9. De Handelsagent stuurt na afloop van iedere maand een factuur met betrekking tot de provisie aan de Principaal, naar hoogte van de door de Principaal verstrekte schriftelijke opgave. De Principaal voldoet de factuur binnen ________ dagen na ontvangst.


6. BELONING BIJ GEEN/MINDER GEBRUIK VAN DIENSTEN

1. Indien de Principaal geen of minder gebruik maakt van de werkzaamheden van de Handelsagent dan de Handelsagent als normaal mocht verwachten, en de Handelsagent bereid zou zijn om zijn verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen of deze reeds heeft nagekomen, heeft de Handelsagent recht op een beloning.

2. De hoogte van de beloning wordt bepaald aan de hand van in de voorafgaande tijd verdiende provisie. Hierbij worden alle kosten die de Handelsagent bespaard heeft in acht genomen.


7. ORDER

1. De Handelsagent brengt de Principaal zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer hij een order aan de Principaal heeft doen toekomen.

2. De order die de Handelsagent aan de Principaal heeft doen toekomen, wordt geacht te zijn aanvaard, tenzij de Principaal aan de Handelsagent mededeelt de order te weigeren.

3. Weigering of voorbehoud van een order door de Principaal wordt binnen ________ dagen vanaf het moment waarop de order hem is medegedeeld, medegedeeld aan de Handelsagent.


8. INFORMATIEPLICHT PRINCIPAAL

1. De Principaal verbindt zich om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de Handelsagent in staat te stellen zijn werkzaamheden als handelsagent te kunnen verrichten.

2. De Principaal verstrekt de Handelsagent alle documentatie met betrekking tot de producten waarvoor de Handelsagent bemiddelt, en alle inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.

3. In het geval dat de Principaal voorziet dat in een geringere mate dan de Handelsagent mocht verwachten overeenkomsten zullen of mogen worden gesloten, licht de Principaal de Handelsagent hier onverwijld over in.

4. De Principaal brengt de Handelsagent binnen een redelijke termijn op de hoogte van het al dan niet aanvaarden of uitvoeren van een door de Handelsagent aangebrachte overeenkomst tussen de Principaal en de afnemer.


9. 58558585555

2. 82 852528852222 82588252 2885 52 82825582828 852 52 2582882558 82 522 25525 852 52 8252255252522 588 552528852222 2555 525288225285 22 22 828222.

5. 82 852528852222 88 2822 2252852825 525252 8222525282 222 8225222822 222 52 252558222 22 82582522222 552 52 5222225, 552 52 8222525282 582 52 2582882558 825825222 52222.


10. KLANTENVERGOEDING

Na beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft de Handelsagent recht op een klantenvergoeding overeenkomstig art. 7:442 BW, mits aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan en geen sprake is van een situatie waarin de klantenvergoeding niet verschuldigd is.


11. GEHEIMHOUDING

1. De Handelsagent is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten en afnemers van de Principaal.

2. Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.


12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Principaal

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________


de Handelsagent

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________