Naar boven

Arbeidsovereenkomst DGA

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van de onderneming (de vennootschap) waar de directeur-grootaandeelhouder met wie deze arbeidsovereenkomst gesloten wordt, werkzaam is als directeur.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ARBEIDSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, vertegenwoordigd door ________ in de functie van ________

hierna de "Vennootschap"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "DGA"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de DGA bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap d.d. ________ is benoemd tot statutair directeur van ________;

op deze arbeidsovereenkomst geen collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is;

de tussen de Partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in deze arbeidsovereenkomst.


KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:


1. DUUR EN FUNCTIE

1. Deze overeenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor onbepaalde tijd.

2. Op de ingangsdatum treedt de DGA in dienst bij de Vennootschap in de functie van statutair directeur.

3. De DGA heeft in zijn functie als statutair directeur alle rechten en plichten die een statutair directeur toekomen op grond van de wet en de statuten van de Vennootschap, en verbindt zich tot nakoming hiervan.

4. De DGA verbindt zich te handelen als goed bestuurder, en indien redelijkerwijs van de DGA verwacht kan worden, zal hij tevens werkzaamheden verrichten anders dan de werkzaamheden die direct verband houden met zijn functie.

5. De DGA zal met regelmaat rapporteren aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van zijn werkzaamheden.


2. OPZEGGING EN BEËINDIGING

1. De Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de maand, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

2. Een besluit tot ontslag van de DGA door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap wordt beschouwd als opzegging van deze overeenkomst door de Vennootschap.

3. De bepalingen omtrent schorsing en ontslag van de DGA overeenkomstig de statuten dienen in acht te worden genomen.

4. In het geval van ontslag van de DGA zullen de in lid 1 bedoelde opzegtermijnen worden aangehouden, tenzij sprake is van ontslag om dringende redenen overeenkomstig artikel 7:677 lid 1 BW.

5. Opzegging door één der Partijen op grond van dringende redenen geschiedt onverwijld, door middel van een onverwijlde en schriftelijke mededeling aan de andere Partij.


3. LOON

1. Het bruto maandloon van de DGA op de datum van ondertekening van deze overeenkomst bedraagt €________ (________).

2. Het loon wordt door de Vennootschap aan de DGA betaald aan het einde van de loonbetalingsperiode, en uiterlijk op:

________.

3. Naast het bovengenoemde loon omvat het salaris van de DGA de volgende bestandsdelen:

________.

4. Het bruto loon zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de DGA zal worden uitgekeerd.

5. De DGA wordt uitbetaald op IBAN: ________.

6. Indien op grond van wet- en regelgeving het gebruikelijk loon wordt gewijzigd, wordt het loon van de DGA aan de hand hiervan eveneens gewijzigd.

7. De hoogte van het loon van de DGA kan krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap worden verhoogd.

8. De vakantietoeslag bedraagt ________% van het bruto jaarloon. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

9. De Vennootschap verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook) aan de DGA.


4. TANTIÈME

1. Afhankelijk van de geleverde prestaties, kan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap jaarlijks besluiten tot het uitkeren van een tantième aan de DGA over het verstreken boekjaar.

2. De hoogte van het tantième wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap besloten.

3. Na vaststelling van het tantième door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, wordt het tantième onverwijld uitgekeerd aan de DGA.


5. KOSTENVERGOEDING

1. De Vennootschap verbindt zich ertoe kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn door de DGA ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden overeenkomstig deze arbeidsovereenkomst, te vergoeden, mits de DGA voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen deze kosten te maken.

2. De hoogte van de kostenvergoeding wordt nader bepaald op het moment dat de DGA om toestemming vraagt tot het maken van de betreffende kosten.

3. De bewijsstukken van de gemaakte kosten dienen door de DGA aangeleverd te worden.


6. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

1. De DGA werkt ________ uur per week op de volgende dagen:

________.

2. De DGA werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

3. Indien redelijkerwijs verwacht kan worden van de DGA dat hij voor de vervulling van zijn functie werkzaamheden verricht buiten de vastgestelde werktijden, verbindt de DGA zich om deze werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden te verrichten.

4. De vergoeding voor door de DGA verrichte werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden en arbeidsduur, wordt geacht te zijn opgenomen in het loon.

5. De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Vennootschap.

6. De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


7. VAKANTIEDAGEN

1. De DGA heeft recht op ________ vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van loon.

2. Deze vakantiedagen worden op de volgende wijze berekend:

________.


8. VERLOF

De DGA kan verlof aanvragen bij de Vennootschap, indien hij aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op het verlof, overeenkomstig de Wet arbeid en zorg.


9. ZIEKTE

1. Indien de DGA door ziekte niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, meldt de DGA dit zo snel mogelijk aan de Vennootschap.

2. De DGA meldt herstel eveneens aan de Vennootschap.

3. De DGA levert de Vennootschap alle benodigde bewijsstukken betreffende ziekte aan.

4. Tijdens de eerste 52 weken vanaf de eerste dag van ziekte betaalt de Vennootschap aan de DGA ________% van het brutosalaris door.

5. Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de Vennootschap aan de DGA ________% van het brutosalaris door.

6. De DGA heeft geen recht op loondoorbetaling indien één van de situaties zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


10. EENZIJDIGE WIJZIGING

De Vennootschap is enkel gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien de DGA uitdrukkelijk met deze wijziging heeft ingestemd.


11. VERTROUWELIJKHEID

1. De DGA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de Vennootschap, zijn functietaken, de bedrijfsvoering en de contacten van de Vennootschap.

2. Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

3. De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft van toepassing tot ________ na beëindiging van de overeenkomst.


12. 582258528558 855855858255

________. 8222 282522222282 82585222 5882 225525 28252222222222 528255222 22 28252222228222 258822 52 25528222 222 8225222822 222 52 82 5222 282522222282 22222252 8252255252522.

________. 525525 28252222222222 25222 582 82 825825 2822 222 52 8225882222 82 5222 282522222282 825522 588 22228582 828852585.


13. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

________. 5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 228252252 852 2222588822.

________. 525822 222 82258822 258 825522 8252822825 22 282282 82552 825285555, 258822 52 25528222 82 2825822 252522 22 5222 82258822 22 825852222 5225 222 2285822 82258822 852 52228252 825222822.


14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


15. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:


namens de Vennootschap

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

________________________


de DGA

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

ARBEIDSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, vertegenwoordigd door ________ in de functie van ________

hierna de "Vennootschap"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "DGA"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de DGA bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap d.d. ________ is benoemd tot statutair directeur van ________;

op deze arbeidsovereenkomst geen collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is;

de tussen de Partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in deze arbeidsovereenkomst.


KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:


1. DUUR EN FUNCTIE

1. Deze overeenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor onbepaalde tijd.

2. Op de ingangsdatum treedt de DGA in dienst bij de Vennootschap in de functie van statutair directeur.

3. De DGA heeft in zijn functie als statutair directeur alle rechten en plichten die een statutair directeur toekomen op grond van de wet en de statuten van de Vennootschap, en verbindt zich tot nakoming hiervan.

4. De DGA verbindt zich te handelen als goed bestuurder, en indien redelijkerwijs van de DGA verwacht kan worden, zal hij tevens werkzaamheden verrichten anders dan de werkzaamheden die direct verband houden met zijn functie.

5. De DGA zal met regelmaat rapporteren aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van zijn werkzaamheden.


2. OPZEGGING EN BEËINDIGING

1. De Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de maand, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

2. Een besluit tot ontslag van de DGA door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap wordt beschouwd als opzegging van deze overeenkomst door de Vennootschap.

3. De bepalingen omtrent schorsing en ontslag van de DGA overeenkomstig de statuten dienen in acht te worden genomen.

4. In het geval van ontslag van de DGA zullen de in lid 1 bedoelde opzegtermijnen worden aangehouden, tenzij sprake is van ontslag om dringende redenen overeenkomstig artikel 7:677 lid 1 BW.

5. Opzegging door één der Partijen op grond van dringende redenen geschiedt onverwijld, door middel van een onverwijlde en schriftelijke mededeling aan de andere Partij.


3. LOON

1. Het bruto maandloon van de DGA op de datum van ondertekening van deze overeenkomst bedraagt €________ (________).

2. Het loon wordt door de Vennootschap aan de DGA betaald aan het einde van de loonbetalingsperiode, en uiterlijk op:

________.

3. Naast het bovengenoemde loon omvat het salaris van de DGA de volgende bestandsdelen:

________.

4. Het bruto loon zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de DGA zal worden uitgekeerd.

5. De DGA wordt uitbetaald op IBAN: ________.

6. Indien op grond van wet- en regelgeving het gebruikelijk loon wordt gewijzigd, wordt het loon van de DGA aan de hand hiervan eveneens gewijzigd.

7. De hoogte van het loon van de DGA kan krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap worden verhoogd.

8. De vakantietoeslag bedraagt ________% van het bruto jaarloon. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

9. De Vennootschap verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook) aan de DGA.


4. TANTIÈME

1. Afhankelijk van de geleverde prestaties, kan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap jaarlijks besluiten tot het uitkeren van een tantième aan de DGA over het verstreken boekjaar.

2. De hoogte van het tantième wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap besloten.

3. Na vaststelling van het tantième door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, wordt het tantième onverwijld uitgekeerd aan de DGA.


5. KOSTENVERGOEDING

1. De Vennootschap verbindt zich ertoe kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn door de DGA ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden overeenkomstig deze arbeidsovereenkomst, te vergoeden, mits de DGA voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen deze kosten te maken.

2. De hoogte van de kostenvergoeding wordt nader bepaald op het moment dat de DGA om toestemming vraagt tot het maken van de betreffende kosten.

3. De bewijsstukken van de gemaakte kosten dienen door de DGA aangeleverd te worden.


6. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

1. De DGA werkt ________ uur per week op de volgende dagen:

________.

2. De DGA werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

3. Indien redelijkerwijs verwacht kan worden van de DGA dat hij voor de vervulling van zijn functie werkzaamheden verricht buiten de vastgestelde werktijden, verbindt de DGA zich om deze werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden te verrichten.

4. De vergoeding voor door de DGA verrichte werkzaamheden buiten de vastgestelde werktijden en arbeidsduur, wordt geacht te zijn opgenomen in het loon.

5. De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Vennootschap.

6. De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


7. VAKANTIEDAGEN

1. De DGA heeft recht op ________ vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van loon.

2. Deze vakantiedagen worden op de volgende wijze berekend:

________.


8. VERLOF

De DGA kan verlof aanvragen bij de Vennootschap, indien hij aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op het verlof, overeenkomstig de Wet arbeid en zorg.


9. ZIEKTE

1. Indien de DGA door ziekte niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, meldt de DGA dit zo snel mogelijk aan de Vennootschap.

2. De DGA meldt herstel eveneens aan de Vennootschap.

3. De DGA levert de Vennootschap alle benodigde bewijsstukken betreffende ziekte aan.

4. Tijdens de eerste 52 weken vanaf de eerste dag van ziekte betaalt de Vennootschap aan de DGA ________% van het brutosalaris door.

5. Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de Vennootschap aan de DGA ________% van het brutosalaris door.

6. De DGA heeft geen recht op loondoorbetaling indien één van de situaties zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


10. EENZIJDIGE WIJZIGING

De Vennootschap is enkel gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien de DGA uitdrukkelijk met deze wijziging heeft ingestemd.


11. VERTROUWELIJKHEID

1. De DGA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de Vennootschap, zijn functietaken, de bedrijfsvoering en de contacten van de Vennootschap.

2. Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

3. De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft van toepassing tot ________ na beëindiging van de overeenkomst.


12. 582258528558 855855858255

________. 8222 282522222282 82585222 5882 225525 28252222222222 528255222 22 28252222228222 258822 52 25528222 222 8225222822 222 52 82 5222 282522222282 22222252 8252255252522.

________. 525525 28252222222222 25222 582 82 825825 2822 222 52 8225882222 82 5222 282522222282 825522 588 22228582 828852585.


13. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

________. 5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 228252252 852 2222588822.

________. 525822 222 82258822 258 825522 8252822825 22 282282 82552 825285555, 258822 52 25528222 82 2825822 252522 22 5222 82258822 22 825852222 5225 222 2285822 82258822 852 52228252 825222822.


14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


15. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:


namens de Vennootschap

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

________________________


de DGA

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


________________________