Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt gesloten. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijke overeenkomst, waarbij de einddatum al is vastgesteld, of nog vastgesteld wordt aan de hand van het project. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een vaste overeenkomst, waarbij geen einddatum wordt afgesproken.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer",

hierna gezamenlijk "de Partijen";

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd met elkaar aangaan;

de tussen de Partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in deze arbeidsovereenkomst;

op deze arbeidsovereenkomst de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ van toepassing is en een exemplaar van deze cao aan de Werknemer wordt verschaft;

indien de bepalingen uit de cao gunstiger zijn ten behoeve van de Werknemer, de bepalingen uit de cao prevaleren.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. FUNCTIE

De Werknemer zal bij de Werkgever in dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De Werknemer zal de volgende functie bekleden binnen de onderneming:

________.

De Werknemer zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Werknemer in zijn functie verlangd kunnen worden.

De Werknemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de aanwijzingen en opdrachten die door of namens de Werkgever worden verstrekt.


2. DUUR

Deze overeenkomst vangt aan op ________ en eindigt van rechtswege op ________.


3. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

De Partijen zijn niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij de Partijen met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Het bovengenoemde is behoudens opzegging op grond van dringende redenen.

Opzegging vindt plaats met inachtneming van de volgende procedure:

________.


4. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Werknemer werkt ________ uur per week op de volgende dagen:

________.

De Werknemer werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

De Werknemer ontvangt de volgende vergoeding voor overwerk:

________.

Bij het wisselen of ruilen van diensten geldt de volgende regeling:

________.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Werkgever.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


5. SALARIS

Het bruto loon van de Werknemer bedraagt €________ (________) per uur.

De loonbetalingsperiode bedraagt een maand. Na afloop van de loonbetalingsperiode wordt de Werknemer uitbetaald op IBAN: ________, uiterlijk op het volgende moment: ________.

Naast het bovengenoemde loon omvat het salaris van de Werknemer de volgende bestandsdelen:

________.

De bruto vergoeding zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de Werknemer zal worden uitgekeerd.

De vakantietoeslag bedraagt: ________% van het bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

De Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook).


6. 5855585582858582

82 225222825 82588252 2885 25222 228222 582 52528822258828 2225522 2822 5225 52 225222225 222 8252282 852 52 5828225822 852 52 8252255252522 882222 5222 5582858282522222282 22 825222522, 2828 52 225222225 82255225525 8855822288222 22282222822 52222 22252222 5222 228222 22 25222.

82 8288288252222 852 52 22255222 228222 582222 5225 52 225222225 55222828255 22 825522.


7. VAKANTIEDAGEN

De Werknemer heeft recht op ________ vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van loon. Deze vakantiedagen worden op de volgende wijze berekend:

________.


8. VERLOF

De Werknemer kan verlof aanvragen bij de Werkgever, indien hij aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op het verlof, overeenkomstig de Wet arbeid en zorg.


9. ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

Indien de Werknemer door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren meldt de Werknemer dit op de volgende wijze aan de Werkgever:

________.

De Werknemer levert de Werkgever alle benodigde bewijsstukken betreffende de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid aan.

Tijdens de eerste 52 weken vanaf de eerste dag van ziekte en uiterlijk tot het einde van de overeenkomst, betaalt de Werkgever de Werknemer ________% van het brutosalaris door.

De Werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien een van de situaties zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


10. EENZIJDIGE WIJZIGING

De Werkgever is gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 7:613 BW.


11. PENSIOEN

De Werknemer valt onder de volgende verplichte pensioenregeling: ________.

De Werkgever zal aan de zorgplicht voldoen door de Werknemer te informeren over de pensioenregeling bij indiensttreding, tijdens dienstverband en bij uitdiensttreding.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Werkgever.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft naar redelijkheid van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


13. EIGENDOMMEN

De Werknemer verbindt zich ertoe alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de werkzaamheden overeenkomstig deze overeenkomst over te dragen aan de Werkgever, mits de Werkgever de bijbehorende beloning tijdig betaalt.

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige zaken die de Werkgever verschaft aan de Werknemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, blijven toebehoren aan de Werkgever.

De Werknemer is niet toegestaan de eigendommen van de Werkgever te verspreiden, kopiëren of op andere wijzen te delen met derden, behoudens op de door de Partijen afgesproken wijze. Deze verplichtingen van de Werknemer blijven van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.


14. INCORPORATIEBEDING

Werknemer erkent het personeelsreglement of ieder ander op schrift gesteld voorschrift van de Werkgever te hebben ontvangen en aanvaardt middels deze overeenkomst alle voorwaarden die onderdeel zijn hiervan.


15. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


16. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


17. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement waar de uitvoering van deze overeenkomst plaatsvindt bevoegd.


19. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer",

hierna gezamenlijk "de Partijen";

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd met elkaar aangaan;

de tussen de Partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in deze arbeidsovereenkomst;

op deze arbeidsovereenkomst de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ van toepassing is en een exemplaar van deze cao aan de Werknemer wordt verschaft;

indien de bepalingen uit de cao gunstiger zijn ten behoeve van de Werknemer, de bepalingen uit de cao prevaleren.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. FUNCTIE

De Werknemer zal bij de Werkgever in dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De Werknemer zal de volgende functie bekleden binnen de onderneming:

________.

De Werknemer zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Werknemer in zijn functie verlangd kunnen worden.

De Werknemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de aanwijzingen en opdrachten die door of namens de Werkgever worden verstrekt.


2. DUUR

Deze overeenkomst vangt aan op ________ en eindigt van rechtswege op ________.


3. TUSSENTIJDSE OPZEGGING

De Partijen zijn niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij de Partijen met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Het bovengenoemde is behoudens opzegging op grond van dringende redenen.

Opzegging vindt plaats met inachtneming van de volgende procedure:

________.


4. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Werknemer werkt ________ uur per week op de volgende dagen:

________.

De Werknemer werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

De Werknemer ontvangt de volgende vergoeding voor overwerk:

________.

Bij het wisselen of ruilen van diensten geldt de volgende regeling:

________.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Werkgever.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


5. SALARIS

Het bruto loon van de Werknemer bedraagt €________ (________) per uur.

De loonbetalingsperiode bedraagt een maand. Na afloop van de loonbetalingsperiode wordt de Werknemer uitbetaald op IBAN: ________, uiterlijk op het volgende moment: ________.

Naast het bovengenoemde loon omvat het salaris van de Werknemer de volgende bestandsdelen:

________.

De bruto vergoeding zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de Werknemer zal worden uitgekeerd.

De vakantietoeslag bedraagt: ________% van het bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

De Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook).


6. 5855585582858582

82 225222825 82588252 2885 25222 228222 582 52528822258828 2225522 2822 5225 52 225222225 222 8252282 852 52 5828225822 852 52 8252255252522 882222 5222 5582858282522222282 22 825222522, 2828 52 225222225 82255225525 8855822288222 22282222822 52222 22252222 5222 228222 22 25222.

82 8288288252222 852 52 22255222 228222 582222 5225 52 225222225 55222828255 22 825522.


7. VAKANTIEDAGEN

De Werknemer heeft recht op ________ vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van loon. Deze vakantiedagen worden op de volgende wijze berekend:

________.


8. VERLOF

De Werknemer kan verlof aanvragen bij de Werkgever, indien hij aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op het verlof, overeenkomstig de Wet arbeid en zorg.


9. ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

Indien de Werknemer door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren meldt de Werknemer dit op de volgende wijze aan de Werkgever:

________.

De Werknemer levert de Werkgever alle benodigde bewijsstukken betreffende de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid aan.

Tijdens de eerste 52 weken vanaf de eerste dag van ziekte en uiterlijk tot het einde van de overeenkomst, betaalt de Werkgever de Werknemer ________% van het brutosalaris door.

De Werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien een van de situaties zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


10. EENZIJDIGE WIJZIGING

De Werkgever is gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 7:613 BW.


11. PENSIOEN

De Werknemer valt onder de volgende verplichte pensioenregeling: ________.

De Werkgever zal aan de zorgplicht voldoen door de Werknemer te informeren over de pensioenregeling bij indiensttreding, tijdens dienstverband en bij uitdiensttreding.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Werkgever.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft naar redelijkheid van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


13. EIGENDOMMEN

De Werknemer verbindt zich ertoe alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de werkzaamheden overeenkomstig deze overeenkomst over te dragen aan de Werkgever, mits de Werkgever de bijbehorende beloning tijdig betaalt.

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige zaken die de Werkgever verschaft aan de Werknemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, blijven toebehoren aan de Werkgever.

De Werknemer is niet toegestaan de eigendommen van de Werkgever te verspreiden, kopiëren of op andere wijzen te delen met derden, behoudens op de door de Partijen afgesproken wijze. Deze verplichtingen van de Werknemer blijven van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.


14. INCORPORATIEBEDING

Werknemer erkent het personeelsreglement of ieder ander op schrift gesteld voorschrift van de Werkgever te hebben ontvangen en aanvaardt middels deze overeenkomst alle voorwaarden die onderdeel zijn hiervan.


15. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


16. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


17. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement waar de uitvoering van deze overeenkomst plaatsvindt bevoegd.


19. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________