Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt gesloten. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tijdelijke overeenkomst, waarbij de einddatum al is vastgesteld, of nog vastgesteld wordt aan de hand van het project. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een vaste overeenkomst, waarbij geen einddatum wordt afgesproken.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer",

hierna gezamenlijk "de Partijen";

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met elkaar aangaan;

de tussen de Partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in deze arbeidsovereenkomst;

op deze arbeidsovereenkomst de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ van toepassing is en een exemplaar van deze cao aan de Werknemer wordt verschaft;

indien de bepalingen uit de cao gunstiger zijn ten behoeve van de Werknemer, de bepalingen uit de cao prevaleren.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. FUNCTIE

De Werknemer zal bij de Werkgever in dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Werknemer zal de volgende functie bekleden binnen de onderneming:

________.

De Werknemer zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Werknemer in zijn functie verlangd kunnen worden.

De Werknemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de aanwijzingen en opdrachten die door of namens de Werkgever worden verstrekt.


2. DUUR

Deze overeenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor onbepaalde tijd.


3. OPZEGGING

De Werknemer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ________ maanden.

De Werkgever is enkel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met schriftelijke toestemming van de Werknemer, dan wel met toestemming van het UWV.

Voor de Werkgever geldt een opzegtermijn van ________ maanden.

Indien de overeenkomst door de Werkgever wordt opgezegd wanneer deze 5 jaar of langer loopt, dient de Werkgever de langere wettelijke opzegtermijnen in acht te nemen.

Opzegging geschiedt schriftelijk en tegen het einde van de kalendermaand, met inachtneming van de volgende procedure:

________.

Het bovengenoemde is behoudens opzegging op grond van dringende redenen.


4. PROEFTIJD

Er geldt een proeftijd van 1 week, die ingaat op het moment van indiensttreding van de Werknemer.

Voor de proeftijd gelden de volgende voorwaarden:

________

Gedurende deze proeftijd hebben zowel de Werknemer als de Werkgever het recht de arbeidsovereenkomst per direct, zonder opgave van reden, op te zeggen.


5. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Werknemer werkt ________ uur per week op de volgende dagen:

________.

De Werknemer werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

De Werknemer ontvangt de volgende vergoeding voor overwerk:

________.

Bij het wisselen of ruilen van diensten geldt de volgende regeling:

________.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Werkgever.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


6. SALARIS

Het bruto loon van de Werknemer bedraagt €________ (________) per uur.

De loonbetalingsperiode bedraagt een maand. Na afloop van de loonbetalingsperiode wordt de Werknemer uitbetaald op IBAN: ________, uiterlijk op het volgende moment: ________.

Naast het bovengenoemde loon omvat het salaris van de Werknemer de volgende bestandsdelen:

________.

De bruto vergoeding zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de Werknemer zal worden uitgekeerd.

De vakantietoeslag bedraagt: ________% van het bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

De Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook).


7. KOSTENVERGOEDING

De Werkgever verbindt zich ertoe kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn door de Werknemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden binnen deze arbeidsovereenkomst te vergoeden, mits de Werknemer voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen deze kosten te maken.

De bewijsstukken van de gemaakte kosten dienen door de Werknemer aangeleverd te worden.


8. VAKANTIEDAGEN

De Werknemer heeft recht op ________ vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van loon. Deze vakantiedagen worden op de volgende wijze berekend:

________.


9. VERLOF

De Werknemer kan verlof aanvragen bij de Werkgever, indien hij aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op het verlof, overeenkomstig de Wet arbeid en zorg.


10. ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

Indien de Werknemer door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren meldt de Werknemer dit op de volgende wijze aan de Werkgever:

________.

De Werknemer levert de Werkgever alle benodigde bewijsstukken betreffende de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid aan.

Tijdens de eerste 52 weken vanaf de eerste dag van ziekte betaalt de Werkgever de Werknemer ________% van het brutosalaris door.

Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de Werkgever de Werknemer ________% van het brutosalaris door.

De Werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien een van de situaties zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


11. EENZIJDIGE WIJZIGING

De Werkgever is gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 7:613 BW.


12. PENSIOEN

De Werknemer valt onder de volgende verplichte pensioenregeling: ________.

De Werkgever zal aan de zorgplicht voldoen door de Werknemer te informeren over de pensioenregeling bij indiensttreding, tijdens dienstverband en bij uitdiensttreding.


13. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Werkgever.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft naar redelijkheid van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


14. 55258882258

82 225222225 82588252 2885 25222 5882 8222882825282 2822252285285222 82252882282252 582 52 8252255252522 28252222228282 5222 282522222282 2825 22 555222 552 52 225222825, 2828 52 225222825 52 882825252252 82822822 282582 8225582.

8882 8222882825282 2822252285285222 22 2825822 25222 582 52 225222825 825885522 552 52 225222225 222 8252282 852 52 5828225822 852 52 8252255252522, 8882822 2228252522 552 52 225222825.

82 225222225 88 2822 2222282552 52 28222522222 852 52 225222825 22 82582528522, 22282522 22 22 525252 882222 22 52822 222 525522, 825255228 22 52 5225 52 25528222 52228252222 88222. 8222 82528885282222 852 52 225222225 8882822 852 2222588822 25 82282582822 852 52 282522222282.


15. INCORPORATIEBEDING

Werknemer erkent het personeelsreglement of ieder ander op schrift gesteld voorschrift van de Werkgever te hebben ontvangen en aanvaardt middels deze overeenkomst alle voorwaarden die onderdeel zijn hiervan.


16. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


17. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


18. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


19. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement waar de uitvoering van deze overeenkomst plaatsvindt bevoegd.


20. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

namens de Werkgever:

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________

de Werknemer:

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________

Uw document bekijken

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer",

hierna gezamenlijk "de Partijen";

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd met elkaar aangaan;

de tussen de Partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in deze arbeidsovereenkomst;

op deze arbeidsovereenkomst de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ van toepassing is en een exemplaar van deze cao aan de Werknemer wordt verschaft;

indien de bepalingen uit de cao gunstiger zijn ten behoeve van de Werknemer, de bepalingen uit de cao prevaleren.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. FUNCTIE

De Werknemer zal bij de Werkgever in dienst treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Werknemer zal de volgende functie bekleden binnen de onderneming:

________.

De Werknemer zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Werknemer in zijn functie verlangd kunnen worden.

De Werknemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de aanwijzingen en opdrachten die door of namens de Werkgever worden verstrekt.


2. DUUR

Deze overeenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor onbepaalde tijd.


3. OPZEGGING

De Werknemer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ________ maanden.

De Werkgever is enkel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met schriftelijke toestemming van de Werknemer, dan wel met toestemming van het UWV.

Voor de Werkgever geldt een opzegtermijn van ________ maanden.

Indien de overeenkomst door de Werkgever wordt opgezegd wanneer deze 5 jaar of langer loopt, dient de Werkgever de langere wettelijke opzegtermijnen in acht te nemen.

Opzegging geschiedt schriftelijk en tegen het einde van de kalendermaand, met inachtneming van de volgende procedure:

________.

Het bovengenoemde is behoudens opzegging op grond van dringende redenen.


4. PROEFTIJD

Er geldt een proeftijd van 1 week, die ingaat op het moment van indiensttreding van de Werknemer.

Voor de proeftijd gelden de volgende voorwaarden:

________

Gedurende deze proeftijd hebben zowel de Werknemer als de Werkgever het recht de arbeidsovereenkomst per direct, zonder opgave van reden, op te zeggen.


5. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Werknemer werkt ________ uur per week op de volgende dagen:

________.

De Werknemer werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

De Werknemer ontvangt de volgende vergoeding voor overwerk:

________.

Bij het wisselen of ruilen van diensten geldt de volgende regeling:

________.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Werkgever.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


6. SALARIS

Het bruto loon van de Werknemer bedraagt €________ (________) per uur.

De loonbetalingsperiode bedraagt een maand. Na afloop van de loonbetalingsperiode wordt de Werknemer uitbetaald op IBAN: ________, uiterlijk op het volgende moment: ________.

Naast het bovengenoemde loon omvat het salaris van de Werknemer de volgende bestandsdelen:

________.

De bruto vergoeding zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de Werknemer zal worden uitgekeerd.

De vakantietoeslag bedraagt: ________% van het bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

De Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook).


7. KOSTENVERGOEDING

De Werkgever verbindt zich ertoe kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn door de Werknemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden binnen deze arbeidsovereenkomst te vergoeden, mits de Werknemer voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gekregen deze kosten te maken.

De bewijsstukken van de gemaakte kosten dienen door de Werknemer aangeleverd te worden.


8. VAKANTIEDAGEN

De Werknemer heeft recht op ________ vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van loon. Deze vakantiedagen worden op de volgende wijze berekend:

________.


9. VERLOF

De Werknemer kan verlof aanvragen bij de Werkgever, indien hij aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te maken op het verlof, overeenkomstig de Wet arbeid en zorg.


10. ZIEKTE OF AFWEZIGHEID

Indien de Werknemer door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren meldt de Werknemer dit op de volgende wijze aan de Werkgever:

________.

De Werknemer levert de Werkgever alle benodigde bewijsstukken betreffende de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid aan.

Tijdens de eerste 52 weken vanaf de eerste dag van ziekte betaalt de Werkgever de Werknemer ________% van het brutosalaris door.

Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de Werkgever de Werknemer ________% van het brutosalaris door.

De Werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien een van de situaties zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


11. EENZIJDIGE WIJZIGING

De Werkgever is gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 7:613 BW.


12. PENSIOEN

De Werknemer valt onder de volgende verplichte pensioenregeling: ________.

De Werkgever zal aan de zorgplicht voldoen door de Werknemer te informeren over de pensioenregeling bij indiensttreding, tijdens dienstverband en bij uitdiensttreding.


13. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Werkgever.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft naar redelijkheid van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


14. 55258882258

82 225222225 82588252 2885 25222 5882 8222882825282 2822252285285222 82252882282252 582 52 8252255252522 28252222228282 5222 282522222282 2825 22 555222 552 52 225222825, 2828 52 225222825 52 882825252252 82822822 282582 8225582.

8882 8222882825282 2822252285285222 22 2825822 25222 582 52 225222825 825885522 552 52 225222225 222 8252282 852 52 5828225822 852 52 8252255252522, 8882822 2228252522 552 52 225222825.

82 225222225 88 2822 2222282552 52 28222522222 852 52 225222825 22 82582528522, 22282522 22 22 525252 882222 22 52822 222 525522, 825255228 22 52 5225 52 25528222 52228252222 88222. 8222 82528885282222 852 52 225222225 8882822 852 2222588822 25 82282582822 852 52 282522222282.


15. INCORPORATIEBEDING

Werknemer erkent het personeelsreglement of ieder ander op schrift gesteld voorschrift van de Werkgever te hebben ontvangen en aanvaardt middels deze overeenkomst alle voorwaarden die onderdeel zijn hiervan.


16. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


17. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


18. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


19. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement waar de uitvoering van deze overeenkomst plaatsvindt bevoegd.


20. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

namens de Werkgever:

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________

de Werknemer:

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________