Bewaarnemingsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Bewaargever een individueel persoon is of een onderneming. De Bewaargever laat een eigendom van zichzelf voor een bepaalde tijd bewaren door een Bewaarnemer. Hierna wordt dit door de Bewaarnemer aan de Bewaargever teruggegeven.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

BEWAARNEMINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, gevestigd aan ________

hierna te noemen de "Bewaargever"

EN

________, geboren op ________ te ________, gevestigd aan ________

hierna te noemen de "Bewaarnemer"

hierna gezamenlijk te noemen de "Partijen"


OVERWEGENDE DAT:

de Bewaarnemer zich tegenover de Bewaargever verbindt om een zaak die de Bewaargever hem toevertrouwt te bewaren en terug te geven;

de Partijen een Bewaarnemingsovereenkomst aangaan in de zin van artikel 7:600 BW en de hierop volgende artikelen;

de afspraken met betrekking tot de bewaring zijn vastgelegd in deze Bewaarnemingsovereenkomst.


KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. HET BEWAARDE

De Bewaargever geeft in vrijwillige bewaring, en de Bewaarnemer neemt in bewaring het volgende (het "Bewaarde"):

________.

Het Bewaarde zal door de Bewaarnemer in bewaring worden genomen op de volgende locatie:

________.

Het Bewaarde wordt niet op een andere locatie behouden zonder voorafgaande toestemming van de Bewaargever, tenzij dit in het belang van de Bewaargever noodzakelijk is.


2. DUUR

De overeenkomst vangt aan op ________ en zal eindigen op ________.

De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd door één der Partijen, dan wel in overeenstemming tussen de Partijen.

Voor opzegging geldt de volgende opzegtermijn voor de Bewaargever: ________.

Voor opzegging geldt de volgende opzegtermijn voor de Bewaarnemer: ________.

Opzegging geschiedt schriftelijk.

Teruggave na afloop van de overeenkomst geschiedt op de locatie waar het Bewaarde overeenkomstig deze overeenkomst wordt bewaard.

De Bewaarnemer is gehouden het Bewaarde aan de Bewaargever terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.


3. BEWAARLOON EN ONKOSTEN

Voor het bewaren van het Bewaarde betaalt de Bewaargever de Bewaarnemer een Bewaarloon ten bedrage van €________ (________), excl. btw per dag.

De Bewaargever vergoedt naar redelijkheid de aan de bewaring verbonden onkosten, voor zover deze niet in het Bewaarloon zijn begrepen.

De Bewaargever vergoedt naar redelijkheid schade die de Bewaarnemer als gevolg van de bewaring leidt.

Het Bewaarloon en de uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bijkomende kosten worden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst dagelijks aan de Bewaarnemer betaald.


4. EIGENDOM

Het Bewaarde blijft te allen tijde eigendom van de Bewaargever.

De Bewaargever is gerechtigd op ieder moment de locatie waar het Bewaarde in bewaring is binnen te treden ter inspectie van de staat waarin het Bewaarde wordt bewaard. Voor binnentreding dient voorafgaand met de Bewaarnemer te worden overlegd.

De vruchten die het Bewaarde gedurende deze overeenkomst oplevert, worden door de Bewaarnemer aan de Bewaargever afgedragen.

Bij ieder gebruik van het Bewaarde door de Bewaarnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bewaargever vereist, behoudens noodzakelijk gebruik om het Bewaarde in goede staat te houden of brengen.

De Bewaarnemer mag het Bewaarde niet in bewaring brengen bij een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bewaargever, tenzij dit in het belang van de Bewaargever noodzakelijk is. In voorgenoemd geval blijft de Bewaarnemer op gelijke wijze aansprakelijk voor gedragingen van een onder-bewaarnemer, als voor eigen gedragingen, tenzij de Bewaarnemer genoodzaakt was het Bewaarde in onder-bewaring te geven ten gevolge van hem niet toe te rekenen omstandigheden.


5. VERPLICHTINGEN BEWAARNEMER

De Bewaarnemer verklaart tijdens de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht te zullen nemen.

De Bewaarnemer dient ten behoeve van de bewaring de volgende verzekeringen af te sluiten:

________.

Deze verzekeringsverplichting gaat in op op de begindatum van deze overeenkomst.

Een kopie van de verzekeringen wordt als bijlage aan deze overeenkomst toegevoegd.

In geval van schade, verlies of diefstal van het Bewaarde, is de Bewaarnemer gehouden dit onverwijld aan de Bewaargever te melden. In geval van verlies of diefstal dient de Bewaarnemer voorts aangifte te doen, waarvan een kopie van het proces-verbaal aan de Bewaargever wordt verschaft.


6. 88852885525858558

82 82855522225 88 5528255228822 8225 825252 885552 552, 22 8258828 852 522 82855552 582 522 228282 88 852 22225288582222 82 52 25222822 852 2822 82528885282222 582 522252 852 5222 282522222282.

525822 2822 22 2225 22582222 2225222 522 82855552 82 82855822 528822 2222222, 2822 282 5222528822 825822522 222 5882 82528885282222 852 52 82855522225.


7. 5588555528888 82 8555528558

5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 22825822.


8. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de Bewaring.


9. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


10. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging, beëindiging of onenigheid met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.


11. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


12. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Bewaargever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________


de Bewaarnemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________

Uw document bekijken

BEWAARNEMINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, gevestigd aan ________

hierna te noemen de "Bewaargever"

EN

________, geboren op ________ te ________, gevestigd aan ________

hierna te noemen de "Bewaarnemer"

hierna gezamenlijk te noemen de "Partijen"


OVERWEGENDE DAT:

de Bewaarnemer zich tegenover de Bewaargever verbindt om een zaak die de Bewaargever hem toevertrouwt te bewaren en terug te geven;

de Partijen een Bewaarnemingsovereenkomst aangaan in de zin van artikel 7:600 BW en de hierop volgende artikelen;

de afspraken met betrekking tot de bewaring zijn vastgelegd in deze Bewaarnemingsovereenkomst.


KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. HET BEWAARDE

De Bewaargever geeft in vrijwillige bewaring, en de Bewaarnemer neemt in bewaring het volgende (het "Bewaarde"):

________.

Het Bewaarde zal door de Bewaarnemer in bewaring worden genomen op de volgende locatie:

________.

Het Bewaarde wordt niet op een andere locatie behouden zonder voorafgaande toestemming van de Bewaargever, tenzij dit in het belang van de Bewaargever noodzakelijk is.


2. DUUR

De overeenkomst vangt aan op ________ en zal eindigen op ________.

De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd door één der Partijen, dan wel in overeenstemming tussen de Partijen.

Voor opzegging geldt de volgende opzegtermijn voor de Bewaargever: ________.

Voor opzegging geldt de volgende opzegtermijn voor de Bewaarnemer: ________.

Opzegging geschiedt schriftelijk.

Teruggave na afloop van de overeenkomst geschiedt op de locatie waar het Bewaarde overeenkomstig deze overeenkomst wordt bewaard.

De Bewaarnemer is gehouden het Bewaarde aan de Bewaargever terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.


3. BEWAARLOON EN ONKOSTEN

Voor het bewaren van het Bewaarde betaalt de Bewaargever de Bewaarnemer een Bewaarloon ten bedrage van €________ (________), excl. btw per dag.

De Bewaargever vergoedt naar redelijkheid de aan de bewaring verbonden onkosten, voor zover deze niet in het Bewaarloon zijn begrepen.

De Bewaargever vergoedt naar redelijkheid schade die de Bewaarnemer als gevolg van de bewaring leidt.

Het Bewaarloon en de uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bijkomende kosten worden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst dagelijks aan de Bewaarnemer betaald.


4. EIGENDOM

Het Bewaarde blijft te allen tijde eigendom van de Bewaargever.

De Bewaargever is gerechtigd op ieder moment de locatie waar het Bewaarde in bewaring is binnen te treden ter inspectie van de staat waarin het Bewaarde wordt bewaard. Voor binnentreding dient voorafgaand met de Bewaarnemer te worden overlegd.

De vruchten die het Bewaarde gedurende deze overeenkomst oplevert, worden door de Bewaarnemer aan de Bewaargever afgedragen.

Bij ieder gebruik van het Bewaarde door de Bewaarnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bewaargever vereist, behoudens noodzakelijk gebruik om het Bewaarde in goede staat te houden of brengen.

De Bewaarnemer mag het Bewaarde niet in bewaring brengen bij een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bewaargever, tenzij dit in het belang van de Bewaargever noodzakelijk is. In voorgenoemd geval blijft de Bewaarnemer op gelijke wijze aansprakelijk voor gedragingen van een onder-bewaarnemer, als voor eigen gedragingen, tenzij de Bewaarnemer genoodzaakt was het Bewaarde in onder-bewaring te geven ten gevolge van hem niet toe te rekenen omstandigheden.


5. VERPLICHTINGEN BEWAARNEMER

De Bewaarnemer verklaart tijdens de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht te zullen nemen.

De Bewaarnemer dient ten behoeve van de bewaring de volgende verzekeringen af te sluiten:

________.

Deze verzekeringsverplichting gaat in op op de begindatum van deze overeenkomst.

Een kopie van de verzekeringen wordt als bijlage aan deze overeenkomst toegevoegd.

In geval van schade, verlies of diefstal van het Bewaarde, is de Bewaarnemer gehouden dit onverwijld aan de Bewaargever te melden. In geval van verlies of diefstal dient de Bewaarnemer voorts aangifte te doen, waarvan een kopie van het proces-verbaal aan de Bewaargever wordt verschaft.


6. 88852885525858558

82 82855522225 88 5528255228822 8225 825252 885552 552, 22 8258828 852 522 82855552 582 522 228282 88 852 22225288582222 82 52 25222822 852 2822 82528885282222 582 522252 852 5222 282522222282.

525822 2822 22 2225 22582222 2225222 522 82855552 82 82855822 528822 2222222, 2822 282 5222528822 825822522 222 5882 82528885282222 852 52 82855522225.


7. 5588555528888 82 8555528558

5222858 222 82258822 82 5222 282522222282 82552 8252822825 22 282282 82552 825285555, 552 22852 5222 825282282822 22 2822825285 22228 8225 52 82252222252 82258822. 825252 8225882222 82 5222 282522222282 8882822 22825822.


8. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de Bewaring.


9. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


10. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging, beëindiging of onenigheid met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.


11. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


12. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Bewaargever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________


de Bewaarnemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________