Detacheringsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van de onderneming die een werknemer detacheert (de uitlener), waarvoor deze detacheringsovereenkomst wordt gesloten.

Hulp
nodig?
Model bewerken

DETACHERINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Uitlenende partij"


EN


________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Inlenende partij"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Inlenende partij gedurende een bepaalde periode gebruik wil maken van de werkzaamheden van de Gedetacheerde;

de Uitlenende partij instemt met het tijdelijk beschikbaar stellen van de werkzaamheden van de Gedetacheerde;

de Gedetacheerde bereid is werkzaamheden te verrichten voor de Inlenende partij;

tussen de Uitlenende partij en de Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst van kracht is en van kracht blijft;

de Gedetacheerde onder de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ valt;

de Uitlenende partij en de Gedetacheerde de onderlinge en overige afspraken met betrekking tot de detachering in de arbeidsovereenkomst en de uitzendbevestiging hebben vastgelegd.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. DE DETACHERING

De Uitlenende partij detacheert zijn werknemer ________, geboren op ________, wonende aan ________ (hierna "de Gedetacheerde") bij de Inlenende partij.

De Gedetacheerde zal voor ________ uur per week de volgende functie bekleden binnen de onderneming van de Inlenende partij:

________.

De Gedetacheerde zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Gedetacheerde in zijn functie verlangd kunnen worden.


2. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Gedetacheerde werkt op de volgende dagen:

________.

De Gedetacheerde werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Inlenende partij.

De werkplaats en werktijden kunnen na overleg tussen de Gedetacheerde en de Inlenende partij gewijzigd worden.


3. DUUR

De detachering zal ingaan op ________ voor een periode van ________ maanden, waarna deze overeenkomst van rechtswege zal eindigen.

De overeenkomst kan, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, met onmiddellijke ingang worden opgezegd met wederzijds goedvinden of op grond van dringende redenen.

Opzegging geschiedt schriftelijk.

Indien het dienstverband van de Gedetacheerde bij de Uitlenende partij eindigt, eindigt de detachering op dezelfde datum. De Inlenende partij wordt hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.


4. VERPLICHTINGEN UITLENENDE PARTIJ

De Gedetacheerde blijft gedurende de detachering in dienst bij de Uitlenende partij, waarbij alle overeengekomen arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven.

De Uitlenende partij blijft onverlet verantwoordelijk voor het voldoen van de salarisbetalingen aan de Gedetacheerde, premies, belastingen, en overige financiële verplichtingen van een werkgever.

De Uitlenende partij houdt als formeel werkgever toezicht op de naleving van de Arbo wetten en regelingen en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI).


5. VERPLICHTINGEN INLENENDE PARTIJ

De Inlenende partij draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de Gedetacheerde en is als materieel werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Gedetacheerde die onder zijn toezicht werk verricht. Hierbij dient te worden voldaan aan de Arbo wetten en regelingen.

De Inlenende partij is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Gedetacheerde in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

De Gedetacheerde heeft, voor zover redelijk en van toepassing, recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de voorwaarden die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de Inlenende partij, dan wel voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector waarin de onderneming van de Inlenende partij werkzaam is.

De Inlenende partij verschaft vóór de aanvang van de detachering schriftelijk of elektronisch informatie over de voorwaarden, voorschriften en reglementen van de onderneming aan de Gedetacheerde.


6. BEVOEGDHEID TOT OPDRACHTGEVEN

De Uitlenende partij draagt de bevoegdheid tot het opdrachtgeven aan en toezichthouden over de Gedetacheerde met betrekking tot de in Artikel 1 genoemde werkzaamheden over aan de Inlenende partij.

De Inlenende partij is verantwoordelijk voor het toezicht over de in Artikel 1 genoemde werkzaamheden van de Gedetacheerde, en dient tevens als contactpersoon met betrekking tot de werkzaamheden.


7. FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

De Inlenende partij voert een naar eigen inzicht bepaald aantal functioneringsgesprekken met de Gedetacheerde, met betrekking tot zijn werkzaamheden in het kader van deze detacheringsovereenkomst.

De Uitlenende partij wordt over de resultaten hiervan op de hoogte gesteld.


8. URENREGISTRATIE

De Inlenende partij draagt zorg voor een nauwkeurige registratie van de gewerkte uren door de Gedetacheerde.

De wijze waarop de uren worden geregistreerd wordt afgestemd met de Gedetacheerde.

De Inlenende partij verbindt zich de geregistreerde uren door te geven ter verantwoording aan de Uitlenende partij.


9. VERPLICHTINGEN GEDETACHEERDE

De Gedetacheerde is verplicht de werkzaamheden zoals genoemd in Artikel 1, en door de Inlenende partij gegeven aanwijzingen en opdrachten in het kader van deze werkzaamheden, naar behoren uit te voeren.

De Gedetacheerde gedraagt zich als goed werknemer, en neemt de voorschriften en reglementen van de Inlenende partij in acht.


10. DETACHERINSVERGOEDING

De Inlenende partij verbindt zich de Uitlenende partij een detacheringsvergoeding te betalen ten bedrage van €________ (________) exclusief BTW per week.

De detacheringsvergoeding is opgebouwd uit de volgende elementen:

________.

De detacheringsvergoeding wordt periodiek door de Inlenende partij, na ontvangst van een specificatie van de te betalen vergoeding, binnen ________ dagen aan de Uitlenende partij betaald.


11. REISKOSTEN EN ONKOSTEN

De Inlenende partij vergoedt aan de Gedetacheerde de onkosten en reiskosten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in Artikel 1, welke in opdracht van de Inlenende partij worden gemaakt.

De bovengenoemde kosten worden door de Inlenende partij rechtstreeks vergoed aan de Gedetacheerde.


12. INDIENSTTREDING NA DETACHERING

Indien de Gedetacheerde na afloop van de detachering in dienst wenst te treden bij de Inlenende partij, dient hij dit tijdig kenbaar te maken aan de Uitlenende partij.


13. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De Gedetacheerde meldt arbeidsongeschiktheid en herstel bij zowel de Inlenende partij als de Uitlenende partij.

De Gedetacheerde levert alle benodigde bewijsstukken betreffende de arbeidsongeschiktheid aan.

Arbeidsongeschiktheid van de Gedetacheerde komt voor rekening en risico van de Uitlenende partij, tenzij sprake is van een situatie zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW.


14. 58588555 58 558282

8225 52 2252258522552 2222825852 8525228255222, 282225282 558-55222, 22 52525 825822 252222 5225 52 2252258522552 825522 222222222 82 2825822 222 52 5828222252 255282 22 52 528222252 255282.

82 528222252 255282 52552 52 222522 852 8525228255222, 282225282 558-55222 22 52525 825822 5225 52 2252258522552 882, 22 22222 582 5225 552 52 5828222252 255282, 582258822 552 522 28252 852 52 52258525822.


15. 2585528858582

82 2252258522552 88 825288852 222 2252825255822 852 5882 82525258288222 22228228 852 52 22525222822, 52 825582288225822 22 52 2852222 852 52 528222252 255282.

82 5828222252 255282 82552 258225 82 552 52 2252258522552 2222 225252882222 5222 222 8225222822 222 82525258288222 8222525282 852 52 528222252 255282 222525 822552255252 22282222822 852 52 528222252 255282.


16. AANSPRAKELIJKHEID

De Inlenende partij is aansprakelijk voor door de Gedetacheerde veroorzaakte schade in verband met het verrichten van de werkzaamheden in het kader van de detachering.

Indien door de Gedetacheerde veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Gedetacheerde, kan de Inlenende partij de Gedetacheerde verplichten tot vergoeding van de schade, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

De Uitlenende partij is niet aansprakelijk voor gevolgen van, of het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden van de Gedetacheerde die zijn uitgevoerd in opdracht van de Inlenende partij in het kader van de detachering.


17. WIJZIGING

Wijzigingen aan deze detacheringsovereenkomst kunnen enkel worden doorgevoerd met schriftelijke instemming van alle betrokken Partijen, tenzij de wijziging op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.


18. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


19. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


20. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend:


namens de Uitlenende partij

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

____________________________


namens de Inlenende partij

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

____________________________


de Gedetacheerde

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

____________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

DETACHERINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Uitlenende partij"


EN


________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Inlenende partij"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Inlenende partij gedurende een bepaalde periode gebruik wil maken van de werkzaamheden van de Gedetacheerde;

de Uitlenende partij instemt met het tijdelijk beschikbaar stellen van de werkzaamheden van de Gedetacheerde;

de Gedetacheerde bereid is werkzaamheden te verrichten voor de Inlenende partij;

tussen de Uitlenende partij en de Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst van kracht is en van kracht blijft;

de Gedetacheerde onder de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ valt;

de Uitlenende partij en de Gedetacheerde de onderlinge en overige afspraken met betrekking tot de detachering in de arbeidsovereenkomst en de uitzendbevestiging hebben vastgelegd.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. DE DETACHERING

De Uitlenende partij detacheert zijn werknemer ________, geboren op ________, wonende aan ________ (hierna "de Gedetacheerde") bij de Inlenende partij.

De Gedetacheerde zal voor ________ uur per week de volgende functie bekleden binnen de onderneming van de Inlenende partij:

________.

De Gedetacheerde zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Gedetacheerde in zijn functie verlangd kunnen worden.


2. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Gedetacheerde werkt op de volgende dagen:

________.

De Gedetacheerde werkt gewoonlijk van ________ uur tot ________ uur.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Inlenende partij.

De werkplaats en werktijden kunnen na overleg tussen de Gedetacheerde en de Inlenende partij gewijzigd worden.


3. DUUR

De detachering zal ingaan op ________ voor een periode van ________ maanden, waarna deze overeenkomst van rechtswege zal eindigen.

De overeenkomst kan, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, met onmiddellijke ingang worden opgezegd met wederzijds goedvinden of op grond van dringende redenen.

Opzegging geschiedt schriftelijk.

Indien het dienstverband van de Gedetacheerde bij de Uitlenende partij eindigt, eindigt de detachering op dezelfde datum. De Inlenende partij wordt hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.


4. VERPLICHTINGEN UITLENENDE PARTIJ

De Gedetacheerde blijft gedurende de detachering in dienst bij de Uitlenende partij, waarbij alle overeengekomen arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven.

De Uitlenende partij blijft onverlet verantwoordelijk voor het voldoen van de salarisbetalingen aan de Gedetacheerde, premies, belastingen, en overige financiële verplichtingen van een werkgever.

De Uitlenende partij houdt als formeel werkgever toezicht op de naleving van de Arbo wetten en regelingen en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI).


5. VERPLICHTINGEN INLENENDE PARTIJ

De Inlenende partij draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de Gedetacheerde en is als materieel werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Gedetacheerde die onder zijn toezicht werk verricht. Hierbij dient te worden voldaan aan de Arbo wetten en regelingen.

De Inlenende partij is verplicht alle voorzorgsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Gedetacheerde in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

De Gedetacheerde heeft, voor zover redelijk en van toepassing, recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de voorwaarden die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de Inlenende partij, dan wel voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector waarin de onderneming van de Inlenende partij werkzaam is.

De Inlenende partij verschaft vóór de aanvang van de detachering schriftelijk of elektronisch informatie over de voorwaarden, voorschriften en reglementen van de onderneming aan de Gedetacheerde.


6. BEVOEGDHEID TOT OPDRACHTGEVEN

De Uitlenende partij draagt de bevoegdheid tot het opdrachtgeven aan en toezichthouden over de Gedetacheerde met betrekking tot de in Artikel 1 genoemde werkzaamheden over aan de Inlenende partij.

De Inlenende partij is verantwoordelijk voor het toezicht over de in Artikel 1 genoemde werkzaamheden van de Gedetacheerde, en dient tevens als contactpersoon met betrekking tot de werkzaamheden.


7. FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

De Inlenende partij voert een naar eigen inzicht bepaald aantal functioneringsgesprekken met de Gedetacheerde, met betrekking tot zijn werkzaamheden in het kader van deze detacheringsovereenkomst.

De Uitlenende partij wordt over de resultaten hiervan op de hoogte gesteld.


8. URENREGISTRATIE

De Inlenende partij draagt zorg voor een nauwkeurige registratie van de gewerkte uren door de Gedetacheerde.

De wijze waarop de uren worden geregistreerd wordt afgestemd met de Gedetacheerde.

De Inlenende partij verbindt zich de geregistreerde uren door te geven ter verantwoording aan de Uitlenende partij.


9. VERPLICHTINGEN GEDETACHEERDE

De Gedetacheerde is verplicht de werkzaamheden zoals genoemd in Artikel 1, en door de Inlenende partij gegeven aanwijzingen en opdrachten in het kader van deze werkzaamheden, naar behoren uit te voeren.

De Gedetacheerde gedraagt zich als goed werknemer, en neemt de voorschriften en reglementen van de Inlenende partij in acht.


10. DETACHERINSVERGOEDING

De Inlenende partij verbindt zich de Uitlenende partij een detacheringsvergoeding te betalen ten bedrage van €________ (________) exclusief BTW per week.

De detacheringsvergoeding is opgebouwd uit de volgende elementen:

________.

De detacheringsvergoeding wordt periodiek door de Inlenende partij, na ontvangst van een specificatie van de te betalen vergoeding, binnen ________ dagen aan de Uitlenende partij betaald.


11. REISKOSTEN EN ONKOSTEN

De Inlenende partij vergoedt aan de Gedetacheerde de onkosten en reiskosten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in Artikel 1, welke in opdracht van de Inlenende partij worden gemaakt.

De bovengenoemde kosten worden door de Inlenende partij rechtstreeks vergoed aan de Gedetacheerde.


12. INDIENSTTREDING NA DETACHERING

Indien de Gedetacheerde na afloop van de detachering in dienst wenst te treden bij de Inlenende partij, dient hij dit tijdig kenbaar te maken aan de Uitlenende partij.


13. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De Gedetacheerde meldt arbeidsongeschiktheid en herstel bij zowel de Inlenende partij als de Uitlenende partij.

De Gedetacheerde levert alle benodigde bewijsstukken betreffende de arbeidsongeschiktheid aan.

Arbeidsongeschiktheid van de Gedetacheerde komt voor rekening en risico van de Uitlenende partij, tenzij sprake is van een situatie zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW.


14. 58588555 58 558282

8225 52 2252258522552 2222825852 8525228255222, 282225282 558-55222, 22 52525 825822 252222 5225 52 2252258522552 825522 222222222 82 2825822 222 52 5828222252 255282 22 52 528222252 255282.

82 528222252 255282 52552 52 222522 852 8525228255222, 282225282 558-55222 22 52525 825822 5225 52 2252258522552 882, 22 22222 582 5225 552 52 5828222252 255282, 582258822 552 522 28252 852 52 52258525822.


15. 2585528858582

82 2252258522552 88 825288852 222 2252825255822 852 5882 82525258288222 22228228 852 52 22525222822, 52 825582288225822 22 52 2852222 852 52 528222252 255282.

82 5828222252 255282 82552 258225 82 552 52 2252258522552 2222 225252882222 5222 222 8225222822 222 82525258288222 8222525282 852 52 528222252 255282 222525 822552255252 22282222822 852 52 528222252 255282.


16. AANSPRAKELIJKHEID

De Inlenende partij is aansprakelijk voor door de Gedetacheerde veroorzaakte schade in verband met het verrichten van de werkzaamheden in het kader van de detachering.

Indien door de Gedetacheerde veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Gedetacheerde, kan de Inlenende partij de Gedetacheerde verplichten tot vergoeding van de schade, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

De Uitlenende partij is niet aansprakelijk voor gevolgen van, of het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden van de Gedetacheerde die zijn uitgevoerd in opdracht van de Inlenende partij in het kader van de detachering.


17. WIJZIGING

Wijzigingen aan deze detacheringsovereenkomst kunnen enkel worden doorgevoerd met schriftelijke instemming van alle betrokken Partijen, tenzij de wijziging op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.


18. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


19. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


20. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend:


namens de Uitlenende partij

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

____________________________


namens de Inlenende partij

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

____________________________


de Gedetacheerde

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

____________________________