Distributieovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze distributieovereenkomst van toepassing is op distributie binnen Nederland, buiten Nederland of beide.

Hulp
nodig?
Model bewerken

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Leverancier"


EN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Distributeur"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Leverancier Producten verkoopt aan de Distributeur met het oog op wederverkoop van de Producten door de Distributeur;

de Distributeur de Producten in eigen naam en voor eigen rekening en risico wederverkoopt aan afnemers;

deze overeenkomst geen agentuur of vertegenwoordiging van de Leverancier door de Distributeur inhoudt;

de Partijen de gemaakte afspraken met betrekking tot de distributie van de Producten vastleggen in deze Distributieovereenkomst.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. PRODUCTEN

1. De Leverancier geeft de Distributeur gedurende de looptijd van deze overeenkomst toestemming om de volgende producten te distribueren (hierna "de Producten"):

________.

2. In het geval van aangebrachte verbeteringen of aanpassingen aan de bovengenoemde Producten, blijven de bepalingen met betrekking tot de Producten onverlet van toepassing.


2. CONTRACTGEBIED

1. De Distributeur zal de Producten distribueren in het volgende gebied:

________.

2. Het is de Distributeur toegestaan om de Producten weder te verkopen buiten het bovengenoemde contractgebied. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Leverancier vereist.


3. EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE

1. De Distributeur heeft het alleenrecht op de wederverkoop van de Producten afkomstig van de Leverancier in het in Artikel 2 genoemde contractgebied.

2. Het is de Leverancier niet toegestaan om andere distributeurs aan te wijzen om de Producten door te verkopen, dan wel om zelf de Producten actief te verkopen in het contractgebied.

3. In het geval dat een afnemer binnen het contractgebied zich op eigen initiatief meldt bij de Leverancier of een derde die dit mededeelt aan de Leverancier verwijst de Leverancier de afnemer door naar de Distributeur.


4. DUUR

1. De overeenkomst zal ingaan op ________ en wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met als einddatum: ________.

2. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd met wederzijdse toestemming of door opzegging door één der Partijen.

3. Voor opzegging dient de Leverancier een opzegtermijn van ________ in acht te nemen.

4. Voor opzegging dient de Distributeur een opzegtermijn van ________ in acht te nemen.

5. Opzegging geschiedt schriftelijk en tegen het einde van de kalendermaand.

6. In het geval van dringende redenen kan de overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd door beide Partijen. Onder dringende redenen worden alle redenen verstaan, waarbij naar de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de Partij die de overeenkomst beëindigt, de overeenkomst voort te zetten.


5. ORDERS

1. Het plaatsen van orders door de Distributeur bij de Leverancier geschiedt op de volgende wijze:

________.

2. De Leverancier zal binnen ________ werkdagen na ontvangst van de order een schriftelijke bevestiging van de order toesturen aan de Distributeur. Indien geen bevestiging wordt verstuurd binnen deze termijn, wordt de order geacht te zijn geweigerd.

3. Het regelmatig weigeren van orders van de Distributeur door de Leverancier, zonder klaarblijkelijke reden, wordt als strijdig met de redelijkheid en billijkheid beschouwd en kan leiden tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier.


6. LEVERING

1. Een bevestigde order zal door de Leverancier conform de order en binnen de overeengekomen levertermijn geleverd worden aan de Distributeur. Met betrekking tot de levertijd zijn de volgende afspraken zijn gemaakt:

________.

2. De leveringskosten zijn voor rekening van de Leverancier. Indien de leveringskosten betaald zijn door de Distributeur, kan de Distributeur de kosten verhalen op de Leverancier.

3. Indien van de Leverancier naar omstandigheden niet gevergd kan worden dat de overeengekomen levertermijn wordt aangehouden, brengt de Leverancier de Distributeur onverwijld op de hoogte van de vertraagde levering en de nieuwe verwachte leverdatum.

4. De Leverancier heeft het recht om de levering van de order uit te stellen voor een redelijke termijn, indien de betaling van de overeengekomen prijs door de Distributeur onvoldoende gewaarborgd is.

5. De Leverancier blijft eigenaar van de Producten tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is betaald door de Distributeur. Vanaf het moment dat de overeengekomen prijs volledig betaald is, zijn de Producten eigendom van de Distributeur.


7. AFNAMEPRIJS EN BETALING

1. De afspraken tussen de Partijen met betrekking tot de Prijs die de Distributeur aan de Leverancier betaalt voor het afnemen van de Producten zijn aan deze overeenkomst toegevoegd als bijlage.

2. De Leverancier behoudt het recht om de overeengekomen Prijs die de Distributeur betaalt voor de afname van de Producten te wijzigen, mits de prijswijziging enkel toepassing heeft op toekomstige orders en minstens drie maanden voorafgaand aan de wijziging wordt medegedeeld aan de Distributeur.

3. De Leverancier stuurt de Distributeur een factuur met betrekking tot de geaccepteerde orders op het volgende moment:

________.

4. De Distributeur betaalt een van de Leverancier ontvangen factuur binnen ________ dagen na ontvangst van de factuur, overeenkomstig de op of bij de factuur omschreven wijze.


8. WEDERVERKOOPPRIJS

De Distributeur is vrij in het bepalen van de wederverkoopprijs van de Producten, die hij hanteert voor zijn afnemers.


9. EXCLUSIEVE AFNAME

De Distributeur verbindt zich om met betrekking tot zijn bevoorrading van de producten enkel bij de Leverancier af te nemen.


10. VERPLICHTINGEN LEVERANCIER

1. De Leverancier verstrekt de Distributeur alle benodigde informatie en zaken voor de distributie van de Producten. Hieronder vallen tevens alle informatie en zaken die nuttig kunnen zijn voor de Distributeur bij de marketing van de Producten.

2. De Leverancier brengt de Distributeur op de hoogte van alle regels en voorschriften met betrekking tot het marketingbeleid.


11. VERPLICHTINGEN DISTRIBUTEUR

1. De Distributeur sluit overeenkomsten onder eigen naam en op eigen risico en rekening met de afnemers. De Distributeur is niet gerechtigd overeenkomsten onder de naam van de Leverancier te sluiten of zich te presenteren als vertegenwoordiger van de Leverancier.

2. De Distributeur zal alle overeenkomsten met afnemers, en eventueel hieruit voortkomende klachten en kwesties van garantie, met betrekking tot de Producten, zelfstandig afhandelen.

3. De garantie die de Distributeur biedt aan zijn afnemers met betrekking tot de Producten zal ten minste gelijk zijn aan de garantieregeling van de Leverancier met betrekking tot de Producten.

4. De Distributeur verbindt zich om alle informatie over de Producten en de afnemers van de Producten die nuttig kan zijn voor de Leverancier onverwijld door te geven aan de Leverancier. Tevens wordt de Leverancier onverwijld op de hoogte gebracht van klachten en kwesties van garantie die van belang kunnen zijn voor de Leverancier en de productie van de Producten.

5. De door de Leverancier verstrekte voorschriften en regels met betrekking tot het marketingbeleid en de door de Leverancier gestelde kwaliteitseisen van de Producten worden door de Distributeur opgevolgd. De Distributeur is niet toegestaan te handelen op een wijze waardoor het marketingbeleid of de reputatie van de Leverancier schade kan lijden.


12. WIJZIGINGEN

Het is de Distributeur toegestaan om wijzigingen aan de Producten en hieraan verwante zaken aan te brengen. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de leverancier benodigd.


13. SUBDISTRIBUTEURS, HANDELSAGENTEN EN WEDERVERKOPERS

Het is de Distributeur toegestaan om met betrekking tot de Producten sub-distributeurs of handelsagenten aan te stellen, en om de Producten te verkopen aan wederverkopers. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Leverancier benodigd.


14. 5855225855552 55258882

________. 82 8222882825282 2822252285285222 2825 52 5525288225222, 552528825222 22 282225228 228558222 8222'8 222 5522822 852 52 252558222 8882822 2228252522 552 52 22825528825.

________. 82 888258852255 88 22228 2252852825 52 5525288225222, 552528825222 22 282225228 228558222 8222'8 852 52 22825528825 22 228558222 82 522 25525 852 52 58825885282 852 52 252558222 22 52 255222822 5825852, 2828 552 52 5225 52 22825528825 8258252222 8225885582222 82552 8285552.


15. GEHEIMHOUDING

1. De Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming en de bedrijfsvoering van de andere Partij.

2. Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

3. Deze verplichting blijft van toepassing na het einde van de overeenkomst, voor zo lang redelijk.


16. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

1. Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst vastgelegde distributie.

2. Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


17. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


18. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


19. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

1. Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

2. Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


20. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


21. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Leverancier

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________


de Distributeur

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Leverancier"


EN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna "de Distributeur"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Leverancier Producten verkoopt aan de Distributeur met het oog op wederverkoop van de Producten door de Distributeur;

de Distributeur de Producten in eigen naam en voor eigen rekening en risico wederverkoopt aan afnemers;

deze overeenkomst geen agentuur of vertegenwoordiging van de Leverancier door de Distributeur inhoudt;

de Partijen de gemaakte afspraken met betrekking tot de distributie van de Producten vastleggen in deze Distributieovereenkomst.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. PRODUCTEN

1. De Leverancier geeft de Distributeur gedurende de looptijd van deze overeenkomst toestemming om de volgende producten te distribueren (hierna "de Producten"):

________.

2. In het geval van aangebrachte verbeteringen of aanpassingen aan de bovengenoemde Producten, blijven de bepalingen met betrekking tot de Producten onverlet van toepassing.


2. CONTRACTGEBIED

1. De Distributeur zal de Producten distribueren in het volgende gebied:

________.

2. Het is de Distributeur toegestaan om de Producten weder te verkopen buiten het bovengenoemde contractgebied. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Leverancier vereist.


3. EXCLUSIEVE DISTRIBUTIE

1. De Distributeur heeft het alleenrecht op de wederverkoop van de Producten afkomstig van de Leverancier in het in Artikel 2 genoemde contractgebied.

2. Het is de Leverancier niet toegestaan om andere distributeurs aan te wijzen om de Producten door te verkopen, dan wel om zelf de Producten actief te verkopen in het contractgebied.

3. In het geval dat een afnemer binnen het contractgebied zich op eigen initiatief meldt bij de Leverancier of een derde die dit mededeelt aan de Leverancier verwijst de Leverancier de afnemer door naar de Distributeur.


4. DUUR

1. De overeenkomst zal ingaan op ________ en wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met als einddatum: ________.

2. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd met wederzijdse toestemming of door opzegging door één der Partijen.

3. Voor opzegging dient de Leverancier een opzegtermijn van ________ in acht te nemen.

4. Voor opzegging dient de Distributeur een opzegtermijn van ________ in acht te nemen.

5. Opzegging geschiedt schriftelijk en tegen het einde van de kalendermaand.

6. In het geval van dringende redenen kan de overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd door beide Partijen. Onder dringende redenen worden alle redenen verstaan, waarbij naar de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de Partij die de overeenkomst beëindigt, de overeenkomst voort te zetten.


5. ORDERS

1. Het plaatsen van orders door de Distributeur bij de Leverancier geschiedt op de volgende wijze:

________.

2. De Leverancier zal binnen ________ werkdagen na ontvangst van de order een schriftelijke bevestiging van de order toesturen aan de Distributeur. Indien geen bevestiging wordt verstuurd binnen deze termijn, wordt de order geacht te zijn geweigerd.

3. Het regelmatig weigeren van orders van de Distributeur door de Leverancier, zonder klaarblijkelijke reden, wordt als strijdig met de redelijkheid en billijkheid beschouwd en kan leiden tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier.


6. LEVERING

1. Een bevestigde order zal door de Leverancier conform de order en binnen de overeengekomen levertermijn geleverd worden aan de Distributeur. Met betrekking tot de levertijd zijn de volgende afspraken zijn gemaakt:

________.

2. De leveringskosten zijn voor rekening van de Leverancier. Indien de leveringskosten betaald zijn door de Distributeur, kan de Distributeur de kosten verhalen op de Leverancier.

3. Indien van de Leverancier naar omstandigheden niet gevergd kan worden dat de overeengekomen levertermijn wordt aangehouden, brengt de Leverancier de Distributeur onverwijld op de hoogte van de vertraagde levering en de nieuwe verwachte leverdatum.

4. De Leverancier heeft het recht om de levering van de order uit te stellen voor een redelijke termijn, indien de betaling van de overeengekomen prijs door de Distributeur onvoldoende gewaarborgd is.

5. De Leverancier blijft eigenaar van de Producten tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is betaald door de Distributeur. Vanaf het moment dat de overeengekomen prijs volledig betaald is, zijn de Producten eigendom van de Distributeur.


7. AFNAMEPRIJS EN BETALING

1. De afspraken tussen de Partijen met betrekking tot de Prijs die de Distributeur aan de Leverancier betaalt voor het afnemen van de Producten zijn aan deze overeenkomst toegevoegd als bijlage.

2. De Leverancier behoudt het recht om de overeengekomen Prijs die de Distributeur betaalt voor de afname van de Producten te wijzigen, mits de prijswijziging enkel toepassing heeft op toekomstige orders en minstens drie maanden voorafgaand aan de wijziging wordt medegedeeld aan de Distributeur.

3. De Leverancier stuurt de Distributeur een factuur met betrekking tot de geaccepteerde orders op het volgende moment:

________.

4. De Distributeur betaalt een van de Leverancier ontvangen factuur binnen ________ dagen na ontvangst van de factuur, overeenkomstig de op of bij de factuur omschreven wijze.


8. WEDERVERKOOPPRIJS

De Distributeur is vrij in het bepalen van de wederverkoopprijs van de Producten, die hij hanteert voor zijn afnemers.


9. EXCLUSIEVE AFNAME

De Distributeur verbindt zich om met betrekking tot zijn bevoorrading van de producten enkel bij de Leverancier af te nemen.


10. VERPLICHTINGEN LEVERANCIER

1. De Leverancier verstrekt de Distributeur alle benodigde informatie en zaken voor de distributie van de Producten. Hieronder vallen tevens alle informatie en zaken die nuttig kunnen zijn voor de Distributeur bij de marketing van de Producten.

2. De Leverancier brengt de Distributeur op de hoogte van alle regels en voorschriften met betrekking tot het marketingbeleid.


11. VERPLICHTINGEN DISTRIBUTEUR

1. De Distributeur sluit overeenkomsten onder eigen naam en op eigen risico en rekening met de afnemers. De Distributeur is niet gerechtigd overeenkomsten onder de naam van de Leverancier te sluiten of zich te presenteren als vertegenwoordiger van de Leverancier.

2. De Distributeur zal alle overeenkomsten met afnemers, en eventueel hieruit voortkomende klachten en kwesties van garantie, met betrekking tot de Producten, zelfstandig afhandelen.

3. De garantie die de Distributeur biedt aan zijn afnemers met betrekking tot de Producten zal ten minste gelijk zijn aan de garantieregeling van de Leverancier met betrekking tot de Producten.

4. De Distributeur verbindt zich om alle informatie over de Producten en de afnemers van de Producten die nuttig kan zijn voor de Leverancier onverwijld door te geven aan de Leverancier. Tevens wordt de Leverancier onverwijld op de hoogte gebracht van klachten en kwesties van garantie die van belang kunnen zijn voor de Leverancier en de productie van de Producten.

5. De door de Leverancier verstrekte voorschriften en regels met betrekking tot het marketingbeleid en de door de Leverancier gestelde kwaliteitseisen van de Producten worden door de Distributeur opgevolgd. De Distributeur is niet toegestaan te handelen op een wijze waardoor het marketingbeleid of de reputatie van de Leverancier schade kan lijden.


12. WIJZIGINGEN

Het is de Distributeur toegestaan om wijzigingen aan de Producten en hieraan verwante zaken aan te brengen. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de leverancier benodigd.


13. SUBDISTRIBUTEURS, HANDELSAGENTEN EN WEDERVERKOPERS

Het is de Distributeur toegestaan om met betrekking tot de Producten sub-distributeurs of handelsagenten aan te stellen, en om de Producten te verkopen aan wederverkopers. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de Leverancier benodigd.


14. 5855225855552 55258882

________. 82 8222882825282 2822252285285222 2825 52 5525288225222, 552528825222 22 282225228 228558222 8222'8 222 5522822 852 52 252558222 8882822 2228252522 552 52 22825528825.

________. 82 888258852255 88 22228 2252852825 52 5525288225222, 552528825222 22 282225228 228558222 8222'8 852 52 22825528825 22 228558222 82 522 25525 852 52 58825885282 852 52 252558222 22 52 255222822 5825852, 2828 552 52 5225 52 22825528825 8258252222 8225885582222 82552 8285552.


15. GEHEIMHOUDING

1. De Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming en de bedrijfsvoering van de andere Partij.

2. Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

3. Deze verplichting blijft van toepassing na het einde van de overeenkomst, voor zo lang redelijk.


16. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

1. Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst vastgelegde distributie.

2. Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


17. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


18. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


19. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

1. Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

2. Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


20. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


21. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Leverancier

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________


de Distributeur

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_______________________