Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld hier of de auto eigendom is van de werkgever of van een leasemaatschappij.

Vaak hebben werkgevers de auto's die aan de werknemers ter beschikking gesteld worden niet zelf in eigendom. De leasemaatschappij koopt de auto en verhuurt deze vervolgens aan de werkgever, die op zijn beurt de auto aan de werknemer ter beschikking stelt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

GEBRUIKERSOVEREENKOMST BEDRIJFSAUTO


TUSSEN

________, gevestigd aan: ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________ in de hoedanigheid van: ________

hierna : "Werkgever"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna: "Werknemer"


IN AANMERKING NEMENDE DAT

Werknemer in dienst is bij Werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst.

Werkgever aan Werknemer een Auto in bruikleen geeft voor het gebruik bij woon-werkverkeer.

Werknemer in het bezit is van een geldig rijbewijs B.

Partijen de voorwaarden voor het gebruik van de Auto in deze overeenkomst vast wensen te leggen.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN


ARTIKEL 1: DE AUTO

1. De Auto beschikt over de volgende kenmerken:

  • Merknaam en type: ________
  • Bouwjaar: ________
  • Kilometerstand: ________
  • Kenteken: ________
  • Brandstof: Benzine

2. Indien Werkgever daartoe verzoekt, verschaft Werknemer toegang tot de Auto.

3. De Auto is voorzien van de volgende accessoire(s):

________

4. Het staat Werknemer vrij om aan de Auto extra accessoires toe te voegen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. De kosten voor de accessoires, alsmede de kosten voor montage en demontage, komen volledig voor rekening en risico van Werknemer.

b. Wanneer een accessoire wordt gemonteerd waardoor een aanzienlijke wijziging aan de Auto vereist is, bijvoorbeeld door het boren van gaten, is het noodzakelijk om vooraf goedkeuring te verkrijgen van Werkgever.

5. Bij het inleveren van de Auto mogen enkel accessoires worden verwijderd die geen zichtbare en/of blijvende schade veroorzaken. Er zal geen vergoeding worden verstrekt voor niet verwijderde accessoires. Ook voor accessoires die niet mogen worden verwijderd volgens dit artikel, of die niet verwijderbaar zijn, wordt geen vergoeding verstrekt.


ARTIKEL 2. DUUR

1. De Auto, inclusief kentekenbewijs, sleutels en accessoires, wordt beschikbaar gesteld vanaf ________ voor een periode van: ________.

2. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van: ________.

3. Bij ingebruikname van de Auto ondertekent Werknemer een verklaring dat de Auto in goede staat is ontvangen.

4. Beëindiging van deze overeenkomst gebeurt conform artikel 10 van deze overeenkomst. De overeenkomst eindigt automatisch indien de arbeidsrelatie tussen Werkgever en Werknemer wordt beëindigd.


ARTIKEL 3. ALGEMEEN GEBRUIK

1. Werknemer erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Auto dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het wegverkeer. Werknemer zal de Auto zorgvuldig en verantwoordelijk gebruiken en zal alle verkeersregels en voorschriften naleven tijdens het gebruik van de Auto.

2. Werknemer zal voor de Auto als een 'goed huisvader' zorgdragen. Hieronder valt onder andere de verantwoordelijkheid van Werknemer om de Auto, op eigen kosten, op een veilige plek te parkeren wanneer deze niet in gebruik is en alle nodige maatregelen te treffen om diefstal, vandalisme of schade aan de Auto te voorkomen.

3. Het is Werknemer verboden de Auto op de volgende manieren te gebruiken:

a. Deelname aan races, snelheidstests, of rally's.

b. Vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de wettelijk toegestane normen.

c. Gebruik voor illegale doeleinden of activiteiten die het imago van het bedrijf kunnen schaden.

d. Onderverhuur of het uitlenen van de Auto aan derden, anders dan de personen genoemd in artikel 5 van deze overeenkomst, zonder toestemming van Werkgever.

e. Roken in de Auto. Bij overtreding worden de kosten voor reiniging in rekening gebracht bij Werknemer.

f. Bij activiteiten die de redelijkheid of betamelijkheid overschrijden.

g. ________


ARTIKEL 4. PRIVÉGEBRUIK
EN EIGEN BIJDRAGE

1. Werknemer is toegestaan de Auto voor privédoeleinden te gebruiken.

2. Bij excessief privégebruik, dat wil zeggen meer dan ________ (________) privékilometers per jaar, worden deze extra kilometers aan Werknemer in rekening gebracht tegen het maximale belastingvrije tarief voor zakelijke kilometers.

3. Het gebruik van de Auto in het buitenland voor privédoeleinden is toegestaan.

4. Werknemer betaalt een eigen bijdrage van ________ euro (€________) per maand voor het privégebruik welke verrekend zal worden met het salaris van Werknemer.

5. Overeenkomstig de fiscale regels voegt Werkgever maandelijks een twaalfde deel van de fiscale bijtelling toe aan het inkomen van Werknemer. Deze bijtelling is gebaseerd op een door de belastingdienst bepaald percentage van de cataloguswaarde van de Auto. Werknemer is verantwoordelijk voor de betaling van de hierop verschuldigde loonbelasting, welke direct van het salaris wordt ingehouden en aan de Belastingdienst wordt overgedragen.

6. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, wordt de eigen bijdrage van Werknemer verrekend met de fiscale bijtelling voor privégebruik van de Auto. Echter, deze verrekening kan niet leiden tot een negatieve bijtelling voor privégebruik volgens de wettelijke bepalingen.

7. Voor de bijtelling en het monitoren van het privégebruik moet een nauwkeurige kilometertelling worden bijgehouden. Dit omvat zowel zakelijke als privé gereden kilometers.


ARTIKEL 5. GEBRUIK DOOR DERDEN

1. Het is Werknemer uitdrukkelijk verboden de Auto aan derden ter beschikking te stellen.

2. Als uitzondering op lid 1 van dit artikel mogen de volgende personen (hierna: 'Derden') wel gebruik maken van de Auto, mits de Auto te allen tijde beschikbaar blijft voor het uitvoeren van de werkzaamheden van Werknemer en elke derde in het bezit is van een geldig rijbewijs:

a. De partner van Werknemer

b. De inwonende kinderen van Werknemer

c. Andere medewerkers van Werkgever

d. ________

3. Voor het gebruik van de Auto door Derden zijn naast de voorwaarden genoemd in dit artikel ook de overige geboden en verboden uit deze overeenkomst van toepassing.


ARTIKEL 6. BRANDSTOF

1. Voor de aanschaf van benzine en smeermiddelen ontvangt Werknemer een tankpas met bijbehorende pincode. Voor het gebruik van de tankpas gelden de volgende voorwaarden:

a. De tankpas kan gebruikt worden bij alle tankstations binnen Nederland. Werknemer is verplicht bij het gebruik van de tankpas telkens de juiste kilometerstand in te voeren.

b. De tankpas mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de Auto of vervangende tijdelijke Auto. Elk ander gebruik van de tankpas als betaalmiddel is ongeoorloofd en kan als fraude aangemerkt worden.

c. De tankpas en bijbehorende pincode zijn strikt persoonlijk en bij verlies of diefstal moet dit onmiddellijk gemeld worden aan Werkgever.

d. Als de tankpas niet werkt of niet wordt geaccepteerd, kunnen de kosten voor de brandstof gedeclareerd worden door het indienen van een declaratieformulier, dat als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd, samen met de aankoopbon van de brandstof.

2. Brandstof die in het buitenland is getankt voor privégebruik komt altijd voor eigen rekening van Werknemer.


ARTIKEL 7. ONDERHOUD EN REPARATIES

1. Werkgever draagt de kosten en verantwoordelijkheid voor het reguliere onderhoud en noodzakelijke reparaties aan de Auto om de goede staat en veiligheid te waarborgen.

2. Het schema voor regulier onderhoud wordt vastgesteld door Werkgever, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van de Auto.

3. Werknemer dient Werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Auto aangeeft dat onderhoud noodzakelijk is of als er vermoedens zijn van benodigde reparaties.

4. Indien schade aan de Auto het resultaat is van verwijtbaar gedrag van Werknemer en deze schade wordt niet gedekt door de verzekering, dan is Werknemer voor deze schade volledig aansprakelijk tegenover Werkgever.

5. Alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de Auto dienen uitgevoerd te worden bij: ________, tenzij anders overeengekomen met Werkgever.

6. Werknemer dient voorafgaande goedkeuring van Werkgever te verkrijgen alvorens reparaties of wijzigingen aan de Auto te laten uitvoeren, tenzij in geval van nood waarbij onmiddellijke actie vereist is om veiligheidsredenen.

7. Indien de Auto door onderhoud of reparatie niet beschikbaar is, zal Werkgever, indien mogelijk, zorgen voor vervangend vervoer. De voorwaarden voor het gebruik van vervangend vervoer zijn gelijk aan die van de Auto, tenzij anders aangegeven door Werkgever.

8. Kosten voortvloeiend uit nalatigheid, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen aan de Auto door Werknemer kunnen verhaald worden op Werknemer.


ARTIKEL 8. VERZEKERINGEN

1. De Auto zal op kosten van Werkgever WA verzekerd worden.

2. Daarnaast zal Werkgever voor de Auto de volgende verzekering(en) afsluiten:

a. Ongevallen inzittendenverzekering

b. Rechtsbijstandsverzekering

c. Pechhulp

d. ________


ARTIKEL 9. 885555

3. 8882 822228 222 8225222822 222 825222582825252582222 22 825222582885582822 22222 8225 228222 852 225222225, 22225852 882 52 8282555525 858 22 522 222222 852 52 28252525822 22 misdrijf.

4. 525822 52 8522 588 228282 852 222 8252225828252525822 22 8252225828855822, 22282225 5225 225222225 22 222 52552, 82 828852 82552 2222222, 2822 52 228222 22 885552 582 225222825 88252 8225 52222822 852 225222225.


ARTIKEL 10. BEËINDIGING

1. De overeenkomst kan (al dan niet tijdelijk) worden beëindigd onder de volgende omstandigheden:

a. Als de overeenkomst door een van de Partijen, met inachtneming van de opzegtermijn, tussentijds wordt opgezegd. Indien het recht op de leaseauto als arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt, is een eenzijdige opzegging door Werkgever alleen mogelijk indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

b. Als Werknemer zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

c. Op het moment dat Werknemer bij Werkgever uit dienst treedt.

d. Werknemer de rijbevoegdheid wordt ontzegd of zijn rijbewijs wordt ingenomen.

e. Als Werknemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een andere reden meer dan 30 dagen niet in staat is zakelijke of woon-werk kilometers te maken.

f. Bij het einde van de gebruikersperiode zoals beschreven in artikel 2 van deze Overeenkomst.

g. Bij verlies van de Auto en bij zodanige beschadigingen dat de Auto niet te herstellen is.

h. Wanneer de Auto door de politie of rechter in beslag wordt genomen en/of verbeurd wordt verklaard.

2. Bij beëindiging van deze overeenkomst, behalve onder de laatste twee punten van het vorige lid, moet Werknemer binnen 3 dagen, of, indien die termijn korter is, op de laatste werkdag van Werknemer de Auto, inclusief kentekenbewijs, sleutels, accessoires en tankpas schoongemaakt en in goede staat aan Werkgever retourneren.

3. Indien bij de controle van de Auto na inlevering ongemelde schade wordt geconstateerd of accessoires ontbreken, kan deze in rekening gebracht worden bij Werknemer.


ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

1. Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Werkgever en Werknemer.


ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele rechtsgeschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank.Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op ________.
Werkgever

________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________

_________________________________Werknemer

________
_________________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

GEBRUIKERSOVEREENKOMST BEDRIJFSAUTO


TUSSEN

________, gevestigd aan: ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________ in de hoedanigheid van: ________

hierna : "Werkgever"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna: "Werknemer"


IN AANMERKING NEMENDE DAT

Werknemer in dienst is bij Werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst.

Werkgever aan Werknemer een Auto in bruikleen geeft voor het gebruik bij woon-werkverkeer.

Werknemer in het bezit is van een geldig rijbewijs B.

Partijen de voorwaarden voor het gebruik van de Auto in deze overeenkomst vast wensen te leggen.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN


ARTIKEL 1: DE AUTO

1. De Auto beschikt over de volgende kenmerken:

  • Merknaam en type: ________
  • Bouwjaar: ________
  • Kilometerstand: ________
  • Kenteken: ________
  • Brandstof: Benzine

2. Indien Werkgever daartoe verzoekt, verschaft Werknemer toegang tot de Auto.

3. De Auto is voorzien van de volgende accessoire(s):

________

4. Het staat Werknemer vrij om aan de Auto extra accessoires toe te voegen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. De kosten voor de accessoires, alsmede de kosten voor montage en demontage, komen volledig voor rekening en risico van Werknemer.

b. Wanneer een accessoire wordt gemonteerd waardoor een aanzienlijke wijziging aan de Auto vereist is, bijvoorbeeld door het boren van gaten, is het noodzakelijk om vooraf goedkeuring te verkrijgen van Werkgever.

5. Bij het inleveren van de Auto mogen enkel accessoires worden verwijderd die geen zichtbare en/of blijvende schade veroorzaken. Er zal geen vergoeding worden verstrekt voor niet verwijderde accessoires. Ook voor accessoires die niet mogen worden verwijderd volgens dit artikel, of die niet verwijderbaar zijn, wordt geen vergoeding verstrekt.


ARTIKEL 2. DUUR

1. De Auto, inclusief kentekenbewijs, sleutels en accessoires, wordt beschikbaar gesteld vanaf ________ voor een periode van: ________.

2. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van: ________.

3. Bij ingebruikname van de Auto ondertekent Werknemer een verklaring dat de Auto in goede staat is ontvangen.

4. Beëindiging van deze overeenkomst gebeurt conform artikel 10 van deze overeenkomst. De overeenkomst eindigt automatisch indien de arbeidsrelatie tussen Werkgever en Werknemer wordt beëindigd.


ARTIKEL 3. ALGEMEEN GEBRUIK

1. Werknemer erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Auto dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het wegverkeer. Werknemer zal de Auto zorgvuldig en verantwoordelijk gebruiken en zal alle verkeersregels en voorschriften naleven tijdens het gebruik van de Auto.

2. Werknemer zal voor de Auto als een 'goed huisvader' zorgdragen. Hieronder valt onder andere de verantwoordelijkheid van Werknemer om de Auto, op eigen kosten, op een veilige plek te parkeren wanneer deze niet in gebruik is en alle nodige maatregelen te treffen om diefstal, vandalisme of schade aan de Auto te voorkomen.

3. Het is Werknemer verboden de Auto op de volgende manieren te gebruiken:

a. Deelname aan races, snelheidstests, of rally's.

b. Vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de wettelijk toegestane normen.

c. Gebruik voor illegale doeleinden of activiteiten die het imago van het bedrijf kunnen schaden.

d. Onderverhuur of het uitlenen van de Auto aan derden, anders dan de personen genoemd in artikel 5 van deze overeenkomst, zonder toestemming van Werkgever.

e. Roken in de Auto. Bij overtreding worden de kosten voor reiniging in rekening gebracht bij Werknemer.

f. Bij activiteiten die de redelijkheid of betamelijkheid overschrijden.

g. ________


ARTIKEL 4. PRIVÉGEBRUIK
EN EIGEN BIJDRAGE

1. Werknemer is toegestaan de Auto voor privédoeleinden te gebruiken.

2. Bij excessief privégebruik, dat wil zeggen meer dan ________ (________) privékilometers per jaar, worden deze extra kilometers aan Werknemer in rekening gebracht tegen het maximale belastingvrije tarief voor zakelijke kilometers.

3. Het gebruik van de Auto in het buitenland voor privédoeleinden is toegestaan.

4. Werknemer betaalt een eigen bijdrage van ________ euro (€________) per maand voor het privégebruik welke verrekend zal worden met het salaris van Werknemer.

5. Overeenkomstig de fiscale regels voegt Werkgever maandelijks een twaalfde deel van de fiscale bijtelling toe aan het inkomen van Werknemer. Deze bijtelling is gebaseerd op een door de belastingdienst bepaald percentage van de cataloguswaarde van de Auto. Werknemer is verantwoordelijk voor de betaling van de hierop verschuldigde loonbelasting, welke direct van het salaris wordt ingehouden en aan de Belastingdienst wordt overgedragen.

6. Binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, wordt de eigen bijdrage van Werknemer verrekend met de fiscale bijtelling voor privégebruik van de Auto. Echter, deze verrekening kan niet leiden tot een negatieve bijtelling voor privégebruik volgens de wettelijke bepalingen.

7. Voor de bijtelling en het monitoren van het privégebruik moet een nauwkeurige kilometertelling worden bijgehouden. Dit omvat zowel zakelijke als privé gereden kilometers.


ARTIKEL 5. GEBRUIK DOOR DERDEN

1. Het is Werknemer uitdrukkelijk verboden de Auto aan derden ter beschikking te stellen.

2. Als uitzondering op lid 1 van dit artikel mogen de volgende personen (hierna: 'Derden') wel gebruik maken van de Auto, mits de Auto te allen tijde beschikbaar blijft voor het uitvoeren van de werkzaamheden van Werknemer en elke derde in het bezit is van een geldig rijbewijs:

a. De partner van Werknemer

b. De inwonende kinderen van Werknemer

c. Andere medewerkers van Werkgever

d. ________

3. Voor het gebruik van de Auto door Derden zijn naast de voorwaarden genoemd in dit artikel ook de overige geboden en verboden uit deze overeenkomst van toepassing.


ARTIKEL 6. BRANDSTOF

1. Voor de aanschaf van benzine en smeermiddelen ontvangt Werknemer een tankpas met bijbehorende pincode. Voor het gebruik van de tankpas gelden de volgende voorwaarden:

a. De tankpas kan gebruikt worden bij alle tankstations binnen Nederland. Werknemer is verplicht bij het gebruik van de tankpas telkens de juiste kilometerstand in te voeren.

b. De tankpas mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de Auto of vervangende tijdelijke Auto. Elk ander gebruik van de tankpas als betaalmiddel is ongeoorloofd en kan als fraude aangemerkt worden.

c. De tankpas en bijbehorende pincode zijn strikt persoonlijk en bij verlies of diefstal moet dit onmiddellijk gemeld worden aan Werkgever.

d. Als de tankpas niet werkt of niet wordt geaccepteerd, kunnen de kosten voor de brandstof gedeclareerd worden door het indienen van een declaratieformulier, dat als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd, samen met de aankoopbon van de brandstof.

2. Brandstof die in het buitenland is getankt voor privégebruik komt altijd voor eigen rekening van Werknemer.


ARTIKEL 7. ONDERHOUD EN REPARATIES

1. Werkgever draagt de kosten en verantwoordelijkheid voor het reguliere onderhoud en noodzakelijke reparaties aan de Auto om de goede staat en veiligheid te waarborgen.

2. Het schema voor regulier onderhoud wordt vastgesteld door Werkgever, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van de Auto.

3. Werknemer dient Werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Auto aangeeft dat onderhoud noodzakelijk is of als er vermoedens zijn van benodigde reparaties.

4. Indien schade aan de Auto het resultaat is van verwijtbaar gedrag van Werknemer en deze schade wordt niet gedekt door de verzekering, dan is Werknemer voor deze schade volledig aansprakelijk tegenover Werkgever.

5. Alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de Auto dienen uitgevoerd te worden bij: ________, tenzij anders overeengekomen met Werkgever.

6. Werknemer dient voorafgaande goedkeuring van Werkgever te verkrijgen alvorens reparaties of wijzigingen aan de Auto te laten uitvoeren, tenzij in geval van nood waarbij onmiddellijke actie vereist is om veiligheidsredenen.

7. Indien de Auto door onderhoud of reparatie niet beschikbaar is, zal Werkgever, indien mogelijk, zorgen voor vervangend vervoer. De voorwaarden voor het gebruik van vervangend vervoer zijn gelijk aan die van de Auto, tenzij anders aangegeven door Werkgever.

8. Kosten voortvloeiend uit nalatigheid, misbruik of ongeoorloofde wijzigingen aan de Auto door Werknemer kunnen verhaald worden op Werknemer.


ARTIKEL 8. VERZEKERINGEN

1. De Auto zal op kosten van Werkgever WA verzekerd worden.

2. Daarnaast zal Werkgever voor de Auto de volgende verzekering(en) afsluiten:

a. Ongevallen inzittendenverzekering

b. Rechtsbijstandsverzekering

c. Pechhulp

d. ________


ARTIKEL 9. 885555

3. 8882 822228 222 8225222822 222 825222582825252582222 22 825222582885582822 22222 8225 228222 852 225222225, 22225852 882 52 8282555525 858 22 522 222222 852 52 28252525822 22 misdrijf.

4. 525822 52 8522 588 228282 852 222 8252225828252525822 22 8252225828855822, 22282225 5225 225222225 22 222 52552, 82 828852 82552 2222222, 2822 52 228222 22 885552 582 225222825 88252 8225 52222822 852 225222225.


ARTIKEL 10. BEËINDIGING

1. De overeenkomst kan (al dan niet tijdelijk) worden beëindigd onder de volgende omstandigheden:

a. Als de overeenkomst door een van de Partijen, met inachtneming van de opzegtermijn, tussentijds wordt opgezegd. Indien het recht op de leaseauto als arbeidsvoorwaarde kan worden aangemerkt, is een eenzijdige opzegging door Werkgever alleen mogelijk indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

b. Als Werknemer zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

c. Op het moment dat Werknemer bij Werkgever uit dienst treedt.

d. Werknemer de rijbevoegdheid wordt ontzegd of zijn rijbewijs wordt ingenomen.

e. Als Werknemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of een andere reden meer dan 30 dagen niet in staat is zakelijke of woon-werk kilometers te maken.

f. Bij het einde van de gebruikersperiode zoals beschreven in artikel 2 van deze Overeenkomst.

g. Bij verlies van de Auto en bij zodanige beschadigingen dat de Auto niet te herstellen is.

h. Wanneer de Auto door de politie of rechter in beslag wordt genomen en/of verbeurd wordt verklaard.

2. Bij beëindiging van deze overeenkomst, behalve onder de laatste twee punten van het vorige lid, moet Werknemer binnen 3 dagen, of, indien die termijn korter is, op de laatste werkdag van Werknemer de Auto, inclusief kentekenbewijs, sleutels, accessoires en tankpas schoongemaakt en in goede staat aan Werkgever retourneren.

3. Indien bij de controle van de Auto na inlevering ongemelde schade wordt geconstateerd of accessoires ontbreken, kan deze in rekening gebracht worden bij Werknemer.


ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

1. Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Werkgever en Werknemer.


ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele rechtsgeschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank.Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op ________.
Werkgever

________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________

_________________________________Werknemer

________
_________________________________