Geheimhoudingsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op 1 partij die informatie ontvangt die geheim gehouden moet worden, of dat beide partijen informatie over en weer ontvangen en geheim moeten houden.

Hulp
nodig?
Model bewerken

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Ontvanger"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Verstrekker"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de verstrekking van de informatie onlosmakelijk verbonden is met de samenwerking tussen de Partijen;

de informatie die verstrekt wordt redelijkerwijs beschouwd kan worden als gevoelig en/of vertrouwelijk;

de Partijen erkennen dat de betreffende informatie, als zijnde gevoelig en/of vertrouwelijk, niet verspreid dient te worden;

deze overeenkomst enkel een geheimhouding betreft, en uitdrukkelijk geen ander soort overeenkomst met betrekking tot activiteiten in het kader waarvan de informatie wordt verstrekt;

de Partijen alle gemaakte afspraken met betrekking tot de geheimhouding in deze overeenkomst vastleggen.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

Deze geheimhoudingsovereenkomst betreft de volgende informatie die door de Partijen als gevoelig en/of vertrouwelijk wordt beschouwd (hierna "de Informatie"):

________.

Voorts wordt alle informatie die redelijkerwijs als gevoelig en/of vertrouwelijk beschouwd kan worden in het kader van dezelfde activiteiten, dan wel voortkomt of deel uitmaakt van de bovengenoemde informatie, beschouwd als gevoelig en/of vertrouwelijk. Op deze informatie is de overeenkomst onverminderd van toepassing.

De Informatie wordt verstrekt in het kader van het volgende doel:

________.

De Verstrekker zal de Informatie aan de Ontvanger verstrekken op een wijze naar eigen keuze.


2. GEHEIMHOUDING

De Ontvanger zal de door de Verstrekker of door hem aangewezen personen verstrekte Informatie, zoals genoemd in Artikel 1, behandelen als gevoelige en/of vertrouwelijke informatie en zal voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht.

De Informatie mag in geen enkele situatie door de Ontvanger gedeeld worden met derden.

Het bovenstaande is behoudens de gevallen dat verstrekking verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

De Verstrekker legt alle partijen die eveneens betrokken zijn en kennisnemen van de Informatie dezelfde geheimhouding op.

De Informatie dient enkel aangewend te worden in het kader van het in Artikel 1 genoemde. De Ontvanger heeft het volgende gebruiksrecht:

________.

Indien de Informatie noodzakelijkerwijs voor andere doeleinden dan het in Artikel 1 genoemde gebruikt dient te worden, brengt de Ontvanger de Verstrekker hiervan onverwijld op de hoogte. De Partijen treden alsdan in overleg over de mogelijkheden.

Enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming is de Ontvanger toegestaan de Informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan de doeleinden overeenkomstig deze overeenkomst.


3. DUUR

Deze overeenkomst, en tevens de geheimhoudingsverplichtingen van de Ontvanger voortkomend uit deze overeenkomst, heeft als ingangsdatum: ________.

De geheimhoudingsplicht van de Ontvanger met betrekking tot de Informatie is van kracht voor een periode van: ________. Derhalve heeft deze overeenkomst de volgende einddatum: ________.

Na afloop wordt de Informatie voor zover mogelijk vernietigd door de Ontvanger, dan wel in zijn volledigheid geretourneerd aan de Verstrekker, tenzij anders is overeengekomen tussen de Partijen.


4. 85558852582 25855288585825225885

82 22528252558228288852 852 52 822852225 2222 852 5285288222 222 28252 22 52 28252222222222 282555252.

82 22528252558228288852 2222 228228 222 28252 825822 52 82 8528228 2 22222252 5222525282 852 22228552 8222255285 88 22825522 222525 552 52 822852225 52222 88222555222 552 52 2222855822, 22 825822 52 5222525282 222525 8822225252 8282522822 88 52 22 828522 582 22 52 25522 52258 82885828552 252558222.

525822 25 2252522222822 852 52 282522222282 888222 552 52 5222525282 52258 852 22228552 8222255285 858 8225 522 5522552 852 52 282522222282, 825858822 52 82528885282222 852 52 822852225 28222228.

822 82 52 8225255252 2822 82522 22222252, 88 825255228 52 88255282 855582 52 5222525282 225228228822 852 22228552 8222255285 88, 22 88 22825522. 52228 52 22228552 8222255285 852 52 5222525282 82 2822 225228 5222 52 82525258288225285 22/22 228228825285 852 52 5222525282 22 52 882825252252 82528885282222 28258222.


5. EIGENDOM EN RECHTEN

De aan de Ontvanger verstrekte Informatie blijft in eigendom van de Verstrekker.

Alle eigendomsrechten over de Informatie blijven toebehoren aan de Verstrekker en enkel de Verstrekker is derhalve bevoegd om over de Informatie te beschikken.

De Verstrekker blijft op ieder moment gerechtigd om de verstrekte Informatie terug te vorderen of de verstrekking van de Informatie aan de Ontvanger te beëindigen. De Verstrekker brengt de Ontvanger hiervan op de hoogte.

Het voorgaande blijft van toepassing na het einde van deze overeenkomst.

Afgeleide Informatie, voortkomend uit het doel waarvoor de Informatie verstrekt wordt en waar de Informatie aan toe heeft bijgedragen of deel van uitmaakt, wordt eigendom van de Verstrekker.

Enkel de Verstrekker zal over de afgeleide Informatie kunnen beschikken.


6. BEVEILIGING

De Ontvanger verbindt zich om de Informatie zorgvuldig te behandelen en ten minste op een naar redelijkheid te verwachten niveau te beschermen tegen openbaring.


7. NIET-NAKOMING

Iedere tekortkoming van de Ontvanger in de nakoming van de verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst, verplicht de Ontvanger de schade die de Verstrekker daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de Ontvanger niet kan worden toegerekend.

Indien een overtreding van de verplichtingen van de Ontvanger is vastgesteld, treedt de Ontvanger onverwijld in verzuim.

Voorts is de Verstrekker gerechtigd een boete op te eisen ten bedrage van €________ in het geval een overtreding van een verplichting van de Ontvanger voortkomend uit deze overeenkomst is vastgesteld.

In het geval de bovengenoemde boete wordt opgeëist door de Verstrekker, kan niet tevens schadevergoeding op grond van wanprestatie geëist worden, tenzij de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.


8. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst vastgelegde geheimhouding van de Informatie.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


9. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


10. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


11. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:


de Ontvanger

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

___________________________


de Verstrekker

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

___________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Ontvanger"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Verstrekker"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de verstrekking van de informatie onlosmakelijk verbonden is met de samenwerking tussen de Partijen;

de informatie die verstrekt wordt redelijkerwijs beschouwd kan worden als gevoelig en/of vertrouwelijk;

de Partijen erkennen dat de betreffende informatie, als zijnde gevoelig en/of vertrouwelijk, niet verspreid dient te worden;

deze overeenkomst enkel een geheimhouding betreft, en uitdrukkelijk geen ander soort overeenkomst met betrekking tot activiteiten in het kader waarvan de informatie wordt verstrekt;

de Partijen alle gemaakte afspraken met betrekking tot de geheimhouding in deze overeenkomst vastleggen.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

Deze geheimhoudingsovereenkomst betreft de volgende informatie die door de Partijen als gevoelig en/of vertrouwelijk wordt beschouwd (hierna "de Informatie"):

________.

Voorts wordt alle informatie die redelijkerwijs als gevoelig en/of vertrouwelijk beschouwd kan worden in het kader van dezelfde activiteiten, dan wel voortkomt of deel uitmaakt van de bovengenoemde informatie, beschouwd als gevoelig en/of vertrouwelijk. Op deze informatie is de overeenkomst onverminderd van toepassing.

De Informatie wordt verstrekt in het kader van het volgende doel:

________.

De Verstrekker zal de Informatie aan de Ontvanger verstrekken op een wijze naar eigen keuze.


2. GEHEIMHOUDING

De Ontvanger zal de door de Verstrekker of door hem aangewezen personen verstrekte Informatie, zoals genoemd in Artikel 1, behandelen als gevoelige en/of vertrouwelijke informatie en zal voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht.

De Informatie mag in geen enkele situatie door de Ontvanger gedeeld worden met derden.

Het bovenstaande is behoudens de gevallen dat verstrekking verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

De Verstrekker legt alle partijen die eveneens betrokken zijn en kennisnemen van de Informatie dezelfde geheimhouding op.

De Informatie dient enkel aangewend te worden in het kader van het in Artikel 1 genoemde. De Ontvanger heeft het volgende gebruiksrecht:

________.

Indien de Informatie noodzakelijkerwijs voor andere doeleinden dan het in Artikel 1 genoemde gebruikt dient te worden, brengt de Ontvanger de Verstrekker hiervan onverwijld op de hoogte. De Partijen treden alsdan in overleg over de mogelijkheden.

Enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming is de Ontvanger toegestaan de Informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan de doeleinden overeenkomstig deze overeenkomst.


3. DUUR

Deze overeenkomst, en tevens de geheimhoudingsverplichtingen van de Ontvanger voortkomend uit deze overeenkomst, heeft als ingangsdatum: ________.

De geheimhoudingsplicht van de Ontvanger met betrekking tot de Informatie is van kracht voor een periode van: ________. Derhalve heeft deze overeenkomst de volgende einddatum: ________.

Na afloop wordt de Informatie voor zover mogelijk vernietigd door de Ontvanger, dan wel in zijn volledigheid geretourneerd aan de Verstrekker, tenzij anders is overeengekomen tussen de Partijen.


4. 85558852582 25855288585825225885

82 22528252558228288852 852 52 822852225 2222 852 5285288222 222 28252 22 52 28252222222222 282555252.

82 22528252558228288852 2222 228228 222 28252 825822 52 82 8528228 2 22222252 5222525282 852 22228552 8222255285 88 22825522 222525 552 52 822852225 52222 88222555222 552 52 2222855822, 22 825822 52 5222525282 222525 8822225252 8282522822 88 52 22 828522 582 22 52 25522 52258 82885828552 252558222.

525822 25 2252522222822 852 52 282522222282 888222 552 52 5222525282 52258 852 22228552 8222255285 858 8225 522 5522552 852 52 282522222282, 825858822 52 82528885282222 852 52 822852225 28222228.

822 82 52 8225255252 2822 82522 22222252, 88 825255228 52 88255282 855582 52 5222525282 225228228822 852 22228552 8222255285 88, 22 88 22825522. 52228 52 22228552 8222255285 852 52 5222525282 82 2822 225228 5222 52 82525258288225285 22/22 228228825285 852 52 5222525282 22 52 882825252252 82528885282222 28258222.


5. EIGENDOM EN RECHTEN

De aan de Ontvanger verstrekte Informatie blijft in eigendom van de Verstrekker.

Alle eigendomsrechten over de Informatie blijven toebehoren aan de Verstrekker en enkel de Verstrekker is derhalve bevoegd om over de Informatie te beschikken.

De Verstrekker blijft op ieder moment gerechtigd om de verstrekte Informatie terug te vorderen of de verstrekking van de Informatie aan de Ontvanger te beëindigen. De Verstrekker brengt de Ontvanger hiervan op de hoogte.

Het voorgaande blijft van toepassing na het einde van deze overeenkomst.

Afgeleide Informatie, voortkomend uit het doel waarvoor de Informatie verstrekt wordt en waar de Informatie aan toe heeft bijgedragen of deel van uitmaakt, wordt eigendom van de Verstrekker.

Enkel de Verstrekker zal over de afgeleide Informatie kunnen beschikken.


6. BEVEILIGING

De Ontvanger verbindt zich om de Informatie zorgvuldig te behandelen en ten minste op een naar redelijkheid te verwachten niveau te beschermen tegen openbaring.


7. NIET-NAKOMING

Iedere tekortkoming van de Ontvanger in de nakoming van de verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst, verplicht de Ontvanger de schade die de Verstrekker daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de Ontvanger niet kan worden toegerekend.

Indien een overtreding van de verplichtingen van de Ontvanger is vastgesteld, treedt de Ontvanger onverwijld in verzuim.

Voorts is de Verstrekker gerechtigd een boete op te eisen ten bedrage van €________ in het geval een overtreding van een verplichting van de Ontvanger voortkomend uit deze overeenkomst is vastgesteld.

In het geval de bovengenoemde boete wordt opgeëist door de Verstrekker, kan niet tevens schadevergoeding op grond van wanprestatie geëist worden, tenzij de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.


8. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst vastgelegde geheimhouding van de Informatie.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


9. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


10. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


11. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud:


de Ontvanger

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

___________________________


de Verstrekker

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

___________________________