Naar boven

Geheimhoudingsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op 1 partij die informatie ontvangt die geheim gehouden moet worden, of dat beide partijen informatie over en weer ontvangen en geheim moeten houden.

Hulp
nodig?
Model bewerken

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "Partij 1"


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "Partij 2"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de verstrekking van de informatie onlosmakelijk verbonden is met de samenwerking tussen de Partijen;

de informatie die verstrekt wordt redelijkerwijs beschouwd kan worden als gevoelig en/of vertrouwelijk;

de Partijen erkennen dat de betreffende informatie, als zijnde gevoelig en/of vertrouwelijk, niet verspreid dient te worden;

deze overeenkomst enkel geheimhouding betreft, en uitdrukkelijk geen ander soort overeenkomst met betrekking tot activiteiten in het kader waarvan de informatie wordt verstrekt;

de Partijen alle gemaakte afspraken met betrekking tot geheimhouding in deze overeenkomst vastleggen.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

Deze geheimhoudingsovereenkomst betreft de volgende informatie die door de Partijen als gevoelig en/of vertrouwelijk wordt beschouwd (hierna "de Informatie"):

________.

Voorts wordt alle informatie die redelijkerwijs als gevoelig en/of vertrouwelijk beschouwd kan worden in het kader van dezelfde activiteiten, dan wel voortkomt of deel uitmaakt van de bovengenoemde informatie, beschouwd als gevoelig en/of vertrouwelijk. Op deze informatie is de overeenkomst onverminderd van toepassing.

Partij 1 zal de Informatie aan Partij 2 verstrekken op een wijze naar eigen keuze.

Partij 2 zal de Informatie aan Partij 1 verstrekken op een wijze naar eigen keuze.


2. DOEL

De Informatie wordt over en weer verstrekt tussen de Partijen in het kader van het volgende doel:

________.


3. GEHEIMHOUDING

De Partijen zullen de door de andere Partij of door hem aangewezen personen verstrekte Informatie, zoals genoemd in Artikel 1, behandelen als gevoelige en/of vertrouwelijke informatie en zullen voldoen aan de hieruit voortvloeiende geheimhoudingsplicht.

De Partijen leggen alle partijen die eveneens betrokken zijn en kennisnemen van de Informatie dezelfde geheimhouding op.

De Informatie dient enkel aangewend te worden in het kader van het in Artikel 2 genoemde.

Partij 1 heeft het volgende gebruiksrecht:

________.

Partij 2 heeft het volgende gebruiksrecht:

________.

Indien de Informatie noodzakelijkerwijs voor andere doeleinden dan het in Artikel 2 genoemde gebruikt dient te worden, brengen de Partijen elkaar hiervan onverwijld op de hoogte. De Partijen treden alsdan in overleg over de mogelijkheden.

Enkel met voorafgaande schriftelijke wederzijdse toestemming zijn de Partijen toegestaan de Informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan de doeleinden overeenkomstig deze overeenkomst.


4. DELEN MET DERDEN

De door Partij 2 verstrekte Informatie mag in geen enkele situatie door Partij 1 gedeeld worden met derden.

De door Partij 1 verstrekte Informatie mag in geen enkele situatie door Partij 2 gedeeld worden met derden.

Het bovenstaande is behoudens de gevallen dat verstrekking verplicht is op grond van wet- en regelgeving.


5. DUUR

Deze overeenkomst, en tevens de geheimhoudingsverplichting van de Partijen voortkomend uit deze overeenkomst, heeft als ingangsdatum: ________.

De geheimhoudingsplicht van de Partijen met betrekking tot de Informatie is van kracht voor een periode van: ________. Derhalve heeft deze overeenkomst de volgende einddatum: ________.

Na afloop wordt de Informatie voor zover mogelijk vernietigd door de Partijen, dan wel in zijn volledigheid geretourneerd aan de Partij waarvan de Informatie afkomstig is, tenzij anders is overeengekomen tussen de Partijen.


6. 85558852582 25855288585825225885

82 22528252558228288852 852 52 25528222 2222 852 5285288222 222 28252 22 52 28252222222222 282555252.

82 22528252558228288852 852 222 525 25528222 2222 228228 222 28252 825822 52 82 8528228 2 22222252 5222525282 852 22228552 8222255285 88 22825522 222525 552 52 255282 582 52 8222525282 52222 222852222, 52222 88222555222 552 52 2222855822, 22 825822 52 5222525282 222525 8822225252 8282522822 88 52 22 828522 582 22 52 25522 52258 82885828552 252558222.

525822 25 2252522222822 852 52 282522222282 888222 552 52 5225 52 525252 255282 8258252222 5222525282 52258 852 22228552 8222255285 858 8225 522 5522552 852 52 282522222282, 825858822 52 82528885282222 852 52 255282 582 52 5222525282 52222 222852222 28222228.

822 82 52 8225255252 2822 82522 22222252, 88 825255228 52 88255282 855582 52 5222525282 225228228822 852 22228552 8222255285 88, 22 88 22825522. 52228 52 22228552 8222255285 852 52 5222525282 82 2822 225228 5222 52 82525258288225285 22/22 228228825285 852 52 5222525282 22 52 882825252252 82528885282222 28258222.


7. EIGENDOM EN RECHTEN

De verstrekte Informatie blijft in eigendom van de Partij die de Informatie verstrekt heeft.

Alle eigendomsrechten over de Informatie blijven toebehoren aan de Partij die de Informatie verstrekt heeft en enkel deze Partij is derhalve bevoegd om over de Informatie te beschikken.

De Partij die de Informatie verstrekt heeft blijft op ieder moment gerechtigd om de verstrekte Informatie terug te vorderen of de verstrekking van de Informatie aan de Partij die de Informatie ontvangen heeft, te beëindigen. De Partij die de Informatie verstrekt heeft brengt de Partij die de Informatie ontvangen heeft hiervan op de hoogte.

Het voorgaande blijft van toepassing na het einde van deze overeenkomst.

Afgeleide Informatie, voortkomend uit het doel waarvoor de Informatie verstrekt wordt en waar de Informatie aan toe heeft bijgedragen of deel van uitmaakt, wordt eigendom van beide Partijen.

Beide Partijen zullen over de afgeleide Informatie kunnen beschikken.


8. BEVEILIGING

De Partijen verbinden zich over en weer om de Informatie die zij van de andere Partij ontvangen zorgvuldig te behandelen en ten minste op een naar redelijkheid te verwachten niveau te beschermen tegen openbaring.


9. NIET-NAKOMING

Iedere tekortkoming van één der Partijen in de nakoming van de verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst, verplicht de niet-nakomende Partij de schade die de andere Partij daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de Partij niet kan worden toegerekend.

Indien een overtreding van de verplichtingen van één der Partijen is vastgesteld, treedt de Partij onverwijld in verzuim.

Voorts is de niet-nakomende Partij een boete verschuldigd ten bedrage van €________, welke door de andere Partij opgeëist kan worden.

In het geval de bovengenoemde boete wordt opgeëist, kan niet tevens schadevergoeding op grond van wanprestatie geëist worden, tenzij de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.


10. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst vastgelegde geheimhouding van de Informatie.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


11. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


12. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


13. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


15. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


Partij 1

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________________


Partij 2

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "Partij 1"


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "Partij 2"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de verstrekking van de informatie onlosmakelijk verbonden is met de samenwerking tussen de Partijen;

de informatie die verstrekt wordt redelijkerwijs beschouwd kan worden als gevoelig en/of vertrouwelijk;

de Partijen erkennen dat de betreffende informatie, als zijnde gevoelig en/of vertrouwelijk, niet verspreid dient te worden;

deze overeenkomst enkel geheimhouding betreft, en uitdrukkelijk geen ander soort overeenkomst met betrekking tot activiteiten in het kader waarvan de informatie wordt verstrekt;

de Partijen alle gemaakte afspraken met betrekking tot geheimhouding in deze overeenkomst vastleggen.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

Deze geheimhoudingsovereenkomst betreft de volgende informatie die door de Partijen als gevoelig en/of vertrouwelijk wordt beschouwd (hierna "de Informatie"):

________.

Voorts wordt alle informatie die redelijkerwijs als gevoelig en/of vertrouwelijk beschouwd kan worden in het kader van dezelfde activiteiten, dan wel voortkomt of deel uitmaakt van de bovengenoemde informatie, beschouwd als gevoelig en/of vertrouwelijk. Op deze informatie is de overeenkomst onverminderd van toepassing.

Partij 1 zal de Informatie aan Partij 2 verstrekken op een wijze naar eigen keuze.

Partij 2 zal de Informatie aan Partij 1 verstrekken op een wijze naar eigen keuze.


2. DOEL

De Informatie wordt over en weer verstrekt tussen de Partijen in het kader van het volgende doel:

________.


3. GEHEIMHOUDING

De Partijen zullen de door de andere Partij of door hem aangewezen personen verstrekte Informatie, zoals genoemd in Artikel 1, behandelen als gevoelige en/of vertrouwelijke informatie en zullen voldoen aan de hieruit voortvloeiende geheimhoudingsplicht.

De Partijen leggen alle partijen die eveneens betrokken zijn en kennisnemen van de Informatie dezelfde geheimhouding op.

De Informatie dient enkel aangewend te worden in het kader van het in Artikel 2 genoemde.

Partij 1 heeft het volgende gebruiksrecht:

________.

Partij 2 heeft het volgende gebruiksrecht:

________.

Indien de Informatie noodzakelijkerwijs voor andere doeleinden dan het in Artikel 2 genoemde gebruikt dient te worden, brengen de Partijen elkaar hiervan onverwijld op de hoogte. De Partijen treden alsdan in overleg over de mogelijkheden.

Enkel met voorafgaande schriftelijke wederzijdse toestemming zijn de Partijen toegestaan de Informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan de doeleinden overeenkomstig deze overeenkomst.


4. DELEN MET DERDEN

De door Partij 2 verstrekte Informatie mag in geen enkele situatie door Partij 1 gedeeld worden met derden.

De door Partij 1 verstrekte Informatie mag in geen enkele situatie door Partij 2 gedeeld worden met derden.

Het bovenstaande is behoudens de gevallen dat verstrekking verplicht is op grond van wet- en regelgeving.


5. DUUR

Deze overeenkomst, en tevens de geheimhoudingsverplichting van de Partijen voortkomend uit deze overeenkomst, heeft als ingangsdatum: ________.

De geheimhoudingsplicht van de Partijen met betrekking tot de Informatie is van kracht voor een periode van: ________. Derhalve heeft deze overeenkomst de volgende einddatum: ________.

Na afloop wordt de Informatie voor zover mogelijk vernietigd door de Partijen, dan wel in zijn volledigheid geretourneerd aan de Partij waarvan de Informatie afkomstig is, tenzij anders is overeengekomen tussen de Partijen.


6. 85558852582 25855288585825225885

82 22528252558228288852 852 52 25528222 2222 852 5285288222 222 28252 22 52 28252222222222 282555252.

82 22528252558228288852 852 222 525 25528222 2222 228228 222 28252 825822 52 82 8528228 2 22222252 5222525282 852 22228552 8222255285 88 22825522 222525 552 52 255282 582 52 8222525282 52222 222852222, 52222 88222555222 552 52 2222855822, 22 825822 52 5222525282 222525 8822225252 8282522822 88 52 22 828522 582 22 52 25522 52258 82885828552 252558222.

525822 25 2252522222822 852 52 282522222282 888222 552 52 5225 52 525252 255282 8258252222 5222525282 52258 852 22228552 8222255285 858 8225 522 5522552 852 52 282522222282, 825858822 52 82528885282222 852 52 255282 582 52 5222525282 52222 222852222 28222228.

822 82 52 8225255252 2822 82522 22222252, 88 825255228 52 88255282 855582 52 5222525282 225228228822 852 22228552 8222255285 88, 22 88 22825522. 52228 52 22228552 8222255285 852 52 5222525282 82 2822 225228 5222 52 82525258288225285 22/22 228228825285 852 52 5222525282 22 52 882825252252 82528885282222 28258222.


7. EIGENDOM EN RECHTEN

De verstrekte Informatie blijft in eigendom van de Partij die de Informatie verstrekt heeft.

Alle eigendomsrechten over de Informatie blijven toebehoren aan de Partij die de Informatie verstrekt heeft en enkel deze Partij is derhalve bevoegd om over de Informatie te beschikken.

De Partij die de Informatie verstrekt heeft blijft op ieder moment gerechtigd om de verstrekte Informatie terug te vorderen of de verstrekking van de Informatie aan de Partij die de Informatie ontvangen heeft, te beëindigen. De Partij die de Informatie verstrekt heeft brengt de Partij die de Informatie ontvangen heeft hiervan op de hoogte.

Het voorgaande blijft van toepassing na het einde van deze overeenkomst.

Afgeleide Informatie, voortkomend uit het doel waarvoor de Informatie verstrekt wordt en waar de Informatie aan toe heeft bijgedragen of deel van uitmaakt, wordt eigendom van beide Partijen.

Beide Partijen zullen over de afgeleide Informatie kunnen beschikken.


8. BEVEILIGING

De Partijen verbinden zich over en weer om de Informatie die zij van de andere Partij ontvangen zorgvuldig te behandelen en ten minste op een naar redelijkheid te verwachten niveau te beschermen tegen openbaring.


9. NIET-NAKOMING

Iedere tekortkoming van één der Partijen in de nakoming van de verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst, verplicht de niet-nakomende Partij de schade die de andere Partij daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de Partij niet kan worden toegerekend.

Indien een overtreding van de verplichtingen van één der Partijen is vastgesteld, treedt de Partij onverwijld in verzuim.

Voorts is de niet-nakomende Partij een boete verschuldigd ten bedrage van €________, welke door de andere Partij opgeëist kan worden.

In het geval de bovengenoemde boete wordt opgeëist, kan niet tevens schadevergoeding op grond van wanprestatie geëist worden, tenzij de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.


10. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst vastgelegde geheimhouding van de Informatie.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


11. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


12. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


13. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


14. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


15. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


Partij 1

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________________


Partij 2

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_____________________________