Huurovereenkomst voor roerende goederen

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of hetgeen dat wordt verhuurd een roerend of onroerend goed is. Een roerend is een verplaatsbaar voorwerp, bijvoorbeeld een fiets of een fabrieksmachine die verplaatst kan worden. Een onroerend is een onverplaatsbare zaak, bijvoorbeeld een huis of een aan de fabriek verbonden machine.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

HUUROVEREENKOMST ROEREND GOED


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Verhuurder"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Huurder"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

I. HET GEHUURDE

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het volgende (het "Gehuurde"):

________.

De Verhuurder is rechtmatig eigenaar van het Gehuurde en stelt het Gehuurde ter beschikking van de Huurder gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Het is de Huurder uitsluitend toegestaan het Gehuurde als volgt te gebruiken:

________.

Enkel met voorafgaande toestemming van de Verhuurder mag de bestemming van het Gehuurde gewijzigd worden.


II. STAAT VAN HET GEHUURDE

Het Gehuurde wordt bij aanvang van de Huurovereenkomst geleverd aan de Huurder en door de Huurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

In geval van een gebrek aan het Gehuurde bij aanvang van de Huurovereenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Verhuurder.

Tenzij anders overeengekomen, levert de Huurder het Gehuurde aan het einde van de Huurovereenkomst in dezelfde staat op als de staat bij aanvang van de overeenkomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met normale slijtage en veroudering.

De kosten van het verwijderen van door de Huurder aangebrachte zaken komen voor rekening van de Huurder. Werkzaamheden ter herstel van achterstallig onderhoud door de Huurder komen eveneens voor rekening van de Huurder.


III. DUUR

De Huurovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Het is de Partijen niet toegestaan de overeenkomst tussentijds op te zeggen.


IV. HUURPRIJS

De huurprijs van het Gehuurde bedraagt €________ (________) per uur.

De over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting bedraagt 21%.

De omzetbelasting wordt bij de Huurder in rekening gebracht.

De betalingsverplichtingen worden door de Huurder vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst dagelijks aan de Verhuurder betaald.

Alle betalingen aan de Verhuurder worden overgemaakt naar IBAN: ________.


V. HUURPRIJSVERHOGING

Per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin deze overeenkomst wordt gesloten, en vervolgens jaarlijks op 1 januari, is de Verhuurder gerechtigd de huurprijs te herzien en te verhogen aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Indien de herziening leidt tot een lagere huurprijs dan de op het moment van herziening geldende huurprijs, zal geen huurprijswijziging toegepast worden.

Herziening van de huurprijs vindt plaats zonder verplichte voorafgaande mededeling aan de Huurder.


VI. WAARBORGSOM

Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Huurder zal de Huurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de Huurovereenkomst een waarborgsom betalen aan de Verhuurder ten bedrage van €________ (________).

De Verhuurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Gehuurde blijk is van schade of het Gehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald.

De waarborgsom draagt een rente van ________% per jaar. De Verhuurder verrekent deze rente na afloop van de Huurovereenkomst met de Huurder.


VII. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De Huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Gehuurde als een goed huurder te gedragen en schade aan het Gehuurde te voorkomen.

Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder permanente veranderingen aan het Gehuurde aan te (doen) brengen, behoudens veranderingen die aan het einde van de Huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Aan het einde van de overeenkomst is de Huurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

De Huurder is toegestaan het Gehuurde onder te verhuren aan derden, met voorafgaande toestemming van de Verhuurder.

De Huurder is gehouden het Gehuurde te gebruiken in overeenstemming met wet- en regelgeving.


VIII. 888588858 58 8585552

82 8555525 58222 522 22555552 225552252 52 282522222282 5252528822 22 22525525522.

82 5255555525 88 825288852 22 825852222 852 52 8555525 22852222 22 5258228822, 222282 582 2222228822 88 22 58225822 8252882 582 82 52 2222822 22825258252522 52528822258828 2822 852 52 5255555525 2822 22 825222. 82 8555525 22222 52 5255555525 52 222288225285 222 522 582822522 852 5258228.

822 8282222222252 22852 2822 222 5522822 852 22852222 8225 522 22282552 8555852 52 8555525 222228 52 5255555525 5528255228822 88, 22 222 5522822 852 282822 5258228882222.

82 8555525 88 825288852 282822 5258228882222 22 8255885222, 222282 5222 22582 2822 22825522 5225 522 22225288582222 852 52 5255555525 82 52 25222822 852 2822 825288852822 222 522 5258228822 852 22852222.

525822 222 525 25528222 52 5225 522 22 5258228822 22852222 2822 52582282, 252 52 525252 255282 5222 22852222 2282 5258228822 22 52 22255222 228222 22 52 222 52582288822 8252888522 255282 82555822.


IX. LEVERING EN TERUGGAVE

De Huurder haalt het Gehuurde bij aanvang van de overeenkomst op bij de Verhuurder. De Verhuurder draagt zorg dat de Huurder de locatie waar het Gehuurde opgehaald wordt, kan bereiken.

De kosten voor de levering van het Gehuurde komen voor rekening van de Huurder.

De Huurder brengt het Gehuurde aan het einde van de overeenkomst terug bij de Verhuurder. De Verhuurder draagt zorg dat de Huurder de locatie waar het Gehuurde teruggebracht wordt, kan bereiken.

De kosten voor de teruggave van het Gehuurde komen voor rekening van de Huurder.


X. VERGUNNINGEN

De Huurder is gehouden zorg te dragen voor verplichte vergunningen en ontheffingen.

Indien de Huurder de verplichte vergunningen en ontheffingen niet bezit, is dit niet aan te merken als gebrek in de zin van art. 7:204 BW.

De kosten voor het bovengenoemde, of de gevolgen van niet-nakoming hiervan, komen eveneens voor rekening van de Huurder.


XI. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle eventuele belastingen en heffingen die ter zake van het Gehuurde worden geheven komen voor rekening van de Verhuurder, ook als de Huurder daarvoor wordt aangeslagen.

De Verhuurder vergoedt de belastingen en heffingen die bij de Huurder in rekening gebracht worden op eerste verzoek aan de Huurder.

Het bovenstaande laat wettelijke verplichtingen in het kader van belastingen en heffingen van de Partijen onverlet.


XII. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst, hij aan de Verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd is, zoals hieronder vermeld:

________.


XIII. ONTBINDING VAN DE HUUR

Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Huurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden. De Huurovereenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en ontbinding is niet aan een termijn gebonden.

In alle gevallen waarin één van de Partijen een sommatie, ingebrekestelling of exploot doet uitbrengen aan de andere Partij, of in het geval van procedures tegen de andere Partij, is de Partij in verzuim verplicht de daarvoor gemaakte kosten te vergoeden.


XIV. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Indien aan het Gehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de Huurovereenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de Huurder verantwoordelijk voor redelijke bescherming tegen diefstal, of enig ander verlies van het Gehuurde.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de Huurder verantwoordelijk voor redelijke bescherming tegen schade aan het Gehuurde veroorzaakt door water, brand, of andere calamiteiten.

De benodigde verzekeringen ter bescherming van schade aan of verlies van het Gehuurde dienen te worden afgesloten door de Huurder. De Huurder verschaft de verzekeringspolis aan de Verhuurder.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Huurder als gevolg van gebreken aan het Gehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Verhuurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.


XV. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze Huurovereenkomst en alle documenten waarnaar wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het Gehuurde en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling gesloten, met betrekking tot het Gehuurde.


XVI. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


XVII. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


XVIII. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:


de Verhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


__________________________________________


de Huurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


__________________________________________

Uw document bekijken

HUUROVEREENKOMST ROEREND GOED


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Verhuurder"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Huurder"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

I. HET GEHUURDE

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het volgende (het "Gehuurde"):

________.

De Verhuurder is rechtmatig eigenaar van het Gehuurde en stelt het Gehuurde ter beschikking van de Huurder gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Het is de Huurder uitsluitend toegestaan het Gehuurde als volgt te gebruiken:

________.

Enkel met voorafgaande toestemming van de Verhuurder mag de bestemming van het Gehuurde gewijzigd worden.


II. STAAT VAN HET GEHUURDE

Het Gehuurde wordt bij aanvang van de Huurovereenkomst geleverd aan de Huurder en door de Huurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

In geval van een gebrek aan het Gehuurde bij aanvang van de Huurovereenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Verhuurder.

Tenzij anders overeengekomen, levert de Huurder het Gehuurde aan het einde van de Huurovereenkomst in dezelfde staat op als de staat bij aanvang van de overeenkomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met normale slijtage en veroudering.

De kosten van het verwijderen van door de Huurder aangebrachte zaken komen voor rekening van de Huurder. Werkzaamheden ter herstel van achterstallig onderhoud door de Huurder komen eveneens voor rekening van de Huurder.


III. DUUR

De Huurovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Het is de Partijen niet toegestaan de overeenkomst tussentijds op te zeggen.


IV. HUURPRIJS

De huurprijs van het Gehuurde bedraagt €________ (________) per uur.

De over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting bedraagt 21%.

De omzetbelasting wordt bij de Huurder in rekening gebracht.

De betalingsverplichtingen worden door de Huurder vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst dagelijks aan de Verhuurder betaald.

Alle betalingen aan de Verhuurder worden overgemaakt naar IBAN: ________.


V. HUURPRIJSVERHOGING

Per 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin deze overeenkomst wordt gesloten, en vervolgens jaarlijks op 1 januari, is de Verhuurder gerechtigd de huurprijs te herzien en te verhogen aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Indien de herziening leidt tot een lagere huurprijs dan de op het moment van herziening geldende huurprijs, zal geen huurprijswijziging toegepast worden.

Herziening van de huurprijs vindt plaats zonder verplichte voorafgaande mededeling aan de Huurder.


VI. WAARBORGSOM

Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Huurder zal de Huurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de Huurovereenkomst een waarborgsom betalen aan de Verhuurder ten bedrage van €________ (________).

De Verhuurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Gehuurde blijk is van schade of het Gehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald.

De waarborgsom draagt een rente van ________% per jaar. De Verhuurder verrekent deze rente na afloop van de Huurovereenkomst met de Huurder.


VII. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De Huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Gehuurde als een goed huurder te gedragen en schade aan het Gehuurde te voorkomen.

Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder permanente veranderingen aan het Gehuurde aan te (doen) brengen, behoudens veranderingen die aan het einde van de Huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Aan het einde van de overeenkomst is de Huurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

De Huurder is toegestaan het Gehuurde onder te verhuren aan derden, met voorafgaande toestemming van de Verhuurder.

De Huurder is gehouden het Gehuurde te gebruiken in overeenstemming met wet- en regelgeving.


VIII. 888588858 58 8585552

82 8555525 58222 522 22555552 225552252 52 282522222282 5252528822 22 22525525522.

82 5255555525 88 825288852 22 825852222 852 52 8555525 22852222 22 5258228822, 222282 582 2222228822 88 22 58225822 8252882 582 82 52 2222822 22825258252522 52528822258828 2822 852 52 5255555525 2822 22 825222. 82 8555525 22222 52 5255555525 52 222288225285 222 522 582822522 852 5258228.

822 8282222222252 22852 2822 222 5522822 852 22852222 8225 522 22282552 8555852 52 8555525 222228 52 5255555525 5528255228822 88, 22 222 5522822 852 282822 5258228882222.

82 8555525 88 825288852 282822 5258228882222 22 8255885222, 222282 5222 22582 2822 22825522 5225 522 22225288582222 852 52 5255555525 82 52 25222822 852 2822 825288852822 222 522 5258228822 852 22852222.

525822 222 525 25528222 52 5225 522 22 5258228822 22852222 2822 52582282, 252 52 525252 255282 5222 22852222 2282 5258228822 22 52 22255222 228222 22 52 222 52582288822 8252888522 255282 82555822.


IX. LEVERING EN TERUGGAVE

De Huurder haalt het Gehuurde bij aanvang van de overeenkomst op bij de Verhuurder. De Verhuurder draagt zorg dat de Huurder de locatie waar het Gehuurde opgehaald wordt, kan bereiken.

De kosten voor de levering van het Gehuurde komen voor rekening van de Huurder.

De Huurder brengt het Gehuurde aan het einde van de overeenkomst terug bij de Verhuurder. De Verhuurder draagt zorg dat de Huurder de locatie waar het Gehuurde teruggebracht wordt, kan bereiken.

De kosten voor de teruggave van het Gehuurde komen voor rekening van de Huurder.


X. VERGUNNINGEN

De Huurder is gehouden zorg te dragen voor verplichte vergunningen en ontheffingen.

Indien de Huurder de verplichte vergunningen en ontheffingen niet bezit, is dit niet aan te merken als gebrek in de zin van art. 7:204 BW.

De kosten voor het bovengenoemde, of de gevolgen van niet-nakoming hiervan, komen eveneens voor rekening van de Huurder.


XI. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle eventuele belastingen en heffingen die ter zake van het Gehuurde worden geheven komen voor rekening van de Verhuurder, ook als de Huurder daarvoor wordt aangeslagen.

De Verhuurder vergoedt de belastingen en heffingen die bij de Huurder in rekening gebracht worden op eerste verzoek aan de Huurder.

Het bovenstaande laat wettelijke verplichtingen in het kader van belastingen en heffingen van de Partijen onverlet.


XII. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst, hij aan de Verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd is, zoals hieronder vermeld:

________.


XIII. ONTBINDING VAN DE HUUR

Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Huurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden. De Huurovereenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en ontbinding is niet aan een termijn gebonden.

In alle gevallen waarin één van de Partijen een sommatie, ingebrekestelling of exploot doet uitbrengen aan de andere Partij, of in het geval van procedures tegen de andere Partij, is de Partij in verzuim verplicht de daarvoor gemaakte kosten te vergoeden.


XIV. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Indien aan het Gehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de Huurovereenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de Huurder verantwoordelijk voor redelijke bescherming tegen diefstal, of enig ander verlies van het Gehuurde.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de Huurder verantwoordelijk voor redelijke bescherming tegen schade aan het Gehuurde veroorzaakt door water, brand, of andere calamiteiten.

De benodigde verzekeringen ter bescherming van schade aan of verlies van het Gehuurde dienen te worden afgesloten door de Huurder. De Huurder verschaft de verzekeringspolis aan de Verhuurder.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Huurder als gevolg van gebreken aan het Gehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Verhuurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.


XV. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze Huurovereenkomst en alle documenten waarnaar wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het Gehuurde en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling gesloten, met betrekking tot het Gehuurde.


XVI. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


XVII. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


XVIII. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:


de Verhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


__________________________________________


de Huurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


__________________________________________