Naar boven

Huurovereenkomst voor woonruimte

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het volledige adres van de woning die wordt verhuurd.

Hulp
nodig?
Model bewerken

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WONINGTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Verhuurder",


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Huurder",

hierna gezamenlijk de "Partijen"


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


I. HET GEHUURDE

De Verhuurder verhuurt de gehele zelfstandige woning aan de Huurder. De woning is gelegen aan het volgende adres: ________;

en wordt omschreven als volgt:

________.

hierna het "Gehuurde"


II. STAAT VAN HET GEHUURDE BIJ AANVANG OVEREENKOMST

Het Gehuurde wordt bij aanvang van de Huurovereenkomst opgeleverd aan de Huurder en door de Huurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

In geval van een gebrek aan het Gehuurde bij aanvang van de Huurovereenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Verhuurder.


III. DUUR

De Huurovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.


IV. BEËINDIGING

De Huurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

De Verhuurder dient tussen drie maanden en een maand voorafgaand aan de afloop van de Huurovereenkomst de Huurder op de hoogte te brengen over voortzetting of beëindiging van de Huurovereenkomst. Indien de Verhuurder niet of niet tijdig mededeling doet betreffende beëindiging van de Huurovereenkomst, wordt deze na de einddatum van de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, behoudens opzegging.

Beëindiging van de Huurovereenkomst voor de einddatum van de overeenkomst door middel van opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van de opzegtermijn.

De opzegtermijn voor de Huurder is gelijk aan de betalingstermijn, maar niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden.

De Verhuurder is niet toegestaan de Huurovereenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van wettelijke redenen of wederzijdse toestemming.


V. BETALINGSVERPLICHTING

Met ingang van de ingangsdatum van deze Huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting voor de Huurder uit een maandelijkse huursom van:

________ (________) kale huur.

________ (________) voor de nutsvoorzieningen en servicekosten.

De betalingsverplichting zal maandelijks worden voldaan.

Betaling van de verplichtingen geschiedt uiterlijk op het volgende tijdstip:

________.

Betaling van de verplichtingen geschiedt middels bankoverschrijving naar IBAN: ________.


VI. HUURPRIJSWIJZIGING

Voor het Gehuurde is een niet-geliberaliseerde huurprijs van toepassing. Voor een niet-geliberaliseerde huurprijs mag de kale huurprijs vanaf 1 juli 2022 jaarlijks verhoogd worden, in overeenstemming met het wettelijk vastgestelde maximum aan huurverhoging dat van toepassing is.

De Huurder dient de verhoging van de huurprijs per aangetekende brief aan te kondigen.

Indien werkzaamheden zijn verricht ter verbetering van de woonruimte, is het de Verhuurder toegestaan om de huur na verbetering te verhogen naar redelijkheid, mits is voldaan aan de voorwaarden voor huurverhoging na verbetering van de woonruimte. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

Een voorstel tot wijziging van de huurprijs na veranderingen aan de woonruimte is niet toegestaan indien de veranderingen zijn aan te merken als het verhelpen van achterstallig onderhoud.


VII. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De Partijen dragen zorg voor het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot wettelijk verplichte belastingen en heffingen over het Gehuurde.

Voor rekening van de Verhuurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.

Voor rekening van de Huurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.


VIII. WAARBORGSOM

Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Huurder zal de Huurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de Huurovereenkomst een waarborgsom betalen aan de Verhuurder ter grootte van een bedrag van €________ (________).

De Verhuurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Gehuurde blijk is van schade of het Gehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald.

De waarborgsom draagt een rente van ________% per jaar. De Verhuurder verrekent deze rente na afloop van de Huurovereenkomst met de Huurder.


IX. BEHEER

Het gehuurde wordt beheerd door de Verhuurder.

De Huurder dient voor aangelegenheden met betrekking tot de Huurovereenkomst contact op te nemen met de Beheerder, zijnde de Verhuurder.


X. BESTEMMING

Het Gehuurde is enkel bestemd als woonruimte waarin ________ personen hun hoofdverblijf dienen te hebben. Het is de Huurder niet toegestaan de bestemming van het Gehuurde te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder is toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan derden, met voorafgaande toestemming van de Verhuurder.


XI. WOONPLAATS

Vanaf de ingangsdatum van deze Huurovereenkomst worden alle mededelingen aan de Huurder gericht aan het adres van het Gehuurde, zijnde de werkelijke woonplaats van de Huurder.

Indien het Gehuurde niet langer de vaste woonplaats van de Huurder is, is de Huurder verplicht de Verhuurder schriftelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe woonplaats.

Indien na beëindiging van deze overeenkomst geen nieuwe woonplaats van de Huurder bij de Verhuurder bekend is gemaakt, blijft het adres van het Gehuurde als woonplaats van de Huurder aangemerkt.


XII. 888588858

522282822 52 822 22 5222 8555282522222282 88 52 8555525 825288852 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222 552 522 22555552, 28252222228282 522 8288582 282822 5258228882222. 82 5255555525 88 825288852 22 825852222 852 52 8555525 52 2825822 22852222 22 825528222, 222282 582 52528822258828 2822 852 522 22 8258585222 88.

822 58258225 82255852 8552 22825822 52 825288852822 852 82852 25528222 52 5258228882222 8225 52222822 22 22222, 582 582222 22 825522 2225522 588 228282 852 22222, 885585 22 25852825285.

525822 52 5255555525 82522852 88 22 522 22582 5852 22 8252255252522 22 8255885222 552 522 22555552 22 522 228258 855582 522 22555552 2885 8288252, 82552 82 2825822 222 52 8555525 522 28258282 22 52 5828225822 82882222. 82 8555525 258 52 8252255252522 2252222 22 252 58258225 2222 8855528252225822 22 555525828825282525822 855222.

525822 222 525 25528222 258552 225255255, 5258228 22 82528258822 8225 28222 52222822 582 22 (5222) 822522, 552 828 5222 22 8828522 88222 2822 5822282255, 88 52 525252 255282 2252852825 22 5222 8252255252522 8225 52222822 22 588882 852 52 25852822 255282 22 (5222) 8255885222. 88825228 5222 8252255252522 58222 222 8855822288222 82228522282288822 22 2822 22522252285 552 52 25852822 255282 855582 522 222 525288222 2252822 88 2222822 22 52 8252255252522 588222 582 22 (5222) 822522.


XIII. VERANDERINGEN

Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder permanente veranderingen aan het Gehuurde aan te (doen) brengen. Het voorgaande geldt voor zowel de binnenzijde als voor de buitenzijde van het Gehuurde.

Veranderingen die bij het einde van de Huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zijn toegestaan. Bij het einde van de overeenkomst is de Huurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

Indien van overheidswege dwingende voorschriften aan de Verhuurder worden gegeven of indien de Verhuurder wettelijk verplicht is tot veranderingen aan het Gehuurde, verklaart de Huurder deze veranderingen aan het Gehuurde toe te staan.


XIV. TOEGANG

De Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het Gehuurde te betreden, na overleg met de Huurder, voor inspectie van de staat van het Gehuurde. Inspectie kan zowel tijdens als ten einde van de overeenkomst plaatsvinden.


XV. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Indien aan het Gehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien onmiddellijke schade dreigt of de schade zich dreigt uit te breiden, dient de Huurder dit terstond te melden bij de Verhuurder en is de Verhuurder verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere schade aan het Gehuurde.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde die is ontstaan door nalatigheid in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Huurovereenkomst.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Huurder als gevolg van gebreken aan het Gehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Verhuurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door risicovolle weersomstandigheden en andere calamiteiten.


XVI. MILIEU

De Huurder zal zich houden aan voorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu in iedere hoedanigheid. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde zodanig te gebruiken dat dit het milieu schade toebrengt.

Bij niet naleving van deze verplichtingen is de Huurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende consequenties.


XVII. DIEREN

Het houden van huisdieren door de Huurder in de woning is toegestaan.

Indien het huisdier dat in de woning wordt gehouden overlast veroorzaakt, is de Verhuurder gerechtigd het houden van het huisdier te verbieden of regels op te leggen ter beperking van de overlast. De Huurder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.


XVIII. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst, hij aan de Verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd is, zoals hieronder vermeld:

________.


XIX. ONTBINDING VAN DE HUUR

Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Huurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden. De Huurovereenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en is niet aan een termijn gebonden.

In alle gevallen waarin één van de Partijen een sommatie, ingebrekestelling of exploot doet uitbrengen aan de andere Partij, of in het geval van procedures tegen de andere Partij, is de Partij in verzuim verplicht de daarvoor gemaakte kosten te vergoeden.


XX. STAAT VAN HET GEHUURDE BIJ EINDE OVEREENKOMST

Tenzij anders overeengekomen, levert de Huurder het Gehuurde aan het einde van de Huurovereenkomst in dezelfde staat op als de staat bij aanvang van de overeenkomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met normale slijtage en veroudering.

De kosten van het verwijderen van door de Huurder aangebrachte zaken komen voor rekening van de Huurder. Werkzaamheden ter herstel van achterstallig onderhoud door de Huurder komen eveneens voor rekening van de Huurder.


XXI. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van de Huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


XXII. PERSOONSGEGEVENS

De Huurder geeft de Verhuurder toestemming om de benodigde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst te verwerken, mits in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.


XXIII. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


XXIV. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:


de Verhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________


de Huurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WONINGTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Verhuurder",


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Huurder",

hierna gezamenlijk de "Partijen"


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


I. HET GEHUURDE

De Verhuurder verhuurt de gehele zelfstandige woning aan de Huurder. De woning is gelegen aan het volgende adres: ________;

en wordt omschreven als volgt:

________.

hierna het "Gehuurde"


II. STAAT VAN HET GEHUURDE BIJ AANVANG OVEREENKOMST

Het Gehuurde wordt bij aanvang van de Huurovereenkomst opgeleverd aan de Huurder en door de Huurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

In geval van een gebrek aan het Gehuurde bij aanvang van de Huurovereenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Verhuurder.


III. DUUR

De Huurovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.


IV. BEËINDIGING

De Huurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

De Verhuurder dient tussen drie maanden en een maand voorafgaand aan de afloop van de Huurovereenkomst de Huurder op de hoogte te brengen over voortzetting of beëindiging van de Huurovereenkomst. Indien de Verhuurder niet of niet tijdig mededeling doet betreffende beëindiging van de Huurovereenkomst, wordt deze na de einddatum van de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, behoudens opzegging.

Beëindiging van de Huurovereenkomst voor de einddatum van de overeenkomst door middel van opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van de opzegtermijn.

De opzegtermijn voor de Huurder is gelijk aan de betalingstermijn, maar niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden.

De Verhuurder is niet toegestaan de Huurovereenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van wettelijke redenen of wederzijdse toestemming.


V. BETALINGSVERPLICHTING

Met ingang van de ingangsdatum van deze Huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting voor de Huurder uit een maandelijkse huursom van:

________ (________) kale huur.

________ (________) voor de nutsvoorzieningen en servicekosten.

De betalingsverplichting zal maandelijks worden voldaan.

Betaling van de verplichtingen geschiedt uiterlijk op het volgende tijdstip:

________.

Betaling van de verplichtingen geschiedt middels bankoverschrijving naar IBAN: ________.


VI. HUURPRIJSWIJZIGING

Voor het Gehuurde is een niet-geliberaliseerde huurprijs van toepassing. Voor een niet-geliberaliseerde huurprijs mag de kale huurprijs vanaf 1 juli 2022 jaarlijks verhoogd worden, in overeenstemming met het wettelijk vastgestelde maximum aan huurverhoging dat van toepassing is.

De Huurder dient de verhoging van de huurprijs per aangetekende brief aan te kondigen.

Indien werkzaamheden zijn verricht ter verbetering van de woonruimte, is het de Verhuurder toegestaan om de huur na verbetering te verhogen naar redelijkheid, mits is voldaan aan de voorwaarden voor huurverhoging na verbetering van de woonruimte. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

Een voorstel tot wijziging van de huurprijs na veranderingen aan de woonruimte is niet toegestaan indien de veranderingen zijn aan te merken als het verhelpen van achterstallig onderhoud.


VII. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De Partijen dragen zorg voor het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot wettelijk verplichte belastingen en heffingen over het Gehuurde.

Voor rekening van de Verhuurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.

Voor rekening van de Huurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.


VIII. WAARBORGSOM

Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Huurder zal de Huurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de Huurovereenkomst een waarborgsom betalen aan de Verhuurder ter grootte van een bedrag van €________ (________).

De Verhuurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Gehuurde blijk is van schade of het Gehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald.

De waarborgsom draagt een rente van ________% per jaar. De Verhuurder verrekent deze rente na afloop van de Huurovereenkomst met de Huurder.


IX. BEHEER

Het gehuurde wordt beheerd door de Verhuurder.

De Huurder dient voor aangelegenheden met betrekking tot de Huurovereenkomst contact op te nemen met de Beheerder, zijnde de Verhuurder.


X. BESTEMMING

Het Gehuurde is enkel bestemd als woonruimte waarin ________ personen hun hoofdverblijf dienen te hebben. Het is de Huurder niet toegestaan de bestemming van het Gehuurde te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder is toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan derden, met voorafgaande toestemming van de Verhuurder.


XI. WOONPLAATS

Vanaf de ingangsdatum van deze Huurovereenkomst worden alle mededelingen aan de Huurder gericht aan het adres van het Gehuurde, zijnde de werkelijke woonplaats van de Huurder.

Indien het Gehuurde niet langer de vaste woonplaats van de Huurder is, is de Huurder verplicht de Verhuurder schriftelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe woonplaats.

Indien na beëindiging van deze overeenkomst geen nieuwe woonplaats van de Huurder bij de Verhuurder bekend is gemaakt, blijft het adres van het Gehuurde als woonplaats van de Huurder aangemerkt.


XII. 888588858

522282822 52 822 22 5222 8555282522222282 88 52 8555525 825288852 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222 552 522 22555552, 28252222228282 522 8288582 282822 5258228882222. 82 5255555525 88 825288852 22 825852222 852 52 8555525 52 2825822 22852222 22 825528222, 222282 582 52528822258828 2822 852 522 22 8258585222 88.

822 58258225 82255852 8552 22825822 52 825288852822 852 82852 25528222 52 5258228882222 8225 52222822 22 22222, 582 582222 22 825522 2225522 588 228282 852 22222, 885585 22 25852825285.

525822 52 5255555525 82522852 88 22 522 22582 5852 22 8252255252522 22 8255885222 552 522 22555552 22 522 228258 855582 522 22555552 2885 8288252, 82552 82 2825822 222 52 8555525 522 28258282 22 52 5828225822 82882222. 82 8555525 258 52 8252255252522 2252222 22 252 58258225 2222 8855528252225822 22 555525828825282525822 855222.

525822 222 525 25528222 258552 225255255, 5258228 22 82528258822 8225 28222 52222822 582 22 (5222) 822522, 552 828 5222 22 8828522 88222 2822 5822282255, 88 52 525252 255282 2252852825 22 5222 8252255252522 8225 52222822 22 588882 852 52 25852822 255282 22 (5222) 8255885222. 88825228 5222 8252255252522 58222 222 8855822288222 82228522282288822 22 2822 22522252285 552 52 25852822 255282 855582 522 222 525288222 2252822 88 2222822 22 52 8252255252522 588222 582 22 (5222) 822522.


XIII. VERANDERINGEN

Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder permanente veranderingen aan het Gehuurde aan te (doen) brengen. Het voorgaande geldt voor zowel de binnenzijde als voor de buitenzijde van het Gehuurde.

Veranderingen die bij het einde van de Huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zijn toegestaan. Bij het einde van de overeenkomst is de Huurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

Indien van overheidswege dwingende voorschriften aan de Verhuurder worden gegeven of indien de Verhuurder wettelijk verplicht is tot veranderingen aan het Gehuurde, verklaart de Huurder deze veranderingen aan het Gehuurde toe te staan.


XIV. TOEGANG

De Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het Gehuurde te betreden, na overleg met de Huurder, voor inspectie van de staat van het Gehuurde. Inspectie kan zowel tijdens als ten einde van de overeenkomst plaatsvinden.


XV. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Indien aan het Gehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien onmiddellijke schade dreigt of de schade zich dreigt uit te breiden, dient de Huurder dit terstond te melden bij de Verhuurder en is de Verhuurder verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere schade aan het Gehuurde.

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde die is ontstaan door nalatigheid in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Huurovereenkomst.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Huurder als gevolg van gebreken aan het Gehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Verhuurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door risicovolle weersomstandigheden en andere calamiteiten.


XVI. MILIEU

De Huurder zal zich houden aan voorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu in iedere hoedanigheid. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde zodanig te gebruiken dat dit het milieu schade toebrengt.

Bij niet naleving van deze verplichtingen is de Huurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende consequenties.


XVII. DIEREN

Het houden van huisdieren door de Huurder in de woning is toegestaan.

Indien het huisdier dat in de woning wordt gehouden overlast veroorzaakt, is de Verhuurder gerechtigd het houden van het huisdier te verbieden of regels op te leggen ter beperking van de overlast. De Huurder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.


XVIII. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst, hij aan de Verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd is, zoals hieronder vermeld:

________.


XIX. ONTBINDING VAN DE HUUR

Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Huurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden. De Huurovereenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en is niet aan een termijn gebonden.

In alle gevallen waarin één van de Partijen een sommatie, ingebrekestelling of exploot doet uitbrengen aan de andere Partij, of in het geval van procedures tegen de andere Partij, is de Partij in verzuim verplicht de daarvoor gemaakte kosten te vergoeden.


XX. STAAT VAN HET GEHUURDE BIJ EINDE OVEREENKOMST

Tenzij anders overeengekomen, levert de Huurder het Gehuurde aan het einde van de Huurovereenkomst in dezelfde staat op als de staat bij aanvang van de overeenkomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met normale slijtage en veroudering.

De kosten van het verwijderen van door de Huurder aangebrachte zaken komen voor rekening van de Huurder. Werkzaamheden ter herstel van achterstallig onderhoud door de Huurder komen eveneens voor rekening van de Huurder.


XXI. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van de Huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


XXII. PERSOONSGEGEVENS

De Huurder geeft de Verhuurder toestemming om de benodigde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst te verwerken, mits in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.


XXIII. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


XXIV. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:


de Verhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________


de Huurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________