Koopovereenkomst van een roerende zaak

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld hier het soort product waarvoor deze koopovereenkomst gebruikt zal worden.

Een roerende zaak is een zaak die niet vastzit aan de grond of aan een onroerend goed. Bijvoorbeeld een TV of een bankstel.

Een onroerend goed is een zaak die wel vastzit aan de grond. Bijvoorbeeld een huis of appartement.

Een voertuig is een roerende zaak. Omdat voertuigen vaak echter geregistreerd dienen te worden in het kentekenregister bij overdracht, dient hiervoor een ander soort overeenkomst gebruikt te worden.

Hulp
nodig?
Model bewerken

KOOPOVEREENKOMST

PARTIJEN

________, geboren op: ________ en wonende op het volgende adres: ________.

hierna "Verkoper"

EN

________, geboren op: ________ en wonende op het volgende adres: ________.

hierna "Koper"


hierna gezamenlijk "Partijen"

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


ARTIKEL 1 - PRODUCT

1. Koper koopt van Verkoper en Verkoper verkoopt aan Koper de volgende roerende zaak, hierna nader aangeduid als "het Product" :

________

Staat van het Product:

________

2. Verkoper verklaart dat hij de wettige eigenaar is van het Product, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en voorts dat het Product vrij is van beslag, verhuur en enige andere vorm van lasten en beperkingen.

ARTIKEL 2 - PRIJS

1. De koopprijs van het Product bedraagt €________,- inclusief BTW.

2. De betaling van de koopprijs zal in één keer geschieden en zal plaatsvinden op ________.

3. Deze betaling door Koper zal geschieden per bankoverschrijving naar IBAN ________ ten name van ________.

4. Indien Koper verzuimt tijdig te betalen, is Koper Verkoper een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente als bedoeld in en met inachtneming van artikel 6:119 BW, welke ingang heeft vanaf de dag na de genoemde betaaldatum.

ARTIKEL 3 - LEVERING EN OVERDRACHT

1. De overdracht en levering van het Product aan Koper door Verkoper zal geschieden door afgifte van het Product aan Koper.

2. De afgifte van het Product zal plaatsvinden op ________. De afgifte komt voor de rekening van Verkoper en zal geschieden op een door Verkoper aangewezen plek.

3. Indien de levering niet tijdig of niet naar behoren geschiedt, heeft Koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden of te eisen dat Verkoper onmiddellijk voldoet aan de in deze overeenkomst overeengekomen bepalingen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van Koper op schadevergoeding wegens vertraagde levering.


ARTIKEL 4 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Op deze overeenkomst is een eigendomsvoorbehoud van toepassing.

2. Verkoper behoudt de eigendom van het verkochte Product totdat Koper volledige betaling heeft verricht voor het Product zoals bepaald in deze koopovereenkomst.

3. Koper is vóór de eigendomsoverdracht niet bevoegd om het Product te vervreemden, te verpanden, te verhuren of op enige andere manier te bezwaren, tenzij Verkoper hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4. Indien Koper in gebreke blijft met de betaling van het product, behoudt Verkoper zich het recht voor om het Product onmiddellijk terug te nemen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder gerechtelijke tussenkomst.

5. Totdat de betaling volledig is ontvangen, zal Koper het Product zorgvuldig bewaren en beschermen en dient Koper Verkoper vrijelijke toegang verlenen tot het Product ter inspectie en uitoefening van de rechten van Verkoper.

6. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht totdat Koper de volledige betaling heeft verricht, inclusief eventuele bijkomende kosten, rente en schadevergoedingen zoals overeengekomen. Zodra Koper de volledige betaling heeft verricht, zal de eigendom van het Product automatisch en zonder verdere handelingen overgaan op Koper.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoper garandeert dat het product dat hij levert en overdraagt, in overeenstemming is met deze overeenkomst en aldus voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen. Een beroep op non-conformiteit door Koper is niet mogelijk indien de wet dat beroep ontzegt.

2. Eventuele reclames dienen binnen één maand na ontdekking kenbaar gemaakt te worden aan Verkoper.


ARTIKEL 6 - GARANTIES

1. Na de afgifte is er een garantieperiode van: ________. Tijdens deze periode is Verkoper verantwoordelijk voor het herstellen van defecten aan het Product die voortvloeien uit materiële-, constructie- of ontwerpfouten, en dit op zijn eigen kosten.

ARTIKEL 7 - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Koper van toepassing.

2. Partijen verklaren volledig met de algemene voorwaarden bekend te zijn.

3. De algemene voorwaarden gelden enkel voor zover daar bij deze overeenkomst niet van wordt afgeweken.

ARTIKEL 8 - 855828885

________. 52 22858 852 282525852 825522 52 82528885282222 582 582 5222 282522222282 822528822822 8225 52 5555 852 52 282525852 2222885252, 222525 552 25528222 222 825222 252222 5222 22 8855528252225822. 522 22858 852 282525852 258 885582228822 552 52 82525255282 2228555 2225522 825522, 825222285 852 52 225822 8288288252222.

________. 888 52 88255282 852 282525852 852225 55252552 552 88 55222, 52222 52 82525255282 522 52852 22 52 282522222282 22 222882522.

ARTIKEL 9 - GEHEIMHOUDING

1. Partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat alle informatie, documentatie en gegevens die zij ontvangen of verkrijgen in het kader van deze overeenkomst vertrouwelijk zijn en verklaren deze informatie vertrouwelijk te houden en deze niet bekend te maken, te verspreiden of te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van deze overeenkomst.

ARTIKEL 10 - INGEBREKESTELLING

1. Indien een van de partijen bij deze overeenkomst schriftelijk in gebreke wordt gesteld, en deze daarna nog 10 dagen verzuimt om de bepalingen in deze overeenkomst na te komen, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele rechtsgeschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank.Aldus ondertekend en in tweevoud opgemaakt op ________:Verkoper

________
_________________________________Koper

________
_________________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

KOOPOVEREENKOMST

PARTIJEN

________, geboren op: ________ en wonende op het volgende adres: ________.

hierna "Verkoper"

EN

________, geboren op: ________ en wonende op het volgende adres: ________.

hierna "Koper"


hierna gezamenlijk "Partijen"

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


ARTIKEL 1 - PRODUCT

1. Koper koopt van Verkoper en Verkoper verkoopt aan Koper de volgende roerende zaak, hierna nader aangeduid als "het Product" :

________

Staat van het Product:

________

2. Verkoper verklaart dat hij de wettige eigenaar is van het Product, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en voorts dat het Product vrij is van beslag, verhuur en enige andere vorm van lasten en beperkingen.

ARTIKEL 2 - PRIJS

1. De koopprijs van het Product bedraagt €________,- inclusief BTW.

2. De betaling van de koopprijs zal in één keer geschieden en zal plaatsvinden op ________.

3. Deze betaling door Koper zal geschieden per bankoverschrijving naar IBAN ________ ten name van ________.

4. Indien Koper verzuimt tijdig te betalen, is Koper Verkoper een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente als bedoeld in en met inachtneming van artikel 6:119 BW, welke ingang heeft vanaf de dag na de genoemde betaaldatum.

ARTIKEL 3 - LEVERING EN OVERDRACHT

1. De overdracht en levering van het Product aan Koper door Verkoper zal geschieden door afgifte van het Product aan Koper.

2. De afgifte van het Product zal plaatsvinden op ________. De afgifte komt voor de rekening van Verkoper en zal geschieden op een door Verkoper aangewezen plek.

3. Indien de levering niet tijdig of niet naar behoren geschiedt, heeft Koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden of te eisen dat Verkoper onmiddellijk voldoet aan de in deze overeenkomst overeengekomen bepalingen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van Koper op schadevergoeding wegens vertraagde levering.


ARTIKEL 4 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Op deze overeenkomst is een eigendomsvoorbehoud van toepassing.

2. Verkoper behoudt de eigendom van het verkochte Product totdat Koper volledige betaling heeft verricht voor het Product zoals bepaald in deze koopovereenkomst.

3. Koper is vóór de eigendomsoverdracht niet bevoegd om het Product te vervreemden, te verpanden, te verhuren of op enige andere manier te bezwaren, tenzij Verkoper hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4. Indien Koper in gebreke blijft met de betaling van het product, behoudt Verkoper zich het recht voor om het Product onmiddellijk terug te nemen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder gerechtelijke tussenkomst.

5. Totdat de betaling volledig is ontvangen, zal Koper het Product zorgvuldig bewaren en beschermen en dient Koper Verkoper vrijelijke toegang verlenen tot het Product ter inspectie en uitoefening van de rechten van Verkoper.

6. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht totdat Koper de volledige betaling heeft verricht, inclusief eventuele bijkomende kosten, rente en schadevergoedingen zoals overeengekomen. Zodra Koper de volledige betaling heeft verricht, zal de eigendom van het Product automatisch en zonder verdere handelingen overgaan op Koper.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Verkoper garandeert dat het product dat hij levert en overdraagt, in overeenstemming is met deze overeenkomst en aldus voldoen aan de wettelijke conformiteitseisen. Een beroep op non-conformiteit door Koper is niet mogelijk indien de wet dat beroep ontzegt.

2. Eventuele reclames dienen binnen één maand na ontdekking kenbaar gemaakt te worden aan Verkoper.


ARTIKEL 6 - GARANTIES

1. Na de afgifte is er een garantieperiode van: ________. Tijdens deze periode is Verkoper verantwoordelijk voor het herstellen van defecten aan het Product die voortvloeien uit materiële-, constructie- of ontwerpfouten, en dit op zijn eigen kosten.

ARTIKEL 7 - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Koper van toepassing.

2. Partijen verklaren volledig met de algemene voorwaarden bekend te zijn.

3. De algemene voorwaarden gelden enkel voor zover daar bij deze overeenkomst niet van wordt afgeweken.

ARTIKEL 8 - 855828885

________. 52 22858 852 282525852 825522 52 82528885282222 582 582 5222 282522222282 822528822822 8225 52 5555 852 52 282525852 2222885252, 222525 552 25528222 222 825222 252222 5222 22 8855528252225822. 522 22858 852 282525852 258 885582228822 552 52 82525255282 2228555 2225522 825522, 825222285 852 52 225822 8288288252222.

________. 888 52 88255282 852 282525852 852225 55252552 552 88 55222, 52222 52 82525255282 522 52852 22 52 282522222282 22 222882522.

ARTIKEL 9 - GEHEIMHOUDING

1. Partijen erkennen en gaan ermee akkoord dat alle informatie, documentatie en gegevens die zij ontvangen of verkrijgen in het kader van deze overeenkomst vertrouwelijk zijn en verklaren deze informatie vertrouwelijk te houden en deze niet bekend te maken, te verspreiden of te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van deze overeenkomst.

ARTIKEL 10 - INGEBREKESTELLING

1. Indien een van de partijen bij deze overeenkomst schriftelijk in gebreke wordt gesteld, en deze daarna nog 10 dagen verzuimt om de bepalingen in deze overeenkomst na te komen, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele rechtsgeschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbank.Aldus ondertekend en in tweevoud opgemaakt op ________:Verkoper

________
_________________________________Koper

________
_________________________________