Leningsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het bedrag in Euro dat de Leninggever uitleent aan de Leningnemer. Dit is de Geldlening.

Hulp
nodig?
Model bewerken

LENINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________

hierna de "Leninggever"

EN

________, gevestigd aan ________

hierna de "Leningnemer"

hierna gezamenlijk de "Partijen"

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Leninggever het geleende bedrag als een lening voorschiet aan de Leningnemer;

de Leningnemer ermee instemt te handelen en terug te betalen in overeenstemming met deze overeenkomst;

de ingangsdatum van deze overeenkomst dezelfde datum is als de datum waarop de geldlening wordt verstrekt;

de Partijen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in deze Leningsovereenkomst.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. HET GELEENDE

De Leninggever verstrekt op ________ een geldlening ten bedrage van €________ (________) aan de Leningnemer. Hierna de "Geldlening".

Over de nog uitstaande Geldlening is de Leningnemer een rente verschuldigd aan de Leninggever ten bedrage van ________% per jaar.

De rente wordt dagelijks berekend en opgebouwd over de uitstaande lening en schulden. De rente wordt betaalbaar op de betaaldata, zoals vermeld onder Looptijd en Aflossing.


2. DOEL

De Geldlening heeft het volgende specifieke doel:

-- ________

De Geldlening zal uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt worden door de Leningnemer.


3. LOOPTIJD EN AFLOSSING

De looptijd van deze Leningsovereenkomst bedraagt ________ kalenderweken.

Wekelijks wordt een bedrag van ________ afgelost door de Leningnemer aan de Leninggever.

De eerste dag van betaling zal vallen op de datum 1 week na aanvang van deze Leningsovereenkomst. De daaropvolgende dagen van betaling zullen telkens vallen op dezelfde dag van elke kalenderweek, zijnde dezelfde dag als de dag van de week waarop deze Leningsovereenkomst aanvangt.

De Geldlening, inclusief verschuldigde rente, zal volledig zijn afbetaald door de Leningnemer aan de Leninggever op de einddatum, vallend op ________ weken na de ingangsdatum van de Leningsovereenkomst.

Indien een dag van betaling op een dag valt die geen Werkdag is, wordt de vervaldatum voor de betreffende betaling verlengd tot de volgende Werkdag.

Betalingen aan de Leninggever dienen te geschieden middels bankoverschrijving naar IBAN ________.


4. BOETE

Indien de Leningnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, waarbij de genoemde data als fatale termijnen hebben te gelden, kan de Leninggever een direct opeisbare boete opleggen per dag dat de betalingsverplichting uitblijft. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist.

De boete bedraagt €________ (________) per dag dat de Leningnemer in verzuim is, met een maximum van €________ (________).


5. VERVROEGDE BETALING

De Leningnemer mag het verschuldigde bedrag volledig of gedeeltelijk aflossen voor de afgesproken data. Er zal de Leningnemer geen boete voor vooruitbetaling opgelegd worden.


6. ZEKERHEDEN

Garantsteller

Alle uit hoofde van deze Leningsovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen van de Leningnemer jegens de Leninggever worden gegarandeerd door de volgende Garantsteller:

-- ________, gevestigd aan ________

De Garantsteller staat borg tot een maximum bedrag van €________ (________ en is hiervoor in zijn privévermogen aanspreekbaar.


Pandrecht

De Leninggever verkrijgt een pandrecht op het volgende eigendom van de Leningnemer, hierna het "Onderpand":

-- ________.

Indien de Leningnemer in verzuim raakt bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen voortkomend uit deze Leningsovereenkomst en deze verplichtingen gedurende ________ dagen niet nakomt, zullen het Onderpand en alle eigendomsrechten op het Onderpand toekomen aan de Leninggever.

In het geval van faillissement van de Leningnemer kan de Leninggever zich verhalen op het Onderpand, zonder deze vordering in te dienen in het faillissement.

Het Onderpand zal in elk opzicht in goede staat worden gehouden door de Leningnemer. Indien het Onderpand in waarde daalt, is de Leninggever gerechtigd een aanvullende zekerheid te eisen van de Leningnemer.

De Leningnemer verbindt zich aan de Leninggever voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen bij overdracht of het bezwaren van het aan de Leninggever verpande Onderpand.


7. VERZUIM EN OPEISBAARHEID

Verzuim ter zake van een verbintenis uit deze overeenkomst heeft tot gevolg dat de uitstaande Geldlening, inclusief verschuldigde rente, direct en volledig opeisbaar is.

Het verschuldigde bedrag zal zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, en de Leningnemer zal direct in verzuim zijn, in de volgende gevallen:

 • de Leningnemer verzuimt om een aflossing van de Geldlening of de verschuldigde rente te betalen wanneer dergelijke betalingen verschuldigd zijn (de data in deze overeenkomst hebben te gelden als fatale termijnen);
 • enige gestelde Zekerheid is ongeldig of niet-afdwingbaar en/of is naar het redelijke oordeel van de Leninggever niet langer voldoende om terugbetaling van het uitstaande bedrag te voldoen;
 • de Leningnemer dient een verzoek in tot het verlenen van surseance van betaling;
 • insolventie van de Leningnemer;
 • aanvraag van faillissement van het bedrijf van de Leningnemer, door derden of door de Leningnemer zelf;
 • de Leningnemer staakt zijn bedrijf of draagt dit aan derden over;
 • de Leningnemer doet boedelafstand;
 • overlijden, liquidatie of verdwijning van de Leningnemer;
 • onder curatele- of onder bewindstelling van de Leningnemer;
 • de Leningsovereenkomst is opgesteld onder valse voorstelling van zaken.

Indien een geval van verzuim op een dag valt die geen Werkdag is, wordt de vervaldatum voor de betaling van de uitstaande Geldlening, inclusief verschuldigde rente, verlengd tot de volgende Werkdag.

Ingeval de Geldlening, inclusief verschuldigde rente, direct en volledig opeisbaar wordt ingevolge de genoemde gevallen, zal de Leningnemer alle verliezen en kosten vergoeden die de Leninggever heeft geleden als gevolg van het verzuim van de Leningnemer.


8. 5828828555225885

82 22282222225 825285552 52 22282222825 222855288822 22 52 522222 22 8522222 852 825252 25528822 882282822 852 2822 2825288282 2288282, 8225 22825 582 852 8288225 252 2822 22 2822 82258822882528885282222 582 522252 852 5222 2228228282522222282.

82 22282222225 52222 22 8252222 52852 22 222 52222822282528852 852 52 22282222825 222 555522 52 5828255252 2285822822 22 52 8258855858252 52222 22 52 55252 852 522 8252222, 85222 222 222 282528852 852 282225282 225525 225522 8225882222.

522 5225 52 22282222825 825825222 22 22222225 5822522828 582 2822 5528288255282 825222 222 828828 852 2822 825525822 22 52 22282222225, 825255228 22222828828.


9. 258552582

82 8225882222 582 5222 2228228282522222282 252222 22228 825522 228822825 222 222 8855822288222 8252855822, 22525222225 5225 82852 25528222.


10. OVERDRACHT

De Leningnemer kan deze Leningsovereenkomst enkel overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever. De Leninggever kan voorwaarden toevoegen die gelden tijdens en na de overdracht.

De Leninggever kan deze Leningsovereenkomst enkel overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leningnemer. De verkrijger, en tevens de nieuwe Leninggever, kan een nieuwe betalingsmethode aanwijzen.


11. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer een Partij meer dan één persoon omvat, zijn de verplichtingen en aansprakelijkheden uit hoofde van deze Leningsovereenkomst de hoofdelijke verplichtingen van deze personen.

Geen enkele verklaring van vrijstelling, compromisovereenkomst of andere regeling met één van de hoofdelijk aansprakelijke personen zal de aansprakelijkheid van een ander hoofdelijk aansprakelijk persoon beïnvloeden of verminderen.


12. AFSTAND TOT RECHTEN

Geen enkele tekortkoming of vertraging door de Leninggever bij het uitoefenen van enig recht, bevoegdheid of voorrecht onder deze Leningsovereenkomst zal dit recht schaden of werken als een verklaring tot afstand daarvan.


13. CUMULATIEVE RECHTSMIDDELEN

De rechten en rechtsmiddelen in deze Leningsovereenkomst zijn cumulatief en sluiten de door de wet verstrekte rechten en rechtsmiddelen niet uit.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze Leningsovereenkomst en alle documenten waarnaar wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Geldlening en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling gesloten, met betrekking tot de Geldlening.


15. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de Partijen betreffende deze Leningsovereenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement waar de gedaagde Partij gevestigd is.


17. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend door de betrokken Partijen en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de Leninggever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_____________________________


de Leningnemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________


de Garantsteller

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

LENINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________

hierna de "Leninggever"

EN

________, gevestigd aan ________

hierna de "Leningnemer"

hierna gezamenlijk de "Partijen"

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Leninggever het geleende bedrag als een lening voorschiet aan de Leningnemer;

de Leningnemer ermee instemt te handelen en terug te betalen in overeenstemming met deze overeenkomst;

de ingangsdatum van deze overeenkomst dezelfde datum is als de datum waarop de geldlening wordt verstrekt;

de Partijen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in deze Leningsovereenkomst.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:


1. HET GELEENDE

De Leninggever verstrekt op ________ een geldlening ten bedrage van €________ (________) aan de Leningnemer. Hierna de "Geldlening".

Over de nog uitstaande Geldlening is de Leningnemer een rente verschuldigd aan de Leninggever ten bedrage van ________% per jaar.

De rente wordt dagelijks berekend en opgebouwd over de uitstaande lening en schulden. De rente wordt betaalbaar op de betaaldata, zoals vermeld onder Looptijd en Aflossing.


2. DOEL

De Geldlening heeft het volgende specifieke doel:

-- ________

De Geldlening zal uitsluitend voor bovengenoemd doel gebruikt worden door de Leningnemer.


3. LOOPTIJD EN AFLOSSING

De looptijd van deze Leningsovereenkomst bedraagt ________ kalenderweken.

Wekelijks wordt een bedrag van ________ afgelost door de Leningnemer aan de Leninggever.

De eerste dag van betaling zal vallen op de datum 1 week na aanvang van deze Leningsovereenkomst. De daaropvolgende dagen van betaling zullen telkens vallen op dezelfde dag van elke kalenderweek, zijnde dezelfde dag als de dag van de week waarop deze Leningsovereenkomst aanvangt.

De Geldlening, inclusief verschuldigde rente, zal volledig zijn afbetaald door de Leningnemer aan de Leninggever op de einddatum, vallend op ________ weken na de ingangsdatum van de Leningsovereenkomst.

Indien een dag van betaling op een dag valt die geen Werkdag is, wordt de vervaldatum voor de betreffende betaling verlengd tot de volgende Werkdag.

Betalingen aan de Leninggever dienen te geschieden middels bankoverschrijving naar IBAN ________.


4. BOETE

Indien de Leningnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, waarbij de genoemde data als fatale termijnen hebben te gelden, kan de Leninggever een direct opeisbare boete opleggen per dag dat de betalingsverplichting uitblijft. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist.

De boete bedraagt €________ (________) per dag dat de Leningnemer in verzuim is, met een maximum van €________ (________).


5. VERVROEGDE BETALING

De Leningnemer mag het verschuldigde bedrag volledig of gedeeltelijk aflossen voor de afgesproken data. Er zal de Leningnemer geen boete voor vooruitbetaling opgelegd worden.


6. ZEKERHEDEN

Garantsteller

Alle uit hoofde van deze Leningsovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen van de Leningnemer jegens de Leninggever worden gegarandeerd door de volgende Garantsteller:

-- ________, gevestigd aan ________

De Garantsteller staat borg tot een maximum bedrag van €________ (________ en is hiervoor in zijn privévermogen aanspreekbaar.


Pandrecht

De Leninggever verkrijgt een pandrecht op het volgende eigendom van de Leningnemer, hierna het "Onderpand":

-- ________.

Indien de Leningnemer in verzuim raakt bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen voortkomend uit deze Leningsovereenkomst en deze verplichtingen gedurende ________ dagen niet nakomt, zullen het Onderpand en alle eigendomsrechten op het Onderpand toekomen aan de Leninggever.

In het geval van faillissement van de Leningnemer kan de Leninggever zich verhalen op het Onderpand, zonder deze vordering in te dienen in het faillissement.

Het Onderpand zal in elk opzicht in goede staat worden gehouden door de Leningnemer. Indien het Onderpand in waarde daalt, is de Leninggever gerechtigd een aanvullende zekerheid te eisen van de Leningnemer.

De Leningnemer verbindt zich aan de Leninggever voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen bij overdracht of het bezwaren van het aan de Leninggever verpande Onderpand.


7. VERZUIM EN OPEISBAARHEID

Verzuim ter zake van een verbintenis uit deze overeenkomst heeft tot gevolg dat de uitstaande Geldlening, inclusief verschuldigde rente, direct en volledig opeisbaar is.

Het verschuldigde bedrag zal zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, en de Leningnemer zal direct in verzuim zijn, in de volgende gevallen:

 • de Leningnemer verzuimt om een aflossing van de Geldlening of de verschuldigde rente te betalen wanneer dergelijke betalingen verschuldigd zijn (de data in deze overeenkomst hebben te gelden als fatale termijnen);
 • enige gestelde Zekerheid is ongeldig of niet-afdwingbaar en/of is naar het redelijke oordeel van de Leninggever niet langer voldoende om terugbetaling van het uitstaande bedrag te voldoen;
 • de Leningnemer dient een verzoek in tot het verlenen van surseance van betaling;
 • insolventie van de Leningnemer;
 • aanvraag van faillissement van het bedrijf van de Leningnemer, door derden of door de Leningnemer zelf;
 • de Leningnemer staakt zijn bedrijf of draagt dit aan derden over;
 • de Leningnemer doet boedelafstand;
 • overlijden, liquidatie of verdwijning van de Leningnemer;
 • onder curatele- of onder bewindstelling van de Leningnemer;
 • de Leningsovereenkomst is opgesteld onder valse voorstelling van zaken.

Indien een geval van verzuim op een dag valt die geen Werkdag is, wordt de vervaldatum voor de betaling van de uitstaande Geldlening, inclusief verschuldigde rente, verlengd tot de volgende Werkdag.

Ingeval de Geldlening, inclusief verschuldigde rente, direct en volledig opeisbaar wordt ingevolge de genoemde gevallen, zal de Leningnemer alle verliezen en kosten vergoeden die de Leninggever heeft geleden als gevolg van het verzuim van de Leningnemer.


8. 5828828555225885

82 22282222225 825285552 52 22282222825 222855288822 22 52 522222 22 8522222 852 825252 25528822 882282822 852 2822 2825288282 2288282, 8225 22825 582 852 8288225 252 2822 22 2822 82258822882528885282222 582 522252 852 5222 2228228282522222282.

82 22282222225 52222 22 8252222 52852 22 222 52222822282528852 852 52 22282222825 222 555522 52 5828255252 2285822822 22 52 8258855858252 52222 22 52 55252 852 522 8252222, 85222 222 222 282528852 852 282225282 225525 225522 8225882222.

522 5225 52 22282222825 825825222 22 22222225 5822522828 582 2822 5528288255282 825222 222 828828 852 2822 825525822 22 52 22282222225, 825255228 22222828828.


9. 258552582

82 8225882222 582 5222 2228228282522222282 252222 22228 825522 228822825 222 222 8855822288222 8252855822, 22525222225 5225 82852 25528222.


10. OVERDRACHT

De Leningnemer kan deze Leningsovereenkomst enkel overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leninggever. De Leninggever kan voorwaarden toevoegen die gelden tijdens en na de overdracht.

De Leninggever kan deze Leningsovereenkomst enkel overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leningnemer. De verkrijger, en tevens de nieuwe Leninggever, kan een nieuwe betalingsmethode aanwijzen.


11. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer een Partij meer dan één persoon omvat, zijn de verplichtingen en aansprakelijkheden uit hoofde van deze Leningsovereenkomst de hoofdelijke verplichtingen van deze personen.

Geen enkele verklaring van vrijstelling, compromisovereenkomst of andere regeling met één van de hoofdelijk aansprakelijke personen zal de aansprakelijkheid van een ander hoofdelijk aansprakelijk persoon beïnvloeden of verminderen.


12. AFSTAND TOT RECHTEN

Geen enkele tekortkoming of vertraging door de Leninggever bij het uitoefenen van enig recht, bevoegdheid of voorrecht onder deze Leningsovereenkomst zal dit recht schaden of werken als een verklaring tot afstand daarvan.


13. CUMULATIEVE RECHTSMIDDELEN

De rechten en rechtsmiddelen in deze Leningsovereenkomst zijn cumulatief en sluiten de door de wet verstrekte rechten en rechtsmiddelen niet uit.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze Leningsovereenkomst en alle documenten waarnaar wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Geldlening en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling gesloten, met betrekking tot de Geldlening.


15. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de Partijen betreffende deze Leningsovereenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement waar de gedaagde Partij gevestigd is.


17. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend door de betrokken Partijen en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de Leninggever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_____________________________


de Leningnemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________


de Garantsteller

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________