Onderaannemingsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de aannemer een individueel persoon is of een onderneming. De aannemer heeft van een opdrachtgever de opdracht gekregen om een bepaald werk te verrichten en opleveren, en laat deze opdracht (gedeeltelijk) uitvoeren door een onderaannemer.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Aannemer"

EN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Onderaannemer"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Aannemer in opdracht van een Opdrachtgever een opdracht uitvoert en deze geheel of gedeeltelijk doet uitvoeren door de Onderaannemer;

de Onderaannemer door de Aannemer is benaderd om de nader te noemen werkzaamheden te verrichten, en de Onderaannemer in staat en bereid is deze werkzaamheden te verrichten;

de Partijen overeen zijn gekomen zich uitsluitend te verbinden op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen uitdrukkelijk overeenkomen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen zijn overeengekomen de afspraken met betrekking tot het Werk in deze overeenkomst vast te leggen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. HET WERK

1. De Onderaannemer zal voor de Aannemer het volgende werk verrichten (hierna het "Werk"):

________.

2. De Aannemer verbindt zich tot het opleveren van het volgende:

________.

3. De uitvoering van het Werk zal plaatsvinden op de locatie gelegen aan: ________.


2. UITVOERING VAN HET WERK

1. De Onderaannemer zal bij zijn werkzaamheden de normen van een goede aannemer in acht houden en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid het Werk op een juiste en deugdelijke wijze uit te voeren.

2. Ingeval de Onderaannemer op een bepaald tijdstip verwacht dat hij het Werk niet of niet naar behoren kan uitvoeren, dient de Onderaannemer de Aannemer hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Partijen treden alsdan in overleg over mogelijke aanpassingen.

3. De Onderaannemer voert de werkzaamheden met betrekking tot het Werk zelfstandig en naar eigen inzicht uit.

4. De Aannemer kan aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van het Werk.

5. De Onderaannemer is verplicht de Aannemer te waarschuwen over onjuistheden in de opdracht of gebreken aan zaken afkomstig van de Aannemer, mits de Onderaannemer de onjuistheden of gebreken kende of behoorde te kennen.

6. De Aannemer dient de Onderaannemer alle benodigde informatie, zaken en toegang ten behoeve van het Werk te verstrekken. De Aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voorkomt uit foutief of onjuist verstrekte informatie, zaken of toegang.

7. De Onderaannemer maakt gebruik van eigen vervoer, gereedschap en overige hulpmiddelen, en draagt tevens de verantwoordelijkheid over het gebruik hiervan.

8. Het Werk zal worden uitgevoerd in naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.


3. UITVOERING DOOR ANDEREN

1. Het is de Onderaannemer toegestaan om het Werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren.

2. Ten aanzien van onderdelen van het Werk is het de Onderaannemer toegestaan de leiding over te dragen aan anderen.

3. Het bovenstaande laat onverlet de aansprakelijkheid van de Onderaannemer voor de juiste nakoming van de overeenkomst.


4. OPLEVERING

1. De Onderaannemer brengt de Aannemer op de hoogte wanneer het Werk klaar is om opgeleverd te worden.

2. De Aannemer aanvaardt of weigert, onder aanwijzing van de gebreken, het Werk binnen een redelijke termijn.

3. Indien de Aannemer het Werk niet binnen een redelijke termijn aanvaardt of weigert, wordt deze stilzwijgend geacht te zijn aanvaard.

4. De dag waarop het Werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd door de Aannemer, geldt als dag van oplevering van het Werk.


5. DUUR

1. De werkzaamheden ten behoeve van het Werk vangen aan op ________.

2. De oplevering van het Werk vindt plaats uiterlijk op ________.


6. ONDERHOUDSTERMIJN

1. Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van: ________.

2. Binnen deze onderhoudstermijn is de Onderaannemer verplicht na oplevering geconstateerde gebreken te verhelpen, behoudens gebreken die door toedoen van ieder ander dan de Onderaannemer en derden waarvoor hij redelijkerwijs verantwoordelijk is, veroorzaakt zijn.

3. In het geval van een gedurende de onderhoudstermijn geconstateerd gebrek, dient de Aannemer de Onderaannemer hier onverwijld en binnen de onderhoudstermijn van op de hoogte te stellen.


7. AANNEEMSOM

1. De Onderaannemer zal voor het verrichten van het Werk een aanneemsom ontvangen van de Aannemer ten bedrage van €________ (________) exclusief btw.

2. In de Aanneemsom zijn de volgende stelposten opgenomen:

________.

3. Het verschil tussen de werkelijke kosten van de stelposten en de bedragen waarvoor deze zijn opgenomen in de aanneemsom, wordt verrekend tussen de Partijen.

4. De Onderaannemer verbindt zich bewijsstukken van de kosten voor de stelposten te verstrekken aan de Aannemer.


8. 25582585

________. 525822 52 85222225 22555852 22222 552 52 8252555222225 22 8252255252522 22 8255885222 82822 2822 2822 222222222 82 522 82 5222 282522222282 28252222222222 2252, 88 25 825522 852 22258252.

________. 82 8252555222225 52222 52852 22 222 8252225822 2555 8255255822 852 522 825588522 22258252, 2828 52 8252555222225 282582 552 52 85222225 2228555 52222 2225522 552 52 5225 52 85222225 2222555222 882282822 852 522 2252 222 8252225822 8252882.

________. 82 8282222222252 288852 8225 52 8252555222225 22 52 85222225 22 52 522222 22 8522222 852 52 22 8225822 8252225822 88 2822 852 2222588822 825822 52 2225252288225285 852 52 8252225822 8225 522 22258252 2855588822225 88.


9. BETALING

1. De aanneemsom wordt eenmalig in zijn volledigheid betaald door de Aannemer aan de Onderaannemer.

2. De Onderaannemer stuurt een factuur ter betaling van de aanneemsom aan de Aannemer. De factuur zal in ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten.

3. De Aannemer betaalt de factuur na ontvangst van de factuur binnen: ________ dagen.

4. De aanneemsom wordt overgemaakt naar IBAN: ________.

Het verschil tussen de in de aanneemsom opgenomen bedragen voor de stelposten en de werkelijke kosten voor de stelposten wordt verrekend tussen de Partijen na de oplevering, en uiterlijk binnen: ________.


10. VERGUNNINGEN

1. De Aannemer heeft de benodigde vergunningen voor de uitvoering van het Werk verkregen.

2. De Aannemer heeft een kopie van de benodigde vergunningen aan de Onderaannemer verschaft en de Onderaannemer verbindt zich te beperken tot de in de vergunningen genoemde voorwaarden.


11. VERZEKERINGEN

1. De Onderaannemer is in het bezit van de volgende doorlopende, dan wel ten behoeve van het Werk afgesloten, verzekeringen:

________.

2. De Aannemer is in het bezit van de volgende doorlopende, dan wel ten behoeve van het Werk afgesloten, verzekeringen:

________.


12. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverlet.


13. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het Werk.


14. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


15. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging of beëindiging met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.


16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


17. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Aannemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


________________________


de Onderaannemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Aannemer"

EN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Onderaannemer"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Aannemer in opdracht van een Opdrachtgever een opdracht uitvoert en deze geheel of gedeeltelijk doet uitvoeren door de Onderaannemer;

de Onderaannemer door de Aannemer is benaderd om de nader te noemen werkzaamheden te verrichten, en de Onderaannemer in staat en bereid is deze werkzaamheden te verrichten;

de Partijen overeen zijn gekomen zich uitsluitend te verbinden op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen uitdrukkelijk overeenkomen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen zijn overeengekomen de afspraken met betrekking tot het Werk in deze overeenkomst vast te leggen.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. HET WERK

1. De Onderaannemer zal voor de Aannemer het volgende werk verrichten (hierna het "Werk"):

________.

2. De Aannemer verbindt zich tot het opleveren van het volgende:

________.

3. De uitvoering van het Werk zal plaatsvinden op de locatie gelegen aan: ________.


2. UITVOERING VAN HET WERK

1. De Onderaannemer zal bij zijn werkzaamheden de normen van een goede aannemer in acht houden en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid het Werk op een juiste en deugdelijke wijze uit te voeren.

2. Ingeval de Onderaannemer op een bepaald tijdstip verwacht dat hij het Werk niet of niet naar behoren kan uitvoeren, dient de Onderaannemer de Aannemer hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Partijen treden alsdan in overleg over mogelijke aanpassingen.

3. De Onderaannemer voert de werkzaamheden met betrekking tot het Werk zelfstandig en naar eigen inzicht uit.

4. De Aannemer kan aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van het Werk.

5. De Onderaannemer is verplicht de Aannemer te waarschuwen over onjuistheden in de opdracht of gebreken aan zaken afkomstig van de Aannemer, mits de Onderaannemer de onjuistheden of gebreken kende of behoorde te kennen.

6. De Aannemer dient de Onderaannemer alle benodigde informatie, zaken en toegang ten behoeve van het Werk te verstrekken. De Aannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voorkomt uit foutief of onjuist verstrekte informatie, zaken of toegang.

7. De Onderaannemer maakt gebruik van eigen vervoer, gereedschap en overige hulpmiddelen, en draagt tevens de verantwoordelijkheid over het gebruik hiervan.

8. Het Werk zal worden uitgevoerd in naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.


3. UITVOERING DOOR ANDEREN

1. Het is de Onderaannemer toegestaan om het Werk onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren.

2. Ten aanzien van onderdelen van het Werk is het de Onderaannemer toegestaan de leiding over te dragen aan anderen.

3. Het bovenstaande laat onverlet de aansprakelijkheid van de Onderaannemer voor de juiste nakoming van de overeenkomst.


4. OPLEVERING

1. De Onderaannemer brengt de Aannemer op de hoogte wanneer het Werk klaar is om opgeleverd te worden.

2. De Aannemer aanvaardt of weigert, onder aanwijzing van de gebreken, het Werk binnen een redelijke termijn.

3. Indien de Aannemer het Werk niet binnen een redelijke termijn aanvaardt of weigert, wordt deze stilzwijgend geacht te zijn aanvaard.

4. De dag waarop het Werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd door de Aannemer, geldt als dag van oplevering van het Werk.


5. DUUR

1. De werkzaamheden ten behoeve van het Werk vangen aan op ________.

2. De oplevering van het Werk vindt plaats uiterlijk op ________.


6. ONDERHOUDSTERMIJN

1. Na oplevering geldt een onderhoudstermijn van: ________.

2. Binnen deze onderhoudstermijn is de Onderaannemer verplicht na oplevering geconstateerde gebreken te verhelpen, behoudens gebreken die door toedoen van ieder ander dan de Onderaannemer en derden waarvoor hij redelijkerwijs verantwoordelijk is, veroorzaakt zijn.

3. In het geval van een gedurende de onderhoudstermijn geconstateerd gebrek, dient de Aannemer de Onderaannemer hier onverwijld en binnen de onderhoudstermijn van op de hoogte te stellen.


7. AANNEEMSOM

1. De Onderaannemer zal voor het verrichten van het Werk een aanneemsom ontvangen van de Aannemer ten bedrage van €________ (________) exclusief btw.

2. In de Aanneemsom zijn de volgende stelposten opgenomen:

________.

3. Het verschil tussen de werkelijke kosten van de stelposten en de bedragen waarvoor deze zijn opgenomen in de aanneemsom, wordt verrekend tussen de Partijen.

4. De Onderaannemer verbindt zich bewijsstukken van de kosten voor de stelposten te verstrekken aan de Aannemer.


8. 25582585

________. 525822 52 85222225 22555852 22222 552 52 8252555222225 22 8252255252522 22 8255885222 82822 2822 2822 222222222 82 522 82 5222 282522222282 28252222222222 2252, 88 25 825522 852 22258252.

________. 82 8252555222225 52222 52852 22 222 8252225822 2555 8255255822 852 522 825588522 22258252, 2828 52 8252555222225 282582 552 52 85222225 2228555 52222 2225522 552 52 5225 52 85222225 2222555222 882282822 852 522 2252 222 8252225822 8252882.

________. 82 8282222222252 288852 8225 52 8252555222225 22 52 85222225 22 52 522222 22 8522222 852 52 22 8225822 8252225822 88 2822 852 2222588822 825822 52 2225252288225285 852 52 8252225822 8225 522 22258252 2855588822225 88.


9. BETALING

1. De aanneemsom wordt eenmalig in zijn volledigheid betaald door de Aannemer aan de Onderaannemer.

2. De Onderaannemer stuurt een factuur ter betaling van de aanneemsom aan de Aannemer. De factuur zal in ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten.

3. De Aannemer betaalt de factuur na ontvangst van de factuur binnen: ________ dagen.

4. De aanneemsom wordt overgemaakt naar IBAN: ________.

Het verschil tussen de in de aanneemsom opgenomen bedragen voor de stelposten en de werkelijke kosten voor de stelposten wordt verrekend tussen de Partijen na de oplevering, en uiterlijk binnen: ________.


10. VERGUNNINGEN

1. De Aannemer heeft de benodigde vergunningen voor de uitvoering van het Werk verkregen.

2. De Aannemer heeft een kopie van de benodigde vergunningen aan de Onderaannemer verschaft en de Onderaannemer verbindt zich te beperken tot de in de vergunningen genoemde voorwaarden.


11. VERZEKERINGEN

1. De Onderaannemer is in het bezit van de volgende doorlopende, dan wel ten behoeve van het Werk afgesloten, verzekeringen:

________.

2. De Aannemer is in het bezit van de volgende doorlopende, dan wel ten behoeve van het Werk afgesloten, verzekeringen:

________.


12. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverlet.


13. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het Werk.


14. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


15. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging of beëindiging met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.


16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


17. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


de Aannemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


________________________


de Onderaannemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


________________________