Naar boven

Onderhuurovereenkomst voor woonruimte

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Huurder de gehele zelfstandige woning of enkel een kamer binnen een zelfstandige woning (een woning met eigen voordeur, woonkamer, keuken en badkamer) onderverhuurt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ONDERHUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WONING


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Huurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Onderhuurder",

hierna gezamenlijk de "Partijen"


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


I. HET ONDERGEHUURDE

De Huurder onderverhuurt de gehele zelfstandige woning aan de Onderhuurder. De woning is gelegen aan het volgende adres: ________;

en wordt omschreven als volgt:

-- ________.

hierna het "Ondergehuurde"

De Huurder is rechtmatig huurder van het Ondergehuurde en heeft op grond van de Hoofdhuurovereenkomst tussen de Huurder en zijn Verhuurder, ________, toestemming om de woning onder te verhuren.


II. STAAT VAN HET ONDERGEHUURDE BIJ AANVANG OVEREENKOMST

Het Ondergehuurde wordt bij aanvang van de Onderhuurovereenkomst opgeleverd aan de Onderhuurder en door de Onderhuurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

In geval van een gebrek aan het Ondergehuurde bij aanvang van de Onderhuurovereenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Huurder.


III. DUUR

De Onderhuurovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Deze Onderhuurovereenkomst is in alle gevallen beperkt tot de duur van de Hoofdhuurovereenkomst, zoals gesloten tussen de Huurder en de Verhuurder, welke eindigt op ________.

Indien de Hoofdhuurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder wordt beëindigd, erkennen de Huurder en de Onderhuurder dat deze Onderhuurovereenkomst zal eindigen op hetzelfde moment als de Hoofdhuurovereenkomst. In geval van opzegging van de Hoofdhuurovereenkomst door de Verhuurder, zal de Huurder een kopie van de opzeggingsbrief naar de Onderhuurder sturen.


IV. BEËINDIGING

De Onderhuurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

De Huurder dient tussen drie maanden en een maand voorafgaand aan de afloop van de Onderhuurovereenkomst de Onderhuurder op de hoogte te brengen over voortzetting of beëindiging van de Onderhuurovereenkomst. Indien de Huurder niet of niet tijdig mededeling doet betreffende beëindiging van de Onderhuurovereenkomst, wordt deze na de einddatum van de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, behoudens opzegging.

Beëindiging van de Onderhuurovereenkomst voor de einddatum van de overeenkomst door middel van opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van de opzegtermijn.

De opzegtermijn voor de Onderhuurder is gelijk aan de betalingstermijn, maar niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden.

De Huurder is niet toegestaan de Huurovereenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van wettelijke redenen of wederzijdse toestemming.


V. BETALINGSVERPLICHTING

Met ingang van de begindatum van deze Onderhuurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting voor de Onderhuurder uit een maandelijkse huursom van:

________ (________) kale huur.

________ (________) aan nutsvoorzieningen en servicekosten.

De betalingsverplichting zal maandelijks worden voldaan.

Betaling van de verplichtingen geschiedt uiterlijk op het volgende tijdstip:

-- ________.

Betaling van de verplichtingen geschiedt middels bankoverschrijving naar IBAN ________.


VI. HUURPRIJSWIJZIGING

Voor het Ondergehuurde is een niet-geliberaliseerde huurprijs van toepassing. Voor een niet-geliberaliseerde huurprijs mag de kale huurprijs vanaf 1 juli 2022 jaarlijks verhoogd worden, in overeenstemming met het wettelijk vastgestelde maximum aan huurverhoging dat van toepassing is.

De Huurder dient de verhoging van de huurprijs per aangetekende brief aan te kondigen.

Indien werkzaamheden zijn verricht ter verbetering van de woonruimte, is het de Huurder toegestaan om de huur na verbetering te verhogen naar redelijkheid, mits is voldaan aan de voorwaarden voor huurverhoging na verbetering van de woonruimte. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

Een voorstel tot wijziging van de huurprijs na veranderingen aan de woonruimte is niet toegestaan indien de veranderingen zijn aan te merken als het verhelpen van achterstallig onderhoud.


VII. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De Partijen dragen zorg voor het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot wettelijk verplichte belastingen en heffingen over het Ondergehuurde.

Voor rekening van de Huurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.

Voor rekening van de Onderhuurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.


VIII. WAARBORGSOM

Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Onderhuurder zal de Onderhuurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de Onderhuurovereenkomst een waarborgsom betalen aan de Huurder ter grootte van een bedrag van €________ (________).

De Huurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Ondergehuurde blijk is van schade of het Ondergehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald.

De waarborgsom draagt een rente van ________% per jaar. De Huurder verrekent deze rente na afloop van de Onderhuurovereenkomst met de Onderhuurder.


IX. BESTEMMING

Het Ondergehuurde is enkel bestemd als woonruimte waarin ________ personen hun hoofdverblijf dienen te hebben. Het is de Onderhuurder niet toegestaan de bestemming van het Ondergehuurde te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de Huurder.

De Onderhuurder is toegestaan het Ondergehuurde geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan derden, met voorafgaande toestemming van de Huurder.


X. WOONPLAATS

Vanaf de ingangsdatum van deze Onderhuurovereenkomst worden alle mededelingen aan de Onderhuurder gericht aan het adres van het Ondergehuurde, zijnde de werkelijke woonplaats van de Onderhuurder.

Indien het Ondergehuurde niet langer de vaste woonplaats van de Onderhuurder is, is de Onderhuurder verplicht de Huurder schriftelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe woonplaats.

Indien na beëindiging van deze overeenkomst geen nieuwe woonplaats van de Onderhuurder bij de Huurder bekend is gemaakt, blijft het adres van het Ondergehuurde als woonplaats van de Onderhuurder aangemerkt.


XI. 888588858

522282822 52 822 22 5222 825255555282522222282 88 52 825255555525 825288852 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222 552 522 8252522555552, 28252222228282 522 8288582 282822 5258228882222.

82 8555525 88 825288852 22 825852222 852 52 825255555525 52 2825822 22852222 22 825528222, 222282 582 52528822258828 2822 852 522 22 8258585222 88.

822 58258225 82255852 8552 22825822 52 825288852822 852 82852 25528222 52 5258228882222 8225 52222822 22 22222, 582 582222 22 825522 2225522 588 228282 852 22222, 885585 22 25852825285.

525822 52 8555525 82522852 88 22 522 22582 5852 22 8252255252522 22 8255885222 552 522 8252522555552 22 522 228258 855582 522 8252522555552 2885 8288252, 82552 82 2825822 222 52 825255555525 522 28258282 22 52 5828225822 82882222. 82 825255555525 258 52 8252255252522 2252222 22 252 58258225 2222 8855528252225822 22 555525828825282525822 855222.

525822 222 525 25528222 258552 225255255, 5258228 22 82528258822 8225 28222 52222822 582 22 (5222) 822522, 552 828 5222 22 8828522 88222 2822 5822282255, 88 52 525252 255282 2252852825 22 5222 8252255252522 8225 52222822 22 588882 852 52 25852822 255282 22 (5222) 8255885222. 88825228 5222 8252255252522 58222 222 8855822288222 82228522282288822 22 2822 22522252285 552 52 25852822 255282 855582 522 222 525288222 2252822 88 2222822 22 52 8252255252522 588222 582 22 (5222) 822522.


XII. VERANDERINGEN

Het is de Onderhuurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder permanente veranderingen aan het Ondergehuurde aan te (doen) brengen. Het voorgaande geldt voor zowel de binnenzijde als voor de buitenzijde van het Ondergehuurde.

Veranderingen die bij het einde van de Onderhuurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zijn toegestaan. Bij het einde van de overeenkomst is de Onderhuurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

Indien van overheidswege dwingende voorschriften aan de Huurder worden gegeven of indien de Huurder wettelijk verplicht is tot veranderingen aan het Ondergehuurde, verklaart de Onderhuurder deze veranderingen aan het Ondergehuurde toe te staan.


XIII. TOEGANG

De Huurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het Ondergehuurde te betreden voor inspectie van de staat van het Ondergehuurde, na overleg met de Onderhuurder. Inspectie kan zowel tijdens als ten einde van de overeenkomst plaatsvinden.


XIV. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Indien aan het Ondergehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Onderhuurder verplicht de Huurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien onmiddellijke schade dreigt of de schade zich dreigt uit te breiden, dient de Onderhuurder dit terstond te melden bij de Huurder en is de Huurder verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere schade aan het Ondergehuurde.

De Onderhuurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Ondergehuurde die is ontstaan door nalatigheid in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Onderhuurovereenkomst.

De Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Onderhuurder als gevolg van gebreken aan het Ondergehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Huurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.

De Huurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door risicovolle weersomstandigheden en andere calamiteiten.


XV. MILIEU

De Onderhuurder zal zich houden aan voorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu in iedere hoedanigheid. Het is de Onderhuurder niet toegestaan het Ondergehuurde zodanig te gebruiken dat dit het milieu schade toebrengt.

Bij niet naleving van deze verplichtingen is de Onderhuurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende consequenties.


XVI. DIEREN

Het houden van huisdieren door de Onderhuurder in de woning is toegestaan.

Indien het huisdier dat in de woning wordt gehouden overlast veroorzaakt, is de Huurder gerechtigd het houden van het huisdier te verbieden of regels op te leggen ter beperking van de overlast. De Onderhuurder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.


XVII. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Onderhuurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Onderhuurovereenkomst, hij aan de Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd is, zoals hieronder vermeld:

-- ________


XVIII. ONTBINDING VAN DE HUUR

Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Onderhuurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden.

De Onderhuurovereenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en is niet aan een termijn gebonden.

In alle gevallen waarin één van de Partijen een sommatie, ingebrekestelling of exploot doet uitbrengen aan de andere Partij, of in het geval van procedures tegen de andere Partij, is de Partij in verzuim verplicht de daarvoor gemaakte kosten te vergoeden.


XIX. KLACHTEN EN VERZOEKEN

De Onderhuurder kan klachten en verzoeken schriftelijk indienen bij de Huurder.


XX. STAAT VAN HET ONDERGEHUURDE BIJ EINDE OVEREENKOMST

Tenzij anders overeengekomen, levert de Onderhuurder het Ondergehuurde aan het einde van de Onderhuurovereenkomst in dezelfde staat op als de staat bij aanvang van de overeenkomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met normale slijtage en veroudering.

De kosten van het verwijderen van door de Onderhuurder aangebrachte zaken komen voor rekening van de Onderhuurder. Werkzaamheden ter herstel van achterstallig onderhoud door de Onderhuurder komen eveneens voor rekening van de Onderhuurder.


XXI. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van de Onderhuurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


XXII. PERSOONSGEGEVENS

De Onderhuurder geeft de Huurder toestemming om de benodigde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst te verwerken, mits in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.


XXIII. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


XXIV. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:


de Huurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________


de Onderhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

ONDERHUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WONING


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Huurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Onderhuurder",

hierna gezamenlijk de "Partijen"


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


I. HET ONDERGEHUURDE

De Huurder onderverhuurt de gehele zelfstandige woning aan de Onderhuurder. De woning is gelegen aan het volgende adres: ________;

en wordt omschreven als volgt:

-- ________.

hierna het "Ondergehuurde"

De Huurder is rechtmatig huurder van het Ondergehuurde en heeft op grond van de Hoofdhuurovereenkomst tussen de Huurder en zijn Verhuurder, ________, toestemming om de woning onder te verhuren.


II. STAAT VAN HET ONDERGEHUURDE BIJ AANVANG OVEREENKOMST

Het Ondergehuurde wordt bij aanvang van de Onderhuurovereenkomst opgeleverd aan de Onderhuurder en door de Onderhuurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

In geval van een gebrek aan het Ondergehuurde bij aanvang van de Onderhuurovereenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Huurder.


III. DUUR

De Onderhuurovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Deze Onderhuurovereenkomst is in alle gevallen beperkt tot de duur van de Hoofdhuurovereenkomst, zoals gesloten tussen de Huurder en de Verhuurder, welke eindigt op ________.

Indien de Hoofdhuurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder wordt beëindigd, erkennen de Huurder en de Onderhuurder dat deze Onderhuurovereenkomst zal eindigen op hetzelfde moment als de Hoofdhuurovereenkomst. In geval van opzegging van de Hoofdhuurovereenkomst door de Verhuurder, zal de Huurder een kopie van de opzeggingsbrief naar de Onderhuurder sturen.


IV. BEËINDIGING

De Onderhuurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

De Huurder dient tussen drie maanden en een maand voorafgaand aan de afloop van de Onderhuurovereenkomst de Onderhuurder op de hoogte te brengen over voortzetting of beëindiging van de Onderhuurovereenkomst. Indien de Huurder niet of niet tijdig mededeling doet betreffende beëindiging van de Onderhuurovereenkomst, wordt deze na de einddatum van de overeenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, behoudens opzegging.

Beëindiging van de Onderhuurovereenkomst voor de einddatum van de overeenkomst door middel van opzegging dient te geschieden per aangetekende brief met inachtneming van de opzegtermijn.

De opzegtermijn voor de Onderhuurder is gelijk aan de betalingstermijn, maar niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden.

De Huurder is niet toegestaan de Huurovereenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van wettelijke redenen of wederzijdse toestemming.


V. BETALINGSVERPLICHTING

Met ingang van de begindatum van deze Onderhuurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting voor de Onderhuurder uit een maandelijkse huursom van:

________ (________) kale huur.

________ (________) aan nutsvoorzieningen en servicekosten.

De betalingsverplichting zal maandelijks worden voldaan.

Betaling van de verplichtingen geschiedt uiterlijk op het volgende tijdstip:

-- ________.

Betaling van de verplichtingen geschiedt middels bankoverschrijving naar IBAN ________.


VI. HUURPRIJSWIJZIGING

Voor het Ondergehuurde is een niet-geliberaliseerde huurprijs van toepassing. Voor een niet-geliberaliseerde huurprijs mag de kale huurprijs vanaf 1 juli 2022 jaarlijks verhoogd worden, in overeenstemming met het wettelijk vastgestelde maximum aan huurverhoging dat van toepassing is.

De Huurder dient de verhoging van de huurprijs per aangetekende brief aan te kondigen.

Indien werkzaamheden zijn verricht ter verbetering van de woonruimte, is het de Huurder toegestaan om de huur na verbetering te verhogen naar redelijkheid, mits is voldaan aan de voorwaarden voor huurverhoging na verbetering van de woonruimte. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

Een voorstel tot wijziging van de huurprijs na veranderingen aan de woonruimte is niet toegestaan indien de veranderingen zijn aan te merken als het verhelpen van achterstallig onderhoud.


VII. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De Partijen dragen zorg voor het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot wettelijk verplichte belastingen en heffingen over het Ondergehuurde.

Voor rekening van de Huurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.

Voor rekening van de Onderhuurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.


VIII. WAARBORGSOM

Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Onderhuurder zal de Onderhuurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de Onderhuurovereenkomst een waarborgsom betalen aan de Huurder ter grootte van een bedrag van €________ (________).

De Huurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Ondergehuurde blijk is van schade of het Ondergehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald.

De waarborgsom draagt een rente van ________% per jaar. De Huurder verrekent deze rente na afloop van de Onderhuurovereenkomst met de Onderhuurder.


IX. BESTEMMING

Het Ondergehuurde is enkel bestemd als woonruimte waarin ________ personen hun hoofdverblijf dienen te hebben. Het is de Onderhuurder niet toegestaan de bestemming van het Ondergehuurde te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de Huurder.

De Onderhuurder is toegestaan het Ondergehuurde geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan derden, met voorafgaande toestemming van de Huurder.


X. WOONPLAATS

Vanaf de ingangsdatum van deze Onderhuurovereenkomst worden alle mededelingen aan de Onderhuurder gericht aan het adres van het Ondergehuurde, zijnde de werkelijke woonplaats van de Onderhuurder.

Indien het Ondergehuurde niet langer de vaste woonplaats van de Onderhuurder is, is de Onderhuurder verplicht de Huurder schriftelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe woonplaats.

Indien na beëindiging van deze overeenkomst geen nieuwe woonplaats van de Onderhuurder bij de Huurder bekend is gemaakt, blijft het adres van het Ondergehuurde als woonplaats van de Onderhuurder aangemerkt.


XI. 888588858

522282822 52 822 22 5222 825255555282522222282 88 52 825255555525 825288852 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222 552 522 8252522555552, 28252222228282 522 8288582 282822 5258228882222.

82 8555525 88 825288852 22 825852222 852 52 825255555525 52 2825822 22852222 22 825528222, 222282 582 52528822258828 2822 852 522 22 8258585222 88.

822 58258225 82255852 8552 22825822 52 825288852822 852 82852 25528222 52 5258228882222 8225 52222822 22 22222, 582 582222 22 825522 2225522 588 228282 852 22222, 885585 22 25852825285.

525822 52 8555525 82522852 88 22 522 22582 5852 22 8252255252522 22 8255885222 552 522 8252522555552 22 522 228258 855582 522 8252522555552 2885 8288252, 82552 82 2825822 222 52 825255555525 522 28258282 22 52 5828225822 82882222. 82 825255555525 258 52 8252255252522 2252222 22 252 58258225 2222 8855528252225822 22 555525828825282525822 855222.

525822 222 525 25528222 258552 225255255, 5258228 22 82528258822 8225 28222 52222822 582 22 (5222) 822522, 552 828 5222 22 8828522 88222 2822 5822282255, 88 52 525252 255282 2252852825 22 5222 8252255252522 8225 52222822 22 588882 852 52 25852822 255282 22 (5222) 8255885222. 88825228 5222 8252255252522 58222 222 8855822288222 82228522282288822 22 2822 22522252285 552 52 25852822 255282 855582 522 222 525288222 2252822 88 2222822 22 52 8252255252522 588222 582 22 (5222) 822522.


XII. VERANDERINGEN

Het is de Onderhuurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder permanente veranderingen aan het Ondergehuurde aan te (doen) brengen. Het voorgaande geldt voor zowel de binnenzijde als voor de buitenzijde van het Ondergehuurde.

Veranderingen die bij het einde van de Onderhuurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zijn toegestaan. Bij het einde van de overeenkomst is de Onderhuurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

Indien van overheidswege dwingende voorschriften aan de Huurder worden gegeven of indien de Huurder wettelijk verplicht is tot veranderingen aan het Ondergehuurde, verklaart de Onderhuurder deze veranderingen aan het Ondergehuurde toe te staan.


XIII. TOEGANG

De Huurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het Ondergehuurde te betreden voor inspectie van de staat van het Ondergehuurde, na overleg met de Onderhuurder. Inspectie kan zowel tijdens als ten einde van de overeenkomst plaatsvinden.


XIV. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Indien aan het Ondergehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Onderhuurder verplicht de Huurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien onmiddellijke schade dreigt of de schade zich dreigt uit te breiden, dient de Onderhuurder dit terstond te melden bij de Huurder en is de Huurder verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere schade aan het Ondergehuurde.

De Onderhuurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Ondergehuurde die is ontstaan door nalatigheid in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Onderhuurovereenkomst.

De Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Onderhuurder als gevolg van gebreken aan het Ondergehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Huurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.

De Huurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door risicovolle weersomstandigheden en andere calamiteiten.


XV. MILIEU

De Onderhuurder zal zich houden aan voorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu in iedere hoedanigheid. Het is de Onderhuurder niet toegestaan het Ondergehuurde zodanig te gebruiken dat dit het milieu schade toebrengt.

Bij niet naleving van deze verplichtingen is de Onderhuurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende consequenties.


XVI. DIEREN

Het houden van huisdieren door de Onderhuurder in de woning is toegestaan.

Indien het huisdier dat in de woning wordt gehouden overlast veroorzaakt, is de Huurder gerechtigd het houden van het huisdier te verbieden of regels op te leggen ter beperking van de overlast. De Onderhuurder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.


XVII. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Onderhuurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Onderhuurovereenkomst, hij aan de Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd is, zoals hieronder vermeld:

-- ________


XVIII. ONTBINDING VAN DE HUUR

Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Onderhuurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden.

De Onderhuurovereenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en is niet aan een termijn gebonden.

In alle gevallen waarin één van de Partijen een sommatie, ingebrekestelling of exploot doet uitbrengen aan de andere Partij, of in het geval van procedures tegen de andere Partij, is de Partij in verzuim verplicht de daarvoor gemaakte kosten te vergoeden.


XIX. KLACHTEN EN VERZOEKEN

De Onderhuurder kan klachten en verzoeken schriftelijk indienen bij de Huurder.


XX. STAAT VAN HET ONDERGEHUURDE BIJ EINDE OVEREENKOMST

Tenzij anders overeengekomen, levert de Onderhuurder het Ondergehuurde aan het einde van de Onderhuurovereenkomst in dezelfde staat op als de staat bij aanvang van de overeenkomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met normale slijtage en veroudering.

De kosten van het verwijderen van door de Onderhuurder aangebrachte zaken komen voor rekening van de Onderhuurder. Werkzaamheden ter herstel van achterstallig onderhoud door de Onderhuurder komen eveneens voor rekening van de Onderhuurder.


XXI. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van de Onderhuurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


XXII. PERSOONSGEGEVENS

De Onderhuurder geeft de Huurder toestemming om de benodigde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst te verwerken, mits in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.


XXIII. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


XXIV. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:


de Huurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________


de Onderhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________________