Naar boven

Overeenkomst van opdracht

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer hier of de Opdrachtgever een individueel persoon is of een onderneming. De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer de opdracht om een bepaalde dienst of prestatie voor hem uit te voeren.

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT


TUSSEN

________, gevestigd aan ________

hierna te noemen de "Opdrachtgever"


EN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna te noemen de "Opdrachtnemer"

hierna gezamenlijk te noemen de "Partijen"


OVERWEGENDE DAT:

de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever is benaderd om de nader te noemen werkzaamheden te verrichten, en de Opdrachtnemer in staat en bereid is deze werkzaamheden te verrichten;

de Partijen overeen zijn gekomen zich uitsluitend te verbinden op basis van een overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen uitdrukkelijk overeenkomen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen zijn overeengekomen alle afspraken met betrekking tot de Opdracht in deze overeenkomst vast te leggen.


KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:


1. DE OPDRACHT

De Opdrachtnemer zal voor de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst de volgende werkzaamheden verrichten (de "Opdracht"):

________.


2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de normen van een goede Opdrachtnemer in acht houden en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid de Opdracht op een juiste wijze uit te voeren.

Ingeval de Opdrachtnemer op een bepaald tijdstip verwacht dat hij de Opdracht niet of niet naar behoren kan uitvoeren, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Partijen treden alsdan in overleg over mogelijke aanpassingen.

De Opdrachtnemer voert de werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht uit. De Opdrachtgever kan aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer alle benodigde informatie en zaken ten behoeve van de Opdracht te verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voorkomt uit foutief of onjuist verstrekte informatie of zaken.


3. UITBESTEDING AAN DERDEN

De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Opdracht gedeeltelijk of geheel uit te besteden aan derden.


4. VERVANGING

De Opdrachtnemer is in geval van verhindering vrij vervanging aan te wijzen voor de werkzaamheden, mits de vervanging voldoet aan de objectieve kwalificaties. De Opdrachtgever kan de vervanging enkel afwijzen op grond van objectieve maatstaven.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tijdig op de hoogte indien hij verhinderd is in het uitvoeren van de overeenkomst.

De Opdrachtnemer blijft in geval van vervanging onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.


5. DUUR

De overeenkomst vangt aan op ________ en eindigt bij voltooiing van de Opdracht en uiterlijk op ________.

Indien de Opdrachtnemer de Opdracht niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen de Partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst.


6. VERGOEDING

De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer een eenmalige vergoeding van €________ (________) excl. BTW voor het geheel van de werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht.

De Opdrachtnemer zal na afloop van de overeenkomst een factuur zenden of doen zenden aan de Opdrachtgever. De factuur zal in ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten.

De Opdrachtgever betaalt de factuur binnen ________ dagen na ontvangst van de factuur.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle overige kosten die redelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. De overige kosten kunnen niet verhaald worden op de Opdrachtgever.


7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Opdrachtgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op informatie of zaken die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden verstrekt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtnemer mag deze informatie of zaken niet kopiëren, verstrekken aan derden of op een andere wijze gebruiken, anders dan ter uitvoering van de Opdracht.

De intellectuele eigendomsrechten van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk komen toe aan de Opdrachtgever, op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de vergoeding door de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de vergoeding tijdig en volledig aan de Opdrachtnemer te betalen, vervalt het eigendom met terugwerkende kracht en worden alle reeds verrichte openbaarmakingen door de Opdrachtgever beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de Opdrachtnemer.


8. BEËINDIGING EN OPZEGGING

De Opdrachtgever behoudt te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ________. Hiervoor is geen gegronde reden benodigd.

Ingeval van tussentijdse opzegging is de Opdrachtgever de Opdrachtnemer enkel een betaling verschuldigd voor de reeds verrichte werkzaamheden.

De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van gewichtige redenen.

De Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen indien een dringende reden dit rechtvaardigt. Van een dringende reden is in ieder geval sprake in de volgende gevallen:

  • het overlijden van een van de Partijen;
  • faillietverklaring dan wel surséance van betaling van een van de Partijen;
  • het na sommatie niet-nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst door een van de Partijen;
  • handelingen in strijd met de wet- of regelgeving door een van de Partijen.

Deze overeenkomst zal, behoudens het hierboven gestelde, van rechtswege eindigen door het verloop van de termijn waarvoor zij is aangegaan.


9. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Partijen is beperkt tot het door zijn aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag, verhoogd met het eigen risico. Ingeval er geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot een bedrag van €________ (________).

De Opdrachtnemer is verplicht de nodige verzekeringen af te sluiten die zijn aansprakelijkheidsrisico's voldoende dekken.

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever is aansprakelijk ingeval de Opdrachtnemer schade leidt door een gevaar bij het uitoefenen van de Opdracht, mits het gevaar niet aan de Opdrachtnemer te wijten is en het gevaar niet is meegewogen in de hoogte van de vergoeding.

De Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming door een omstandigheid die niet te voorzien was en niet te wijten valt aan de schuld van beide of een der Partijen in de zin van art. 6:75 BW. Partijen stellen elkaar schriftelijk op de hoogte indien een dergelijke situatie, waarin nakoming van de overeenkomst in het gedrang komt, zich voordoet.


10. 85285558258

8882 82555222 22 2582222 2222225 82 5222 282522222282, 2822 82555222 258858822 82858282222.


11. 5828828555558558555582

25528222 582222 282555 5882 222288222 22228228 22 82582522222 582 82225825 2822 8225 222 52525288222 5828225822 852 52 82555852.


12. 288285558555

525822 25 825522 88 852 852252825282 82 52 282 852 552. 5:82 82 22 25222822 852 52 282522222282 2822 88828225 2222228822 88 22825522, 22282552 8225 25528222 52 222288225285 52 82525255282 82 2285222 22 8228822 222 8252282 852 222 258822 5828225822 852 52 282522222282.

22852 52 82228522282288822 225 552222222252 2282 22 2-2588 222 22285228282828282822 882222 525288222 2252822 222525 228282 8882822, 552 8252552 52 255282 582 2822 82 2285222 88 2282285 522 52852 52 282522222282 22 8228258222.


13. CONFORMITEIT OPDRACHT

De werkzaamheden van de Opdrachtnemer en eindresultaten hieruit voortvloeiend, dienen conform de overeenkomst te zijn.


14. VERTROUWELIJKHEID

De Opdrachtnemer verklaart vertrouwelijk en verantwoordelijk met informatie van de Opdrachtgever of zijn klanten om te gaan.

Het is de Opdrachtnemer verboden deze informatie buiten het kader van de uitvoering van de overeenkomst te verspreiden. Indien de Opdrachtnemer zich niet aan dit artikel houdt, kan van de Opdrachtnemer een schadevergoeding worden geëist in overeenstemming met de ernst van de schending van dit artikel.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft naar redelijkheid ook van toepassing na beëindiging van deze overeenkomst.


15. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverlet.


16. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de Opdracht.


17. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


18. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging, beëindiging of onenigheid met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.


19. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


20. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

de Opdrachtgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_______________________


de Opdrachtnemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT


TUSSEN

________, gevestigd aan ________

hierna te noemen de "Opdrachtgever"


EN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna te noemen de "Opdrachtnemer"

hierna gezamenlijk te noemen de "Partijen"


OVERWEGENDE DAT:

de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever is benaderd om de nader te noemen werkzaamheden te verrichten, en de Opdrachtnemer in staat en bereid is deze werkzaamheden te verrichten;

de Partijen overeen zijn gekomen zich uitsluitend te verbinden op basis van een overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen uitdrukkelijk overeenkomen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen zijn overeengekomen alle afspraken met betrekking tot de Opdracht in deze overeenkomst vast te leggen.


KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:


1. DE OPDRACHT

De Opdrachtnemer zal voor de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst de volgende werkzaamheden verrichten (de "Opdracht"):

________.


2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de normen van een goede Opdrachtnemer in acht houden en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid de Opdracht op een juiste wijze uit te voeren.

Ingeval de Opdrachtnemer op een bepaald tijdstip verwacht dat hij de Opdracht niet of niet naar behoren kan uitvoeren, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Partijen treden alsdan in overleg over mogelijke aanpassingen.

De Opdrachtnemer voert de werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht uit. De Opdrachtgever kan aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer alle benodigde informatie en zaken ten behoeve van de Opdracht te verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voorkomt uit foutief of onjuist verstrekte informatie of zaken.


3. UITBESTEDING AAN DERDEN

De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Opdracht gedeeltelijk of geheel uit te besteden aan derden.


4. VERVANGING

De Opdrachtnemer is in geval van verhindering vrij vervanging aan te wijzen voor de werkzaamheden, mits de vervanging voldoet aan de objectieve kwalificaties. De Opdrachtgever kan de vervanging enkel afwijzen op grond van objectieve maatstaven.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tijdig op de hoogte indien hij verhinderd is in het uitvoeren van de overeenkomst.

De Opdrachtnemer blijft in geval van vervanging onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.


5. DUUR

De overeenkomst vangt aan op ________ en eindigt bij voltooiing van de Opdracht en uiterlijk op ________.

Indien de Opdrachtnemer de Opdracht niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen de Partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst.


6. VERGOEDING

De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer een eenmalige vergoeding van €________ (________) excl. BTW voor het geheel van de werkzaamheden ten behoeve van de Opdracht.

De Opdrachtnemer zal na afloop van de overeenkomst een factuur zenden of doen zenden aan de Opdrachtgever. De factuur zal in ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten.

De Opdrachtgever betaalt de factuur binnen ________ dagen na ontvangst van de factuur.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle overige kosten die redelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. De overige kosten kunnen niet verhaald worden op de Opdrachtgever.


7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Opdrachtgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op informatie of zaken die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden verstrekt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtnemer mag deze informatie of zaken niet kopiëren, verstrekken aan derden of op een andere wijze gebruiken, anders dan ter uitvoering van de Opdracht.

De intellectuele eigendomsrechten van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk komen toe aan de Opdrachtgever, op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de vergoeding door de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de vergoeding tijdig en volledig aan de Opdrachtnemer te betalen, vervalt het eigendom met terugwerkende kracht en worden alle reeds verrichte openbaarmakingen door de Opdrachtgever beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de Opdrachtnemer.


8. BEËINDIGING EN OPZEGGING

De Opdrachtgever behoudt te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ________. Hiervoor is geen gegronde reden benodigd.

Ingeval van tussentijdse opzegging is de Opdrachtgever de Opdrachtnemer enkel een betaling verschuldigd voor de reeds verrichte werkzaamheden.

De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens op grond van gewichtige redenen.

De Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen indien een dringende reden dit rechtvaardigt. Van een dringende reden is in ieder geval sprake in de volgende gevallen:

  • het overlijden van een van de Partijen;
  • faillietverklaring dan wel surséance van betaling van een van de Partijen;
  • het na sommatie niet-nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst door een van de Partijen;
  • handelingen in strijd met de wet- of regelgeving door een van de Partijen.

Deze overeenkomst zal, behoudens het hierboven gestelde, van rechtswege eindigen door het verloop van de termijn waarvoor zij is aangegaan.


9. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Partijen is beperkt tot het door zijn aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag, verhoogd met het eigen risico. Ingeval er geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot een bedrag van €________ (________).

De Opdrachtnemer is verplicht de nodige verzekeringen af te sluiten die zijn aansprakelijkheidsrisico's voldoende dekken.

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever is aansprakelijk ingeval de Opdrachtnemer schade leidt door een gevaar bij het uitoefenen van de Opdracht, mits het gevaar niet aan de Opdrachtnemer te wijten is en het gevaar niet is meegewogen in de hoogte van de vergoeding.

De Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming door een omstandigheid die niet te voorzien was en niet te wijten valt aan de schuld van beide of een der Partijen in de zin van art. 6:75 BW. Partijen stellen elkaar schriftelijk op de hoogte indien een dergelijke situatie, waarin nakoming van de overeenkomst in het gedrang komt, zich voordoet.


10. 85285558258

8882 82555222 22 2582222 2222225 82 5222 282522222282, 2822 82555222 258858822 82858282222.


11. 5828828555558558555582

25528222 582222 282555 5882 222288222 22228228 22 82582522222 582 82225825 2822 8225 222 52525288222 5828225822 852 52 82555852.


12. 288285558555

525822 25 825522 88 852 852252825282 82 52 282 852 552. 5:82 82 22 25222822 852 52 282522222282 2822 88828225 2222228822 88 22825522, 22282552 8225 25528222 52 222288225285 52 82525255282 82 2285222 22 8228822 222 8252282 852 222 258822 5828225822 852 52 282522222282.

22852 52 82228522282288822 225 552222222252 2282 22 2-2588 222 22285228282828282822 882222 525288222 2252822 222525 228282 8882822, 552 8252552 52 255282 582 2822 82 2285222 88 2282285 522 52852 52 282522222282 22 8228258222.


13. CONFORMITEIT OPDRACHT

De werkzaamheden van de Opdrachtnemer en eindresultaten hieruit voortvloeiend, dienen conform de overeenkomst te zijn.


14. VERTROUWELIJKHEID

De Opdrachtnemer verklaart vertrouwelijk en verantwoordelijk met informatie van de Opdrachtgever of zijn klanten om te gaan.

Het is de Opdrachtnemer verboden deze informatie buiten het kader van de uitvoering van de overeenkomst te verspreiden. Indien de Opdrachtnemer zich niet aan dit artikel houdt, kan van de Opdrachtnemer een schadevergoeding worden geëist in overeenstemming met de ernst van de schending van dit artikel.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft naar redelijkheid ook van toepassing na beëindiging van deze overeenkomst.


15. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverlet.


16. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de Opdracht.


17. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


18. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging, beëindiging of onenigheid met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.


19. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


20. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

de Opdrachtgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_______________________


de Opdrachtnemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_______________________