Stageovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer welk type stage de stagiair zal gaan lopen. - Meewerkstage & beroepspraktijkvorming: de stagiair zal bepaalde (functie) werkzaamheden verrichten om ervaring op te doen in de praktijk. - Afstudeerstage & onderzoeksstage: de stagiair zit in de laatste fase van zijn opleiding, en loopt stage ter afronding. Vaak gaat het hierbij om het schrijven van een scriptie of afstudeeropdracht. - Snuffelstage & introductiestage: de stagiair loopt stage ter oriëntatie. Dit helpt bij het kiezen van een studierichting of werkgebied. - Maatschappelijke stage: een stagiair loopt stage, waarbij vrijwilligerswerk verricht wordt. De werkzaamheden dienen als bijdrage aan de samenleving. - Werkstage: een recent afgestudeerde stagiair loopt stage bij een bedrijf en ontvangt hiervoor een bijstandsuitkering. Het doel hiervan is om door te stromen naar een baan.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

STAGEOVEREENKOMST - MEEWERKSTAGE


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Stageverlener"


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Stagiair"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Stagiair werkzaamheden zal verrichten in het kader van een stage bij de Stageverlener;

de Partijen uitdrukkelijk overeenkomen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de
zin van artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen alle overeengekomen afspraken met betrekking tot de stage in deze stageovereenkomst vastleggen.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. DUUR

Deze stageovereenkomst zal aanvangen op ________. Dit zal tevens de eerste dag zijn dat de Stagiair stagewerkzaamheden zal verrichten voor de Stageverlener.

De stageovereenkomst wordt gesloten voor een periode van ________. Derhalve zal de stageperiode eindigen op ________.

De overeenkomst zal van rechtswege eindigen op de einddatum, zonder dat hiervoor voorafgaande bevestiging benodigd is.


2. DOEL VAN DE STAGE

De Stagiair zal een meewerkstage lopen bij de Stageverlener in het kader van het volgende:

________.

De Stagiair zal de stagewerkzaamheden binnen de onderneming van de Stageverlener verrichten met de volgende doelstelling:

________.


3. STAGEWERKZAAMHEDEN

De Stagiair zal in het kader van de stage de gelegenheid krijgen van de Stageverlener om de volgende werkzaamheden te verrichten:

________.

De Stageverlener behoudt zich het recht tot het wijzigen en aanpassen van de werkzaamheden van de Stagiair en de voorwaarden waaronder de Stagiair zijn werkzaamheden verricht, mits de wijzigingen en aanpassingen redelijk zijn in verhouding tot het doel van de stage en de overeengekomen afspraken.


4. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Stagiair zal een totaal van ________ uur aan stagewerkzaamheden verrichten.

De stagewerkzaamheden zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

________.

De Stagiair is aanwezig op de stageplek van ________ uur tot ________ uur.

De Stagiair houdt zich beschikbaar om, indien nodig voor het behalen van de stagedoelstellingen of naar de omstandigheden van de werkzaamheden hier vraag naar is, buiten de vastgestelde arbeidsduur stagewerkzaamheden te verrichten.

De stagewerkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Stageverlener.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


5. STAGEVERGOEDING

De Stagiair ontvangt een bruto stagevergoeding van €________ (________) per uur.

In de stagevergoeding zijn de reiskosten die de Stagiair maakt ten behoeve van de stage opgenomen.

In de stagevergoeding zijn eventuele overige onkosten die de Stagiair maakt ten behoeve van de stage opgenomen.


6. 558885288885258585858 55825858

82 52528585 82588252 2885 52 8252255252522 22588 2222225 82 8528228 8 22 8255885222 22 22528585822 88222 22 258 2885 5825882 82882582 82222222 22 52 825228252255252522 2555 82822 252222 52 22 522522.

82 52528585 258 882 52 5828225822 852 52 8252255252522 52 552882282222 22 2255585222 852 52 5252282582225, 22 5225 522 552 22 882222 22582222, 22828222.

82 882222 52 22525222822 852 52 5252282582225 22852252 52282222222 22 8225885582222 2822 22825822 852 2222588822 22 52 52528585, 22 52 52528585 88 825288852 5222 22 58822 28252 82 5852 22 22222.


7. VERANTWOORDELIJKHEDEN STAGEVERLENER

De Stageverlener draagt zorg voor een veilige omgeving voor de Stagiair, en houdt zich aan alle te nemen maatregelen, zoals deze gelden ten opzichte van een reguliere werknemer.

De Stageverlener is verantwoordelijk voor de naleving van de arbeidswet- en regelgeving, en zorgt ervoor dat er geen arbeidsrelatie zal ontstaan tussen de Stagiair en de Stageverlener.

Voorafgaand aan de begindatum van deze stageovereenkomst, en vóór de eerste dag waarop de Stagiair stage zal lopen, verstrekt de Stageverlener een eventuele risicoanalyse en alle van toepassing zijnde voorschriften en reglementen aan de Stagiair.

De Stageverlener verstrekt tevens alle benodigde materieel aan de Stagiair. Dit blijft in eigendom van de Stageverlener.


8. BEGELEIDING

De Stagiair zal tijdens de stage begeleid worden door (de Stagebegeleider):

________
________
________

De Stagebegeleider vanuit de onderneming van de Stageverlener ziet toe op het volgende:

________.

De Stagebegeleider zal de Stagiair ondersteunen in het verrichten van de werkzaamheden, en de Stagiair kan met vragen of voor uitleg contact opnemen middels de bovenstaande contactgegevens.


9. ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

Ingeval van ziekte of afwezigheid meldt de Stagiair dit zo vroeg mogelijk op de eerste dag van ziekte bij de Stageverlener.

Herstel wordt tevens gemeld bij de Stageverlener.

Gemiste stagedagen wegens ziekte of afwezigheid om een andere reden, dienen te worden ingehaald door de Stagiair aan het einde van de stageperiode.

De Partijen treden in overleg voor de uitvoering en inroostering van de in te halen stagedagen.


10. GEHEIMHOUDING

De Stagiair is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Stageverlener.

Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.


11. BEËINDIGING

De Partijen kunnen de stageovereenkomst op ieder moment beëindigen, mits op grond van een goede of noodzakelijke reden.

Beëindiging van de overeenkomst tijdens de looptijd geschiedt schriftelijk en in overleg tussen de Partijen.


12. AANSPRAKELIJKHEID

De Stageverlener is aansprakelijk voor schade voortkomend uit de werkzaamheden die de Stagiair verricht in het kader van de stage overeenkomstig Artikel 3, dan wel in opdracht van de Stageverlener, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Stagiair die niet is toe te rekenen aan de Stageverlener.


13. VERZEKERINGEN

De Stagiair valt gedurende de stageovereenkomst onder de verzekeringen van de Stageverlener, overeenkomstig een reguliere werknemer binnen de onderneming.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


15. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


16. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


17. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


18. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


19. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de Stageverlener

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________


de Stagiair

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________

Uw document bekijken

STAGEOVEREENKOMST - MEEWERKSTAGE


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Stageverlener"


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Stagiair"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Stagiair werkzaamheden zal verrichten in het kader van een stage bij de Stageverlener;

de Partijen uitdrukkelijk overeenkomen geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de
zin van artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

de Partijen alle overeengekomen afspraken met betrekking tot de stage in deze stageovereenkomst vastleggen.


ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. DUUR

Deze stageovereenkomst zal aanvangen op ________. Dit zal tevens de eerste dag zijn dat de Stagiair stagewerkzaamheden zal verrichten voor de Stageverlener.

De stageovereenkomst wordt gesloten voor een periode van ________. Derhalve zal de stageperiode eindigen op ________.

De overeenkomst zal van rechtswege eindigen op de einddatum, zonder dat hiervoor voorafgaande bevestiging benodigd is.


2. DOEL VAN DE STAGE

De Stagiair zal een meewerkstage lopen bij de Stageverlener in het kader van het volgende:

________.

De Stagiair zal de stagewerkzaamheden binnen de onderneming van de Stageverlener verrichten met de volgende doelstelling:

________.


3. STAGEWERKZAAMHEDEN

De Stagiair zal in het kader van de stage de gelegenheid krijgen van de Stageverlener om de volgende werkzaamheden te verrichten:

________.

De Stageverlener behoudt zich het recht tot het wijzigen en aanpassen van de werkzaamheden van de Stagiair en de voorwaarden waaronder de Stagiair zijn werkzaamheden verricht, mits de wijzigingen en aanpassingen redelijk zijn in verhouding tot het doel van de stage en de overeengekomen afspraken.


4. WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De Stagiair zal een totaal van ________ uur aan stagewerkzaamheden verrichten.

De stagewerkzaamheden zullen plaatsvinden op de volgende dagen:

________.

De Stagiair is aanwezig op de stageplek van ________ uur tot ________ uur.

De Stagiair houdt zich beschikbaar om, indien nodig voor het behalen van de stagedoelstellingen of naar de omstandigheden van de werkzaamheden hier vraag naar is, buiten de vastgestelde arbeidsduur stagewerkzaamheden te verrichten.

De stagewerkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Stageverlener.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


5. STAGEVERGOEDING

De Stagiair ontvangt een bruto stagevergoeding van €________ (________) per uur.

In de stagevergoeding zijn de reiskosten die de Stagiair maakt ten behoeve van de stage opgenomen.

In de stagevergoeding zijn eventuele overige onkosten die de Stagiair maakt ten behoeve van de stage opgenomen.


6. 558885288885258585858 55825858

82 52528585 82588252 2885 52 8252255252522 22588 2222225 82 8528228 8 22 8255885222 22 22528585822 88222 22 258 2885 5825882 82882582 82222222 22 52 825228252255252522 2555 82822 252222 52 22 522522.

82 52528585 258 882 52 5828225822 852 52 8252255252522 52 552882282222 22 2255585222 852 52 5252282582225, 22 5225 522 552 22 882222 22582222, 22828222.

82 882222 52 22525222822 852 52 5252282582225 22852252 52282222222 22 8225885582222 2822 22825822 852 2222588822 22 52 52528585, 22 52 52528585 88 825288852 5222 22 58822 28252 82 5852 22 22222.


7. VERANTWOORDELIJKHEDEN STAGEVERLENER

De Stageverlener draagt zorg voor een veilige omgeving voor de Stagiair, en houdt zich aan alle te nemen maatregelen, zoals deze gelden ten opzichte van een reguliere werknemer.

De Stageverlener is verantwoordelijk voor de naleving van de arbeidswet- en regelgeving, en zorgt ervoor dat er geen arbeidsrelatie zal ontstaan tussen de Stagiair en de Stageverlener.

Voorafgaand aan de begindatum van deze stageovereenkomst, en vóór de eerste dag waarop de Stagiair stage zal lopen, verstrekt de Stageverlener een eventuele risicoanalyse en alle van toepassing zijnde voorschriften en reglementen aan de Stagiair.

De Stageverlener verstrekt tevens alle benodigde materieel aan de Stagiair. Dit blijft in eigendom van de Stageverlener.


8. BEGELEIDING

De Stagiair zal tijdens de stage begeleid worden door (de Stagebegeleider):

________
________
________

De Stagebegeleider vanuit de onderneming van de Stageverlener ziet toe op het volgende:

________.

De Stagebegeleider zal de Stagiair ondersteunen in het verrichten van de werkzaamheden, en de Stagiair kan met vragen of voor uitleg contact opnemen middels de bovenstaande contactgegevens.


9. ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

Ingeval van ziekte of afwezigheid meldt de Stagiair dit zo vroeg mogelijk op de eerste dag van ziekte bij de Stageverlener.

Herstel wordt tevens gemeld bij de Stageverlener.

Gemiste stagedagen wegens ziekte of afwezigheid om een andere reden, dienen te worden ingehaald door de Stagiair aan het einde van de stageperiode.

De Partijen treden in overleg voor de uitvoering en inroostering van de in te halen stagedagen.


10. GEHEIMHOUDING

De Stagiair is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Stageverlener.

Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.


11. BEËINDIGING

De Partijen kunnen de stageovereenkomst op ieder moment beëindigen, mits op grond van een goede of noodzakelijke reden.

Beëindiging van de overeenkomst tijdens de looptijd geschiedt schriftelijk en in overleg tussen de Partijen.


12. AANSPRAKELIJKHEID

De Stageverlener is aansprakelijk voor schade voortkomend uit de werkzaamheden die de Stagiair verricht in het kader van de stage overeenkomstig Artikel 3, dan wel in opdracht van de Stageverlener, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Stagiair die niet is toe te rekenen aan de Stageverlener.


13. VERZEKERINGEN

De Stagiair valt gedurende de stageovereenkomst onder de verzekeringen van de Stageverlener, overeenkomstig een reguliere werknemer binnen de onderneming.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


15. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

Iedere aanvulling, wijziging, of verzoek tot wijziging, dient schriftelijk en in overleg tussen de Partijen plaats te vinden.


16. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


17. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


18. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


19. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de Stageverlener

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________


de Stagiair

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________________