Naar boven

Statuten vereniging

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de vereniging wordt opgericht met beperkte rechtsbevoegdheid (zonder notariële akte) of met volledige rechtsbevoegdheid (bij notariële akte). Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging die zonder notariële akte is opgericht. Dit type vereniging heeft minder rechten, en kan bijvoorbeeld geen gebouwen kopen of erfgenaam zijn. Een bestuurder kan in principe persoonlijk de verplichtingen van de vereniging moeten voldoen. Een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Dit houdt in dat de vereniging dezelfde rechten en plichten heeft als een burger, en bijvoorbeeld gebouwen kan kopen, geldleningen kan verkrijgen, en erfgenaam kan zijn. Een bestuurder hoeft in principe nooit persoonlijk aan de verplichtingen van de vereniging te voldoen. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dient te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hulp
nodig?

STATUTEN

________


1. NAAM EN ZETEL

1.1. De Vereniging draagt de naam: ________ (hierna "de Vereniging").

1.2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente: ________.

1.3. De Vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid.


2. DUUR EN BOEKJAAR

2.1. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

2.2. Ieder boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december (een kalenderjaar).


3. DOEL

3.1. De Vereniging heeft uitsluitend het volgende doel:

________.

3.2. De Vereniging tracht het doel van de Vereniging onder meer te verwezenlijken op de volgende wijze:

________.


4. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit het volgende:

________.


5. LIDMAATSCHAP

5.1. De Vereniging kent leden.

5.2. Het lidmaatschap van de Vereniging is persoonlijk.

5.3. Aan lidmaatschap zijn de volgende vereisten gesteld:

________.

5.4. Het bestuur besluit over de toelating van een lid.

5.5. Bij niet-toelating van een lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.6. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon of op één van de verkrijgende rechtspersonen overeenkomstig de aan de akte van splitsing bijgevoegde beschrijving.


6. BEËINDIGING EN OPZEGGING LIDMAATSCHAP

6.1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging;
d. door ontzetting.

6.2. De Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer:

a. het lid niet langer voldoet aan de in lid 3 van het voorgaande artikel genoemde vereisten, of;
b. redelijkerwijs niet van de Vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten duren.

6.3. Opzegging van een lidmaatschap door de Vereniging geschiedt door het bestuur.

6.4. Opzegging van een lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

6.5. Voorts kan een lidmaatschap worden beëindigd tegen het einde van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten duren.

6.6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld:

a. waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, of;
b. tot fusie of tot splitsing van de Vereniging.

6.7. Ontzetting kan worden uitgesproken wanneer:

a. het lid in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of;
b. het lid de Vereniging op een andere onredelijke wijze benadeelt.

6.8. Ontzetting van een lid geschiedt door het bestuur.

6.9. In het geval van ontzetting wordt het lid onverwijld en schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit, met opgave van redenen.

6.10. Het lid staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting, beroep open op de algemene vergadering.

6.11. Indien een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6.12. De Vereniging verbindt zich de informatie met betrekking tot opzegging ter beschikking te stellen aan de leden, op een zodanige wijze dat de leden de informatie eenvoudig kunnen raadplegen en in ieder geval op de hoofdpagina van de website van de Vereniging.


7. VERPLICHTINGEN LEDEN

7.1. De leden hebben de verplichting tot naleving van het volgende:

a. de statuten en reglementen van de Vereniging;
b. besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en andere organen van de Vereniging.

7.2. Voorts hebben de leden de volgende verplichtingen:

________.

7.3. De leden hebben de plicht zich jegens elkaar en de Vereniging te gedragen naar redelijkheid en billijkheid, waarbij de Vereniging en de doelstelling van de Vereniging niet geschaad wordt.

7.4. Aan de leden kunnen verplichtingen opgelegd worden op de volgende wijze:

________.

7.5. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering.


8. BESTUUR

8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en de vertegenwoordiging van de Vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.

8.2. Voorts heeft het bestuur de bevoegdheden die door de wet, de statuten of aanvullende reglementen zijn opgedragen.

8.3. Bestuurders worden benoemd uit de leden.

8.4. De benoeming van de bestuurders geschiedt op de volgende wijze, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 2:37 BW:

________.

8.5. Een lid wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van: ________ en is maximaal ________ keer herkiesbaar.

8.6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretatis en een penningmeester aan.

8.7. Iedere bestuurder verbindt zich tot een behoorlijke vervulling van zijn taken als bestuurder van de Vereniging.

8.8. Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst, ook als de bestuurder voor bepaalde tijd benoemd is, door het orgaan dat hem heeft benoemd, op de volgende wijze:

________.

8.9. Een bestuurder kan een schriftelijk verzoek tot ontslag indienen bij de overige bestuurders.


9. 88885585282 58 888885558582

________. 822 8282555 555522 2252 8225 522 5828522222 852 222 25558258852 22 255552222822, 28252222228282 5528228 5:22 82 22 55282585222 552822822.

________. 882222 228 2552522 25 528222 852 82525 82222555, 825255228 8258222822 852 52 2252822 5225 52 58222222 82525525822, 852222 522 8282555 22 222 58222222 82525525822 222 8258852 582 2825 52 2522 852 25222 82 52 5252282822 22 522 22822552 828285.

________. 822 8282555 8222 52 858528 22 52 82552 852 85222 22 858222 852 52 5252282822, 222 22288852822, 8225 552 52 58222222 82525525822 225 22252255822.

________. 82 8252222 825522 22525222225 5225 522 8282555.

________. 882222 228 2552522 25 528222 852 82525 82222555, 825255228 8258222822 852 52 2252822 222 222 5222822 8825 2552522 5225 52 58222222 82525525822, 25522 522 8282555 222 255552222822 22 22 8222 5222 225 822522 8225 52 82522 852 52 5252282822.

________. 82 255552222822 82552 22525222225 5225 52 82825555258.

________. 82 255552222822 82552 85822282285 5225 52 58222222 82525525822. 822 8282555 5222 52 58222222 82525525822 225 858282288822 852 52 255552222822 582258822 222 25525 25 528222 852 52 2252822 525522.


10. ALGEMENE VERGADERING

10.1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of aanvullende reglementen zijn opgedragen aan het bestuur.

10.2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook als deze niet in een vergadering bijeen zijn, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits het besluit is genomen met voorkennis van het bestuur.

10.3. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.

10.4. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde een schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

10.5. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld.

10.6. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden ook op als voorzitter en secretaris bij de algemene vergadering.


11. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

11.1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer dit op grond van de wet verplicht is, door middel van een schriftelijke mededeling aan alle leden en met inachtneming van een termijn van veertien dagen.

11.2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, binnen vier weken na indiening van het verzoek.

11.3. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan een in lid 2 bedoeld verzoek binnen veertien dagen na indiening van het verzoek, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot de bijeenroeping op dezelfde wijze als waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, dan wel middels het plaatsen van een advertentie in minstens één veelgelezen dagblad in de vestigingsplaats van de Vereniging.


12. STATUTENWIJZIGING

12.1. De statuten van de Vereniging kunnen enkel gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waarbij bij de oproeping is meegedeeld dat bij de algemene vergadering een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

12.2. De termijn voor oproeping tot een vergadering zoals bedoeld in lid 1, bedraagt ten minste zeven dagen.

12.3. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minstens vijf dagen vóór de algemene vergadering een afschrift van het voorstel voor de leden ter inzage leggen op een daartoe geschikte plaats. Het afschrift dient tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden, ter inzage te liggen.

12.4. Het in de vorige twee leden bepaalde is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen genomen wordt.

12.5. Een besluit tot statutenwijziging heeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig.


13. ONTBINDING VAN DE VERENIGING

13.1. De Vereniging kan worden ontbonden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, door een besluit van de algemene vergadering, waarbij bij de oproeping van de algemene vergadering is meegedeeld dat wordt voorgesteld de Vereniging te ontbinden.

13.2. Lid 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel betreffende de wijziging van statuten zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

13.3. Het batig saldo van de Vereniging in het geval van ontbinding wordt gebruikt ten behoeve van doelstellingen gelijkend aan het doel van de vereniging.

Document
weergeven dat in behandeling is

STATUTEN

________


1. NAAM EN ZETEL

1.1. De Vereniging draagt de naam: ________ (hierna "de Vereniging").

1.2. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente: ________.

1.3. De Vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid.


2. DUUR EN BOEKJAAR

2.1. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

2.2. Ieder boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december (een kalenderjaar).


3. DOEL

3.1. De Vereniging heeft uitsluitend het volgende doel:

________.

3.2. De Vereniging tracht het doel van de Vereniging onder meer te verwezenlijken op de volgende wijze:

________.


4. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit het volgende:

________.


5. LIDMAATSCHAP

5.1. De Vereniging kent leden.

5.2. Het lidmaatschap van de Vereniging is persoonlijk.

5.3. Aan lidmaatschap zijn de volgende vereisten gesteld:

________.

5.4. Het bestuur besluit over de toelating van een lid.

5.5. Bij niet-toelating van een lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

5.6. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon of op één van de verkrijgende rechtspersonen overeenkomstig de aan de akte van splitsing bijgevoegde beschrijving.


6. BEËINDIGING EN OPZEGGING LIDMAATSCHAP

6.1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging;
d. door ontzetting.

6.2. De Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer:

a. het lid niet langer voldoet aan de in lid 3 van het voorgaande artikel genoemde vereisten, of;
b. redelijkerwijs niet van de Vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten duren.

6.3. Opzegging van een lidmaatschap door de Vereniging geschiedt door het bestuur.

6.4. Opzegging van een lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

6.5. Voorts kan een lidmaatschap worden beëindigd tegen het einde van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap voort te laten duren.

6.6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld:

a. waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, of;
b. tot fusie of tot splitsing van de Vereniging.

6.7. Ontzetting kan worden uitgesproken wanneer:

a. het lid in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of;
b. het lid de Vereniging op een andere onredelijke wijze benadeelt.

6.8. Ontzetting van een lid geschiedt door het bestuur.

6.9. In het geval van ontzetting wordt het lid onverwijld en schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit, met opgave van redenen.

6.10. Het lid staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting, beroep open op de algemene vergadering.

6.11. Indien een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6.12. De Vereniging verbindt zich de informatie met betrekking tot opzegging ter beschikking te stellen aan de leden, op een zodanige wijze dat de leden de informatie eenvoudig kunnen raadplegen en in ieder geval op de hoofdpagina van de website van de Vereniging.


7. VERPLICHTINGEN LEDEN

7.1. De leden hebben de verplichting tot naleving van het volgende:

a. de statuten en reglementen van de Vereniging;
b. besluiten van het bestuur, de algemene vergadering en andere organen van de Vereniging.

7.2. Voorts hebben de leden de volgende verplichtingen:

________.

7.3. De leden hebben de plicht zich jegens elkaar en de Vereniging te gedragen naar redelijkheid en billijkheid, waarbij de Vereniging en de doelstelling van de Vereniging niet geschaad wordt.

7.4. Aan de leden kunnen verplichtingen opgelegd worden op de volgende wijze:

________.

7.5. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering.


8. BESTUUR

8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en de vertegenwoordiging van de Vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.

8.2. Voorts heeft het bestuur de bevoegdheden die door de wet, de statuten of aanvullende reglementen zijn opgedragen.

8.3. Bestuurders worden benoemd uit de leden.

8.4. De benoeming van de bestuurders geschiedt op de volgende wijze, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 2:37 BW:

________.

8.5. Een lid wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van: ________ en is maximaal ________ keer herkiesbaar.

8.6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretatis en een penningmeester aan.

8.7. Iedere bestuurder verbindt zich tot een behoorlijke vervulling van zijn taken als bestuurder van de Vereniging.

8.8. Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst, ook als de bestuurder voor bepaalde tijd benoemd is, door het orgaan dat hem heeft benoemd, op de volgende wijze:

________.

8.9. Een bestuurder kan een schriftelijk verzoek tot ontslag indienen bij de overige bestuurders.


9. 88885585282 58 888885558582

________. 822 8282555 555522 2252 8225 522 5828522222 852 222 25558258852 22 255552222822, 28252222228282 5528228 5:22 82 22 55282585222 552822822.

________. 882222 228 2552522 25 528222 852 82525 82222555, 825255228 8258222822 852 52 2252822 5225 52 58222222 82525525822, 852222 522 8282555 22 222 58222222 82525525822 222 8258852 582 2825 52 2522 852 25222 82 52 5252282822 22 522 22822552 828285.

________. 822 8282555 8222 52 858528 22 52 82552 852 85222 22 858222 852 52 5252282822, 222 22288852822, 8225 552 52 58222222 82525525822 225 22252255822.

________. 82 8252222 825522 22525222225 5225 522 8282555.

________. 882222 228 2552522 25 528222 852 82525 82222555, 825255228 8258222822 852 52 2252822 222 222 5222822 8825 2552522 5225 52 58222222 82525525822, 25522 522 8282555 222 255552222822 22 22 8222 5222 225 822522 8225 52 82522 852 52 5252282822.

________. 82 255552222822 82552 22525222225 5225 52 82825555258.

________. 82 255552222822 82552 85822282285 5225 52 58222222 82525525822. 822 8282555 5222 52 58222222 82525525822 225 858282288822 852 52 255552222822 582258822 222 25525 25 528222 852 52 2252822 525522.


10. ALGEMENE VERGADERING

10.1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of aanvullende reglementen zijn opgedragen aan het bestuur.

10.2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook als deze niet in een vergadering bijeen zijn, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits het besluit is genomen met voorkennis van het bestuur.

10.3. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.

10.4. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde een schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

10.5. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld.

10.6. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden ook op als voorzitter en secretaris bij de algemene vergadering.


11. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

11.1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer dit op grond van de wet verplicht is, door middel van een schriftelijke mededeling aan alle leden en met inachtneming van een termijn van veertien dagen.

11.2. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, binnen vier weken na indiening van het verzoek.

11.3. Indien het bestuur geen gevolg geeft aan een in lid 2 bedoeld verzoek binnen veertien dagen na indiening van het verzoek, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot de bijeenroeping op dezelfde wijze als waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, dan wel middels het plaatsen van een advertentie in minstens één veelgelezen dagblad in de vestigingsplaats van de Vereniging.


12. STATUTENWIJZIGING

12.1. De statuten van de Vereniging kunnen enkel gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waarbij bij de oproeping is meegedeeld dat bij de algemene vergadering een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

12.2. De termijn voor oproeping tot een vergadering zoals bedoeld in lid 1, bedraagt ten minste zeven dagen.

12.3. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minstens vijf dagen vóór de algemene vergadering een afschrift van het voorstel voor de leden ter inzage leggen op een daartoe geschikte plaats. Het afschrift dient tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden, ter inzage te liggen.

12.4. Het in de vorige twee leden bepaalde is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden of afgevaardigden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen genomen wordt.

12.5. Een besluit tot statutenwijziging heeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig.


13. ONTBINDING VAN DE VERENIGING

13.1. De Vereniging kan worden ontbonden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, door een besluit van de algemene vergadering, waarbij bij de oproeping van de algemene vergadering is meegedeeld dat wordt voorgesteld de Vereniging te ontbinden.

13.2. Lid 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel betreffende de wijziging van statuten zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

13.3. Het batig saldo van de Vereniging in het geval van ontbinding wordt gebruikt ten behoeve van doelstellingen gelijkend aan het doel van de vereniging.