Sub-verwerkersovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de verwerker een bedrijf of een individueel persoon is. De verwerker krijgt de opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke om persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke van de betrokken personen heeft verzameld, te verwerken. De verwerker schakelt hier op zijn beurt een sub-verwerker voor in. De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, of een ander orgaan dat beslist dat persoonsgegevens voor een bepaald doel verwerkt worden en schakelt voor de verwerking hiervan een derde in. Persoonsgegevens is informatie die een bepaald persoon kunnen identificeren, zowel direct (bv. een naam) als indirect (bv. een IP-adres). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt iedere manier van gebruik van de persoonsgegevens verstaan (bv. opslaan, wijzigen of analyseren).

Hulp
nodig?
Model bewerken

SUB-VERWERKERSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________

hierna de "Verwerker"


EN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________

hierna de "Sub-verwerker"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Verwerker in het kader van een opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens zal verwerken waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad;

de Sub-verwerker in opdracht van de Verwerker persoonsgegevens verwerkt waarover de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beschikking heeft;

de Verwerker zich bij het geven van de opdracht aan de Sub-verwerker houdt aan de instructies voor en het doel van de verwerking overeenkomstig de Verwerkersovereenkomst tussen de Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke;

deze overeenkomst de verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker onverlet laat;

de Partijen de gemaakte afspraken zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 en 4 van de Verordening (EU) 2016/679 in deze Verwerkersovereenkomst vastleggen;

de Partijen zich verbinden om de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming na te leven;

alle begrippen die in deze Verwerkersovereenkomst gebruikt worden en in de Verordening (EU) 2016/679 zijn gedefinieerd, de betekenis hebben die door de Verordening (EU) 2016/679 aan de begrippen is gegeven;

de bepalingen in deze overeenkomst geïnterpreteerd dienen te worden in het kader van de Verordening (EU) 2016/679.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

1. Deze Sub-verwerkersovereenkomst is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens door de Sub-verwerker, zoals overeengekomen tussen de Partijen.

2. Als bijlage aan deze overeenkomst is een overzicht toegevoegd, waarin het volgende omschreven is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens:

 • het onderwerp en de duur van de verwerking;
 • de aard en het doel van de verwerking;
 • het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt;
 • de categorieën van betrokkenen;
 • de rechten en verplichtingen.


2. DUUR

1. Deze verwerkersovereenkomst vangt aan op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend door beide Partijen.

2. De overeenkomst duurt voort voor dezelfde termijn als waarvoor de Sub-verwerker in opdracht van de Verwerker persoonsgegevens verwerkt, ofwel tot het moment waarop de Sub-verwerker alle persoonsgegevens permanent heeft gewist.

3. Na afloop van de verwerkingsdiensten wist de Sub-verwerker, en indien van toepassing alle door hem ingeschakelde verwerkers en personen die bij de Sub-verwerker in dienst zijn, alle persoonsgegevens, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

4. Geen der Partijen kan de overeenkomst tussentijds opzeggen.

5. In het geval dat de opdracht die is gegeven door de Verwerker aan de Sub-verwerker wordt beëindigd, zal de verwerkingsovereenkomst eindigen op hetzelfde moment en zullen de persoonsgegevens worden gewist door de Sub-verwerker.

6. Na afloop zullen bepalingen die betrekking hebben op situaties die zich na beëindiging van de overeenkomst kunnen voordoen, van toepassing blijven.


3. INSTRUCTIES

1. De Sub-verwerker is enkel toegestaan de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de schriftelijke instructies van de Verwerker.

2. Het in lid 1 bedoelde verbod op het verwerken van de persoonsgegevens zonder een schriftelijke instructie hiertoe van de Verwerker, is niet van toepassing indien wet- en regelgeving de Sub-verwerker verplicht tot verwerking. In dat geval brengt de Sub-verwerker de Verwerker onverwijld op de hoogte van de betreffende wet- en regelgeving, tenzij wet- en regelgeving dit uitdrukkelijk en om gewichtige redenen niet toelaat.

3. Indien de Sub-verwerker veronderstelt dat een schriftelijke instructie van de Verwerker in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming, brengt de Sub-verwerker de Verwerker hiervan onverwijld op de hoogte, alvorens de instructie al dan niet op te volgen.


4. DOEL

1. De Sub-verwerker is enkel toegestaan de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het door de Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde doel, zoals vermeld in het als bijlage toegevoegde overzicht, tenzij de Sub-verwerker nadere instructies krijgt.

2. Het is de Sub-verwerker niet toegestaan de persoonsgegevens voor afwijkende of eigen doeleinden te verwerken.

3. De verwerking van de persoonsgegevens vindt niet langer plaats dan noodzakelijk voor de doelstellingen en binnen het tijdsbestek zoals vermeld in het aan de bijlage toegevoegde overzicht.


5. GEHEIMHOUDING

1. De Sub-verwerker verbindt zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. De Sub-verwerker draagt er zorg voor dat alle door hem tot verwerking van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich eveneens verbinden tot geheimhouding van de persoonsgegevens, dan wel door een wettelijke verplichting aan geheimhouding zijn gebonden.


6. BEVEILIGING

1. De Sub-verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens, die, waar passend, onder meer de maatregelen overeenkomstig artikel 32 lid 1 van de Verordening (EU) 2016/679 omvatten.

2. Het beschermingsniveau wordt afgestemd aan de hand van de risico's welke aan de verwerking zijn verbonden.

3. Bij het bepalen van passende maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, omvang, context en het doel van de gegevensverwerking.

4. Indien bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, worden de beveiligingsmaatregelen hierop specifiek aangepast.

5. De Sub-verwerker draagt zorg dat de personen die onder het gezag van de Sub-verwerker werkzaam zijn en toegang hebben tot de persoonsgegevens, de persoonsgegevens enkel verwerken voor zover noodzakelijk en overeenkomstig de opdracht die is gegeven door de Verwerker, tenzij wet- en regelgeving de persoon verplicht tot verwerking.

6. Aansluiting bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringsmechanisme kan gebruikt worden om aan te tonen dat voldoende maatregelen, als bedoeld in dit artikel, worden getroffen.


7. INSCHAKELEN VAN DERDEN

1. Indien de Sub-verwerker een derde in wenst te schakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens, dient de Sub-verwerker voor iedere derde voorafgaande schriftelijke specifieke toestemming te krijgen van de Verwerker.

2. Een verzoek tot het inschakelen van een derde dient ten minste ________ dagen voorafgaand aan de voorgenomen aanvangsdatum van de werkzaamheden van de derde, ingediend te worden bij de Verwerker. De Sub-verwerker verstrekt de Verwerker de benodigde informatie om het verzoek te kunnen beoordelen.

3. De Verwerker is gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan het inschakelen van derden.

4. Wanneer een derde wordt ingeschakeld, worden aan de derde middels een overeenkomst dezelfde verplichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming opgelegd, als de verplichtingen bedoeld in artikel 6.

5. Iedere derde voldoet ten minste aan de vereisten waaraan de Sub-verwerker dient te voldoen en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Sub-verwerker in overeenstemming met de opdracht die is gegeven door de Verwerker, tenzij wet- en regelgeving de derde verplicht tot verwerking.

6. Op verzoek van de Verwerker, dient de Sub-verwerker een kopie van de overeenkomst tussen de Sub-verwerker en de derde te verstrekken aan de Verwerker.

7. De Sub-verwerker draagt er zorg voor dat de derde voldoet aan de verplichtingen voor verwerkers krachtens deze overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming.

8. De Sub-verwerker blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de niet-nakoming van de verplichtingen van de derden en voor de uitvoering van de verwerking door de derden.


8. BIJSTAND

1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent de Sub-verwerker, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, bijstand bij het beantwoorden van verzoeken tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, zoals vastgesteld in Hoofdstuk III van de Verordening (EU) 2016/679. Indien de Sub-verwerker een dergelijk verzoek ontvangt van een betrokkene, licht de Sub-verwerker de Verwerker onverwijld in over het verzoek.

2. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, verleent de Sub-verwerker tevens bijstand bij het vervullen van de plichten met betrekking tot:

 • de beveiliging van de verwerking, overeenkomstig artikel 32 van de Verordening (EU) 2016/679;
 • de melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, overeenkomstig artikel 33 van de Verordening (EU) 2016/679;
 • de mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene, overeenkomstig artikel 34 van de Verordening (EU) 2016/679
 • de "gegevensbeschermingseffectbeoordeling", overeenkomstig artikel 35 van de Verordening (EU) 2016/679;
 • de voorafgaande raadpleging, overeenkomstig artikel 36 van de Verordening (EU) 2016/679.

3. De Sub-verwerker brengt de Verwerker onverwijld, en binnen ________ uur, op de hoogte nadat hij kennis heeft genomen van een datalek of een andere inbreuk in verband met de persoonsgegevens. De Sub-verwerker verstrekt alle informatie die hem bekend is en van belang kan zijn aan de Verwerker, en ten minste hetgeen bepaald in artikel 33 lid 3 van de Verordening (EU) 2016/679.


9. DOORGIFTEN AAN DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

1. Doorgifte door de Sub-verwerker van de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie vindt enkel plaats indien de Verwerker hiervoor een schriftelijke en uitdrukkelijke instructie heeft gegeven of indien wet- en regelgeving de Sub-verwerker hiertoe verplicht.

2. Doorgifte door de Sub-verwerker van de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie geschiedt slechts indien aan de voorwaarden van Hoofdstuk V van de Verordening (EU) 2016/679 is voldaan.


10. 88255582 58 858555

________. 82 25528222 825882522 2885 52 822258252 8222525282 22 82582522222 22 22528252822 22 82582222 222 8252282 852 82225282 852 25222822 852 52 82 5222 282522222282 85822282252 82528885282222 22 8222288222 82528885282222 5225 52 2222885252552252 5522582282.

________. 82 558-825825225 82588252 2885 22528252822 22 52 225822 88255522 22 82582222 552 555828, 855522525 8282282828, 5225 52 525825225 22 5225 522 552 22 882222 82225282558, 225 82225282 852 25222822 852 52 82 5222 282522222282 85822282252 82528885282222 22 8222288222 82528885282222 852 52 558-825825225.

________. 82 558-825825225 825825222 5882 822258252 8222525282 552 52 525825225, 22 25222822 852 52 82 5222 282522222282 85822282252 82528885282222 22 8222288222 82528885282222 852 52 558-825825225 552 22 22222.


11. NIET-NALEVING EN BEËINDIGING

1. De Verwerker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in het geval van voortdurende of fundamentele schending van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of wet- en regelgeving door de Sub-verwerker.

2. In het geval dat de Sub-verwerker in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt de Sub-verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke beschouwd met betrekking tot die verwerking, onverminderd artikelen 82, 83 en 84 van de Verordening (EU) 2016/679.

3. Indien de Sub-verwerker niet kan voldoen of verwacht niet te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, brengt hij de Verwerker hierover onverwijld op de hoogte. Onverminderd de bepalingen in toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming, kan de Verwerker de opdracht geven aan de Sub-verwerker om de uitvoering van de verwerking op te schorten totdat de Sub-verwerker aan zijn verplichtingen voldoet. Indien de Sub-verwerker niet binnen redelijke tijd de werkzaamheden kan hervatten, heeft de Verwerker het recht de overeenkomst te beëindigen.

4. De Verwerker kan de Sub-verwerker aansprakelijk stellen voor schade voortkomend uit het toerekenbaar niet-nakomen of schenden van bepalingen uit deze overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming door de Sub-verwerker.

5. De Sub-verwerker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de Sub-verwerker de Verwerker op de hoogte heeft gebracht van een door de Verwerker verstrekte instructie die strijdig is met toepasselijke wet- en regelgeving, en de Sub-verwerker de instructies alsnog dient op te volgen.


12. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming wijzigt, zullen de Partijen deze overeenkomst aanpassen om te blijven voldoen aan de verplichtingen in het kader van persoonsgegevensverwerking.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


de Verwerker

________ vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________


de Sub-verwerker

________ vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

SUB-VERWERKERSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________

hierna de "Verwerker"


EN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in hoedanigheid van ________

hierna de "Sub-verwerker"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Verwerker in het kader van een opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens zal verwerken waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad;

de Sub-verwerker in opdracht van de Verwerker persoonsgegevens verwerkt waarover de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beschikking heeft;

de Verwerker zich bij het geven van de opdracht aan de Sub-verwerker houdt aan de instructies voor en het doel van de verwerking overeenkomstig de Verwerkersovereenkomst tussen de Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke;

deze overeenkomst de verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker onverlet laat;

de Partijen de gemaakte afspraken zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 en 4 van de Verordening (EU) 2016/679 in deze Verwerkersovereenkomst vastleggen;

de Partijen zich verbinden om de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming na te leven;

alle begrippen die in deze Verwerkersovereenkomst gebruikt worden en in de Verordening (EU) 2016/679 zijn gedefinieerd, de betekenis hebben die door de Verordening (EU) 2016/679 aan de begrippen is gegeven;

de bepalingen in deze overeenkomst geïnterpreteerd dienen te worden in het kader van de Verordening (EU) 2016/679.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

1. Deze Sub-verwerkersovereenkomst is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens door de Sub-verwerker, zoals overeengekomen tussen de Partijen.

2. Als bijlage aan deze overeenkomst is een overzicht toegevoegd, waarin het volgende omschreven is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens:

 • het onderwerp en de duur van de verwerking;
 • de aard en het doel van de verwerking;
 • het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt;
 • de categorieën van betrokkenen;
 • de rechten en verplichtingen.


2. DUUR

1. Deze verwerkersovereenkomst vangt aan op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend door beide Partijen.

2. De overeenkomst duurt voort voor dezelfde termijn als waarvoor de Sub-verwerker in opdracht van de Verwerker persoonsgegevens verwerkt, ofwel tot het moment waarop de Sub-verwerker alle persoonsgegevens permanent heeft gewist.

3. Na afloop van de verwerkingsdiensten wist de Sub-verwerker, en indien van toepassing alle door hem ingeschakelde verwerkers en personen die bij de Sub-verwerker in dienst zijn, alle persoonsgegevens, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

4. Geen der Partijen kan de overeenkomst tussentijds opzeggen.

5. In het geval dat de opdracht die is gegeven door de Verwerker aan de Sub-verwerker wordt beëindigd, zal de verwerkingsovereenkomst eindigen op hetzelfde moment en zullen de persoonsgegevens worden gewist door de Sub-verwerker.

6. Na afloop zullen bepalingen die betrekking hebben op situaties die zich na beëindiging van de overeenkomst kunnen voordoen, van toepassing blijven.


3. INSTRUCTIES

1. De Sub-verwerker is enkel toegestaan de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de schriftelijke instructies van de Verwerker.

2. Het in lid 1 bedoelde verbod op het verwerken van de persoonsgegevens zonder een schriftelijke instructie hiertoe van de Verwerker, is niet van toepassing indien wet- en regelgeving de Sub-verwerker verplicht tot verwerking. In dat geval brengt de Sub-verwerker de Verwerker onverwijld op de hoogte van de betreffende wet- en regelgeving, tenzij wet- en regelgeving dit uitdrukkelijk en om gewichtige redenen niet toelaat.

3. Indien de Sub-verwerker veronderstelt dat een schriftelijke instructie van de Verwerker in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming, brengt de Sub-verwerker de Verwerker hiervan onverwijld op de hoogte, alvorens de instructie al dan niet op te volgen.


4. DOEL

1. De Sub-verwerker is enkel toegestaan de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het door de Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde doel, zoals vermeld in het als bijlage toegevoegde overzicht, tenzij de Sub-verwerker nadere instructies krijgt.

2. Het is de Sub-verwerker niet toegestaan de persoonsgegevens voor afwijkende of eigen doeleinden te verwerken.

3. De verwerking van de persoonsgegevens vindt niet langer plaats dan noodzakelijk voor de doelstellingen en binnen het tijdsbestek zoals vermeld in het aan de bijlage toegevoegde overzicht.


5. GEHEIMHOUDING

1. De Sub-verwerker verbindt zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. De Sub-verwerker draagt er zorg voor dat alle door hem tot verwerking van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich eveneens verbinden tot geheimhouding van de persoonsgegevens, dan wel door een wettelijke verplichting aan geheimhouding zijn gebonden.


6. BEVEILIGING

1. De Sub-verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens, die, waar passend, onder meer de maatregelen overeenkomstig artikel 32 lid 1 van de Verordening (EU) 2016/679 omvatten.

2. Het beschermingsniveau wordt afgestemd aan de hand van de risico's welke aan de verwerking zijn verbonden.

3. Bij het bepalen van passende maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, omvang, context en het doel van de gegevensverwerking.

4. Indien bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, worden de beveiligingsmaatregelen hierop specifiek aangepast.

5. De Sub-verwerker draagt zorg dat de personen die onder het gezag van de Sub-verwerker werkzaam zijn en toegang hebben tot de persoonsgegevens, de persoonsgegevens enkel verwerken voor zover noodzakelijk en overeenkomstig de opdracht die is gegeven door de Verwerker, tenzij wet- en regelgeving de persoon verplicht tot verwerking.

6. Aansluiting bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringsmechanisme kan gebruikt worden om aan te tonen dat voldoende maatregelen, als bedoeld in dit artikel, worden getroffen.


7. INSCHAKELEN VAN DERDEN

1. Indien de Sub-verwerker een derde in wenst te schakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens, dient de Sub-verwerker voor iedere derde voorafgaande schriftelijke specifieke toestemming te krijgen van de Verwerker.

2. Een verzoek tot het inschakelen van een derde dient ten minste ________ dagen voorafgaand aan de voorgenomen aanvangsdatum van de werkzaamheden van de derde, ingediend te worden bij de Verwerker. De Sub-verwerker verstrekt de Verwerker de benodigde informatie om het verzoek te kunnen beoordelen.

3. De Verwerker is gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan het inschakelen van derden.

4. Wanneer een derde wordt ingeschakeld, worden aan de derde middels een overeenkomst dezelfde verplichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming opgelegd, als de verplichtingen bedoeld in artikel 6.

5. Iedere derde voldoet ten minste aan de vereisten waaraan de Sub-verwerker dient te voldoen en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Sub-verwerker in overeenstemming met de opdracht die is gegeven door de Verwerker, tenzij wet- en regelgeving de derde verplicht tot verwerking.

6. Op verzoek van de Verwerker, dient de Sub-verwerker een kopie van de overeenkomst tussen de Sub-verwerker en de derde te verstrekken aan de Verwerker.

7. De Sub-verwerker draagt er zorg voor dat de derde voldoet aan de verplichtingen voor verwerkers krachtens deze overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming.

8. De Sub-verwerker blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de niet-nakoming van de verplichtingen van de derden en voor de uitvoering van de verwerking door de derden.


8. BIJSTAND

1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent de Sub-verwerker, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, bijstand bij het beantwoorden van verzoeken tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, zoals vastgesteld in Hoofdstuk III van de Verordening (EU) 2016/679. Indien de Sub-verwerker een dergelijk verzoek ontvangt van een betrokkene, licht de Sub-verwerker de Verwerker onverwijld in over het verzoek.

2. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, verleent de Sub-verwerker tevens bijstand bij het vervullen van de plichten met betrekking tot:

 • de beveiliging van de verwerking, overeenkomstig artikel 32 van de Verordening (EU) 2016/679;
 • de melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit, overeenkomstig artikel 33 van de Verordening (EU) 2016/679;
 • de mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene, overeenkomstig artikel 34 van de Verordening (EU) 2016/679
 • de "gegevensbeschermingseffectbeoordeling", overeenkomstig artikel 35 van de Verordening (EU) 2016/679;
 • de voorafgaande raadpleging, overeenkomstig artikel 36 van de Verordening (EU) 2016/679.

3. De Sub-verwerker brengt de Verwerker onverwijld, en binnen ________ uur, op de hoogte nadat hij kennis heeft genomen van een datalek of een andere inbreuk in verband met de persoonsgegevens. De Sub-verwerker verstrekt alle informatie die hem bekend is en van belang kan zijn aan de Verwerker, en ten minste hetgeen bepaald in artikel 33 lid 3 van de Verordening (EU) 2016/679.


9. DOORGIFTEN AAN DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

1. Doorgifte door de Sub-verwerker van de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie vindt enkel plaats indien de Verwerker hiervoor een schriftelijke en uitdrukkelijke instructie heeft gegeven of indien wet- en regelgeving de Sub-verwerker hiertoe verplicht.

2. Doorgifte door de Sub-verwerker van de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie geschiedt slechts indien aan de voorwaarden van Hoofdstuk V van de Verordening (EU) 2016/679 is voldaan.


10. 88255582 58 858555

________. 82 25528222 825882522 2885 52 822258252 8222525282 22 82582522222 22 22528252822 22 82582222 222 8252282 852 82225282 852 25222822 852 52 82 5222 282522222282 85822282252 82528885282222 22 8222288222 82528885282222 5225 52 2222885252552252 5522582282.

________. 82 558-825825225 82588252 2885 22528252822 22 52 225822 88255522 22 82582222 552 555828, 855522525 8282282828, 5225 52 525825225 22 5225 522 552 22 882222 82225282558, 225 82225282 852 25222822 852 52 82 5222 282522222282 85822282252 82528885282222 22 8222288222 82528885282222 852 52 558-825825225.

________. 82 558-825825225 825825222 5882 822258252 8222525282 552 52 525825225, 22 25222822 852 52 82 5222 282522222282 85822282252 82528885282222 22 8222288222 82528885282222 852 52 558-825825225 552 22 22222.


11. NIET-NALEVING EN BEËINDIGING

1. De Verwerker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in het geval van voortdurende of fundamentele schending van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of wet- en regelgeving door de Sub-verwerker.

2. In het geval dat de Sub-verwerker in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt de Sub-verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke beschouwd met betrekking tot die verwerking, onverminderd artikelen 82, 83 en 84 van de Verordening (EU) 2016/679.

3. Indien de Sub-verwerker niet kan voldoen of verwacht niet te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, brengt hij de Verwerker hierover onverwijld op de hoogte. Onverminderd de bepalingen in toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming, kan de Verwerker de opdracht geven aan de Sub-verwerker om de uitvoering van de verwerking op te schorten totdat de Sub-verwerker aan zijn verplichtingen voldoet. Indien de Sub-verwerker niet binnen redelijke tijd de werkzaamheden kan hervatten, heeft de Verwerker het recht de overeenkomst te beëindigen.

4. De Verwerker kan de Sub-verwerker aansprakelijk stellen voor schade voortkomend uit het toerekenbaar niet-nakomen of schenden van bepalingen uit deze overeenkomst of toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming door de Sub-verwerker.

5. De Sub-verwerker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de Sub-verwerker de Verwerker op de hoogte heeft gebracht van een door de Verwerker verstrekte instructie die strijdig is met toepasselijke wet- en regelgeving, en de Sub-verwerker de instructies alsnog dient op te volgen.


12. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming wijzigt, zullen de Partijen deze overeenkomst aanpassen om te blijven voldoen aan de verplichtingen in het kader van persoonsgegevensverwerking.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


de Verwerker

________ vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________


de Sub-verwerker

________ vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________