Naar boven

Thuiswerkovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Werkgever waar de Werknemer die vanuit huis gaat werken in dienst is, een bedrijf of een individueel persoon is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

THUISWERKOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Werkgever"

EN

________, wonende aan ________

hierna de "Werknemer"


hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Werknemer in dienst is van de Werkgever in de functie van ________, en een contract heeft met startdatum ________;

deze Thuiswerkovereenkomst wordt aangemerkt als een aanvulling op de tussen de Partijen geldende Arbeidsovereenkomst;

onder thuiswerken wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden vanuit huis, voor tenminste een gedeelte van het werkschema;

onder thuiswerkplek wordt verstaan de locatie in de woonruimte van de Werknemer waar hij zijn werkzaamheden op afstand zal verrichten;

de Werknemer een thuiswerkplek inventarisatie heeft uitgevoerd en daaruit is gebleken dat de thuiswerkplek geschikt is voor thuiswerken en voldoet aan de Arbeidsomstandigheden voorwaarden;

de Partijen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in deze Thuiswerkovereenkomst.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. OMVANG WERKZAAMHEDEN

De Werknemer zal thuiswerken op 1 dag per werkweek, zijnde: maandag.

De Werknemer zal op de bovengenoemde dag thuiswerken tijdens de volgende uren:

________.

De Werkgever behoudt het recht om de Werknemer incidenteel naar de reguliere werkplek te doen komen.


2. DUUR

De Thuiswerkovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________.

Er geldt een proefperiode tot ________. Binnen deze proefperiode zijn beide Partijen gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen.

De Thuiswerkovereenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden in overeenstemming met de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden.


3. VOORWAARDEN

De Werknemer zal zijn werkzaamheden zorgvuldig en correct uitvoeren op de tijd en wijze zoals overeengekomen met de Werkgever of vastgesteld in de Arbeidsovereenkomst.

De Werknemer gaat akkoord met controle en evaluatie van het thuis verrichte werk en is verplicht instructies van de Werkgever op te volgen.

De Werkgever zal het thuis verrichte werk op dezelfde wijze beoordelen als het op de reguliere werkplek verrichte werk.

De Werkgever draagt zorg voor de vereisten aan de ergonomisch ingerichte thuiswerkplek, zoals vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Indien de thuiswerkplek niet aan de vereisten voldoet, komen de aanpassingen ter verbetering van de thuiswerkplek ten laste van de Werkgever.


4. VOORZIENINGEN

De Werkgever stelt de nodige voorzieningen voor de thuiswerkplek van de Werknemer beschikbaar.

De voorzieningen blijven eigendom van de Werkgever.

Indien de Arbeidsovereenkomst van de Werknemer eindigt of indien de Werknemer niet langer vanuit huis zal werken, worden de voorzieningen in goede staat ingeleverd bij de Werkgever. Hierbij wordt rekening gehouden met normale slijtage en veroudering. Ingeval de voorzieningen niet of niet in goede staat ingeleverd worden, zal de Werknemer een door de Werkgever naar redelijkheid te bepalen vergoeding betalen. De vergoeding voor de voorzieningen wordt verrekend tussen de Partijen.


5. VERGOEDING

De Werkgever betaalt aan de Werknemer een thuiswerkvergoeding ten bedrage van €________ (________) per thuis gewerkte dag. De betaling van de vergoeding wordt maandelijks voldaan tezamen met de salarisuitbetaling.


6. BEREIKBAARHEID

De Werknemer verklaart op thuiswerkdagen bereikbaar te zijn via de Telefoon tijdens de volgende uren:

________.

In overleg met de Werkgever kan hiervan worden afgeweken.


7. BEVEILIGING EN PRIVACY

De Werknemer zal op behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met bedrijfsinformatie en het bedrijfssysteem.

De Werknemer zal afdoende maatregelen nemen om beveiligingsrisico's en privacy risico's met betrekking tot bedrijfsinformatie en het bedrijfssysteem te minimaliseren en verklaart alle aanwijzingen en opdrachten van de Werkgever en door hem aan te wijzen personen op te volgen.


8. BEËINDIGING

De Thuiswerkovereenkomst eindigt van rechtswege op de in de overeenkomst opgenomen einddatum.

De Werkgever is gerechtigd de Thuiswerkovereenkomst voor de einddatum schriftelijk te beëindigen, met een opzegtermijn van ________. De Werknemer zal de werkzaamheden na beëindiging verrichten op een door de Werkgever aan te wijzen plaats.

De Werknemer is gerechtigd de Thuiswerkovereenkomst voor de einddatum schriftelijk te beëindigen, mits de Werkgever een alternatieve werkplek aan de Werknemer ter beschikking kan stellen, welke voldoet aan de vereisten.

Indien de Arbeidsovereenkomst tussen de Werknemer en de Werkgever eindigt, zal de Thuiswerkovereenkomst gelijktijdig eindigen.

Ingeval van beëindiging van deze overeenkomst tijdens de looptijd van de Arbeidsovereenkomst, worden de afspraken omtrent werkplek en werkuren zoals vastgelegd in de Arbeidsovereenkomst opnieuw van toepassing.


9. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

525822 222 5228 852 5222 282522222282 282282 22 8252822828555 88, 552 8552 582 52 2285825285 852 52 5282 852 52 282522222282 22825822.


10. 585285552585 85885

82 5222 282522222282 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.

52 22858 852 82228882 88 52 828528522 82 522 55522588822222 8555 52 5828225822 852 5222 282522222282 28552888252 8282225.


11. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud, en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de
Werkgever

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

THUISWERKOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Werkgever"

EN

________, wonende aan ________

hierna de "Werknemer"


hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Werknemer in dienst is van de Werkgever in de functie van ________, en een contract heeft met startdatum ________;

deze Thuiswerkovereenkomst wordt aangemerkt als een aanvulling op de tussen de Partijen geldende Arbeidsovereenkomst;

onder thuiswerken wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden vanuit huis, voor tenminste een gedeelte van het werkschema;

onder thuiswerkplek wordt verstaan de locatie in de woonruimte van de Werknemer waar hij zijn werkzaamheden op afstand zal verrichten;

de Werknemer een thuiswerkplek inventarisatie heeft uitgevoerd en daaruit is gebleken dat de thuiswerkplek geschikt is voor thuiswerken en voldoet aan de Arbeidsomstandigheden voorwaarden;

de Partijen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in deze Thuiswerkovereenkomst.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. OMVANG WERKZAAMHEDEN

De Werknemer zal thuiswerken op 1 dag per werkweek, zijnde: maandag.

De Werknemer zal op de bovengenoemde dag thuiswerken tijdens de volgende uren:

________.

De Werkgever behoudt het recht om de Werknemer incidenteel naar de reguliere werkplek te doen komen.


2. DUUR

De Thuiswerkovereenkomst is van bepaalde tijd en zal aanvangen op ________ en eindigen op ________.

Er geldt een proefperiode tot ________. Binnen deze proefperiode zijn beide Partijen gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen.

De Thuiswerkovereenkomst kan vroegtijdig beëindigd worden in overeenstemming met de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden.


3. VOORWAARDEN

De Werknemer zal zijn werkzaamheden zorgvuldig en correct uitvoeren op de tijd en wijze zoals overeengekomen met de Werkgever of vastgesteld in de Arbeidsovereenkomst.

De Werknemer gaat akkoord met controle en evaluatie van het thuis verrichte werk en is verplicht instructies van de Werkgever op te volgen.

De Werkgever zal het thuis verrichte werk op dezelfde wijze beoordelen als het op de reguliere werkplek verrichte werk.

De Werkgever draagt zorg voor de vereisten aan de ergonomisch ingerichte thuiswerkplek, zoals vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Indien de thuiswerkplek niet aan de vereisten voldoet, komen de aanpassingen ter verbetering van de thuiswerkplek ten laste van de Werkgever.


4. VOORZIENINGEN

De Werkgever stelt de nodige voorzieningen voor de thuiswerkplek van de Werknemer beschikbaar.

De voorzieningen blijven eigendom van de Werkgever.

Indien de Arbeidsovereenkomst van de Werknemer eindigt of indien de Werknemer niet langer vanuit huis zal werken, worden de voorzieningen in goede staat ingeleverd bij de Werkgever. Hierbij wordt rekening gehouden met normale slijtage en veroudering. Ingeval de voorzieningen niet of niet in goede staat ingeleverd worden, zal de Werknemer een door de Werkgever naar redelijkheid te bepalen vergoeding betalen. De vergoeding voor de voorzieningen wordt verrekend tussen de Partijen.


5. VERGOEDING

De Werkgever betaalt aan de Werknemer een thuiswerkvergoeding ten bedrage van €________ (________) per thuis gewerkte dag. De betaling van de vergoeding wordt maandelijks voldaan tezamen met de salarisuitbetaling.


6. BEREIKBAARHEID

De Werknemer verklaart op thuiswerkdagen bereikbaar te zijn via de Telefoon tijdens de volgende uren:

________.

In overleg met de Werkgever kan hiervan worden afgeweken.


7. BEVEILIGING EN PRIVACY

De Werknemer zal op behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met bedrijfsinformatie en het bedrijfssysteem.

De Werknemer zal afdoende maatregelen nemen om beveiligingsrisico's en privacy risico's met betrekking tot bedrijfsinformatie en het bedrijfssysteem te minimaliseren en verklaart alle aanwijzingen en opdrachten van de Werkgever en door hem aan te wijzen personen op te volgen.


8. BEËINDIGING

De Thuiswerkovereenkomst eindigt van rechtswege op de in de overeenkomst opgenomen einddatum.

De Werkgever is gerechtigd de Thuiswerkovereenkomst voor de einddatum schriftelijk te beëindigen, met een opzegtermijn van ________. De Werknemer zal de werkzaamheden na beëindiging verrichten op een door de Werkgever aan te wijzen plaats.

De Werknemer is gerechtigd de Thuiswerkovereenkomst voor de einddatum schriftelijk te beëindigen, mits de Werkgever een alternatieve werkplek aan de Werknemer ter beschikking kan stellen, welke voldoet aan de vereisten.

Indien de Arbeidsovereenkomst tussen de Werknemer en de Werkgever eindigt, zal de Thuiswerkovereenkomst gelijktijdig eindigen.

Ingeval van beëindiging van deze overeenkomst tijdens de looptijd van de Arbeidsovereenkomst, worden de afspraken omtrent werkplek en werkuren zoals vastgelegd in de Arbeidsovereenkomst opnieuw van toepassing.


9. 25582258 588 8555528558 82 55885555288888558

525822 222 5228 852 5222 282522222282 282282 22 8252822828555 88, 552 8552 582 52 2285825285 852 52 5282 852 52 282522222282 22825822.


10. 585285552585 85885

82 5222 282522222282 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.

52 22858 852 82228882 88 52 828528522 82 522 55522588822222 8555 52 5828225822 852 5222 282522222282 28552888252 8282225.


11. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud, en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de
Werkgever

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________