Vaststellingsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de bedrijfsnaam van de werkgever. De werkgever sluit deze vaststellingsovereenkomst met de werknemer en gaat er dus mee akkoord dat de werknemer zal stoppen met werken voor de werkgever.

Hulp
nodig?
Model bewerken

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________

hierna de "Werkgever";

EN

________, wonende aan ________

hierna de "Werknemer";

hierna gezamenlijk de "Partijen";


OVERWEGENDE DAT:

de Werknemer sinds ________ werkzaam is bij de Werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

de Werknemer de volgende functie bekleedt: ________;

de arbeidsvoorwaarden uit de Arbeidsovereenkomst tot het einde van de Arbeidsovereenkomst gelding hebben;

de Werknemer de werkzaamheden verricht tegen een brutoloon van €________ per uur, exclusief vakantiegeld en emolumenten.


MET DE VOLGENDE AANLEIDING:

De Arbeidsovereenkomst tussen de Partijen wordt op initiatief van de Werkgever beëindigd. Er is geen sprake van dringende redenen in de zin van artikel 7:678 BW.

De Arbeidsovereenkomst met de Werknemer wordt beëindigd wegens een verschil van inzicht.

Ter voorkoming van beëindiging van de Arbeidsovereenkomst hebben de Partijen het volgende gedaan:

________.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

De Arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd op ________.

Bij het vaststellen van de einddatum is de opzegtermijn in acht genomen.


2. CONTINUERING WERKZAAMHEDEN

De Werknemer is verplicht zijn werkzaamheden voor de Werkgever voort te zetten tot het einde van de Arbeidsovereenkomst.


3. VERGOEDING

Aan de Werknemer wordt een bruto vergoeding toegekend ten bedrage van €________.


4. VAKANTIEDAGEN

De Werkgever zal ________ openstaande vakantiedagen aan de Werknemer uitbetalen. Dit betreft een bedrag van €________.


5. LOON

De Werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht jegens de Werknemer tot het einde van de Arbeidsovereenkomst.


6. JURIDISCHE KOSTEN

De Werkgever vergoedt de juridische kosten gemaakt door de Werknemer ten behoeve van de Vaststellingsovereenkomst tot een bedrag van €________.


7. EINDAFREKENING

De Werknemer verstrekt op uiterlijk ________ een specificatie van de eindafrekening aan de Werknemer. Deze omvat een overzicht van alle in deze overeenkomst genoemde bedragen en overige kosten die de Werkgever de Werknemer verschuldigd is.

De eindafrekening wordt betaald op uiterlijk ________.


8. FINALE KWIJTING

De Partijen hebben na afrekening van hetgeen in deze overeenkomst is genoemd, geen vordering meer jegens elkaar. Zij verlenen elkaar finale kwijting.


9. POST-CONTRACTUELE BEDINGEN

Er zijn geen post-contractuele bedingen opgenomen in de Arbeidsovereenkomst.


10. 8585885255582 888 858858

82852 25528222 82528885222 2885 2222 222528282 8258852228822 22 82582528522 222 5522822 852 52 525252 255282.


11. 8585855588

82 225222225 8252552 522 52852 22 882222 22 55222 25 2252522222822 852 52 5582822888228282522222282 52 282522222282 22 222882522 222525 222582 852 5252222, 222282 52 225222225 82 52 5 2552522 82255225525 552 2252522222822 852 5222 282522222282 52258 852 222 8582822888228282522222282 222 52 225222825 52222 52222822.

De ontbinding dient schriftelijk aan de Werkgever te worden medegedeeld.


12. BEDRIJFSMIDDELEN

De Werknemer verplicht zich ertoe binnen ________ dagen na de laatste dag waarop de Werknemer zijn werkzaamheden voor de Werkgever zal verrichten alle bedrijfsmiddelen of andere middelen beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden te retourneren aan de Werkgever.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:
_______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________

hierna de "Werkgever";

EN

________, wonende aan ________

hierna de "Werknemer";

hierna gezamenlijk de "Partijen";


OVERWEGENDE DAT:

de Werknemer sinds ________ werkzaam is bij de Werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

de Werknemer de volgende functie bekleedt: ________;

de arbeidsvoorwaarden uit de Arbeidsovereenkomst tot het einde van de Arbeidsovereenkomst gelding hebben;

de Werknemer de werkzaamheden verricht tegen een brutoloon van €________ per uur, exclusief vakantiegeld en emolumenten.


MET DE VOLGENDE AANLEIDING:

De Arbeidsovereenkomst tussen de Partijen wordt op initiatief van de Werkgever beëindigd. Er is geen sprake van dringende redenen in de zin van artikel 7:678 BW.

De Arbeidsovereenkomst met de Werknemer wordt beëindigd wegens een verschil van inzicht.

Ter voorkoming van beëindiging van de Arbeidsovereenkomst hebben de Partijen het volgende gedaan:

________.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. BEËINDIGING ARBEIDSOVEREENKOMST

De Arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd op ________.

Bij het vaststellen van de einddatum is de opzegtermijn in acht genomen.


2. CONTINUERING WERKZAAMHEDEN

De Werknemer is verplicht zijn werkzaamheden voor de Werkgever voort te zetten tot het einde van de Arbeidsovereenkomst.


3. VERGOEDING

Aan de Werknemer wordt een bruto vergoeding toegekend ten bedrage van €________.


4. VAKANTIEDAGEN

De Werkgever zal ________ openstaande vakantiedagen aan de Werknemer uitbetalen. Dit betreft een bedrag van €________.


5. LOON

De Werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht jegens de Werknemer tot het einde van de Arbeidsovereenkomst.


6. JURIDISCHE KOSTEN

De Werkgever vergoedt de juridische kosten gemaakt door de Werknemer ten behoeve van de Vaststellingsovereenkomst tot een bedrag van €________.


7. EINDAFREKENING

De Werknemer verstrekt op uiterlijk ________ een specificatie van de eindafrekening aan de Werknemer. Deze omvat een overzicht van alle in deze overeenkomst genoemde bedragen en overige kosten die de Werkgever de Werknemer verschuldigd is.

De eindafrekening wordt betaald op uiterlijk ________.


8. FINALE KWIJTING

De Partijen hebben na afrekening van hetgeen in deze overeenkomst is genoemd, geen vordering meer jegens elkaar. Zij verlenen elkaar finale kwijting.


9. POST-CONTRACTUELE BEDINGEN

Er zijn geen post-contractuele bedingen opgenomen in de Arbeidsovereenkomst.


10. 8585885255582 888 858858

82852 25528222 82528885222 2885 2222 222528282 8258852228822 22 82582528522 222 5522822 852 52 525252 255282.


11. 8585855588

82 225222225 8252552 522 52852 22 882222 22 55222 25 2252522222822 852 52 5582822888228282522222282 52 282522222282 22 222882522 222525 222582 852 5252222, 222282 52 225222225 82 52 5 2552522 82255225525 552 2252522222822 852 5222 282522222282 52258 852 222 8582822888228282522222282 222 52 225222825 52222 52222822.

De ontbinding dient schriftelijk aan de Werkgever te worden medegedeeld.


12. BEDRIJFSMIDDELEN

De Werknemer verplicht zich ertoe binnen ________ dagen na de laatste dag waarop de Werknemer zijn werkzaamheden voor de Werkgever zal verrichten alle bedrijfsmiddelen of andere middelen beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden te retourneren aan de Werkgever.


13. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:
_______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

_______________________