Verlofovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer welk type verlof van toepassing is op de situatie van de Werknemer. Meer informatie over de verschillende soorten verlof, wanneer een Werknemer recht heeft op verlof en voor hoe lang, kan gevonden worden op de website van de Rijksoverheid.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

VERLOFOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Werkgever"

EN

________, wonende aan ________

hierna de "Werknemer"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Werknemer in dienst is van de Werkgever in de functie van ________ en een Arbeidsovereenkomst heeft met startdatum ________;

deze Verlofovereenkomst wordt aangemerkt als een aanvulling op de tussen de Partijen geldende Arbeidsovereenkomst, de CAO, en/of het personeelsreglement;

de Partijen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in deze overeenkomst, hierna de "Verlofovereenkomst".


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VERLOF

De Werknemer heeft verzocht om, en de Werkgever heeft ingestemd met, Verlof om de volgende reden: zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.

Het verlof zal starten op ________ en eindigen op ________.

De Werknemer zal op ________ terugkeren op werk.


2. SALARIS

Gedurende het verlof zal het salaris van de Werknemer, zoals vastgelegd in de Arbeidsovereenkomst, worden doorbetaald door de Werkgever.


3. VERLENGING

De Werknemer kan een verzoek tot verlenging van het verlof indienen bij de Werkgever. Het verzoek kan niet later worden ingediend dan ________ voor de terugkeer van de Werknemer op het werk.

Indien het verzoek tot verlenging van het verlof wordt goedgekeurd, kunnen vanaf de dag van verlenging andere afspraken van toepassing zijn met betrekking tot het salaris, ziekte, vakantiedagen, en pensioen. Met betrekking tot de gewijzigde afspraken kan een nieuwe overeenkomst worden opgesteld, of er kunnen mondelingen afspraken worden gemaakt. De overige artikelen uit deze Verlofovereenkomst blijven onverlet.

Indien het verzoek tot verlenging wordt afgekeurd door de Werkgever zal de Werknemer op werk terugkeren op ________.


4. OPBOUW VAKANTIEDAGEN

Tijdens het verlof blijft de opbouw van vakantiedagen van de Werknemer onverlet.


5. OPBOUW PENSIOEN

Tijdens het verlof zal de pensioenpremie worden doorbetaald door de Werkgever. De opbouw van het pensioen van de Werknemer blijft tijdens het verlof onverlet.


6. 888-888858858555

822 88 52 225222225 82582522 22 222525 58255522288222 22282222822 852 52 225222825 225552252 522 825822, 585282 22 82585282, 82522552 22 822522222 22 2822 82 222 22525222822 582 8252255252522 82558852 228822 552 22 822855525225 552 52 8252255252522 852 52 225222825.

822 88 522 52 225222225 82582522 82285528822 22 82582222 882 222 5252288222 22525222822.


7. VERVANGING

De werkzaamheden van de Werknemer zullen tijdens het verlof tijdelijk worden verricht door een vervangende werknemer.

De Werknemer zal zich inspannen om de vervanger adequaat in te werken en op de hoogte te brengen van de te verrichten taken tijdens het verlof van de Werknemer.


8. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


9. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


10. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de Werkgever

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________

Uw document bekijken

VERLOFOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________

hierna de "Werkgever"

EN

________, wonende aan ________

hierna de "Werknemer"

hierna gezamenlijk de "Partijen"


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Werknemer in dienst is van de Werkgever in de functie van ________ en een Arbeidsovereenkomst heeft met startdatum ________;

deze Verlofovereenkomst wordt aangemerkt als een aanvulling op de tussen de Partijen geldende Arbeidsovereenkomst, de CAO, en/of het personeelsreglement;

de Partijen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in deze overeenkomst, hierna de "Verlofovereenkomst".


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VERLOF

De Werknemer heeft verzocht om, en de Werkgever heeft ingestemd met, Verlof om de volgende reden: zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.

Het verlof zal starten op ________ en eindigen op ________.

De Werknemer zal op ________ terugkeren op werk.


2. SALARIS

Gedurende het verlof zal het salaris van de Werknemer, zoals vastgelegd in de Arbeidsovereenkomst, worden doorbetaald door de Werkgever.


3. VERLENGING

De Werknemer kan een verzoek tot verlenging van het verlof indienen bij de Werkgever. Het verzoek kan niet later worden ingediend dan ________ voor de terugkeer van de Werknemer op het werk.

Indien het verzoek tot verlenging van het verlof wordt goedgekeurd, kunnen vanaf de dag van verlenging andere afspraken van toepassing zijn met betrekking tot het salaris, ziekte, vakantiedagen, en pensioen. Met betrekking tot de gewijzigde afspraken kan een nieuwe overeenkomst worden opgesteld, of er kunnen mondelingen afspraken worden gemaakt. De overige artikelen uit deze Verlofovereenkomst blijven onverlet.

Indien het verzoek tot verlenging wordt afgekeurd door de Werkgever zal de Werknemer op werk terugkeren op ________.


4. OPBOUW VAKANTIEDAGEN

Tijdens het verlof blijft de opbouw van vakantiedagen van de Werknemer onverlet.


5. OPBOUW PENSIOEN

Tijdens het verlof zal de pensioenpremie worden doorbetaald door de Werkgever. De opbouw van het pensioen van de Werknemer blijft tijdens het verlof onverlet.


6. 888-888858858555

822 88 52 225222225 82582522 22 222525 58255522288222 22282222822 852 52 225222825 225552252 522 825822, 585282 22 82585282, 82522552 22 822522222 22 2822 82 222 22525222822 582 8252255252522 82558852 228822 552 22 822855525225 552 52 8252255252522 852 52 225222825.

822 88 522 52 225222225 82582522 82285528822 22 82582222 882 222 5252288222 22525222822.


7. VERVANGING

De werkzaamheden van de Werknemer zullen tijdens het verlof tijdelijk worden verricht door een vervangende werknemer.

De Werknemer zal zich inspannen om de vervanger adequaat in te werken en op de hoogte te brengen van de te verrichten taken tijdens het verlof van de Werknemer.


8. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


9. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


10. ONDERTEKENING

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud en in evenveel exemplaren uitgegeven:


de Werkgever

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

__________________________________