Vrijwilligersovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van de onderneming waar de vrijwilliger werkzaamheden zal gaan verrichten. Houd er hierbij rekening mee dat de onderneming moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden om vrijwilligers in te zetten: - De onderneming is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. - De onderneming is een (sport)vereniging of stichting. - De onderneming is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hulp
nodig?
Model bewerken

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Onderneming"

EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Vrijwilliger"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Vrijwilliger werkzaamheden zal verrichten voor de Onderneming op vrijwillige basis;

de Vrijwilliger niet in dienst is bij de Onderneming en er geen sprake is van een Arbeidsovereenkomst overeenkomstig Artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

alle door de Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot het vrijwilligerswerk in deze overeenkomst zijn vastgelegd.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. DOELSTELLING EN WERKZAAMHEDEN

De Vrijwilliger zal vrijwilligerswerk verrichten voor de Onderneming, waar bij de uitvoering van de werkzaamheden de volgende doelstelling van de Onderneming wordt nagestreefd:

________.

De Vrijwilliger zal binnen de Onderneming de volgende functie bekleden:

________.

De Vrijwilliger zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

In overleg tussen de Partijen kan worden afgeweken van de overeengekomen te verrichten werkzaamheden.

De Vrijwilliger zal de bovenstaande werkzaamheden verrichten als verantwoordelijke vrijwilliger.


2. TIJDEN EN WERKPLAATS

De Vrijwilliger is bereid om de werkzaamheden overeenkomstig Artikel 1 te verrichten op de volgende dagen van de week:

________;

tijdens de volgende uren:

________ uur tot ________ uur.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Onderneming.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


3. DUUR

De vrijwilligersovereenkomst zal ingaan op ________ en wordt aangegaan voor bepaalde tijd met als einddatum: ________.

De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd met wederzijdse toestemming of door opzegging door één der Partijen.

Voor opzegging dient de Vrijwilliger een opzegtermijn van ________ in acht te nemen.

Voor opzegging dient de Onderneming een opzegtermijn van ________ in acht te nemen. De Onderneming brengt de Vrijwilliger op de hoogte van de reden van opzegging.

De bovengenoemde opzegtermijnen behoeven niet aangehouden te worden indien naar omstandigheden een andere opzegtermijn redelijk is.

Indien de opzegtermijn naar omstandigheden niet in acht kan worden genomen door de Vrijwilliger, zorgt de Vrijwilliger desalniettemin voor een goede overdracht van zaken.


4. VERGOEDING

De Vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding ten bedrage van €________ (________) per uur.

De hoogte van de vergoeding is bepaald op basis van het volgende:

________.

De vergoeding wordt door de Onderneming aan de Vrijwilliger betaald per: maand.

De Vrijwilliger zal de vergoeding ontvangen op zijn bankrekening, met IBAN: ________.

De vrijwilligersvergoeding dient niet te worden aangemerkt als loon en er zal derhalve geen inkomstenbelasting op de vergoeding worden ingehouden.


5. BEGELEIDING

De Vrijwilliger zal tijdens het verrichten van de werkzaamheden overeenkomstig Artikel 1 begeleid worden door: ________ (hierna "de Begeleider").

De Begeleider zal de Vrijwilliger inwerken, en is tevens de contactpersoon voor de Vrijwilliger.

De Begeleider zal zorg dragen voor het verstrekken van alle benodigde informatie voor de werkzaamheden van de Vrijwilliger en zal de Vrijwilliger tevens uitnodigen bij groepsbesprekingen en bijeenkomsten in het kader van de werkzaamheden die de Vrijwilliger zal verrichten.

De Vrijwilliger zal zo vaak als mogelijk deelnemen aan bovengenoemde besprekingen en bijeenkomsten, ten behoeve van de werkzaamheden.


6. TRAINING

Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig Artikel 1 zal de Vrijwilliger de volgende training volgen:

________.

Voorafgaand aan de training zal alle informatie met betrekking tot de training door de Begeleider of een ander door de Onderneming aangewezen persoon worden verstrekt en toegelicht aan de Vrijwilliger.


7. INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

De Partijen hebben met betrekking tot de inspraak en medezeggenschap van de Vrijwilliger binnen de organisatie van de Onderneming de volgende afspraken gemaakt:

________.

In het geval dat de Vrijwilliger meer inspraak of medezeggenschap wenst binnen de organisatie, zullen de Partijen hierover in overleg treden.


8. 888558582558885285858

82 82525222822 555522 2252 8225 222 8288822 22 2222252 825222228822 8225 52 558288888225, 28252222228282 2822 2252288852 22 282225228 2222588288222 822228822.

82 82525222822 88 228228 825288852 22 52 82 8528228 8.25 852 522 85828288582 22222252 8225885582222 222 8225222822 222 52 558285822825258252522 852 52 558288888225 22 22 828222.

82 558288888225 82588252 2885 22 52 8225885582222 22 552882282222 582 52 82525222822 22222 82 522 25525 852 52 8288825285 22 52 825222825258252522, 25 22 82822. 82 558288888225 258 22 8228 588 22228822 822522222 222 228288822 825288255282 22 8522522 8225 28852282 22 525252 22528252258 882222 52 25252885282 852 52 82525222822.


9. VERZEKERINGEN

Ten behoeve van de werkzaamheden die de Vrijwilliger zal verrichten voor de Onderneming, valt de Vrijwilliger onder de volgende door de Onderneming afgesloten verzekeringen:

________.

De Onderneming zal zorg dragen voor het verstrekken van informatie over de verzekeringen en de wijze waarop de Vrijwilliger een beroep kan doen op de verzekeringen.


10. ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

Indien de Vrijwilliger door ziekte niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren of door een andere aanvaardbare reden afwezig is, meldt de Vrijwilliger dit zo snel mogelijk aan de Onderneming, door contact op te nemen met de Begeleider of een ander door de Onderneming aangewezen persoon.

Herstel wordt tevens gemeld bij de Begeleider of een ander door de Onderneming aangewezen persoon.


11. VAKANTIE

Met betrekking tot vakantiedagen en het opnemen van vakantie zijn de volgende afspraken gemaakt tussen de Partijen:

________.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de Onderneming, de bedrijfsvoering en de contacten van de Onderneming.

Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft van toepassing tot ________ na beëindiging van de overeenkomst.


13. GETUIGSCHRIFT

Indien de Vrijwilliger dit wenst, dient de Onderneming een getuigschrift te verstrekken aan de Vrijwilliger na afloop van de overeenkomst.

In het getuigschrift worden ten minste de door de Vrijwilliger verrichte werkzaamheden, de eventueel behaalde certificaten en de afgeronde trainingen vermeld.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het in deze overeenkomst genoemde vrijwilligerswerk.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


15. PERSOONSGEGEVENS

De Vrijwilliger geeft de Onderneming toestemming om de benodigde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst te verwerken, mits in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.


16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


17. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


de Onderneming

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________


de Vrijwilliger

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Onderneming"

EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Vrijwilliger"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Vrijwilliger werkzaamheden zal verrichten voor de Onderneming op vrijwillige basis;

de Vrijwilliger niet in dienst is bij de Onderneming en er geen sprake is van een Arbeidsovereenkomst overeenkomstig Artikel 7:610 BW en aanverwante wetgeving;

alle door de Partijen gemaakte afspraken met betrekking tot het vrijwilligerswerk in deze overeenkomst zijn vastgelegd.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. DOELSTELLING EN WERKZAAMHEDEN

De Vrijwilliger zal vrijwilligerswerk verrichten voor de Onderneming, waar bij de uitvoering van de werkzaamheden de volgende doelstelling van de Onderneming wordt nagestreefd:

________.

De Vrijwilliger zal binnen de Onderneming de volgende functie bekleden:

________.

De Vrijwilliger zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

In overleg tussen de Partijen kan worden afgeweken van de overeengekomen te verrichten werkzaamheden.

De Vrijwilliger zal de bovenstaande werkzaamheden verrichten als verantwoordelijke vrijwilliger.


2. TIJDEN EN WERKPLAATS

De Vrijwilliger is bereid om de werkzaamheden overeenkomstig Artikel 1 te verrichten op de volgende dagen van de week:

________;

tijdens de volgende uren:

________ uur tot ________ uur.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Onderneming.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


3. DUUR

De vrijwilligersovereenkomst zal ingaan op ________ en wordt aangegaan voor bepaalde tijd met als einddatum: ________.

De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd met wederzijdse toestemming of door opzegging door één der Partijen.

Voor opzegging dient de Vrijwilliger een opzegtermijn van ________ in acht te nemen.

Voor opzegging dient de Onderneming een opzegtermijn van ________ in acht te nemen. De Onderneming brengt de Vrijwilliger op de hoogte van de reden van opzegging.

De bovengenoemde opzegtermijnen behoeven niet aangehouden te worden indien naar omstandigheden een andere opzegtermijn redelijk is.

Indien de opzegtermijn naar omstandigheden niet in acht kan worden genomen door de Vrijwilliger, zorgt de Vrijwilliger desalniettemin voor een goede overdracht van zaken.


4. VERGOEDING

De Vrijwilliger ontvangt een vrijwilligersvergoeding ten bedrage van €________ (________) per uur.

De hoogte van de vergoeding is bepaald op basis van het volgende:

________.

De vergoeding wordt door de Onderneming aan de Vrijwilliger betaald per: maand.

De Vrijwilliger zal de vergoeding ontvangen op zijn bankrekening, met IBAN: ________.

De vrijwilligersvergoeding dient niet te worden aangemerkt als loon en er zal derhalve geen inkomstenbelasting op de vergoeding worden ingehouden.


5. BEGELEIDING

De Vrijwilliger zal tijdens het verrichten van de werkzaamheden overeenkomstig Artikel 1 begeleid worden door: ________ (hierna "de Begeleider").

De Begeleider zal de Vrijwilliger inwerken, en is tevens de contactpersoon voor de Vrijwilliger.

De Begeleider zal zorg dragen voor het verstrekken van alle benodigde informatie voor de werkzaamheden van de Vrijwilliger en zal de Vrijwilliger tevens uitnodigen bij groepsbesprekingen en bijeenkomsten in het kader van de werkzaamheden die de Vrijwilliger zal verrichten.

De Vrijwilliger zal zo vaak als mogelijk deelnemen aan bovengenoemde besprekingen en bijeenkomsten, ten behoeve van de werkzaamheden.


6. TRAINING

Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig Artikel 1 zal de Vrijwilliger de volgende training volgen:

________.

Voorafgaand aan de training zal alle informatie met betrekking tot de training door de Begeleider of een ander door de Onderneming aangewezen persoon worden verstrekt en toegelicht aan de Vrijwilliger.


7. INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

De Partijen hebben met betrekking tot de inspraak en medezeggenschap van de Vrijwilliger binnen de organisatie van de Onderneming de volgende afspraken gemaakt:

________.

In het geval dat de Vrijwilliger meer inspraak of medezeggenschap wenst binnen de organisatie, zullen de Partijen hierover in overleg treden.


8. 888558582558885285858

82 82525222822 555522 2252 8225 222 8288822 22 2222252 825222228822 8225 52 558288888225, 28252222228282 2822 2252288852 22 282225228 2222588288222 822228822.

82 82525222822 88 228228 825288852 22 52 82 8528228 8.25 852 522 85828288582 22222252 8225885582222 222 8225222822 222 52 558285822825258252522 852 52 558288888225 22 22 828222.

82 558288888225 82588252 2885 22 52 8225885582222 22 552882282222 582 52 82525222822 22222 82 522 25525 852 52 8288825285 22 52 825222825258252522, 25 22 82822. 82 558288888225 258 22 8228 588 22228822 822522222 222 228288822 825288255282 22 8522522 8225 28852282 22 525252 22528252258 882222 52 25252885282 852 52 82525222822.


9. VERZEKERINGEN

Ten behoeve van de werkzaamheden die de Vrijwilliger zal verrichten voor de Onderneming, valt de Vrijwilliger onder de volgende door de Onderneming afgesloten verzekeringen:

________.

De Onderneming zal zorg dragen voor het verstrekken van informatie over de verzekeringen en de wijze waarop de Vrijwilliger een beroep kan doen op de verzekeringen.


10. ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

Indien de Vrijwilliger door ziekte niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren of door een andere aanvaardbare reden afwezig is, meldt de Vrijwilliger dit zo snel mogelijk aan de Onderneming, door contact op te nemen met de Begeleider of een ander door de Onderneming aangewezen persoon.

Herstel wordt tevens gemeld bij de Begeleider of een ander door de Onderneming aangewezen persoon.


11. VAKANTIE

Met betrekking tot vakantiedagen en het opnemen van vakantie zijn de volgende afspraken gemaakt tussen de Partijen:

________.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de Onderneming, de bedrijfsvoering en de contacten van de Onderneming.

Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft van toepassing tot ________ na beëindiging van de overeenkomst.


13. GETUIGSCHRIFT

Indien de Vrijwilliger dit wenst, dient de Onderneming een getuigschrift te verstrekken aan de Vrijwilliger na afloop van de overeenkomst.

In het getuigschrift worden ten minste de door de Vrijwilliger verrichte werkzaamheden, de eventueel behaalde certificaten en de afgeronde trainingen vermeld.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot het in deze overeenkomst genoemde vrijwilligerswerk.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


15. PERSOONSGEGEVENS

De Vrijwilliger geeft de Onderneming toestemming om de benodigde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst te verwerken, mits in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.


16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


17. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


de Onderneming

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________


de Vrijwilliger

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


_________________________