Wezwanie do uiszczenia zaległego czynszu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie czy kwota zaległego czynszu, której najemca nie uiścił w terminie dotyczy okresu z ostatnich 3 lat.

Zaległości za okres starszy niż 3 lata uległy przedawnieniu, a więc wynajmujący nie może ich skutecznie dochodzić przed sądem, gdyż najemca podniesie wówczas zarzut przedawnienia zaległego roszczenia na podstawie art. 118 Kodeksu Cywilnego.

Wybranie podpowiedzi: "tak" oznacza, że zaległy czynsz, którego płatności domaga się wynajmujący, powstał w okresie ostatnich 3 lat. Oznacza to, że ich dochodzenie jest możliwe, gdyż nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Wybranie podpowiedzi: "nie" oznacza, że zaległy czynsz, którego płatności domaga się wynajmujący, powstał w okresie starszym niż ostatnie 3 lata. Wówczas dochodzenie tego zaległego roszczenia nie będzie skuteczne, gdyż najemca będzie mógł powołać się na jego przedawnienie, zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.Wynajmujący: ________
Adres: ________


Najemca: ________
Adres: ________
WEZWANIE DO NIEZWŁOCZNEGO UISZCZENIA ZALEGŁEGO CZYNSZU
ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1. Zaległy czynsz:

Niniejszym, na podstawie art. 476 ustawy Kodeks Cywilny, ja niżej podpisana: ________, będąc właścicielem lokalu użytkowego:

położonego przy: ________,
wynajmowanego w ramach umowy najmu,
zawartej dnia: ________ r.,
na czas nieokreślony,
pomiędzy Panią: ________ („Najemca") i Panią: ________ („Wynajmujący"),
zwanej dalej: „Umowa",

wzywam Najemcę: Panią ________ do niezwłocznego uregulowania należnych i zaległych płatności za czynsz, za następujące okresy najmu:

________

Suma zaległych świadczeń czynszowych za wskazany wyżej okres najmu wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Zaległe Świadczenia")

2. Wyznaczenie dodatkowego terminu do uregulowania zaległości:

W związku z powyższym, Zaległe Świadczenia ze stosunku najmu powinny być uregulowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu: ________ dni kalendarzowych, od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na następujące konto bankowe właściciela lokalu:

Właściciel rachunku bankowego: ________
Numer rachunku bankowego: ________

3. Możliwość rozwiązania umowy najmu z powodu zaległości:

Jednocześnie przypominam, że dopuszczanie się zwłoki ze spełnieniem Zaległych Świadczeń za co najmniej 2 raty czynszu może być podstawą rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o czym stanowi następujący przepis prawa:

Art. 672 ustawy Kodeks Cywilny
Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

4. Konsekwencje braku uregulowania zaległości w dodatkowym terminie:

Brak uiszczenia Zaległych Świadczeń, we wskazanym wyżej terminie spowoduje, że zostaną naliczone odsetki umowne od nieuiszczonej kwoty, w wysokości: ________ %, od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Jednocześnie, sprawa zostanie 2522252525 52 8858888222 8555, 82 2222 8228252858 22282882282 25222 2528285 52552228285 2282228, 2885252285 2 2282222852822 8552822. 882288282282 22 8228252282222 5282882 8825252222 2252825, 8858888828 822585 828228522 52 8555 22228 2 2528522 252288822 8522282. 555282 25252 2528522, 22 522825285 28552588 822225822888, 82522888 825282 22258 8222258822, 525582852582 88588888285 822585 52 222225828 558228285 588558222 25222 222252825.

Uiszczenie Zaległych Świadczeń we wskazanym wyżej terminie zakończy spór w trybie natychmiastowym.____________________________
(Wynajmujący)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.Wynajmujący: ________
Adres: ________


Najemca: ________
Adres: ________
WEZWANIE DO NIEZWŁOCZNEGO UISZCZENIA ZALEGŁEGO CZYNSZU
ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


1. Zaległy czynsz:

Niniejszym, na podstawie art. 476 ustawy Kodeks Cywilny, ja niżej podpisana: ________, będąc właścicielem lokalu użytkowego:

położonego przy: ________,
wynajmowanego w ramach umowy najmu,
zawartej dnia: ________ r.,
na czas nieokreślony,
pomiędzy Panią: ________ („Najemca") i Panią: ________ („Wynajmujący"),
zwanej dalej: „Umowa",

wzywam Najemcę: Panią ________ do niezwłocznego uregulowania należnych i zaległych płatności za czynsz, za następujące okresy najmu:

________

Suma zaległych świadczeń czynszowych za wskazany wyżej okres najmu wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Zaległe Świadczenia")

2. Wyznaczenie dodatkowego terminu do uregulowania zaległości:

W związku z powyższym, Zaległe Świadczenia ze stosunku najmu powinny być uregulowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu: ________ dni kalendarzowych, od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na następujące konto bankowe właściciela lokalu:

Właściciel rachunku bankowego: ________
Numer rachunku bankowego: ________

3. Możliwość rozwiązania umowy najmu z powodu zaległości:

Jednocześnie przypominam, że dopuszczanie się zwłoki ze spełnieniem Zaległych Świadczeń za co najmniej 2 raty czynszu może być podstawą rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, o czym stanowi następujący przepis prawa:

Art. 672 ustawy Kodeks Cywilny
Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

4. Konsekwencje braku uregulowania zaległości w dodatkowym terminie:

Brak uiszczenia Zaległych Świadczeń, we wskazanym wyżej terminie spowoduje, że zostaną naliczone odsetki umowne od nieuiszczonej kwoty, w wysokości: ________ %, od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Jednocześnie, sprawa zostanie 2522252525 52 8858888222 8555, 82 2222 8228252858 22282882282 25222 2528285 52552228285 2282228, 2885252285 2 2282222852822 8552822. 882288282282 22 8228252282222 5282882 8825252222 2252825, 8858888828 822585 828228522 52 8555 22228 2 2528522 252288822 8522282. 555282 25252 2528522, 22 522825285 28552588 822225822888, 82522888 825282 22258 8222258822, 525582852582 88588888285 822585 52 222225828 558228285 588558222 25222 222252825.

Uiszczenie Zaległych Świadczeń we wskazanym wyżej terminie zakończy spór w trybie natychmiastowym.____________________________
(Wynajmujący)