Kallelse till extra föreningsstämma

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vilken typ av stämma som denna kallelse ska upprättas för. Detta dokument kan endast användas för att kalla till en extra föreningsstämma, d.v.s. en stämma utöver de som ska hållas enligt lag och eventuellt föreningens stadgar, d.v.s. interna regelverk. Föreningsstämman är en förenings högst beslutsfattande organ. Det finns två olika typer av föreningar, ekonomiska och ideella. En bostadsrättsförening är vidare än typ av ekonomisk förening. Detta dokument kan användas för att kalla till extra föreningsstämma i samtliga typer av föreningar. En extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen anser att det behövs eller då en revisor eller minst en tiondel av samtliga av de röstberättigade medlemmarna skriftligen begär det. En extra föreningsstämma är en stämma utöver de som ska hållas enligt lag och eventuellt förenings stadgar, d.v.s. interna regelverk. En ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska hållas i samtliga föreningar en gång per år enligt lag. I föreningens stadgar kan det fastställas att fler ska hållas. Är det ett aktiebolag som ska kalla till stämma ska antingen en kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) eller extra bolagsstämma skickas ut till aktieägarna. Bolagsstämman är det högst beslutsfattande organet i ett aktiebolag och fungerar på samma sätt som en föreningsstämma. Skillnaden är att de gäller för olika bolagsformer.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen i ________ (bostadsrättsförening) med organisationsnummer ________ kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till extra föreningsstämma.

Datum: ________
Tid: ________
Plats: ________

Samtliga medlemmar har rätt att närvara och delta under den extra föreningsstämman. Giltig legitimation ska medtas.

525 22 225822 2252255558 58 222 22855 825 25882522 258 225 2888 8252252.


Förslag till dagordning

________


För mer information kontakta ________ (________ hos ________) på telefonnummer ________.

Visa det pågående
dokumentet

________

Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen i ________ (bostadsrättsförening) med organisationsnummer ________ kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till extra föreningsstämma.

Datum: ________
Tid: ________
Plats: ________

Samtliga medlemmar har rätt att närvara och delta under den extra föreningsstämman. Giltig legitimation ska medtas.

525 22 225822 2252255558 58 222 22855 825 25882522 258 225 2888 8252252.


Förslag till dagordning

________


För mer information kontakta ________ (________ hos ________) på telefonnummer ________.