กลับไปด้านบน

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า คู่สัญญาต้องการร่วมกันจัดทำสัญญาใด โดยที่ สัญญาดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ ✔ สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) คือ สัญญาที่ผู้เช่าเช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะของตนแยกสัดส่วนชัดเจนตามขนาดพื้นที่ที่ตกลงเช่า รวมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าจัดให้มีใช้ร่วมกันระหว่างผู้เช่าคนอื่น (เช่น ห้องประชุม ส่วนต้อนรับ พื้นที่จัดเตรียม/รับประทานอาหาร) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการสำนักงานที่พร้อมเริ่มใช้งานได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เพิ่มเติม ✔ สัญญาใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) คือ สัญญาที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ประโยชน์ (เช่น นั่งทำงาน) ภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือ Co-Working Space ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ รวมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้มี (เช่น ห้องประชุม ส่วนต้อนรับ พื้นที่จัดเตรียม/รับประทานอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่พักผ่อน) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงาน เช่น พนักงานที่ทำงานจากบ้าน (Work from Home) ผู้ให้บริการอิสระ (Freelance) ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up)/ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก (SMEs) ซึ่งยังไม่ต้องการมีสำนักงานเป็นส่วนเฉพาะของตน ✔ สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ คือ สัญญาที่ผู้เช่าเช่าอาคารหรือพื้นที่ระยะยาวเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะของตน โดยทั่วไปผู้ให้เช่ามักไม่ได้จัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน การปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เอาไว้ให้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเช่าอาคาร/พื้นที่เปล่ามาปรับปรุง/ตกแต่งให้เป็นสำนักงานด้วยตนเอง และใช้เป็นสำนักงานในระยะยาว เนื่องจากอาจต้องมีการลงทุนปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสมแก่การทำงานซึ่งมีอาจค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ✔ สัญญาให้บริการสำนักงานเสมือน (Virtual Office) คือ สัญญาที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ที่อยู่ของผู้ให้บริการแสดงออกเป็นที่ตั้งสำนักงานของตนได้ (เช่น รับ-ส่งเอกสารสำคัญ) หรือใช้จดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ได้ (เช่น การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยที่ผู้ใช้บริการอาจมี/ไม่มีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่/สำนักงานจริงก็ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้ที่อยู่ของสำนักงานเสมือนเพื่อแสดงเป็นที่ตั้งสำนักงานของตนและใช้ในการรับส่งเอกสารหรือจดทะเบียนธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการออนไลน์/ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของสำนักงานในการประกอบธุรกิจ แต่ต้องการที่อยู่ของสำนักงานสำหรับประกอบการทำธุรกรรมสำคัญต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจให้มีที่อยู่สำหรับติดต่อเป็นหลักแหล่งสำคัญ

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office)

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูปฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้เช่าเป็น ผู้ให้เช่าสำนักงานสำเร็จรูป
โดยที่ ผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะนำสำนักงานสำเร็จรูปดังกล่าวออกให้เช่าและให้บริการแก่ผู้เช่า และ
โดยที่ ผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าและรับบริการสำนักงานสำเร็จรูปดังกล่าวจากผู้ให้เช่าเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการและสำนักงานของตน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สำนักงานสำเร็จรูป

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าสำนักงานสำเร็จรูป ซึ่งมีชื่อว่า ________ ตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งมีพื้นที่สำนักส่วนตัวสำหรับผู้เช่าซึ่งเป็นพื้นที่ประจำ (Fixed) และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า เท่านั้น (Private) คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สำนักงานสำเร็จรูป" หรือ "Serviced Office"

ข้อ 2 สิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูป

ผู้ให้เช่ายังได้ตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูปซึ่งผู้ให้เช่าได้นำมาติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในสำนักงานสำเร็จรูปแล้วด้วย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ระบบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า แสงสว่าง น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็นและสมควร
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน ตู้เก็บเอกสาร

ทั้งนี้ รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูปอื่นๆ ผู้ให้เช่าอาจนำมาติดตั้งและ/หรือให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 3 กำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูป

ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ มีกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

________

โดย ผู้เช่าตกลงจะเข้าใช้สำนักงานสำเร็จรูปภายในระยะเวลาที่สำนักงานสำเร็จรูปเปิดให้บริการ เท่านั้น

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างเป็นการเฉพาะไว้โดยชัดแจ้งภายในสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าและ/หรือตัวแทนตกลงจะออกจากสำนักงานสำเร็จรูปก่อนเวลาที่สำนักงานสำเร็จรูปปิดให้บริการ

ในกรณีที่ ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เช่าและ/หรือตัวแทนเข้าใช้สำนักงานสำเร็จรูปเกินเวลาเปิดให้บริการ ผู้เช่าตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง ผู้ให้เช่าอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปในวรรคก่อนได้ โดยผู้ให้เช่าตกลงจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปดังกล่าวนั้น

ข้อ 4 การเข้าและออกสำนักงานสำเร็จรูป

ในการใช้บริการสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการเข้าออกสำนักงานสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 ส่วนต้อนรับ

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการส่วนต้อนรับสำหรับการติดต่อสอบถาม รับส่งเอกสาร และ/หรือบริหารจัดการการจองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางต่างๆ โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 6 การให้บริการกล่องจดหมาย

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการกล่องจดหมายส่วนบุคคลสำหรับผู้เช่า โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 7 การให้บริการที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจ

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจภายในสำนักงานสำเร็จรูป โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าอาจใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นที่อยู่สำนักงานของธุรกิจและ/หรือกิจการของผู้เช่าในการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ข) ผู้เช่าอาจใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นที่อยู่สำนักงานของธุรกิจและ/หรือกิจการของผู้เช่าในเอกสารและ/หรือสื่อเผยแพร่ของผู้เช่าได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นามบัตร เว็บไซต์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เอกสารทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ
(ค) ผู้เช่ารับทราบดีว่าการใช้ที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจตามข้อสัญญานี้ มิได้ก่อให้เกิดสิทธิครอบครอง หรือสิทธิใดๆ ใน ________ นอกเหนือไปจากพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 8 การให้บริการห้องประชุม

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการห้องประชุมสำหรับผู้เช่า โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุม ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าตกลงและรับรองว่าจะใช้ห้องประชุมในการปรึกษาหารือ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
(ข) ผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุมที่ผู้ให้เช่าได้กำหนดและแจ้งให้ผู้เช่าทราบอย่างเคร่งครัด
(ค) ผู้เช่าตกลงและรับรองว่าจะดำเนินการให้แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุมในวรรคก่อนอย่างเคร่งครัด
(ง) ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่าแขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นเป็นตัวแทนของผู้เช่า ในกรณีที่แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุมในวรรคก่อน ย่อมถือว่าเป็นการกระทำของผู้เช่า และผู้ให้เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
(จ) ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่าแขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นเป็นตัวแทนของผู้เช่า ในกรณีที่แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินในห้องประชุม สำนักงานสำเร็จรูป หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ให้เช่า ย่อมถือว่าเป็นการกระทำของผู้เช่า และผู้เช่าตกลงจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

ข้อ 9 การให้บริการเครื่องพิมพ์และ/หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการเครื่องพิมพ์และ/หรือเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 10 สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลาง

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางอื่นๆ ดังต่อไปนี้

(ก) พื้นที่จัดเตรียมและรับประทานอาหาร และเครื่องครัวตามความจำเป็นและสมควร
(ข) ห้องน้ำและห้องสุขาภายในบริเวณสำนักงานสำเร็จรูปแยกพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน

ข้อ 11 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการเช่า"

ข้อ 12 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูป

เพื่อเป็นการตอบแทนการให้ใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูป บริการสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้เช่า ดังต่อไปนี้

(ก) ค่าเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าเช่า"

(ข) ค่าบริการ

ผู้ให้เช่าตกลงให้บริการและผู้เช่าตกลงรับบริการอันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูป บริการส่วนต้อนรับ บริการกล่องจดหมาย บริการที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจ บริการห้องประชุม บริการเครื่องพิมพ์และ/หรือเครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลาง การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การดูแลและบำรุงรักษาภายในสำนักงานสำเร็จรูป ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ"

ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปของผู้ให้เช่าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าและ/หรือค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้เช่า

ข้อ 14 ภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) อากรแสตมป์

ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้ให้เช่านี้ด้วย

ข้อ 15 กำหนดชำระเงิน

ผู้เช่าตกลงจะชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่า ค่าบริการ ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนทั้งสิ้นในคราวเดียวภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระเงิน"

ข้อ 16 การชำระค่าเช่าและบริการ

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาฉบับนี้ การชำระค่าเช่า ค่าบริการ และเงินใดๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่า โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 17 การผิดนัดชำระเงิน

หนี้ใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่า ค่าบริการ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลา หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 18 สัมภาระของผู้เช่า

ผู้เช่าตกลงจะไม่ละทิ้งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนไว้ภายนอกพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปของตน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนกลาง

ในกรณีที่ ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เช่าละทิ้งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนไว้ภายนอกพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปของตน ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ ผู้เช่าตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายหรือสูญหายซึ่งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้น
(ข) ด้วยดุลพินิจของผู้ให้เช่าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้เช่าอาจจัดการกับทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้นตามสมควร

ข้อ 19 ข้อกำหนดการใช้สำนักงานสำเร็จรูป

ในการเช่าและใช้บริการที่สำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้สำนักงานสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าจะไม่ใช้สำนักงานสำเร็จรูปนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้
(ข) ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้สำนักงานสำเร็จรูปเป็นหน้าร้านในการขายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่บุคคลผู้สัญจรไปมาหน้าสำนักงานสำเร็จรูป
(ค) ผู้เช่าตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงานสำเร็จรูปบริเวณที่ตนใช้บริการตามสมควร ไม่ให้สำนักงานสำเร็จรูปบริเวณที่ตนใช้บริการดังกล่าวสกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น
(ง) ผู้เช่าตกลงจะงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสียงดังโวยวายและหยาบคาย การทะเลาะวิวาท การนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรงเข้ามาภายในสำนักงานสำเร็จรูป การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ อันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
(จ) ผู้เช่าจะใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับสำนักงานสำเร็จรูปอันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินแก่ผู้ให้เช่า ผู้เช่าคนอื่นๆ ที่อยู่ภายในและ/หรือใกล้เคียงสำนักงานสำเร็จรูปนั้น หรือบุคคลอื่นใด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายอาญา การเสพและ/หรือครอบครองสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เล่นการพนัน กระทำอนาจาร
(ฉ) ผู้เช่าจะใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้สำนักงานสำเร็จรูปที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับแก่สำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ตามกฎหมาย โดยผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ช) ผู้เช่าจะใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้สำนักงานสำเร็จรูปที่ผู้ให้เช่าประกาศบังคับใช้ภายในสำนักงานสำเร็จรูปในแต่ละคราว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการ วิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กำหนดวิธีและเวลาเข้าออกสำนักงานสำเร็จรูป โดยผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ซ) ผู้เช่าตกลงจะไม่นำสิ่งของใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานสำเร็จรูปและ/หรืออันอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นใดเข้ามาภายในสำนักงานสำเร็จรูป อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารกมันตภาพรังสี วัตถุที่มีน้ำหนักมากอันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสำนักงานสำเร็จรูป
(ฌ) ผู้เช่าตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในเกียรติยศ สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และความลับทางการค้า

ข้อ 20 การรักษาความปลอดภัยสำนักงานสำเร็จรูป

ในการให้เช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดไว้ให้มีซึ่งมาตรการและ/หรือระบบรักษาความปลอดภัยภายในและ/หรือบริเวณโดยรอบสำนักงานสำเร็จรูปตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 21 588522258228222

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288 58852225822822228588588522288225522828825828858 588522258228222285885885 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588 5885222582282222858858852228822 58852225822822228588588522288225522828825

58852 58852225822822228588588522288225522 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288 5885222582282222858858852 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888 (8855) 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 22 ข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน

ในการเช่าและใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าอาจได้รับข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสผ่านเข้าออกสำนักงานสำเร็จรูป รหัสตู้เก็บสัมภาระ บัตรผ่านเข้าออกประตู (Access Card) กุญแจ และข้อมูลสำคัญใดๆ

ผู้เช่าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลสำคัญและบัตรผ่านในวรรคก่อน ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานข้อมูลสำคัญและบัตรผ่านของตนดังกล่าว

ข้อ 23 การดูแลและบำรุงรักษาสำนักงานสำเร็จรูป

ผู้ให้เช่าตกลงจะดูแล รักษาความสะอาด และบำรุงรักษาสำนักงานสำเร็จรูปและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สำนักงานสำเร็จรูปและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ รวมถึง การแก้ไขซ่อมแซมสำนักงานสำเร็จรูปและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่สมควร

ข้อ 24 บุคลากร

ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มารยาท และความชำนาญในการให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

โดย ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น รวมถึง ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดให้บุคลากรดังกล่าวมีอัตรากำลัง ลักษณะ และ/หรือคุณสมบัติไม่น้อยไปกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 25 การร้องเรียน

ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของผู้เช่าอันเกี่ยวกับการให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ โดย ผู้เช่าสามารถร้องเรียนการให้บริการของผู้ให้เช่าและ/หรือปัญหาในการใช้บริการได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 26 ความเสียหายจากบุคคลภายนอก

ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่า ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายต่อผู้เช่าอันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก รวมถึงข้อพิพาทใดๆ อันอาจมีขึ้นระหว่าง ผู้เช่าและบุคคลภายนอกดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน บุคคลภายนอก หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เช่าคนอื่นๆ พนักงาน ลูกจ้าง แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของผู้เช่าคนอื่นๆ

ข้อ 27 การรับผิดชดใช้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ กับผู้ให้เช่าอันเกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับการใช้สำนักงานสำเร็จรูปของผู้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชยใดๆ จากการใช้สำนักงานสำเร็จรูปไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิชอบด้วยสัญญาฉบับนี้ หรือจากการกระทำของผู้เช่าหรือตัวแทน โดยมิใช่ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้เช่าตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้อง ผู้ให้เช่าจากข้อเรียกร้องนั้น และจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าจำต้องชำระหนี้ใดๆ ให้แก่บุคคลนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระตามคำสั่งอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายจากการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้น ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้เช่าอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ให้เช่าตกลงจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 28 ความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้เช่าอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่านั้นโดยตรง ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้เช่านั้นทั้งสิ้น และ
(ข) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ให้เช่า ตัวแทนของผู้ให้เช่า หรือสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้อันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้เช่า พนักงาน ลูกจ้าง แขก ลูกค้า ผู้มาติดต่อธุระของผู้เช่า หรือตัวแทนใดๆ ของผู้เช่า ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่านั้นทั้งสิ้น

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ความเสียหายในวรรคก่อน หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคคลนั้น

ข้อ 29 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ และคู่สัญญามิได้ตกลงจะต่อระยะเวลาการเช่าต่อไป

(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่สำนักงานสำเร็จรูป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ได้อีกต่อไป

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 30 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าตกลงจะ

(ก) นำทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระใดๆ ของตนทั้งสิ้นออกไปจากสำนักงานสำเร็จรูป และ
(ข) นำส่งคืนซึ่งทรัพย์สินของผู้ให้เช่าซึ่งผู้เช่าอาจครอบครองอยู่อันเนื่องมาจากสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน
(ค) เลิกใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปเป็นที่อยู่สำนักงานของผู้เช่า และดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน การจดทะเบียนเลิกธุรกิจ ในกรณีที่ผู้เช่าได้นำที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปไปใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจนั้นๆ

ข้อ 31 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 32 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 33 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 34 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 35 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 36 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 37 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 38 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 39 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________ลงชื่อ_______________________ผู้เช่า
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office)

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูปฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้เช่าเป็น ผู้ให้เช่าสำนักงานสำเร็จรูป
โดยที่ ผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะนำสำนักงานสำเร็จรูปดังกล่าวออกให้เช่าและให้บริการแก่ผู้เช่า และ
โดยที่ ผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าและรับบริการสำนักงานสำเร็จรูปดังกล่าวจากผู้ให้เช่าเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการและสำนักงานของตน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สำนักงานสำเร็จรูป

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าสำนักงานสำเร็จรูป ซึ่งมีชื่อว่า ________ ตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งมีพื้นที่สำนักส่วนตัวสำหรับผู้เช่าซึ่งเป็นพื้นที่ประจำ (Fixed) และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า เท่านั้น (Private) คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สำนักงานสำเร็จรูป" หรือ "Serviced Office"

ข้อ 2 สิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูป

ผู้ให้เช่ายังได้ตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูปซึ่งผู้ให้เช่าได้นำมาติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในสำนักงานสำเร็จรูปแล้วด้วย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) ระบบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า แสงสว่าง น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็นและสมควร
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน ตู้เก็บเอกสาร

ทั้งนี้ รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูปอื่นๆ ผู้ให้เช่าอาจนำมาติดตั้งและ/หรือให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 3 กำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูป

ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ มีกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

________

โดย ผู้เช่าตกลงจะเข้าใช้สำนักงานสำเร็จรูปภายในระยะเวลาที่สำนักงานสำเร็จรูปเปิดให้บริการ เท่านั้น

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างเป็นการเฉพาะไว้โดยชัดแจ้งภายในสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าและ/หรือตัวแทนตกลงจะออกจากสำนักงานสำเร็จรูปก่อนเวลาที่สำนักงานสำเร็จรูปปิดให้บริการ

ในกรณีที่ ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เช่าและ/หรือตัวแทนเข้าใช้สำนักงานสำเร็จรูปเกินเวลาเปิดให้บริการ ผู้เช่าตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง ผู้ให้เช่าอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปในวรรคก่อนได้ โดยผู้ให้เช่าตกลงจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปดังกล่าวนั้น

ข้อ 4 การเข้าและออกสำนักงานสำเร็จรูป

ในการใช้บริการสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการเข้าออกสำนักงานสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 5 ส่วนต้อนรับ

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการส่วนต้อนรับสำหรับการติดต่อสอบถาม รับส่งเอกสาร และ/หรือบริหารจัดการการจองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางต่างๆ โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 6 การให้บริการกล่องจดหมาย

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการกล่องจดหมายส่วนบุคคลสำหรับผู้เช่า โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 7 การให้บริการที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจ

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจภายในสำนักงานสำเร็จรูป โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าอาจใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นที่อยู่สำนักงานของธุรกิจและ/หรือกิจการของผู้เช่าในการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ข) ผู้เช่าอาจใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นที่อยู่สำนักงานของธุรกิจและ/หรือกิจการของผู้เช่าในเอกสารและ/หรือสื่อเผยแพร่ของผู้เช่าได้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นามบัตร เว็บไซต์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เอกสารทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ
(ค) ผู้เช่ารับทราบดีว่าการใช้ที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจตามข้อสัญญานี้ มิได้ก่อให้เกิดสิทธิครอบครอง หรือสิทธิใดๆ ใน ________ นอกเหนือไปจากพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 8 การให้บริการห้องประชุม

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการห้องประชุมสำหรับผู้เช่า โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุม ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าตกลงและรับรองว่าจะใช้ห้องประชุมในการปรึกษาหารือ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
(ข) ผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุมที่ผู้ให้เช่าได้กำหนดและแจ้งให้ผู้เช่าทราบอย่างเคร่งครัด
(ค) ผู้เช่าตกลงและรับรองว่าจะดำเนินการให้แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุมในวรรคก่อนอย่างเคร่งครัด
(ง) ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่าแขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นเป็นตัวแทนของผู้เช่า ในกรณีที่แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการห้องประชุมในวรรคก่อน ย่อมถือว่าเป็นการกระทำของผู้เช่า และผู้ให้เช่าอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
(จ) ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่าแขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นเป็นตัวแทนของผู้เช่า ในกรณีที่แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของตนซึ่งเข้าร่วมใช้ห้องประชุมนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินในห้องประชุม สำนักงานสำเร็จรูป หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ให้เช่า ย่อมถือว่าเป็นการกระทำของผู้เช่า และผู้เช่าตกลงจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

ข้อ 9 การให้บริการเครื่องพิมพ์และ/หรือเครื่องถ่ายเอกสาร

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการเครื่องพิมพ์และ/หรือเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 10 สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลาง

ในการให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่ายังได้จัดให้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางอื่นๆ ดังต่อไปนี้

(ก) พื้นที่จัดเตรียมและรับประทานอาหาร และเครื่องครัวตามความจำเป็นและสมควร
(ข) ห้องน้ำและห้องสุขาภายในบริเวณสำนักงานสำเร็จรูปแยกพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน

ข้อ 11 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการเช่า"

ข้อ 12 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูป

เพื่อเป็นการตอบแทนการให้ใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูป บริการสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้เช่า ดังต่อไปนี้

(ก) ค่าเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าเช่า"

(ข) ค่าบริการ

ผู้ให้เช่าตกลงให้บริการและผู้เช่าตกลงรับบริการอันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการสิ่งใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานสำเร็จรูป บริการส่วนต้อนรับ บริการกล่องจดหมาย บริการที่อยู่สำหรับจดทะเบียนธุรกิจ บริการห้องประชุม บริการเครื่องพิมพ์และ/หรือเครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลาง การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การดูแลและบำรุงรักษาภายในสำนักงานสำเร็จรูป ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ"

ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทน

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปของผู้ให้เช่าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าและ/หรือค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้เช่า

ข้อ 14 ภาษีและอากร

(ก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(ข) อากรแสตมป์

ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับและ/หรือเงินเพิ่มใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้ให้เช่านี้ด้วย

ข้อ 15 กำหนดชำระเงิน

ผู้เช่าตกลงจะชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่า ค่าบริการ ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนทั้งสิ้นในคราวเดียวภายในวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระเงิน"

ข้อ 16 การชำระค่าเช่าและบริการ

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาฉบับนี้ การชำระค่าเช่า ค่าบริการ และเงินใดๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่า โดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 17 การผิดนัดชำระเงิน

หนี้ใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่า ค่าบริการ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลา หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 18 สัมภาระของผู้เช่า

ผู้เช่าตกลงจะไม่ละทิ้งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนไว้ภายนอกพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปของตน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนกลาง

ในกรณีที่ ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เช่าละทิ้งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนไว้ภายนอกพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูปของตน ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ ผู้เช่าตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายหรือสูญหายซึ่งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้น
(ข) ด้วยดุลพินิจของผู้ให้เช่าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้เช่าอาจจัดการกับทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้นตามสมควร

ข้อ 19 ข้อกำหนดการใช้สำนักงานสำเร็จรูป

ในการเช่าและใช้บริการที่สำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้สำนักงานสำเร็จรูป ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าจะไม่ใช้สำนักงานสำเร็จรูปนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้
(ข) ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้สำนักงานสำเร็จรูปเป็นหน้าร้านในการขายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่บุคคลผู้สัญจรไปมาหน้าสำนักงานสำเร็จรูป
(ค) ผู้เช่าตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงานสำเร็จรูปบริเวณที่ตนใช้บริการตามสมควร ไม่ให้สำนักงานสำเร็จรูปบริเวณที่ตนใช้บริการดังกล่าวสกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น
(ง) ผู้เช่าตกลงจะงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสียงดังโวยวายและหยาบคาย การทะเลาะวิวาท การนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรงเข้ามาภายในสำนักงานสำเร็จรูป การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ อันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
(จ) ผู้เช่าจะใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับสำนักงานสำเร็จรูปอันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินแก่ผู้ให้เช่า ผู้เช่าคนอื่นๆ ที่อยู่ภายในและ/หรือใกล้เคียงสำนักงานสำเร็จรูปนั้น หรือบุคคลอื่นใด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายอาญา การเสพและ/หรือครอบครองสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เล่นการพนัน กระทำอนาจาร
(ฉ) ผู้เช่าจะใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้สำนักงานสำเร็จรูปที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับแก่สำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ตามกฎหมาย โดยผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ช) ผู้เช่าจะใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้สำนักงานสำเร็จรูปที่ผู้ให้เช่าประกาศบังคับใช้ภายในสำนักงานสำเร็จรูปในแต่ละคราว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการ วิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กำหนดวิธีและเวลาเข้าออกสำนักงานสำเร็จรูป โดยผู้เช่าตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ซ) ผู้เช่าตกลงจะไม่นำสิ่งของใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานสำเร็จรูปและ/หรืออันอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นใดเข้ามาภายในสำนักงานสำเร็จรูป อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารกมันตภาพรังสี วัตถุที่มีน้ำหนักมากอันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของสำนักงานสำเร็จรูป
(ฌ) ผู้เช่าตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในเกียรติยศ สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และความลับทางการค้า

ข้อ 20 การรักษาความปลอดภัยสำนักงานสำเร็จรูป

ในการให้เช่าสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดไว้ให้มีซึ่งมาตรการและ/หรือระบบรักษาความปลอดภัยภายในและ/หรือบริเวณโดยรอบสำนักงานสำเร็จรูปตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 21 588522258228222

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288 58852225822822228588588522288225522828825828858 588522258228222285885885 588522258228222285885885222882255228 588522258228222285 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588 5885222582282222858858852228822 58852225822822228588588522288225522828825

58852 58852225822822228588588522288225522 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288 5885222582282222858858852 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888 (8855) 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 22 ข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน

ในการเช่าและใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าอาจได้รับข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสผ่านเข้าออกสำนักงานสำเร็จรูป รหัสตู้เก็บสัมภาระ บัตรผ่านเข้าออกประตู (Access Card) กุญแจ และข้อมูลสำคัญใดๆ

ผู้เช่าตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลสำคัญและบัตรผ่านในวรรคก่อน ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานข้อมูลสำคัญและบัตรผ่านของตนดังกล่าว

ข้อ 23 การดูแลและบำรุงรักษาสำนักงานสำเร็จรูป

ผู้ให้เช่าตกลงจะดูแล รักษาความสะอาด และบำรุงรักษาสำนักงานสำเร็จรูปและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สำนักงานสำเร็จรูปและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ รวมถึง การแก้ไขซ่อมแซมสำนักงานสำเร็จรูปและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่สมควร

ข้อ 24 บุคลากร

ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มารยาท และความชำนาญในการให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

โดย ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น รวมถึง ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดให้บุคลากรดังกล่าวมีอัตรากำลัง ลักษณะ และ/หรือคุณสมบัติไม่น้อยไปกว่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 25 การร้องเรียน

ผู้ให้เช่าตกลงจะจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของผู้เช่าอันเกี่ยวกับการให้บริการสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้ โดย ผู้เช่าสามารถร้องเรียนการให้บริการของผู้ให้เช่าและ/หรือปัญหาในการใช้บริการได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 26 ความเสียหายจากบุคคลภายนอก

ผู้เช่าตกลงและรับทราบว่า ผู้ให้เช่าไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายต่อผู้เช่าอันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก รวมถึงข้อพิพาทใดๆ อันอาจมีขึ้นระหว่าง ผู้เช่าและบุคคลภายนอกดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน บุคคลภายนอก หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้เช่าคนอื่นๆ พนักงาน ลูกจ้าง แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของผู้เช่าคนอื่นๆ

ข้อ 27 การรับผิดชดใช้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ กับผู้ให้เช่าอันเกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับการใช้สำนักงานสำเร็จรูปของผู้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชยใดๆ จากการใช้สำนักงานสำเร็จรูปไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิชอบด้วยสัญญาฉบับนี้ หรือจากการกระทำของผู้เช่าหรือตัวแทน โดยมิใช่ความผิดของผู้ให้เช่า ผู้เช่าตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้อง ผู้ให้เช่าจากข้อเรียกร้องนั้น และจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าจำต้องชำระหนี้ใดๆ ให้แก่บุคคลนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระตามคำสั่งอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายจากการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้น ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้เช่าอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ให้เช่าตกลงจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 28 ความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้เช่าอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่านั้นโดยตรง ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้เช่านั้นทั้งสิ้น และ
(ข) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ให้เช่า ตัวแทนของผู้ให้เช่า หรือสำนักงานสำเร็จรูปตามสัญญาฉบับนี้อันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้เช่า พนักงาน ลูกจ้าง แขก ลูกค้า ผู้มาติดต่อธุระของผู้เช่า หรือตัวแทนใดๆ ของผู้เช่า ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ให้เช่านั้นทั้งสิ้น

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ความเสียหายในวรรคก่อน หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคคลนั้น

ข้อ 29 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ และคู่สัญญามิได้ตกลงจะต่อระยะเวลาการเช่าต่อไป

(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่สำนักงานสำเร็จรูป ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสำนักงานสำเร็จรูปได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ได้อีกต่อไป

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 30 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าตกลงจะ

(ก) นำทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระใดๆ ของตนทั้งสิ้นออกไปจากสำนักงานสำเร็จรูป และ
(ข) นำส่งคืนซึ่งทรัพย์สินของผู้ให้เช่าซึ่งผู้เช่าอาจครอบครองอยู่อันเนื่องมาจากสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน
(ค) เลิกใช้ที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปเป็นที่อยู่สำนักงานของผู้เช่า และดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งปวง อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน การจดทะเบียนเลิกธุรกิจ ในกรณีที่ผู้เช่าได้นำที่อยู่ของสำนักงานสำเร็จรูปไปใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจนั้นๆ

ข้อ 31 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 32 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 33 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 34 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 35 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 36 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 37 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 38 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 39 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________ผู้ให้เช่า
________ลงชื่อ_______________________ผู้เช่า
________