สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป Serviced Office กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office)

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 07/04/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด24 ถึง 36 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 07/04/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 24 ถึง 36 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) หรือบันทึกข้อตกลงการเช่าสำนักงานพร้อมใช้ คือ สัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ให้เช่า (เช่น เจ้าของพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูป/Serviced Office) ฝ่ายหนึ่ง และผู้เช่า (เช่น ธุรกิจ/กิจการที่จะเข้ามาใช้งานพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูป/Serviced Office) โดยที่ ผู้ให้เช่าจัดให้มีซึ่งสำนักงานสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Serviced Office) ซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานส่วนกลางต่างๆ (เช่น ห้องประชุม ส่วนจัดเตรียมและรับประทานอาหาร) ติดตั้งและพร้อมใช้งานอยู่แล้ว และผู้เช่าตกลงจะเข้ามาเช่าและใช้บริการสำนักงานสำเร็จรูปเพื่อใช้สำนักงานสำเร็จรูปเป็นสำนักงานของธุรกิจ/กิจการ โดยผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ผู้ให้เช่าและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนการใช้สำนักงานสำเร็จรูป

ปัจจุบัน สำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) ค่อนข้างได้รับความนิยม เนื่องจาก สำนักงานสำเร็จรูปมีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วมากกว่าการเช่าอาคาร/พื้นที่สำนักงานสำหรับธุรกิจของตนโดยเฉพาะซึ่งต้องมีการลงทุนจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ไฟฟ้า การตกแต่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเองทั้งหมด รวมถึง การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวด้วย แต่ในขณะเดียวกัน การเช่าสำนักงานสำเร็จรูปเป็นลักษณะการเช่าพื้นที่ประจำ (Fixed) และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า เท่านั้น (Private) โดยอาจมีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางบางส่วนร่วมกับผู้เช่ารายอื่นๆ จึงมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องใช้พื้นที่ทำงานส่วนใหญ่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ

การนำไปใช้

ในการจัดทำสัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • สำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) เช่น ชื่ออาคาร สถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่เช่า สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จัดให้มีภายในสำนักงานสำเร็จรูป หรือภายในอาคารสำนักงาน
  • ข้อกำหนดการใช้สำนักงานสำเร็จรูป เช่น กำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการ การเข้า-ออกสำนักงาน
  • ระยะเวลาการเช่า เช่น ระยะเวลาการเช่า การต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
  • ค่าเช่าและค่าบริการ เช่น รูปแบบและอัตราการคิดค่าเช่าและค่าบริการ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึง กำหนดการชำระเงิน
  • ข้อตกลงอื่น เช่น ค่าปรับ การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เช่า

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำสัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) เป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญา รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่สัญญาอาจจัดทำคู่ฉบับของสัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ และ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) รวมถึง หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ

คู่สัญญานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปชำระอากรแสตมป์ตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) และคู่ฉบับเป็นทั้งสัญญาเช่าในส่วนของค่าเช่าและเป็นสัญญาจ้างทำของในส่วนค่าบริการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระอากรแสตมป์

ข้อพิจารณา

ภายในเว็บไซต์ของเราได้จัดให้มีให้บริการเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่า/ใช้บริการพื้นสำนักงานอยู่หลายฉบับซึ่งมีความแตกต่างกันและในขณะเดียวกันก็มีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน ซึ่งสัญญาแต่ละฉบับต่างก็มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ผู้ใช้งานอาจศึกษารายละเอียดลักษณะและการนำไปใช้ของสัญญาดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ดังต่อไปนี้

(1) สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) คือ สัญญาที่ผู้เช่าเช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะของตนแยกสัดส่วนชัดเจนตามขนาดพื้นที่ที่ตกลงเช่า รวมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าจัดให้มีใช้ร่วมกันระหว่างผู้เช่าคนอื่น (เช่น ห้องประชุม ส่วนต้อนรับ พื้นที่จัดเตรียม/รับประทานอาหาร) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการสำนักงานที่พร้อมเริ่มใช้งานได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เพิ่มเติม

(2) สัญญาใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) คือ สัญญาที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ประโยชน์ (เช่น นั่งทำงาน) ภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือ Co-Working Space ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ รวมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้มี (เช่น ห้องประชุม ส่วนต้อนรับ พื้นที่จัดเตรียม/รับประทานอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่พักผ่อน) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงาน เช่น พนักงานที่ทำงานจากบ้าน (Work from Home) ผู้ให้บริการอิสระ (Freelance) ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up)/ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก (SMEs) ซึ่งยังไม่ต้องการมีสำนักงานเป็นส่วนเฉพาะของตน

(3) สัญญาให้บริการสำนักงานเสมือน (Virtual Office) คือ สัญญาที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ที่อยู่ของผู้ให้บริการแสดงออกเป็นที่ตั้งสำนักงานของตนได้ (เช่น รับ-ส่งเอกสารสำคัญ) หรือใช้จดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ได้ (เช่น การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยที่ผู้ใช้บริการอาจมี/ไม่มีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่/สำนักงานจริงก็ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้ที่อยู่ของสำนักงานเสมือนเพื่อแสดงเป็นที่ตั้งสำนักงานของตนและใช้ในการรับส่งเอกสารหรือจดทะเบียนธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการออนไลน์/ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของสำนักงานในการประกอบธุรกิจ แต่ต้องการที่อยู่ของสำนักงานสำหรับประกอบการทำธุรกรรมสำคัญต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจให้มีที่อยู่สำหรับติดต่อเป็นหลักแหล่งสำคัญ

(4) สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ คือ สัญญาที่ผู้เช่าเช่าอาคารหรือพื้นที่ระยะยาวเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะของตน โดยทั่วไป ผู้ให้เช่ามักไม่ได้จัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน การปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เอาไว้ให้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเช่าอาคาร/พื้นที่เปล่ามาปรับปรุง/ตกแต่งให้เป็นสำนักงานด้วยตนเอง และใช้เป็นสำนักงานในระยะยาว เนื่องจากอาจต้องมีการลงทุนปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสมแก่การทำงานซึ่งมีอาจค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม