กลับไปด้านบน

สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือก ประเภทสิ่งปลูกสร้างที่จะเช่ากันตามสัญญาเช่าฉบับนี้ หากไม่มีประเภทสิ่งปลูกสร้างที่จะเช่ากันตามสัญญาเช่าฉบับนี้ ในตัวเลือก ให้เลือก "อื่นๆ (ระบุ)"

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

สัญญาเช่าอาคาร

สัญญาเช่าอาคารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของซึ่งอาคาร และผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะเช่าอาคารดังกล่าว เพื่อการพาณิชย์ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร รวมทั้งทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ และอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในทรัพย์ที่เช่าแล้ว ณ วันทำสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามรายการทรัพย์สินที่ติดมากับทรัพย์ที่เช่า โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"


ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่า และผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าซึ่งทรัพย์ที่เช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่การประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ ________ เท่านั้น โดยที่ ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้ หรือยอมให้บุคคลอื่น ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้


ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ระยะเวลาการเช่า"


ข้อ 4 ค่าเช่า

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ภายใน ________

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่ วันที่เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เป็นต้นไป


ข้อ 5 หลักประกันความเสียหายทรัพย์ที่เช่า

เพื่อเป็นหลักประกันประกันความเสียหายแก่ทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าในวันทำสัญญานี้เป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หลักประกัน"

ในกรณีที่ ผู้เช่าไม่ทำการบำรุงรักษา หรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยใช้หลักประกันดังกล่าวในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยที่ หากผู้ให้เช่าได้ใช้หลักประกันไปในการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เช่าตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วัน หลังจากการหักชำระ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หนี้ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นผู้เช่าตกลงจะชำระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วน โดยมิชักช้า


ข้อ 6 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ (________) บาท

ผู้เช่าตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ (________) บาท


ข้อ 7 ค่าภาษีอากร

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีป้าย หรือภาษีอากรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์ที่เช่าหรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ตามที่ทางราชการเรียกเก็บตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า


ข้อ 8 การชำระเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การชำระค่าเช่าและเงินใดๆ ที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ ผู้เช่าจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าโดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________


ข้อ 9 การผิดนัดชำระหนี้

หนี้ใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)


ข้อ 10 การเช่าช่วง

ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใด เช่าช่วง ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสียก่อน


ข้อ 11 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า

(ก) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(ข) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่า อันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่านั้น
(ค) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่านี้ โดยผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
(ง) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ ที่ผู้ให้เช่าประกาศ บังคับใช้ภายในทรัพย์ที่เช่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย วันและเวลา เปิดและปิดทำการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง การซ้อมหนีไฟ รวมถึงให้ความร่วมมือในการดังกล่าวทั้งปวงด้วย


ข้อ 12 ที่จอดรถ

ในการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้ ผู้เช่า ตัวแทนของผู้เช่า หรือผู้มาติดต่อธุระของผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ที่จอดรถตามเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่ากำหนด


ข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และ

ผู้เช่าตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น


ข้อ 14 การแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าตกลงจะไม่ทำการ แก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้ รวมถึงทำการติดตั้ง สร้างขึ้น หรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวร วัตถุหรือสิ่งใดๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าเสียก่อน

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อน ผู้เช่าจะยื่นแบบแปลนรายละเอียด รวมถึงประเภทและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใดๆ กับทรัพย์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและพิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้

ในการดำเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้ว ผู้เช่าจะ

(ก) ดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า
(ข) ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ดำเนินการเอง
(ค) ดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศเกี่ยวข้องกับการแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กฎหมายการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการที่มีกฎหมายควบคุม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง


ข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า

หากผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าเองหรือบุคคลอื่น หรือด้วยเพราะเหตุอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ ผู้เช่าทราบทันที และ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาไปได้โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น


ข้อ 16 สิ่งอำนวยความสะดวกในทรัพย์ที่เช่า สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ในการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การดัดแปลงทรัพย์ที่เช่า ซึ่งทำให้ทรัพย์ที่เช่าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา คู่สัญญาตกลงกันให้ ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการ จัดหา จัดให้มี และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยวกับการ ต่อเติม แก้ไขทรัพย์ที่เช่า เพื่อเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น


ข้อ 17 ความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่าหากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้เช่า บริวาร ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใดๆ ของผู้เช่า โดยผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เว้นแต่ ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่า


ข้อ 18 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า

ในวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าและได้ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว โดยผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ และ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดี หากผู้ให้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่า


ข้อ 19 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า โดยผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน และหากผู้ให้เช่าตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญาหรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าและ/หรือบริวารตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่านั้นทุกประการ


ข้อ 20 การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่า

คู่สัญญาได้ตกลงกันว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าอาจเปลี่ยนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าในทรัพย์ที่เช่าเป็นของบุคคลอื่น ผู้ให้เช่าตกลงจะดำเนินการให้ผู้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่านี้ รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นสิทธิและหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญของการเช่าหรือไม่ก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่า (ถ้ามี)


ข้อ 21 ภาระติดพันในทรัพย์ที่เช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ก่อภาระติดพันใดๆ ในทรัพย์ที่เช่าอันเป็น หรืออาจเป็น ปฏิปักษ์โดยตรงต่อ การครอบครอง การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า และสิทธิใดๆ ของผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่าตามสัญญาฉบับนี้


ข้อ 22 การใช้ทรัพย์ที่เช่าเป็นหลักประกันการชำระหนี้

ผู้เช่าตกลงและทราบดีว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าอาจนำทรัพย์ที่เช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปจำนองหรือไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ และไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นของผู้ให้เช่าเองหรือของบุคคลอื่นใดก็ตาม

อนึ่ง ผู้ให้เช่าตกลงให้ ผู้เช่ามีสิทธินำสิทธิการเช่าที่เกิดจากสัญญาฉบับนี้ ไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ใดได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด


ข้อ 23 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป
(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่านี้ได้อีกต่อไป
(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล


ข้อ 24 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์ที่เช่า และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่าทันทีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นผู้เช่าตกลงที่จะให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่า และถือว่าสิทธิการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าได้สิ้นสุดลงทันที
(ข) ในกรณีที่ผู้เช่าได้ตกแต่ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่า ไม่ว่าการตกแต่งและ/หรือการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่านั้นจะกระทำโดยชอบด้วยสัญญาฉบับนี้หรือไม่ ผู้เช่าตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าในทันที


ข้อ 25 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า


ข้อ 26 58852225822

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258


ข้อ 27 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 58852225822822228588588522288225 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888 58852225822822228588588522288225522828 5885222582282222858858852228822552282882582885852825


ข้อ 28 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888 5885222582 588522258228222285885885222882255228288258


ข้อ 29 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ


ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของคู่สัญญา และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย


ข้อ 31 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย


ข้อ 32 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่า
________ลงชื่อ__________________________ผู้เช่า
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

สัญญาเช่าอาคาร

สัญญาเช่าอาคารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "สัญญา" ทำขึ้นเมื่อวันที่ ________ ทำขึ้นที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของซึ่งอาคาร และผู้เช่ามีความประสงค์ที่จะเช่าอาคารดังกล่าว เพื่อการพาณิชย์ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ทรัพย์ที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ________ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ________ (________) ตารางเมตร รวมทั้งทรัพย์สินอันเป็นส่วนควบ และอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและ/หรือตรึงตราอยู่ในทรัพย์ที่เช่าแล้ว ณ วันทำสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามรายการทรัพย์สินที่ติดมากับทรัพย์ที่เช่า โดยมีรายการและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะรวมเรียกว่า "ทรัพย์ที่เช่า"


ข้อ 2 วัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่า และผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าซึ่งทรัพย์ที่เช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่การประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ ________ เท่านั้น โดยที่ ผู้เช่าตกลงจะไม่ใช้ หรือยอมให้บุคคลอื่น ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้


ข้อ 3 ระยะเวลาการเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์ที่เช่าเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ________ (________) เดือน โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ ________ ถึงวันที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ระยะเวลาการเช่า"


ข้อ 4 ค่าเช่า

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ________ บาท (________) ภายใน ________

ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะเริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่ วันที่เริ่มระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้ เป็นต้นไป


ข้อ 5 หลักประกันความเสียหายทรัพย์ที่เช่า

เพื่อเป็นหลักประกันประกันความเสียหายแก่ทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าตกลงวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้เช่าในวันทำสัญญานี้เป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น ________ บาท (________) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "หลักประกัน"

ในกรณีที่ ผู้เช่าไม่ทำการบำรุงรักษา หรือดูแลทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีตามหน้าที่ของผู้เช่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยใช้หลักประกันดังกล่าวในการซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า โดยที่ หากผู้ให้เช่าได้ใช้หลักประกันไปในการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้เช่าตกลงจะนำหลักประกันจำนวนใหม่มาวางไว้กับผู้ให้เช่าให้ครบถ้วนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ________ (________) วัน หลังจากการหักชำระ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หนี้ และค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้เช่าจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า (ถ้ามี) ในกรณีที่หลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอต่อหนี้ค้างชำระหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นผู้เช่าตกลงจะชำระเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้เช่าจนครบถ้วน โดยมิชักช้า


ข้อ 6 ค่าใช้สาธารณูปโภค

ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ (________) บาท

ผู้เช่าตกลงชำระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ให้เช่าทุกเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง ตามปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บในอัตราหน่วยละ ________ (________) บาท


ข้อ 7 ค่าภาษีอากร

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีป้าย หรือภาษีอากรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าทรัพย์ที่เช่าหรือเกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ตามที่ทางราชการเรียกเก็บตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้หรือในภายหน้า


ข้อ 8 การชำระเงิน

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญานี้ การชำระค่าเช่าและเงินใดๆ ที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญานี้ ผู้เช่าจะชำระให้แก่ผู้ให้เช่าโดย นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________


ข้อ 9 การผิดนัดชำระหนี้

หนี้ใดๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้เช่าไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ การเรียกร้องดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อสัญญานี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้เช่าที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)


ข้อ 10 การเช่าช่วง

ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่นำทรัพย์ที่เช่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่นใด เช่าช่วง ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากผู้ให้เช่าเสียก่อน


ข้อ 11 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า

(ก) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะไม่ใช้ทรัพย์ที่เช่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(ข) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่เช่า อันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ให้เช่า หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ใกล้เคียงทรัพย์ที่เช่านั้น
(ค) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ที่เช่าไม่ว่าหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับทรัพย์ที่เช่านี้ โดยผู้เช่าและบริวารของผู้เช่าจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
(ง) ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ ที่ผู้ให้เช่าประกาศ บังคับใช้ภายในทรัพย์ที่เช่า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย วันและเวลา เปิดและปิดทำการระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง การซ้อมหนีไฟ รวมถึงให้ความร่วมมือในการดังกล่าวทั้งปวงด้วย


ข้อ 12 ที่จอดรถ

ในการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้ ผู้เช่า ตัวแทนของผู้เช่า หรือผู้มาติดต่อธุระของผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ที่จอดรถตามเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่ากำหนด


ข้อ 13 การดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าให้สัญญาว่าจะดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพอันดีเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และ

ผู้เช่าตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในทรัพย์ที่เช่าไม่ให้สกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น


ข้อ 14 การแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าตกลงจะไม่ทำการ แก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าฉบับนี้ รวมถึงทำการติดตั้ง สร้างขึ้น หรือติดไว้ซึ่งสิ่งติดตรึงถาวร วัตถุหรือสิ่งใดๆ ลงในทรัพย์ที่เช่า เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าเสียก่อน

ในการขอความยินยอมจากผู้ให้เช่าในวรรคก่อน ผู้เช่าจะยื่นแบบแปลนรายละเอียด รวมถึงประเภทและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือต่อเติมอื่นใดๆ กับทรัพย์ที่เช่า เพื่อให้ผู้ให้เช่าตรวจแบบและพิจารณาและยินยอมจึงจะเริ่มดำเนินการตามแบบแปลนนั้นได้

ในการดำเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าหลังจากที่ผู้ให้เช่าได้ยินยอมแล้ว ผู้เช่าจะ

(ก) ดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อโครงสร้างของทรัพย์ที่เช่า
(ข) ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานในการดำเนินการ ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ดำเนินการเอง
(ค) ดำเนินการโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศเกี่ยวข้องกับการแก้ไข ดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่า อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร กฎหมายการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการที่มีกฎหมายควบคุม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง


ข้อ 15 การซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่า

หากผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าเห็นว่าทรัพย์ที่เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหาย หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานของผู้เช่าเองหรือบุคคลอื่น หรือด้วยเพราะเหตุอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะแจ้งให้ ผู้เช่าทราบทันที และ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมรักษาให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาไปได้โดยผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น

หากการชำรุดเสียหายดังกล่าวเป็นการชำรุดเสียหายของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เช่านี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยภายระยะเวลาที่สมควร หากผู้ให้เช่าไม่ยอมซ่อมแซมภายในระยะเวลาดังกล่าว คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการซ่อมแซมรักษาได้โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งสิ้น


ข้อ 16 สิ่งอำนวยความสะดวกในทรัพย์ที่เช่า สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ในการเช่าทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การดัดแปลงทรัพย์ที่เช่า ซึ่งทำให้ทรัพย์ที่เช่าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา คู่สัญญาตกลงกันให้ ผู้ให้เช่าเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการ จัดหา จัดให้มี และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันเกี่ยวกับการ ต่อเติม แก้ไขทรัพย์ที่เช่า เพื่อเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น


ข้อ 17 ความรับผิดของผู้เช่า

ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชดใช้แก่ผู้ให้เช่าหากทรัพย์ที่เช่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้เช่า บริวาร ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใดๆ ของผู้เช่า โดยผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น เว้นแต่ ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่า


ข้อ 18 การรับมอบทรัพย์ที่เช่า

ในวันทำสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าและได้ตรวจดูทรัพย์ที่เช่าอย่างละเอียดแล้ว โดยผู้เช่าได้รับมอบทรัพย์ที่เช่าไว้ในสภาพเรียบร้อยดีทุกประการ และ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือมีอันเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ดี หากผู้ให้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายนั้นคืนแก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานหรือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่า


ข้อ 19 การเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า

ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่า โดยผู้ให้เช่าจะบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูทรัพย์ที่เช่าเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน และหากผู้ให้เช่าตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญาหรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ที่เช่า ผู้เช่าและ/หรือบริวารตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของผู้ให้เช่านั้นทุกประการ


ข้อ 20 การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่า

คู่สัญญาได้ตกลงกันว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าอาจเปลี่ยนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่าในทรัพย์ที่เช่าเป็นของบุคคลอื่น ผู้ให้เช่าตกลงจะดำเนินการให้ผู้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่านี้ รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นสิทธิและหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญของการเช่าหรือไม่ก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญา การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่า (ถ้ามี)


ข้อ 21 ภาระติดพันในทรัพย์ที่เช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ก่อภาระติดพันใดๆ ในทรัพย์ที่เช่าอันเป็น หรืออาจเป็น ปฏิปักษ์โดยตรงต่อ การครอบครอง การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า และสิทธิใดๆ ของผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่าตามสัญญาฉบับนี้


ข้อ 22 การใช้ทรัพย์ที่เช่าเป็นหลักประกันการชำระหนี้

ผู้เช่าตกลงและทราบดีว่า ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้เช่าอาจนำทรัพย์ที่เช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปจำนองหรือไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ และไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นของผู้ให้เช่าเองหรือของบุคคลอื่นใดก็ตาม

อนึ่ง ผู้ให้เช่าตกลงให้ ผู้เช่ามีสิทธินำสิทธิการเช่าที่เกิดจากสัญญาฉบับนี้ ไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ใดได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด


ข้อ 23 การผิดสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้จะถือว่าสิ้นสุดลง ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) สิ้นสุดระยะเวลาการเช่า และคู่สัญญาไม่ตกลงจะเช่ากันต่อไป
(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่ทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่เช่าได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่านี้ได้อีกต่อไป
(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่เยียวยาแก้ไขภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล


ข้อ 24 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์ที่เช่า และส่งมอบทรัพย์ที่เช่าในสภาพเรียบร้อยคืนแก่ผู้ให้เช่าทันทีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความดังกล่าวข้างต้นผู้เช่าตกลงที่จะให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) ผู้เช่าตกลงให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะเข้าครอบครองทรัพย์ที่เช่า และถือว่าสิทธิการครอบครองทรัพย์ที่เช่าของผู้เช่าได้สิ้นสุดลงทันที
(ข) ในกรณีที่ผู้เช่าได้ตกแต่ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่า ไม่ว่าการตกแต่งและ/หรือการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทรัพย์ที่เช่านั้นจะกระทำโดยชอบด้วยสัญญาฉบับนี้หรือไม่ ผู้เช่าตกลงให้ทรัพย์ที่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงซึ่งติดตรึงตราอยู่กับทรัพย์ที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าในทันที


ข้อ 25 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า


ข้อ 26 58852225822

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888 588522258228222285885885222882255228288258288585282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258


ข้อ 27 5885222582282222858858

588522258228 588522258228222285885885222882255228288258288585282 588522258 5885222582 588522258 588522258228222 58852225822822228588588522288225 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888 58852225822822228588588522288225522828 5885222582282222858858852228822552282882582885852825


ข้อ 28 588522258228222285

588522258228222285885885222882255228288258288585 5885222582 58852225822822228588 58852225822822228 58852 5885222582282222858858852228822552282 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888 5885222582 588522258228222285885885222882255228288258


ข้อ 29 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญานี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญานี้เป็นสำคัญ


ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญานี้ไม่อาจทำได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของคู่สัญญา และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย


ข้อ 31 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย


ข้อ 32 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญ
ลงชื่อ__________________________ผู้ให้เช่า
________ลงชื่อ__________________________ผู้เช่า
________