กลับไปด้านบน

สัญญาใช้บริการพื้นที่ทำงาน

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า คู่สัญญาต้องการร่วมกันจัดทำสัญญาใด โดยที่ สัญญาดังกล่าวข้างต้นมีลักษณะแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ ✔ สัญญาเช่าสำนักงานสำเร็จรูป (Serviced Office) คือ สัญญาที่ผู้เช่าเช่าพื้นที่สำนักงานพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะของตนแยกสัดส่วนชัดเจนตามขนาดพื้นที่ที่ตกลงเช่า รวมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าจัดให้มีใช้ร่วมกันระหว่างผู้เช่าคนอื่น (เช่น ห้องประชุม ส่วนต้อนรับ พื้นที่จัดเตรียม/รับประทานอาหาร) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการสำนักงานที่พร้อมเริ่มใช้งานได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เพิ่มเติม ✔ สัญญาใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) คือ สัญญาที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ประโยชน์ (เช่น นั่งทำงาน) ภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือ Co-Working Space ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นๆ รวมถึงบริการส่วนกลางต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้มี (เช่น ห้องประชุม ส่วนต้อนรับ พื้นที่จัดเตรียม/รับประทานอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่พักผ่อน) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทำงาน เช่น พนักงานที่ทำงานจากบ้าน (Work from Home) ผู้ให้บริการอิสระ (Freelance) ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up)/ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก (SMEs) ซึ่งยังไม่ต้องการมีสำนักงานเป็นส่วนเฉพาะของตน ✔ สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ คือ สัญญาที่ผู้เช่าเช่าอาคารหรือพื้นที่ระยะยาวเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานส่วนเฉพาะของตน โดยทั่วไปผู้ให้เช่ามักไม่ได้จัดให้มีบริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน การปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เอาไว้ให้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเช่าอาคาร/พื้นที่เปล่ามาปรับปรุง/ตกแต่งให้เป็นสำนักงานด้วยตนเอง และใช้เป็นสำนักงานในระยะยาว เนื่องจากอาจต้องมีการลงทุนปรับปรุงตกแต่ง หรือการวางระบบใดๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสมแก่การทำงานซึ่งมีอาจค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ✔ สัญญาให้บริการสำนักงานเสมือน (Virtual Office) คือ สัญญาที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ที่อยู่ของผู้ให้บริการแสดงออกเป็นที่ตั้งสำนักงานของตนได้ (เช่น รับ-ส่งเอกสารสำคัญ) หรือใช้จดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ได้ (เช่น การจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยที่ผู้ใช้บริการอาจมี/ไม่มีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่/สำนักงานจริงก็ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้ที่อยู่ของสำนักงานเสมือนเพื่อแสดงเป็นที่ตั้งสำนักงานของตนและใช้ในการรับส่งเอกสารหรือจดทะเบียนธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการออนไลน์/ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของสำนักงานในการประกอบธุรกิจ แต่ต้องการที่อยู่ของสำนักงานสำหรับประกอบการทำธุรกรรมสำคัญต่างๆ ของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจให้มีที่อยู่สำหรับติดต่อเป็นหลักแหล่งสำคัญ

คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพื้นที่ทำงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" หรือ "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่งกับ

ท่าน ผู้เข้าใช้บริการ และ/หรือผู้ติดตาม ผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)
โดยที่ ผู้ให้บริการมีความประสงค์จะนำพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ดังกล่าวออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และ
โดยที่ ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะรับบริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ดังกล่าวจากผู้ให้บริการเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงาน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 พื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ซึ่งมีชื่อว่า ________ ตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "พื้นที่ทำงาน" หรือ "Co-Working Space"

ข้อ 2 กำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ มีกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ดังต่อไปนี้

________

โดย ผู้ใช้บริการตกลงจะเข้าใช้พื้นที่ทำงานภายในระยะเวลาที่พื้นที่ทำงานเปิดให้บริการ เท่านั้น

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างเป็นการเฉพาะไว้โดยชัดแจ้งภายในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะออกจากพื้นที่ทำงานก่อนเวลาที่พื้นที่ทำงานปิดให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้บริการเข้าใช้พื้นที่ทำงานเกินเวลาเปิดให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงานในวรรคก่อนได้ โดยผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงานดังกล่าวนั้นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ

ข้อ 3 จำนวนผู้ใช้บริการ

ในการเข้าใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ผู้ใช้บริการตกลงจะเข้าใช้บริการตามจำนวนผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ให้แก่ผู้ให้บริการทราบก่อนการเข้ารับบริการ เท่านั้น

ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเพิ่มและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ

________

(ข) การลดจำนวนผู้ใช้บริการ

________

(ค) การเปลี่ยนตัวผู้ใช้บริการ

________

ข้อ 5 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

ในการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางสำหรับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) ระบบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็นและสมควร
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่มีคุณภาพตามความจำเป็นและสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน

ทั้งนี้ รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางอื่นๆ ผู้ให้บริการอาจนำมาติดตั้งและ/หรือให้บริการในอนาคต

ข้อ 6 การเข้าและออกพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ในการใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการเข้าออกพื้นที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 7 ระยะเวลาการใช้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ให้แก่ผู้ให้บริการทราบก่อนการเข้ารับบริการในคราวนั้นๆ โดย ผู้ให้บริการได้จัดให้มีรูปแบบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการใช้บริการ"

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการในวรรคก่อนแล้ว หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ต่อไป คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะต่อระยะเวลาการใช้บริการ โดยคู่สัญญาตกลงกันให้ต่อระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ออกไป โดยมิพักต้องบอกกล่าว เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการใช้บริการในวรรคก่อน

ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้อีกต่อไป ผู้ใช้บริการตกลงจะบอกกล่าวความประสงค์ที่จะไม่ต่อระยะเวลาการใช้บริการในคราวถัดไปให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการในคราวปัจจุบัน

ข้อ 8 อัตราค่าบริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ"

อนึ่ง ค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการพื้นที่ทำงานของผู้ให้บริการอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

โดย คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) รอบระยะเวลาการใช้บริการ ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการจะมีผลบังคับใช้

ข้อ 10 กำหนดชำระค่าบริการ

ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการทั้งจำนวนของค่าบริการก่อนการเข้าใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการ"

ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ต่อระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ออกไป โดยมิพักต้องบอกกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาการใช้บริการที่ขยายต่อออกไปนั้นให้แก่ผู้ให้บริการภายในวันที่เริ่มต้นรอบระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละคราวนั้นๆ

ข้อ 11 การชำระค่าบริการ

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาฉบับนี้ การชำระค่าบริการและเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระให้แก่ผู้ให้บริการโดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 12 การผิดนัดชำระค่าบริการ

หนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าบริการ หากผู้ใช้บริการไม่ชำระภายในระยะเวลา หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 13 ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ในการใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้พื้นที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้พื้นที่ทำงานนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้
(ข) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้พื้นที่ทำงานเป็นหน้าร้านในการขายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่บุคคลผู้สัญจรไปมาหน้าพื้นที่ทำงาน
(ค) ผู้ใช้บริการตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ทำงานบริเวณที่ตนใช้บริการตามสมควร ไม่ให้พื้นที่ทำงานบริเวณที่ตนใช้บริการดังกล่าวสกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น
(ง) ผู้ใช้บริการตกลงจะงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสียงดังโวยวายและหยาบคาย การทะเลาะวิวาท การนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรงเข้ามาภายในพื้นที่ทำงาน การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ อันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
(จ) ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ทำงานอันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินแก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ที่อยู่ภายในและ/หรือใกล้เคียงพื้นที่ทำงานนั้น หรือบุคคลอื่นใด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายอาญา การเสพและ/หรือครอบครองสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เล่นการพนัน กระทำอนาจาร
(ฉ) ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับแก่พื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ช) ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานที่ผู้ให้บริการประกาศบังคับใช้ภายในพื้นที่ทำงานในแต่ละคราว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการ วิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กำหนดวิธีและเวลาเข้าออกพื้นที่ทำงาน โดยผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ซ) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่นำสิ่งของใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทำงานและ/หรืออันอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นใดเข้ามาภายในพื้นที่ทำงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารกมันตภาพรังสี วัตถุที่มีน้ำหนักมากอันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของพื้นที่ทำงาน
(ฌ) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในเกียรติยศ สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และความลับทางการค้า

ข้อ 14 การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ในการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการตกลงจะจัดไว้ให้มีซึ่งมาตรการและ/หรือระบบรักษาความปลอดภัยภายในและ/หรือบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำงานตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 15 สัมภาระของผู้ใช้บริการ

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างเป็นการเฉพาะไว้โดยชัดแจ้งภายในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะนำทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนออกจากพื้นที่ทำงานก่อนเวลาที่พื้นที่ทำงานปิดให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้บริการละทิ้งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนไว้ในพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายหรือสูญหายซึ่งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้น
(ข) ด้วยดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการอาจจัดการกับทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้นตามสมควร

ข้อ 16 588522258228222

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288 58852225822822228588588522288225522828825828858 58852225822822228588588522288 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582 (82-2252822 52582) 58852225822822228588588522288225522828825 5885222582282222858858852228822552282882582885

58852 58852225822822228588588522288225522 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888 5885222582282222858858852 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888 (8855) 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 17 5885222582282222858858

58852225822822228588588522288 5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852 588522258228222 58852225 588522258228222285885885222 588522258228222285 58852225822822228588 (888288 8555) 58852 58852225822822228

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588 5885222582282222858858852228 588522258228222285885 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 18 การดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ทำงาน

ผู้ให้บริการตกลงจะดูแล รักษาความสะอาด และบำรุงรักษาพื้นที่ทำงานและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พื้นที่ทำงานและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ รวมถึง การแก้ไขซ่อมแซมพื้นที่ทำงานและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่สมควร

ข้อ 19 บุคลากร

ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มารยาท และความชำนาญในการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

โดยผู้ให้บริการตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 20 การร้องเรียน

ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนการให้บริการของผู้ให้บริการและ/หรือปัญหาในการใช้บริการได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 21 ความเสียหายจากบุคคลภายนอก

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก รวมถึงข้อพิพาทใดๆ อันอาจมีขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน บุคคลภายนอก หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

ข้อ 22 การรับผิดชดใช้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ กับผู้ให้บริการอันเกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับการใช้พื้นที่ทำงานของผู้ใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชยใดๆ จากการใช้พื้นที่ทำงานไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิชอบด้วยสัญญาฉบับนี้ หรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือตัวแทน โดยมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้องผู้ให้บริการจากข้อเรียกร้องนั้น และจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ในกรณีที่ ผู้ให้บริการจำต้องชำระหนี้ใดๆ ให้แก่บุคคลนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระตามคำสั่งอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายจากการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้บริการในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้ใช้บริการอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 23 ความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการหรือตัวแทนของผู้ให้บริการนั้นโดยตรง ผู้ให้บริการตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ใช้บริการนั้นทั้งสิ้น และ
(ข) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ให้บริการ ตัวแทนของผู้ให้บริการ หรือพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้อันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ให้บริการนั้นทั้งสิ้น

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ความเสียหายในวรรคก่อน หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคคลนั้น

ข้อ 24 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ และคู่สัญญามิได้ตกลงจะต่อระยะเวลาการใช้บริการต่อไป

(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่พื้นที่ทำงาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ได้อีกต่อไป

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 25 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงจะ

(ก) นำทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระใดๆ ของตนทั้งสิ้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน และ
(ข) นำส่งคืนซึ่งทรัพย์สินของผู้ให้บริการซึ่งผู้ใช้บริการอาจครอบครองอยู่อันเนื่องมาจากสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน

ข้อ 26 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 27 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 28 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 29 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 30 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 31 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 32 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พิจารณาและทบทวนการใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปหลังจากการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ โดยมิอิดเอื้อน ในกรณีเช่นว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนายอมรับและตกลงตามข้อความที่ได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นและให้ถือว่าข้อความที่ได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 33 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 34 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยโดยสัญญาฉบับนี้ ท่าน ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้นและเข้าใช้และรับบริการภายในพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ตามสัญญาฉบับนี้ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ให้บริการ
________
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพื้นที่ทำงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" หรือ "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่งกับ

ท่าน ผู้เข้าใช้บริการ และ/หรือผู้ติดตาม ผู้เข้าใช้บริการภายในพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)
โดยที่ ผู้ให้บริการมีความประสงค์จะนำพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ดังกล่าวออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และ
โดยที่ ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะรับบริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ดังกล่าวจากผู้ให้บริการเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงาน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาฉบับนี้โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 พื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ซึ่งมีชื่อว่า ________ ตั้งอยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "พื้นที่ทำงาน" หรือ "Co-Working Space"

ข้อ 2 กำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ มีกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ดังต่อไปนี้

________

โดย ผู้ใช้บริการตกลงจะเข้าใช้พื้นที่ทำงานภายในระยะเวลาที่พื้นที่ทำงานเปิดให้บริการ เท่านั้น

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างเป็นการเฉพาะไว้โดยชัดแจ้งภายในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะออกจากพื้นที่ทำงานก่อนเวลาที่พื้นที่ทำงานปิดให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้บริการเข้าใช้พื้นที่ทำงานเกินเวลาเปิดให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

________

อนึ่ง ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงานในวรรคก่อนได้ โดยผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ________ (________) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดให้บริการพื้นที่ทำงานดังกล่าวนั้นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ

ข้อ 3 จำนวนผู้ใช้บริการ

ในการเข้าใช้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ผู้ใช้บริการตกลงจะเข้าใช้บริการตามจำนวนผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ให้แก่ผู้ให้บริการทราบก่อนการเข้ารับบริการ เท่านั้น

ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเพิ่มและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ

________

(ข) การลดจำนวนผู้ใช้บริการ

________

(ค) การเปลี่ยนตัวผู้ใช้บริการ

________

ข้อ 5 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

ในการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางสำหรับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

(ก) ระบบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็นและสมควร
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่มีคุณภาพตามความจำเป็นและสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงาน โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน

ทั้งนี้ รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งใช้ประโยชน์ส่วนกลางอื่นๆ ผู้ให้บริการอาจนำมาติดตั้งและ/หรือให้บริการในอนาคต

ข้อ 6 การเข้าและออกพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ในการใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการเข้าออกพื้นที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 7 ระยะเวลาการใช้บริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ให้แก่ผู้ให้บริการทราบก่อนการเข้ารับบริการในคราวนั้นๆ โดย ผู้ให้บริการได้จัดให้มีรูปแบบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ระยะเวลาการใช้บริการ"

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการในวรรคก่อนแล้ว หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ต่อไป คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะต่อระยะเวลาการใช้บริการ โดยคู่สัญญาตกลงกันให้ต่อระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ออกไป โดยมิพักต้องบอกกล่าว เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการใช้บริการในวรรคก่อน

ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้อีกต่อไป ผู้ใช้บริการตกลงจะบอกกล่าวความประสงค์ที่จะไม่ต่อระยะเวลาการใช้บริการในคราวถัดไปให้แก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการในคราวปัจจุบัน

ข้อ 8 อัตราค่าบริการ

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงรับบริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ"

อนึ่ง ค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้เป็นค่าบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 9 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

คู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการพื้นที่ทำงานของผู้ให้บริการอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

โดย คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) รอบระยะเวลาการใช้บริการ ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการจะมีผลบังคับใช้

ข้อ 10 กำหนดชำระค่าบริการ

ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการทั้งจำนวนของค่าบริการก่อนการเข้าใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "กำหนดชำระค่าบริการ"

ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันให้ต่อระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ออกไป โดยมิพักต้องบอกกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาการใช้บริการที่ขยายต่อออกไปนั้นให้แก่ผู้ให้บริการภายในวันที่เริ่มต้นรอบระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละคราวนั้นๆ

ข้อ 11 การชำระค่าบริการ

เว้นแต่จะได้กล่าวเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาฉบับนี้ การชำระค่าบริการและเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระให้แก่ผู้ให้บริการโดย นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 12 การผิดนัดชำระค่าบริการ

หนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าบริการ หากผู้ใช้บริการไม่ชำระภายในระยะเวลา หรือไม่ถูกต้องตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ ________ (________) ต่อปีของจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการชำระราคาถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 13 ข้อกำหนดการใช้พื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ในการใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดการใช้พื้นที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้พื้นที่ทำงานนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้
(ข) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้พื้นที่ทำงานเป็นหน้าร้านในการขายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่บุคคลผู้สัญจรไปมาหน้าพื้นที่ทำงาน
(ค) ผู้ใช้บริการตกลงจะดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ทำงานบริเวณที่ตนใช้บริการตามสมควร ไม่ให้พื้นที่ทำงานบริเวณที่ตนใช้บริการดังกล่าวสกปรกรุงรังหรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น
(ง) ผู้ใช้บริการตกลงจะงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่นเกินสมควร อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งเสียงดังโวยวายและหยาบคาย การทะเลาะวิวาท การนำสิ่งของมีกลิ่นรุนแรงเข้ามาภายในพื้นที่ทำงาน การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ อันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
(จ) ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทำการใดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการใดภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ทำงานอันเป็นหรืออาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยเป็นหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินแก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ที่อยู่ภายในและ/หรือใกล้เคียงพื้นที่ทำงานนั้น หรือบุคคลอื่นใด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายอาญา การเสพและ/หรือครอบครองสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย เล่นการพนัน กระทำอนาจาร
(ฉ) ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ออกใช้บังคับหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์บังคับแก่พื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ช) ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงานที่ผู้ให้บริการประกาศบังคับใช้ภายในพื้นที่ทำงานในแต่ละคราว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการ วิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กำหนดวิธีและเวลาเข้าออกพื้นที่ทำงาน โดยผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(ซ) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่นำสิ่งของใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทำงานและ/หรืออันอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นใดเข้ามาภายในพื้นที่ทำงาน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สารกมันตภาพรังสี วัตถุที่มีน้ำหนักมากอันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของพื้นที่ทำงาน
(ฌ) ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในเกียรติยศ สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และความลับทางการค้า

ข้อ 14 การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space)

ในการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการตกลงจะจัดไว้ให้มีซึ่งมาตรการและ/หรือระบบรักษาความปลอดภัยภายในและ/หรือบริเวณโดยรอบพื้นที่ทำงานตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 15 สัมภาระของผู้ใช้บริการ

เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างเป็นการเฉพาะไว้โดยชัดแจ้งภายในสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะนำทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนออกจากพื้นที่ทำงานก่อนเวลาที่พื้นที่ทำงานปิดให้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้บริการละทิ้งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระของตนไว้ในพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือไม่ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายหรือสูญหายซึ่งทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้น
(ข) ด้วยดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการอาจจัดการกับทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระที่ถูกละทิ้งนั้นตามสมควร

ข้อ 16 588522258228222

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288 58852225822822228588588522288225522828825828858 58852225822822228588588522288 588522258228222285885885222882255228288258288585282582525885582 (82-2252822 52582) 58852225822822228588588522288225522828825 5885222582282222858858852228822552282882582885

58852 58852225822822228588588522288225522 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888 5885222582282222858858852 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888 (8855) 5885222582282222858858852228822552282882582885852825825258855828888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 17 5885222582282222858858

58852225822822228588588522288 5885222582282222858858852228822552282882582 5885222582282222858858852 588522258228222 58852225 588522258228222285885885222 588522258228222285 58852225822822228588 (888288 8555) 58852 58852225822822228

58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588 5885222582282222858858852228 588522258228222285885 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 18 การดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่ทำงาน

ผู้ให้บริการตกลงจะดูแล รักษาความสะอาด และบำรุงรักษาพื้นที่ทำงานและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พื้นที่ทำงานและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ รวมถึง การแก้ไขซ่อมแซมพื้นที่ทำงานและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่สมควร

ข้อ 19 บุคลากร

ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มารยาท และความชำนาญในการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างดีและเหมาะสม

โดยผู้ให้บริการตกลงจะจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับการจัดหาและการว่าจ้างบุคลากรดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้น

ข้อ 20 การร้องเรียน

ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับการให้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนการให้บริการของผู้ให้บริการและ/หรือปัญหาในการใช้บริการได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

________

ข้อ 21 ความเสียหายจากบุคคลภายนอก

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และ/หรือความรับผิดใดๆ ในความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอันเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก รวมถึงข้อพิพาทใดๆ อันอาจมีขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกดังกล่าว

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน บุคคลภายนอก หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ แขก ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุระของผู้ใช้บริการคนอื่นๆ

ข้อ 22 การรับผิดชดใช้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ กับผู้ให้บริการอันเกิดจากและเกี่ยวเนื่องกับการใช้พื้นที่ทำงานของผู้ใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชยใดๆ จากการใช้พื้นที่ทำงานไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิชอบด้วยสัญญาฉบับนี้ หรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือตัวแทน โดยมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปกป้องผู้ให้บริการจากข้อเรียกร้องนั้น และจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็วด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปัดป้อง โต้แย้งข้อเรียกร้องนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และ

ในกรณีที่ ผู้ให้บริการจำต้องชำระหนี้ใดๆ ให้แก่บุคคลนั้นไปตามคำพิพากษาของศาลหรือได้ชำระตามคำสั่งอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายจากการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้บริการในการเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ จากผู้ใช้บริการอันเกิดจากเหตุดังกล่าว (ถ้ามี)

อนึ่ง ผู้ให้บริการตกลงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 23 ความเสียหาย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหาย ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการหรือตัวแทนของผู้ให้บริการนั้นโดยตรง ผู้ให้บริการตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ใช้บริการนั้นทั้งสิ้น และ
(ข) ในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้ให้บริการ ตัวแทนของผู้ให้บริการ หรือพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้อันเกิดจากการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ให้บริการนั้นทั้งสิ้น

อนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความชัดเจน ความเสียหายในวรรคก่อน หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคคลนั้น

ข้อ 24 การสิ้นสุดสัญญา

สัญญาฉบับนี้อาจสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้ และคู่สัญญามิได้ตกลงจะต่อระยะเวลาการใช้บริการต่อไป

(ข) เกิดเหตุสุดวิสัยแก่พื้นที่ทำงาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ได้อีกต่อไป

(ค) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(ง) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(จ) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลายตามคำสั่งศาล

ข้อ 25 ผลการสิ้นสุดสัญญา

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงจะ

(ก) นำทรัพย์สิน สิ่งของ และสัมภาระใดๆ ของตนทั้งสิ้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน และ
(ข) นำส่งคืนซึ่งทรัพย์สินของผู้ให้บริการซึ่งผู้ใช้บริการอาจครอบครองอยู่อันเนื่องมาจากสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสำคัญและบัตรผ่าน

ข้อ 26 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

ข้อ 27 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการล่วงหน้า

ข้อ 28 การสละสิทธิ

การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าวและการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

ข้อ 29 ความเป็นที่สุดของสัญญา

สัญญาฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับ

ข้อ 30 การแยกส่วนของสัญญา

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสัญญาฉบับนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในสัญญาฉบับนี้

ข้อ 31 การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงกันว่าคำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งต้องแจ้งให้แก่กันภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

________

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้นให้ถือตามที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้เป็นสำคัญ

ข้อ 32 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พิจารณาและทบทวนการใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการพื้นที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปหลังจากการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ โดยมิอิดเอื้อน ในกรณีเช่นว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนายอมรับและตกลงตามข้อความที่ได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นและให้ถือว่าข้อความที่ได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 33 กฎหมายที่ใช้บังคับ

สัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 34 การระงับข้อพิพาท

ข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทยโดยสัญญาฉบับนี้ ท่าน ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้นและเข้าใช้และรับบริการภายในพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) ตามสัญญาฉบับนี้ขอแสดงความนับถือลงชื่อ_______________________ผู้ให้บริการ
________
________