กลับไปด้านบน

รูปแบบองค์กรธุรกิจแบบใดที่เหมาะสมกับลักษณะกิจการของท่านที่สุด (เช่น บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษัท)

15 พฤศจิกายน 2019 - หมวดหมู่ : การจัดตั้งธุรกิจ

ในการดำเนินกิจการหรือธุรกิจใดๆ ซึ่งเป็นการแสวงหาผลกำไรนั้น ไม่ว่าขนาดกิจการหรือธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่และไม่ว่ากิจการหรือธุรกิจนั้นจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด สิ่งหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้ากิจการหรือธุรกิจนั้นจะต้องพิจารณาก็คือ รูปแบบองค์กรธุรกิจที่จะใช้ในการประกอบกิจการหรือธุรกิจนั้น รูปแบบองค์กรธุรกิจที่เลือกใช้นั้นล้วนมีผลต่อกิจการหรือธุรกิจไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ข้อจำกัดของจำนวนผู้ร่วมเป็นเจ้าของหรือร่วมลงทุนในกิจการหรือธุรกิจนั้น การจำกัดความรับผิดหรือแยกความรับผิดของกิจการหรือธุรกิจนั้นออกจากผู้เจ้าของกิจการหรือธุรกิจนั้น อัตราภาษีและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ ภาระหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือของกิจการหรือธุรกิจ ข้อกำหนดของคู่ค้า คู่สัญญาของกิจการหรือธุรกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่กำหนดรูปแบบกิจการหรือธุรกิจที่จะเข้าประมูลหรือที่จะเข้าทำสัญญาด้วย หรือข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการให้อนุญาตประกอบกิจการควบคุมบางประเภทที่กำหนดรูปแบบกิจการหรือธุรกิจไว้เฉพาะที่จะสามารถขอรับอนุญาต เป็นต้น  [...]