กลับไปด้านบน

สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง หากเกิดความชำรุดเสียหายกับทรัพย์ที่เช่า ใครต้องรับผิดชอบ

23 กรกฎาคม 2019 - หมวดหมู่ : งานปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันการเช่าสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเช่าเพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการซื้อขาดสิ่งปลูกสร้างนั้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเช่าสิ่งปลูกสร้าง ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่เช่าเกิดการชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใด ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า ที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพนั้น การเช่าสิ่งปลูกสร้างอาจเป็นการเช่าบ้านหรือห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยตาม สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย หรือการเช่าอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารต่างๆ เพื่อประกอบกิจการตาม สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ รวมถึงการเช่าช่วงต่อตาม สัญญาเช่าช่วง ด้วย  [...]