กลับไปด้านบน

การลงนามสัญญาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ต้องทำอย่างไร

6 กรกฎาคม 2021 - หมวดหมู่ : ชีวิตประจำวัน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค สามารถใช้งาน ดำเนินกิจกรรม รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคลของตน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุเดียวกันนี้ทำให้ การประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน หรือการจ้างทำงานออนไลน์ (Freelance) การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน ในการทำธุรกรรมที่เหล่านี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา รวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สัญญาที่เกี่ยวข้องมีผลผูกพันคู่สัญญา และสามารถใช้บังคับกันได้ในกรณีที่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญา เช่น ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงหรือโฆษณาไว้ ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า ผู้ขายไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ หรือเพื่อให้เอกสารสำคัญมีผลบังคับใช้ เช่น การลงนามอนุมัติงบประมาณ การลงนามอนุมัติฝาก-ถอนเงิน  [...]

การจัดทำสัญญาและลงนามออนไลน์ (e-Contract) จะมีผลผูกพัน หรือไม่ อย่างไร

26 มิถุนายน 2021 - หมวดหมู่ : ชีวิตประจำวัน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค สามารถใช้งาน ดำเนินกิจกรรม รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคลของตน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุเดียวกันนี้ทำให้ การประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน หรือการจ้างทำงานออนไลน์ (Freelance) ในการทำธุรกรรมที่ยกตัวอย่างเหล่านี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา เช่น  [...]

ต้องทำอย่างไร เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต

27 มกราคม 2021 - หมวดหมู่ : ชีวิตประจำวัน

เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต หลายคนอาจไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เนื่องจากการเสียชีวิตของคนในครอบครัวเสียชีวิตย่อมเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการและไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเสียชีวิตโดยฉับพลัน ซึ่งสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ญาติ เพื่อน ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิต หรือผู้อื่นซึ่งได้พบศพผู้เสียชีวิตอาจไม่ได้เตรียมตัวหรือศึกษาข้อมูลเอาไว้ก่อนว่าจะต้องดำเนินอะไรบ้าง และอย่างไร (1) การดำเนินการเบื้องต้น  [...]