กลับไปด้านบน

การเลิกจ้างและการลาออกจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง

4 มีนาคม 2020 - หมวดหมู่ : ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน

การสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างพนักงาน การสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างพนักงานอาจสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  [...]

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

4 มีนาคม 2020 - หมวดหมู่ : สัญญาจ้างงาน

ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารและสื่อสังคมมีความก้าวหน้าอย่างมากจึงทำให้เป็นช่องทางในการเกิดธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) และลักษณะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ (Business Model) มากมาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีปริมาณงานมากขึ้นและทำให้มีความต้องการคนทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในการจัดหาผู้ทำงานในปัจจุบันธุรกิจอาจมีทางเลือกในการจัดหาผู้ทำงานหลักๆ ได้แก่ การจ้างแรงงาน (เช่น การจ้างพนักงาน) ซึ่งมุ่งเน้นอำนาจบังคับบัญชาผู้รับจ้างเป็นสำคัญและการจ้างทำของ (เช่น การจ้างผลิตงาน การจ้างออกแบบ การให้คำปรึกษา การจ้างก่อสร้าง การจ้างใช้งานบริการต่างๆ) ซึ่งมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญหากพิจารณาเพียงคร่าวๆ จะพบว่าทั้งสองลักษณะการจ้างงานนี้มีความใกล้เคียงกันคือ มีผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้างให้ทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อตอบแทนงานที่ทำนั้น แต่หากพิจารณาในเชิงลึกแล้วทั้งสองลักษณะการจ้างงานมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านของ ลักษณะ เงื่อนไข ข้อจำกัด กฎหมายที่ใช้บังคับ และที่สำคัญต้นทุนทั้งหมดในการจ้างทำงาน ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน  [...]

ข้อควรพิจารณาในการจ้างคนต่างด้าวทำงาน

11 กันยายน 2019 - หมวดหมู่ : ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน

ทำไมจึงต้องจ้างคนงานต่างด้าว? ก่อนที่จะกล่าวถึงสาเหตุและความจำเป็นที่นายจ้างในประเทศไทยต้องจ้างลูกจ้างหรือพนักงานต่างด้าวหรือต่างชาติให้ทำงานให้นั้น ผู้อ่านอาจต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การจ้างคนงานต่างด้าวทำงานนั้น หมายถึง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้นทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยแรงงานหรือด้วยความรู้ความสามารถก็ตาม และไม่ว่ามีค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม โดยที่ ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งเป็นคนต่างด้าวก็คือ บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (เช่น สัญชาติลาว จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกัน) บุคคลเหล่านี้ถือเป็นคนต่างด้าวทั้งสิ้น  [...]

สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา ทำได้หรือไม่ และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง

15 กรกฎาคม 2019 - หมวดหมู่ : สัญญาจ้างงาน

ในปัจจุบัน ความหลากหลายในการประกอบธุรกิจและกิจการมีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีลักษณะการให้บริการคู่ค้าหรือผู้บริโภคมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างมีความต้องการแรงงานในลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในบางลักษณะงานนายจ้างต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจรูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจและประกอบธุรกิจของนายจ้างเป็นอย่างดี ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างอาจเลือกที่จะจ้างลูกจ้างหรือพนักงานในรูปแบบพนักงานประจำ (ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน) เนื่องจากต้องการให้ลูกจ้างทำงานอยู่กันนายจ้างในระยะยาว ในทางกลับกัน ในบางลักษณะงานนายจ้างอาจต้องการผู้ปฏิบัติงานมาทำงานให้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เช่น เป็นโครงการพิเศษ หรือเป็นงานที่มีเป็นช่วงๆ ตามฤดูกาล หรืองานที่ระยะการปฏิบัติงานเพียงระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างอาจเลือกที่จะจ้างลูกจ้างหรือพนักงานด้วยระยะเวลาที่จำกัด (มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้าง รวมถึงเพื่อตอบสนองการบริหารและใช้งบประมาณของกิจการหรือนายจ้างที่มีประสิทธิภาพด้วย สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาทำได้หรือไม่  [...]