สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 04/04/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด17 ถึง 27 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 04/04/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 17 ถึง 27 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด หรือสัญญาให้บริการทำความสะอาด คือ สัญญาซึ่งมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง (เช่น เจ้าของบ้าน ผู้พักอาศัย เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารสำนักงาน ร้านค้า) ฝ่ายหนึ่ง และผู้รับจ้าง (เช่น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทำความสะอาด ผู้รับจ้างทำความสะอาด) อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดหรือจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เช่น สำนักงาน บ้าน อาคารชุด ห้องชุด ร้านค้า

ในการให้บริการทำความสะอาด นอกจากงานรักษาความสะอาดทั่วไปแล้ว เช่น เก็บ กวาด เช็ด ถู ดูดฝุ่น ภายในอาคารสถาน คู่สัญญายังสามารถตกลงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การซัก อบ รีดเสื้อผ้า งานสวน หรือการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฉบับนี้ อาจนำไปใช้ได้ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ว่าจ้างทำสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทำความสะอาด โดยผู้รับจ้างจะจัดส่งพนักงานทำความสะอาดของตนมาให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ หรือ
(ข) ผู้ว่าจ้างทำสัญญากับผู้รับจ้างโดยตรงซึ่งจะมาให้บริการทำความสะอาดด้วยตัวเองตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้

ในการดูแลรักษาความสะอาด เจ้าของบ้าน ผู้พักอาศัย เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารสำนักงาน ร้านค้า แล้วแต่กรณี มักเลือกที่จะว่าจ้างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการทำความสะอาด หรือผู้รับจ้างทำความสะอาด เป็นผู้ดูแล รักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่ เนื่องจาก ผู้รับจ้างมักเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำความสะอาดเป็นอย่างดี รวมถึงอาจมีวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำความสะอาดที่ครบครัน และเพียบพร้อม โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาจัดซื้อใหม่ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ต้องดำเนินการรับสมัคร สรรหา และจัดหาพนักงานทำความสะอาดเองซึ่งอาจใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ถือเป็นสัญญาบริการชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ดี สัญญาฉบับนี้ได้ถูกร่างขึ้นโดยมีข้อความและข้อสัญญาสำหรับการให้บริการทำความสะอาดโดยเฉพาะ ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงว่าจ้างทำงานหรือให้บริการอย่างอื่น ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้สัญญาบริการซึ่งมีข้อความและข้อสัญญาสำหรับการให้บริการทั่วไป

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฉบับนี้ถูกร่างขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายจ้างทำของ หรือสัญญาให้บริการ อย่างไรก็ดี ในบางลักษณะของการให้บริการอาจมีความใกล้เคียงกับสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเป็นการจ้างแรงงานแล้ว สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ก็จะแตกต่างไปเนื่องจากอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะ คู่สัญญาอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาแยกความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างทำของกับสัญญาจ้างแรงงาน ได้ที่ คู่มือทางกฎหมาย: ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

การนำไปใช้

ในการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • ขอบเขตของบริการทำความสะอาด เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ วันและเวลาให้บริการ จำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องจัดให้มี (เช่น พนักงานทำความสะอาด) แผน/ตารางการทำความสะอาด (ถ้ามี) วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้/จัดให้มีในการทำความสะอาด
  • สถานที่ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรับผิดชอบทำความสะอาด เช่น สถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะของสถานที่
  • ระยะเวลาสัญญา เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา การบอกเลิกและสิ้นสุดสัญญาก่อนกำหนด
  • ค่าบริการทำความสะอาด เช่น รูปแบบและอัตราการคิดค่าบริการ เงินมัดจำ รวมถึงกำหนดการชำระเงิน
  • ข้อตกลงอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ พื้นที่และสาธารณูปโภคที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมให้ การตรวจสอบและประเมินการให้บริการ ค่าปรับในกรณีต่างๆ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง (ถ้ามี)

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในสัญญาครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญา รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่สัญญาอาจจัดทำคู่ฉบับของสัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

คู่สัญญานำสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปชำระอากรแสตมป์ตามอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคู่ฉบับเป็นสัญญาจ้างทำของที่กฎหมายกำหนดให้ต้องชำระอากรแสตมป์

ข้อพิจารณา

เนื่องจากในการให้บริการทำความสะอาดตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลภายในของผู้ว่าจ้าง สัญญาฉบับนี้จึงประกอบด้วยข้อตกลงการเก็บรักษาความลับซึ่งห้ามคู่สัญญาเปิดเผยข้อมูลความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยทั่วไปอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาความลับอย่างยิ่ง คู่สัญญาอาจพิจารณาจัดทำ สัญญาเก็บรักษาความลับ แยกต่างหากอีกฉบับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด และบทลงโทษเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับโดยเฉพาะด้วยก็ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม