กลับไปด้านบน
หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่า กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า (ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่า)

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 8 วันที่แล้ว
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 ถึง 2 หน้า
คะแนน 5 - 1 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 8 วันที่แล้ว

ขนาด 1 ถึง 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 5 - 1 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือแจ้งซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า (ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่า)

หนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า เป็นหนังสือที่ออกโดยผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่าสถานที่ บ้าน อาคาร ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าใช้ประโยชน์อยู่นั้น โดยออกให้แก่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเพื่อแจ้งว่าสถานที่ บ้าน อาคาร ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนั้นมีความชำรุดบกพร่องจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมและเพื่อให้ผู้ให้เช่าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้น

โดยทั่วไป หน้าที่ในการซ่อมแซมสถานที่ อาคาร บ้าน ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1. มีข้อตกลงไว้อย่างชัดแจ้งและเป็นการเฉพาะเจาะจงในสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เช่น ผู้ให้เช่า หรือผู้เช่า) หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และในกรณีใดบ้าง ในกรณีเช่นนี้ หน้าที่ในการซ่อมแซมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาเช่นว่านั้น หรือ

2. ไม่มีข้อตกลงอย่างชัดแจ้งและเป็นการเฉพาะเจาะจงกำหนดหน้าที่คู่สัญญาในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า กฎหมายการเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้

  • ในกรณีที่เป็นการบำรุงรักษาตามปกติและการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย (เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ กลอนประตูชำรุด สีผนังหลุดลอกเล็กน้อย) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า
  • ในกรณีที่เป็นการซ่อมแซมใหญ่ซึ่งหากไม่ดำเนินการซ่อมแซมนั้นแล้ว ผู้เช่าอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่านั้น (เช่น โครงสร้างชำรุดทรุดโทรม ผนังทลาย ระบบหลังคารั่ว) เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผู้จัดทำควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบ รายละเอียดลักษณะความชำรุดบกพร่องและตรวจสอบว่าคู่สัญญาฝ่ายใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าวนั้นตามสัญญา (ถ้ามี) หรือตามกฎหมายหากไม่มีข้อสัญญากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยหากเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่า จึงจัดทำหนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่าเพื่อแจ้งให้ผู้ให้เช่าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป หรือหากหน้าที่ในการซ่อมแซมนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เช่า ผู้เช่าอาจเลือกจัดทำหนังสือแจ้งซ่อมแซมหรือบันทึกแจ้งซ่อมสิ่งปลูกสร้างที่เช่าหรือไม่ก็ได้ เพื่อแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการซ่อมแซมดังกล่าวที่ผู้เช่าได้ดำเนินการไป
 • ระบุ รายละเอียดความชำรุดบกพร่องที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม เช่น ลักษณะความเสียหาย บริเวณที่เกิดความเสียหาย สาเหตุการเกิด เป็นต้น
 • กำหนด ช่วงเวลาการซ่อมแซมที่ผู้เช่าสะดวกให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนเข้าดำเนินการซ่อมแซม (ถ้ามี)
 • ระบุ รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เช่า (เช่น ลักษณะและที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง) รวมถึงอ้างอิงสัญญาเช่าด้วย (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ให้เช่าทราบว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอันใด
 • ระบุ คำขอพิเศษหรือข้อมูลที่ต้องการจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าซ่อมแซม (ถ้ามี)
 • จัดทำหนังสือหรือบันทึกดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในด้วยหรือไม่ก็ได้
 • จัดส่งให้แก่ผู้ให้เช่าตามวิธีและที่อยู่ที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า (ถ้ามี) หากไม่มีกำหนดวิธีและสถานที่เอาไว้เป็นการเฉพาะ ให้จัดส่งโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงานหรือภูมิลำเนาของผู้ให้เช่านั้น

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม