Statuten van een Vereniging zonder Winstoogmerk VZW Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Statuten van een Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW)

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte7 tot 11 pagina's
4,4 - 68 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 7 tot 11 pagina's

Beoordeling: 4,4 - 68 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om de statuten van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW of vereniging) op te stellen. Ter herinnering: een vereniging zonder winstoogmerk is een vereniging van minstens twee leden dat een belangeloos doel nastreeft in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

De statuten zijn de grondregels van de vereniging. Zij beschrijven de rechten en plichten van de leden en de Raad van Bestuur. Zij structureren de vereniging en bepalen ook wie lid kan worden van de vereniging en haar raad van bestuur.
Dit document weerspiegelt dus de wil van de stichtende leden met betrekking tot de vereniging die zij willen oprichten.

De vereniging verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de dag dat zij haar statuten en de akten met betrekking tot de benoeming van bestuurders (in het algemeen geregeld in de statuten) neerlegt bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf die datum bestaat de vereniging als zelfstandige rechtspersoon.

Dit document is up-to-date met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Hoewel het WVV de generieke naam 'bestuursorgaan' aanneemt, hebben we besloten om het voor de duidelijkheid 'raad van bestuur' te blijven noemen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De statuten moeten schriftelijk worden vastgesteld. Het kan een eenvoudige onderhandse akte zijn, d.w.z. opgesteld door de stichters, of een authentieke akte opgesteld door een notaris.

De statuten moeten minstens de volgende verplichte gegevens bevatten:

1. Identificatie van de vereniging: de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de woorden "VZW"; het adres (gemeente, postcode, straat en nummer) van de maatschappelijke zetel en het bijbehorende gerechtelijk arrondissement. De hoofdzetel van een Belgische vereniging moet in België gevestigd zijn, wat niet betekent dat zij niet in het buitenland kan optreden; de naam van de vereniging. De keuze van de naam is vrij. Geen enkele andere vereniging of stichting mag echter dezelfde naam dragen. Dit kan gecontroleerd worden door de databank van het Belgisch Staatsblad te raadplegen.

2. Doel: het belangloos doel van de vereniging en de welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft;

2. Leden: de voornamen, familienamen en adressen van elke oprichter-natuurlijke persoon, alsook de naam van de onderneming, de rechtsvorm en het adres van de statutaire zetel van elke oprichter-rechtspersoon; de voorwaarden en formaliteiten voor de toelating en ontslag van de leden; in voorkomend geval, de rechten en verplichtingen van de aangesloten leden.

3. Administratie en bestuur: de bevoegdheden en de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering, en de wijze waarop de leden en derden op de hoogte worden gebracht van haar besluiten; de regels betreffende de benoeming, het ontslag en de beëindiging van het mandaat van de bestuurders, alsook de duur van hun mandaat, de draagwijdte van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij moeten worden uitgeoefend; de mogelijkheid voor bepaalde personen om de vereniging te vertegenwoordigen of het dagelijks bestuur ervan te verzekeren; hoe potentiële commissarissen te benoemen.

4. Duur en einde van de vereniging: waarvoor de activa die voortvloeien uit de vereffening van de vereniging zullen worden gebruikt; de duur van de vereniging wanneer deze niet onbeperkt is.

De statuten moeten worden opgesteld in ten minste twee originele exemplaren, ondertekend door elk van de stichtende leden.

Zodra de stichters de statuten van de vereniging hebben opgesteld en ondertekend, moeten zij deze neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vereniging haar maatschappelijke zetel heeft. Sinds 2012 is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing om het online te doen via het eGriffie platform. Tijdens deze procedure moeten de publicatiekosten worden betaald. Zodra de statuten zijn neergelegd, worden ze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en krijgt de vereniging een ondernemingsnummer.

Na neerlegging kunnen de statuten van een vereniging zonder winstoogmerk worden gewijzigd door de algemene vergadering van haar leden. De wijziging moet worden gespecificeerd in de agenda die in de oproeping is vermeld. Bovendien moet ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn om te kunnen beraadslagen en moet de stemming een meerderheid van ten minste vier vijfde van de stemmen behalen. De statuten kunnen uiteraard voorzien in strengere voorwaarden. Zodra de statutenwijziging is goedgekeurd, moeten zij en de nieuwe tekst van de statuten worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank volgens de hierboven vermelde procedure.


TOEPASSELIJK RECHT

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voornamelijk Boek 2, artikel 2:9 en Boek 9.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen