Huurovereenkomst voor bedrijfsruimte

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze huurovereenkomst betrekking heeft op een ruimte die gebruikt zal worden door de huurder als bedrijfsruimte of woonruimte. Een bedrijfsruimte is een pand of een deel van een pand dat verhuurd wordt aan een huurder, die de ruimte gaat gebruiken voor de uitoefening van zijn bedrijf. Een woonruimte is een pand of een deel van een pand dat verhuurd wordt aan een huurder, die de ruimte gaat gebruiken om in te wonen.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Verhuurder"

EN


________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, vertegenwoordigd door ________ in de functie van ________

hierna de "Huurder",


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Huurder de betreffende ruimte als bedrijfsruimte zal gebruiken;

de Partijen een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte aangaan in de zin van Artikel 7:230a BW;

de Partijen de door hen gemaakte afspraken vastleggen in deze Huurovereenkomst.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. HET GEHUURDE

1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder de bedrijfsruimte (hierna het "Gehuurde") gelegen aan het volgende adres: ________.

2. Het Gehuurde wordt als volgt omschreven:

________.


2. BESTEMMING EN GEBRUIK

1. Het is de Huurder uitsluitend toegestaan het Gehuurde te gebruiken als: ________.

2. Enkel met voorafgaande toestemming van de Verhuurder mag de bestemming van het Gehuurde gewijzigd worden.

3. Indien een wijziging van de bestemming leidt tot andere toepasselijke wetgeving, zal de Huurovereenkomst op basis hiervan worden aangepast of zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld.

4. Het is de Huurder enkel met voorafgaande toestemming van de Verhuurder toegestaan om het Gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, of op andere wijze in gebruik te geven aan derden, anders dan voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten ten behoeve waarvan het Gehuurde overeenkomstig deze overeenkomst gehuurd wordt door de Huurder.

5. De Huurder is verplicht het Gehuurde te allen tijde enkel te gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.


3. DUUR

1. Deze huurovereenkomst zal ingaan op ________ voor een periode van: ________.

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen huurperiode.


4. STAAT VAN HET GEHUURDE BIJ AANVANG

1. Het Gehuurde wordt bij aanvang van de overeenkomst opgeleverd aan de Huurder en door de Huurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

2. In geval van een gebrek aan het Gehuurde bij aanvang van de overeenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Verhuurder.


5. HUURPRIJS

1. Met ingang van de ingangsdatum van deze Huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting voor de Huurder uit een maandelijkse huursom van:

  • ________ (________)
  • ________ (________) voor de volgende nutsvoorzieningen en servicekosten:

________.

2. De betalingsverplichting zal maandelijks worden voldaan.

3. Betaling van de verplichtingen geschiedt uiterlijk op het volgende tijdstip:

________.

4. Betaling van de verplichtingen geschiedt middels bankoverschrijving naar IBAN: ________.

5. Over de huurprijs wordt geen btw betaald door de Huurder.


6. WAARBORGSOM

1. Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Huurder, zal de Huurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de overeenkomst een waarborgsom betalen aan de Verhuurder ten bedrage van €________ (________).

2. De Verhuurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Gehuurde blijk is van schade, het Gehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald, of indien de Huurder niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

3. De waarborgsom draagt geen rente.


7. VERGUNNINGEN EN VERZEKERINGEN

1. De Huurder is gehouden zorg te dragen voor verplichte vergunningen bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten binnen het Gehuurde.

2. De kosten voor het bovengenoemde, of de gevolgen van niet-nakoming hiervan, komen voor rekening van de Huurder.


8. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

1. De Partijen dragen zorg voor het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot wettelijk verplichte belastingen en heffingen over het Gehuurde.

2. Voor rekening van de Verhuurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.

3. Voor rekening van de Huurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.


9. MILIEU

1. De Huurder zal zich houden aan voorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu in iedere hoedanigheid. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde zodanig te gebruiken dat dit het milieu schade toebrengt.

2. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is de Huurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende consequenties.


10. 888588858

________. 522282822 52 822 22 5222 8555282522222282 88 52 8555525 825288852 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222 552 522 22555552.

________. 82 5255555525 88 825288852 52 25222 22852222 22 825528222, 82822 2822 858822 22525 52 825288852822 852 52 8555525 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222, 222282 582 52528822258828 2822 852 522 22 8258585222 88.

________. 822 58258225 82255852 8552 22825822 52 825288852822 852 82852 25528222 52 5258228882222 8225 52222822 22 22222, 582 582222 22 825522 2225522 222 8252282 852 22852222 588 228282 852 22222, 885585 22 25852825285.

________. 525822 52 5255555525 82522852 88 22 522 22582 5852 22 8252255252522 22 8255885222 552 522 22555552 22 522 228258 855582 522 22555552 2885 8288252, 82552 82 2825822 222 52 8555525 522 28258282 22 52 5828225822 82882222. 82 8555525 258 52 8252255252522 2252222 22 252 58258225 2222 8855528252225822 22 555525828825282525822 855222.

________. 525822 222 525 25528222 258552 225255255, 5258228 22 82528258822 8225 28222 52222822 582 22 (5222) 822522, 552 828 5222 22 8828522 88222 2822 5822282255, 88 52 525252 255282 2252852825 22 5222 8252255252522 8225 52222822 22 588882 852 52 25852822 255282 22 (5222) 8255885222. 88825228 5222 8252255252522 58222 222 8855822288222 82228522282288822 22 2822 22522252285 552 52 25852822 255282 855582 522 222 525288222 2252822 88 2222822 22 52 8252255252522 588222 582 22 (5222) 822522.


11. WIJZIGINGEN

1. Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder permanente veranderingen aan het Gehuurde aan te (doen) brengen. Het voorgaande geldt voor zowel de binnenzijde als voor de buitenzijde van het Gehuurde.

2. Veranderingen die bij het einde van de Huurovereenkomst zonder kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zijn toegestaan. Bij het einde van de overeenkomst is de Huurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

3. Indien van overheidswege dwingende voorschriften aan de Verhuurder worden gegeven of indien de Verhuurder wettelijk verplicht is tot veranderingen aan het Gehuurde, verklaart de Huurder deze veranderingen aan het Gehuurde toe te staan.


12. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien aan het Gehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. Indien onmiddellijke schade dreigt of bestaande schade zich spoedig dreigt uit te breiden, dient de Huurder dit terstond te melden bij de Verhuurder en is de Verhuurder verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere schade aan het Gehuurde.

3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde die is ontstaan door nalatigheid in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Huurovereenkomst.

4. De Huurder dient ten behoeve van zaken aan hem toebehorende, die zich bevinden in het Gehuurde, de benodigde verzekeringen af te sluiten.

5. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Huurder als gevolg van gebreken aan het Gehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Verhuurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.

6. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door risicovolle weersomstandigheden en andere calamiteiten.


13. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst, hij aan de Verhuurder de volgende direct opeisbare boetes verschuldigd is:

________.


14. ONTBINDING VAN DE HUUR

1. Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Huurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden.

2. De overeenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en ontbinding is niet aan een termijn gebonden.


15. BEHEER

1. Het gehuurde wordt beheerd door de Verhuurder.

2. De Huurder dient voor aangelegenheden met betrekking tot de Huurovereenkomst contact op te nemen met de Beheerder, zijnde de Verhuurder.


16. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van de Huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


17. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

1. Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst overeengekomen verhuur van het Gehuurde.

2. Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


18. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


19. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


de Verhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


____________________________


de Huurder

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


____________________________

Uw document bekijken

HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna de "Verhuurder"

EN


________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, vertegenwoordigd door ________ in de functie van ________

hierna de "Huurder",


IN AANMERKING NEMENDE DAT:

de Huurder de betreffende ruimte als bedrijfsruimte zal gebruiken;

de Partijen een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte aangaan in de zin van Artikel 7:230a BW;

de Partijen de door hen gemaakte afspraken vastleggen in deze Huurovereenkomst.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. HET GEHUURDE

1. De Verhuurder verhuurt aan de Huurder de bedrijfsruimte (hierna het "Gehuurde") gelegen aan het volgende adres: ________.

2. Het Gehuurde wordt als volgt omschreven:

________.


2. BESTEMMING EN GEBRUIK

1. Het is de Huurder uitsluitend toegestaan het Gehuurde te gebruiken als: ________.

2. Enkel met voorafgaande toestemming van de Verhuurder mag de bestemming van het Gehuurde gewijzigd worden.

3. Indien een wijziging van de bestemming leidt tot andere toepasselijke wetgeving, zal de Huurovereenkomst op basis hiervan worden aangepast of zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld.

4. Het is de Huurder enkel met voorafgaande toestemming van de Verhuurder toegestaan om het Gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, of op andere wijze in gebruik te geven aan derden, anders dan voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten ten behoeve waarvan het Gehuurde overeenkomstig deze overeenkomst gehuurd wordt door de Huurder.

5. De Huurder is verplicht het Gehuurde te allen tijde enkel te gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.


3. DUUR

1. Deze huurovereenkomst zal ingaan op ________ voor een periode van: ________.

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen huurperiode.


4. STAAT VAN HET GEHUURDE BIJ AANVANG

1. Het Gehuurde wordt bij aanvang van de overeenkomst opgeleverd aan de Huurder en door de Huurder aanvaard in goede staat en zonder gebreken.

2. In geval van een gebrek aan het Gehuurde bij aanvang van de overeenkomst, wordt dit gebrek binnen een redelijke termijn hersteld door de Verhuurder.


5. HUURPRIJS

1. Met ingang van de ingangsdatum van deze Huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting voor de Huurder uit een maandelijkse huursom van:

  • ________ (________)
  • ________ (________) voor de volgende nutsvoorzieningen en servicekosten:

________.

2. De betalingsverplichting zal maandelijks worden voldaan.

3. Betaling van de verplichtingen geschiedt uiterlijk op het volgende tijdstip:

________.

4. Betaling van de verplichtingen geschiedt middels bankoverschrijving naar IBAN: ________.

5. Over de huurprijs wordt geen btw betaald door de Huurder.


6. WAARBORGSOM

1. Als zekerheidsstelling voor een juiste naleving van de plichten van de Huurder, zal de Huurder vóór of uiterlijk tijdens ondertekening van de overeenkomst een waarborgsom betalen aan de Verhuurder ten bedrage van €________ (________).

2. De Verhuurder is vrij op de waarborgsom in te houden indien bij oplevering van het Gehuurde blijk is van schade, het Gehuurde niet in de staat verkeert overeenkomstig deze overeenkomst is bepaald, of indien de Huurder niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

3. De waarborgsom draagt geen rente.


7. VERGUNNINGEN EN VERZEKERINGEN

1. De Huurder is gehouden zorg te dragen voor verplichte vergunningen bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten binnen het Gehuurde.

2. De kosten voor het bovengenoemde, of de gevolgen van niet-nakoming hiervan, komen voor rekening van de Huurder.


8. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

1. De Partijen dragen zorg voor het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot wettelijk verplichte belastingen en heffingen over het Gehuurde.

2. Voor rekening van de Verhuurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.

3. Voor rekening van de Huurder komen de volgende belastingen en heffingen:

________.


9. MILIEU

1. De Huurder zal zich houden aan voorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu in iedere hoedanigheid. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde zodanig te gebruiken dat dit het milieu schade toebrengt.

2. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is de Huurder volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende consequenties.


10. 888588858

________. 522282822 52 822 22 5222 8555282522222282 88 52 8555525 825288852 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222 552 522 22555552.

________. 82 5255555525 88 825288852 52 25222 22852222 22 825528222, 82822 2822 858822 22525 52 825288852822 852 52 8555525 222 522 8255885222 852 282822 5258228882222, 222282 582 52528822258828 2822 852 522 22 8258585222 88.

________. 822 58258225 82255852 8552 22825822 52 825288852822 852 82852 25528222 52 5258228882222 8225 52222822 22 22222, 582 582222 22 825522 2225522 222 8252282 852 22852222 588 228282 852 22222, 885585 22 25852825285.

________. 525822 52 5255555525 82522852 88 22 522 22582 5852 22 8252255252522 22 8255885222 552 522 22555552 22 522 228258 855582 522 22555552 2885 8288252, 82552 82 2825822 222 52 8555525 522 28258282 22 52 5828225822 82882222. 82 8555525 258 52 8252255252522 2252222 22 252 58258225 2222 8855528252225822 22 555525828825282525822 855222.

________. 525822 222 525 25528222 258552 225255255, 5258228 22 82528258822 8225 28222 52222822 582 22 (5222) 822522, 552 828 5222 22 8828522 88222 2822 5822282255, 88 52 525252 255282 2252852825 22 5222 8252255252522 8225 52222822 22 588882 852 52 25852822 255282 22 (5222) 8255885222. 88825228 5222 8252255252522 58222 222 8855822288222 82228522282288822 22 2822 22522252285 552 52 25852822 255282 855582 522 222 525288222 2252822 88 2222822 22 52 8252255252522 588222 582 22 (5222) 822522.


11. WIJZIGINGEN

1. Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder permanente veranderingen aan het Gehuurde aan te (doen) brengen. Het voorgaande geldt voor zowel de binnenzijde als voor de buitenzijde van het Gehuurde.

2. Veranderingen die bij het einde van de Huurovereenkomst zonder kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zijn toegestaan. Bij het einde van de overeenkomst is de Huurder verplicht deze veranderingen terug te brengen naar de staat bij aanvang van de overeenkomst.

3. Indien van overheidswege dwingende voorschriften aan de Verhuurder worden gegeven of indien de Verhuurder wettelijk verplicht is tot veranderingen aan het Gehuurde, verklaart de Huurder deze veranderingen aan het Gehuurde toe te staan.


12. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien aan het Gehuurde schade is ontstaan of schade dreigt te ontstaan, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. Indien onmiddellijke schade dreigt of bestaande schade zich spoedig dreigt uit te breiden, dient de Huurder dit terstond te melden bij de Verhuurder en is de Verhuurder verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere schade aan het Gehuurde.

3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde die is ontstaan door nalatigheid in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Huurovereenkomst.

4. De Huurder dient ten behoeve van zaken aan hem toebehorende, die zich bevinden in het Gehuurde, de benodigde verzekeringen af te sluiten.

5. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toebehorende aan de Huurder als gevolg van gebreken aan het Gehuurde, tenzij deze gebreken zijn toe te rekenen aan de Verhuurder of reeds bij aanvang van de overeenkomst aanwezig waren.

6. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door risicovolle weersomstandigheden en andere calamiteiten.


13. BOETEBEPALING

De Partijen komen overeen dat indien de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst, hij aan de Verhuurder de volgende direct opeisbare boetes verschuldigd is:

________.


14. ONTBINDING VAN DE HUUR

1. Indien één van de Partijen tekortkomt in de naleving van de bepalingen in deze Huurovereenkomst of in de naleving van wettelijke verplichtingen, kan de andere Partij de overeenkomst ontbinden.

2. De overeenkomst kan ontbonden worden op ieder moment tijdens de looptijd van de overeenkomst en ontbinding is niet aan een termijn gebonden.


15. BEHEER

1. Het gehuurde wordt beheerd door de Verhuurder.

2. De Huurder dient voor aangelegenheden met betrekking tot de Huurovereenkomst contact op te nemen met de Beheerder, zijnde de Verhuurder.


16. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Indien een deel van de Huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet.


17. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

1. Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst overeengekomen verhuur van het Gehuurde.

2. Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


18. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


19. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:


de Verhuurder

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


____________________________


de Huurder

________, vertegenwoordigd door ________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:


____________________________