กลับไปด้านบน
บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เช่า กรอกแบบฟอร์ม

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เช่า

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2566
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 ถึง 3 หน้า
คะแนน 4.8 - 2 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 23/07/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 2 ถึง 3 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.8 - 2 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างที่เช่า

บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง หรือบันทึกการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง คือหนังสือซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างผู้ให้เช่า และผู้เช่า ในขณะที่ทั้ง 2 ฝ่าย หรือตัวแทน ได้ดำเนินการส่งมอบและตรวจรับสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่เช่าตามสัญญาเช่า (เช่น บ้าน ห้องชุด ห้องอยู่อาศัย อพาร์ตเม้นท์ อาคาร อาคารพาณิชย์ สำนักงาน)

โดยบันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง หรือบันทึกการรับมอบสิ่งปลูกสร้างทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบการครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่เช่านั้นให้แก่ผู้เช่า และผู้เช่าก็ได้เข้าครอบครองสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้วในวันที่ทำบันทึกดังกล่าว รวมถึง บันทึกสภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เช่าว่ามีความสมบูรณ์เรียบร้อยหรือมีความชำรุดบกพร่องซึ่งต้องแก้ไข หรือไม่ เพียงใด


การนำไปใช้

ในการจัดทำบันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง หรือบันทึกการรับมอบสิ่งปลูกสร้าง ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

    • รายละเอียดของคู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
    • รายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่า เช่น ประเภท ลักษณะ และสถานที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง ส่วนควบอุปกรณ์อื่นๆ ที่เช่า (เช่น ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์)
    • รายละเอียดการส่งมอบและรับมอบ เช่น วันที่รับมอบ สภาพของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่เช่า ณ วันที่รับมอบ โดยคู่สัญญาอาจแนบเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับสภาพของทรัพย์สินที่เช่าประกอบบันทึกดังกล่าว (ถ้ามี เช่น ภาพถ่ายสภาพของทรัพย์สินที่เช่า)
    • ในกรณีที่ปรากฏทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดบกพร่อง คู่สัญญาอาจบันทึกรายการและรายละเอียดทรัพย์สินที่มีความชำรุดบกพร่องนั้น รวมถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความในบันทึกครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควร จัดทำบันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรและให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญาลงนามในบันทึกดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยอาจจัดทำคู่ฉบับของบันทึกอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ และ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบบันทึกฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)


ข้อพิจารณา

ในกรณีที่ ผู้ให้เช่า เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา และผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ย่อมทำให้สัญญาเช่าอยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ ผู้ให้เช่าต้องจัดทำหลักฐานการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่เช่าแนบท้ายสัญญาเช่า พร้อมทั้งส่งมอบให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 1 ฉบับ

อย่างไรก็ดี แม้สัญญาเช่าไม่ได้ตกอยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าว คู่สัญญาก็ควรควรจัดทำ บันทึกการตรวจรับสภาพสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีความสำคัญมากในกรณีการเช่าสิ้นสุดลงและ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าเสียหาย หรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่ากับผู้เช่า


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม